Subject Secular Power! Home

News

היתונכסו "הבושת"ה תכ

Shuvu Banim

30.10.99

!הבושתב םירזוחו םיריזחמ לש הצובק יבגל "תכ" חנומב שמתשמ תרושקת ילכש הנושארה םעפב
,תותכ אלא םניא הבושתב הרזחהה תוכרעמש ,תנעוטו תרזוח .ה.ל.ע תתומעש הנש 15 הזמ
!תודהיה לש תויטסימה תותכה - ידוהיה הרקמב

,"םינב ובוש" תכה תא "תונורחא תועידי - םימי 7"-ב וקסומ לאגי ראתמ קנע תבתכב
הייפואש ,הלגמ 'םימי 7' לש ריקחת" :הלוכ לארשי תאו "םילשורי תא ריעבת" ותכרעהלש
,ןיבר חצר תא חביש ,דנלרב רזעילא ,הבישיה לש הבר ...ןיצקמו ךלוה הבישיה לש יאנקה
יבצ ,דנלרב לש ונתח ...םיאטוחבו םינוליחב ,םייוגב תוכהל תונמדזה לכב וידיסחל ףיטמו
הריבעמ איה ?הנידמהו ...הלאשב רזוח ,תוומ דע - ךירצ םא ,תולאב תוכהל הרוה ,רקוצ
!ןויעב אורקל ץלמומ !!!םילקש יפלא תואמ לש הכימת הבישיל


Shuvu Banim

ףדה שארלSubject Secular Power! Home