םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


םיהולא םשב ןיבר קחצי חצר

Murder in the name of god

.םתס חצר היה אל ןיבר קחצי לארשי תלשממ שאר חצר
דדוב םדא ידיב עצובו ,בר ןמז ךשמב ןנכות ןיבר קחצי חצר
,םיבר םישנא ידיב הננכותו התנבנש ,תבכרומ תיתשת סיסב לע
.םינויריב םתסו םיאקיטילופ ,םינבר םהב

,םינבר לש תומש ףשוח ןמדירפ הניעו ןיפרק לאכימ וכרעש ריקחת
תומילאו תונעזג תודמע םהב ,םיפסונ םייתד םיביכרמ םע דחיו ,"ףדור ןיד" וקספש
,םע תדמשהו חצר תודדועמו תוריתמה ,"השודקה" הרותה לש הסיסבב תומייקש
,ידרח ידוהי ריעצ ,בעותמ חצורל וקפיס
,הז תא חוצרל ,לוכיבכ ,רתיהה תא
:רחא םע לע תידוהיה תוטלתשהל ךרדב לושכמכ דמע םתעדלש
ןיבר קחצי הלשממה שאר תא

םיהולא םשב חצר :רפסה
דגנ רשקה
ןיבר קחצי
ןמדירפ הניעו ןיפרק לאכימ תאמ
1999 ,יצרא דה ,ןתיב-הרומז תאצוה

,הארמב הינפב ןנובתהלמ תדחופש ,תילארשיה הרבחה דגנ רומח םושיא-בתכ גיצמ
,תיתדה תידוהיה הנומאה סיסבב םימייקש םיילילפ םיטביהמ תמלעתמ
.היביואבש םיעורגה תא טפשמל דימעהל תברסמו


:תואבה תורתוכב םיאבה םישנאה תא גיצמ רפסה
םיחטש יוניפ דגנ הכלה יקספ איצוהש ,אריפש םהרבא רבעשל ישארה ברה
(*) ףדור לש ןיד רזג עצבל לוכי היה אלש יבמופב רעטצהש ,טכה םהרבא ברה
,וירוגמ םוקמב רקבי םא ןיבר קחציב תוריל םייאש ריבד לאומש ברה
ב"הרא ינבר 40 -ל םיבתכמ וחלשש ,דמלמ רזעילאו הליש לאינד ,רואיל בד םינברה
,"רסומ" ןיבר קחציב תוארל יואר םאה "הלאש"ב הדנקו
םירפסמ וידימלתו ,הלפכמה תרעמ חצר רחאל לוחמב אציש ,ריבד לאומש ברה
,התימ בייח אוהו ,ןיבר קחצי לע לח ףדור ןידש םהל רמאש
"רסומ ןיד"ל ם"במרה תרדגה תא טטצמ אוה וב רמאמ םסרפש ,ץיבוניבר םוחנ ברה
[(**) התימ בייח אוה - "רסומ"ב "לפטל" תרחא ךרד ןיא םא ,ם"במרה יפ לע]
,ןיבר לע ארונד אסלופ תללק עימשהש ,ןיקסא רודגיבא
םילשוריב ןויצ רכיכב סא-סא ידמב ןיבר לש 'זאטנומ תונומת ואשנש םיניגפמ
,דועו ,דועו
(תונשייתה ןיא חצר לע) הז עגרל דע היה אל הנידמ טילקרפ ףאלו יטפשמ ץעוי ףאלו
,תיתרבחהו תינויערה תיתשתה תא ונבש ,הלא לכ ןיבמ שיא ןידל דימעהל ץמוא
,תכמותה הביבסה תא רימע לאגי חצורל הקפיסש
.ןיבר קחצי תא חוצרל ותוא האיבהש.רחא ידוהי לש ושוכר תא וא וייח תא ןכסמש ידוהי גורהל תיתדה הבוחה = ףדור ןיד (*)
.םיירכונ תונוטלש ידיל רחא ידוהי רוסמל דתעתמש ידוהי תימהל הבוחה = רסומו ףדור ןיד

,םינבר םתוא לכ לש םהיתוצאנו םהירבד ,םהישעמ לע עדי הרפועמ ןונ-ןב לאוי ברה (**)
הרפוע יבשותמ תיברמ ידיב ןונ-ןב ברה םרחוה - הבוגתב .תויולג ךכ לע ןנולתהו
.ןויצע-שוגל רזחו הרפוע תא בזע ,ןונ-ןב ברה רבשנ עובש ינפל .םיחטשהו
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא