תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2002 ראוני :42 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!תידרחה תוטלתשהלו תיתדה הייפכל ענכיהל אל

"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
הרישו יש ,רחש ,לאיבצ ,דדוע ,ןצינ ,רורד ,הנפד ,דוד ,זעוב
בג.ח - ףדה תא ךרע

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס.2002 - השדח הנש לש ןמויב ןושאר ףד ונחתפ :1.1.2002
.ונייח ימוחת לכב התמדוקמ הבוט הנש וז אהתש איה ונתווקת


 יללכ  "תרניכ תנמא"  
 תעשורמ תלוויא  תלוויא  תרניכ תנמא   


תרגסמ שמשל ,םיינוליחו םייתד ,םיחרזא תצובק לש העצה איה תרניכ תנמא
.לארשי תנידמב םייתדו םינוליח לש דחי םייחל תמכסומ
:תונוש טבמ תודוקנמ ,תורוקיב הדגנ תועמשנ רבכו התלע םרט דוע

:יליזרב-יול דרו תאמ ,הירבחמו הנמאה לע רקסמ רמאמ :(ץראה ףסומ) 4.1
תולאשה לבא ,תונייוצמ תונווכה .תינמולגמ תצק ילוא ,תיבויח תיארנ המזויה"
(ג) ?םה אקווד המלו םיפתתשמה ורחבנ ךיא (ב) ?הרמויה הפיאמ (א) :תושקבתמה
?ינש דצמ ץילרק ברהו םתיא יפא ןיבל ,דחא דצמ בוג תנעו רימת ילוי ןיב רבחמ המ
,תרחא הלאש "?םיברעה ומלענ ןאל - רקיעהו (ה) ?ל"הצ יגיצנ םש ושע המ (ד)
הדכנה ןקת לע ?יצרא-ןב העונ םש הבשי ןקת הזיא לע - איה ,רחא םוקמב ונאצמש
.תולאש דוע שיו ?אבס לש


תוסחייתה יא (א) :םימגפ ינש ללגב הנמאה תא רקבמ סורג לייא ד"וע :(ה) 15.1
תומלעתה (ב)ו ,םידוהיל תויוכז-יווש הנידמה יחרזא םהש ,לארשי ייברעל תווצה
דסומ לטובי ךא םייחרזא םיאושינ וגהנוי היפלש הנמא" :םימייוסמ םירוביצמ
."יבסל-ומוהה רוביצב דחוימב עגפת רוביצב םיעודיה

םשב רצק רמאמב תרניכ תנמא לע תרוקיב הלעמ ןמדירפ לאינד 'פורפ :(י) 15.1
הצמיא תינוליחה הפקשהה" ,וירבדל ."תידוהיה תרוסמה תא גציימ ימ"
יתוברתה םלועה לכל םויכ םיפתושמה םדאה דובכ ןורקע תאו ןויוושה ןורקע תא
השיאה תא הלפמו םישנל םירבג ןיב הדרפהב תכמות תידרחה הנומאה .ינרדומה
לד םלועכ ינוליחה םלועה תא הגיצמ תידרחה הלומעתה .םינוש םימוחתב הערל
ינויצה םרזה םלוא .עגרה לש תונתנהנ איה ותפיאש לכש ,תיתוברת הניחבמ קירו
,תורפס ללוכה ,יתוברת-יעדמ םלוע לארשיב םיקה ,תירבעה הפשה תא היחהש אוה
תעבוק ,ןמדירפ בתוכ ,תרניכ תנמא ."המצועו קמוע תולעב תואזחמ ,הריש
ייח לש םיירוביצה םיטביהבו היסהרפב בושח םוקמ שי תידוהיה תרוסמל"ש
םייחב תופכל שי תאזה תיסכודותרואה תרוסמה תאש םשורה לבקתמו ,"הנידמה
םירבג םידמול ןהבש ,תואטיסרבינואה תואטבמ תידוהיה תרוסמה תא .םיירוביצה
םישנ םינהכמ םהב ,טפשמה יתב םג ןכו ,ןמדירפ עבוק ,םיינוליחו םייתד ,םישנו
תובישיה םא ונל יוא" .םהב דיעהל תולוספ םישנש ,םיינברה ןידה יתב אלו ,םירבגו
ורמאמ תא ."רוביצה ייחב גיהנהל שיש תונורקעל המגוד ושמשי םיינברה ןידה יתבו
היה אל ינרדומה םלועל תולגתסהה אלוליא" :ץחמה טפשמב ןמדירפ 'פורפ םכסמ
."ידוהי םע םויכ

.תרניכ תנמא דגנ םיאצוי (בישילא ,ץילרק) םיאטילה םינברה :(ה) 13.1

שי הנמאה לע תופקתהש ,תרמוא ,הנמאל םיארחאהמ ,רימת ילוי 'פורפ :(ה) 13.1
.היפוסוליפל גוחב םג

םע רבדיהל ןיא :בישילא ברה קספ תרניכ תנמאל הבוגתב :(הלאוו תושדח) 16.1
."תוינוליחה םע סייפתנ אל םלועל :בתכ "ןמאנ דתי" ידרחה ןותיעה .םיינוליח

 יללכ  "תרניכ תנמא"  
 תעשורמ תלוויא  תלוויא  יללכ   

תא סבכמ' ,ידרחה תרושקתה שיא ,גלשרבליז ידוד :(Ynet) 29.12.2001
לע הרידנו הפירח תימינפ תרוקיב חתומ אוהשכ ,'ץוחב תכלכולמה הסיבכה
םיראתב םינוש םיידרח םימרוג רידגמו ,ידרחה רוביצב תונוש תועפות
."ןותחתה םלועה יללכ בטימ יפל םילעופה ,םיניילת ,םירוטאידלג"

ןייעמ תודסומל לקש 1,600,000 -מ הלעמל לש הרבעה בכעל הרוה ץ"גב :(Ynet) 1.1
ןוילימ 1.6 ריבעהל םילשורי תיריע לע רסא ץ"גב :(מ) 2.1 .םילשוריב ינרותה ךוניחה
,תשרה תלהנה ךרד אלו רישי ןפואב ,ס"ש לש ינרותה ךוניחה ןיעמ תודסומל םילקש
דעלג ד"וע ,םילשורי ריעה תצעומ ירבח ינש ידיב השגוה צ"גבל הריתעה .לבוקמכ
.ףלוו ןרו ענרב


םירזוחל םג - םיאוליממ רוטפ :ל"הצב תושדח :(טנרטניא בירעמ) 4.1 ,(מ) 1.1
."םימי 10 קר ותרשי םה הינשה הנשבו ,םיאוליממ הנשל רוטפ" .הבושתב

ונל םירכומ :םינוליחה ."תבשה קוח" תמזוי לע תסנכב תבלוצ תרוקיב :(ה ,מ)1.1.
קוחל םידגנתמ ל"דפמה ינבר םג :(ה) 3.1 .תבש לוליח דדועי קוחה :םייתד .םיפולב
שדוחה לש ןמויה האר ,"תבשב רחסמ רוסיא" איה ותעצה) לטנגנל לש תבשה
."ונממ םיחיוורמ םייתדה קרש ,יתד קוח הז" :(הדובע) סניפ כ"ח .(רבעש

יונימ היתוביתנ ,ןיקת אל להנימ היכרד" ילברא הזילע תאמ הבתכ :(ה) 1.1
הרבעש הנשב "הכז"ש ,ישי ילא רשה ס"ש ר"וי לש ויחא ,ישי םיסנ לע - "םיבורק
זרכמ אלל ,תוביתנ תימוקמה הצעומב תינרות תוברתל הקלחמה להנמ דיקפתב
.תורשכ חיגשמ לש ןקת תועצמאבו

.הקוחל טפשמ תיב םיקהל העצהה תא לודג בורב התחד תסנכה :(מ) 1.1

םישדוח 18 לש יחרזא תוריש - (הדובע) ץכ יסוי כ"ח םזויש קוח תעצה :(ה) 2.1
.יאבצ תוריש םוקמב ,םיברעלו םידרחל


תונברה תצעומל תורוהל השירדב ץ"גבל רתע "השדח החפשמ" ןוגרא :(ה) 2.1
םילוע אישהל רוסיאה תא ןכו ,תודהי רוריבל םיינברה ןידה יתב תא לטבל תישארה
.הלא ןיד יתבמ רושיא ילב 1990 ירחא ולעש םישדח


רזגש סנק םליש אלש םושמ (ס"ש) באז םיסנ כ"ח לש ותרוכשמ הלקוע :(י ,מ) 2.1
.הלימ תירבב השק קזנ םרגש רחאל ,לקש ןוילימ ךסב טפשמה תיב וילע

- "ידוהי תויהל השק" דלפ הפסא תאמ הבתכ :(תונורחא תועידי םימי 7 ףסומ) 4.1
תרמוא ,"תיסוד תשופחתב יח אוה" .יול רפוע ("הבושתב רזוח") דרחתמה רמזה לע
הנליא ."ערה רצי וילע ץפק וליאכ הבושתב רזח רפועש עגרהמ" ,יול הנליא ,ותשא
.ןיאושינה ייחמ םירקש תפשוחו ,תידרחה תשופחתה ירוחאמ תועיבצה לע תרפסמ

תא סומרל הסנמ (ס"ש ,ישי) םינפה רש" :בתוכ רמאמב ןב םחנמ :(א"ת ןמז) 4.1
ץראל האיבמ היילעה ,חטב ,ונ ."ץראל תינויצה היילעה תא םולבלו תובשה קוח
לע הריהמ תוטלתשהל תידרחה תינכתב לבחמ הזו ,םיינוליח םידוהי יפלא תואמ
.הכלה תנידמל ק'צ-קי'צ התכיפהלו הנידמה


דחא והז .הנשב לקש ןוילימ 120 :ל"וחמ תובישי ידימלתל תובצקה" :(ה) 4.1
,םינורחאה םימיב םכוס .תיתדה תכרעמה בוצקתב רתויב םיצורפה םימוחתה
ראורבפב .םייביטקיפ םיחוויד עונמל ידכ ראודב ובצייתי םירז הבישי ידימלתש
תובצקההמ ונהנ םהו ,םילארשי םיחרזא םניאש תובישי ידימלת 18,429 ויה 2001
.ונתדובעמ ונמליש ינאו התאש םיסמהמ - ירק - הנידמה יפסכמ וחקלנש

םישדוח ינפל לבקתהש קוח לע ןנור השמ תאמ הבתכ - "קוחה רובק הפ" :(י) 6.1
תובגל אשידק הרבח תיאשרש םולשתה תא ליבגמה ,ץחומ בורב ,תסנכב םידחא
הרבח ץחלב ,וישכע .ורטפנש םהיריקי דיל רבק תקלח שוכרל םישקבמה םישנאמ
.שדחה קוחה תא איפקהל הלשממה הסנמ ,אשידק

וז .םיינימ-דח תוגוזל םיאנת ןויווש רשפאת ביבא-לת תייריע :(הלאוו תושדח) 7.1
.תימידקת הטלחה


תישיאה הריחבה תוכזב ינורהא לכימ תאמ רמאמ - "הריחב לש תבש" :(מ) 7.1
.תבשב תוליעפב

יטלש דירוהו תיביטברסנוקה העונתה לש השירדל רתענ תותדה דרשמ :(ה) 7.1
ריהבה ,ץיבוניבר לאומש ,ודצמ ,לתוכה בר .לתוכה תבחרב םישנו םירבג ןיב הדרפה
.תינומה הליפת לכב הדרפה לע דיפקהל ךישמיש

תרושו םירימחמו םישדח םילהנ ושביג םיטפשמהו רצואה ידרשמ :(ה) 10.1
.הנידמהמ םיביצקת תולבקמה תובישי לע ןיקת להנימ יללכ תפיכאל ,תויצקנס
ילהנ ףוכאל ?הפ ךלוה המ - עגר עגר .ולא םילהנל דגנתת יכ העידוה ס"ש תעיס
הירוטירט יהוז ירה ?םואתפ המ ?תושודק תובישי לע האמט הנידמ לש ןיקת להנימ
ס"שש חטב !הנידמל לעמ הברה םה ,הנידמה אל םה תובישיה !תילאירוטירט-סקא
תסרדנ הפוקסא איה הנידמהו ,הנידמה תא הנובש חוכה והז תובישיה - תקדוצ
םיטמתשמה תובישי ,םישדוקה שדוקב תעגל יזעת םא ,הנידמ ,ךל ירוג .םהילגרל
!םישודקה


ב"הרא רירגש ידוהיה תא הניכ (ימואלה דוחיאה) לדנה יבצ כ"ח ידוהיה :(מ) 9.1
האר ,ומצע לא רביד ,םתסה ןמ ,לדנה ."ןודוהי" יאנגה יוניכב ,רצרק רמ ,לארשיב
.רמאש המ רמאו ,הארמב וינפ תא

לש תילעוגה תוחלתשהל לאכימ 'ב לש ותבוגת :(תונורחא תועידי תבש ףסומ) 11.1
בולעה יוטיבב הניכ ותוא ,רצרק רמ לארשיב ינקירמאה רירגשב לדנה יבצ כ"ח
ךרדכו ..." :אבה עטקב אלפנה ורמאמ תא םייסמ לאכימ 'ב ."ןודוהי" בילעמהו
התא .שידייב הבוט הלימב םייסנ (רירגשהו לאכימ 'ב) םיחחושמ םינודוהי ינשש
תונדחפ לש עודי תפומ - תלוגנרת ושוריפ שידייב 'לדנה' יכ עדוי יאדווב (רירגשה)
לדנהה לש הביגשה ותניב ירבדמ הלילח בלעית אלש חיטבהל ידכו .תוליסכו
םגו רבודל האי והומכ ויאש ,שידייב םלוה םתכימ ךל ירה ,ונלש ירטנמלרפה
- טחיוש םוצ ןיילא סע טפיול ,לדנה א ןיא ןיירא טייג עמכוח ןייז זא :וירבדל
."טחושל המצעב הצר התיה ,תלוגנרתב תסנכנ הז לש ותמכוח ול :ומוגרתו

תיירק תמקהל תינכתה וז" הנזצ המלש תאמ הבתכ :(בירעמ תבש ףסומ) 11.1
וזה המזויה ירוחאמ דמוע המ (א) :תולאש עברא בתכה הלעמ הב ,"ףסוי הידבוע
רובע םלשי ימ (ג) ?המזוי התוא ירוחאמ דמוע ימ (ב) ?םילשורי תייריעב הרשואש
הנממ חיוורי ימ - היירקה םוקת םא (ד) ?םירלוד ינוילימב דמאנ ןכרעש ,תועקרקה
?תילכלכ

תובצקהה לטבל :(הרותה תודהימ ,תסנכה לש םיפסכה תדעו ר"וי) ןמציל :(מ) 13.1
.קדוצ אוה .החימצל םימרות םניא םה .טרופסהו תוברתה ,עונלוקה דודיעל
לש תיביסאמה תוטמתשההמ האב טוא-טוא-טוא ונילע האבש תילכלכה החימצה
הרבחה לש הבוט הקלח לכב םרובעב סגונ ןמצילש ,תובישיהו הדובעה יכרבא
תדעוצ הנידמהש ,ברעהו םכשה הנידמה ישאר לכ םיריהצמ םניחל אל .לארשיב
.הרידא תילכלכ החימצ תארקל ןואב


,תיחרזא הנותח לע היבוגוזומ השטנ תאמ הבתכ - "הבירמה תנותח" :(י) 14.1
התומעה ר"וי ,םולבנזור תיריע ד"וע לש התמזויב ,םהוש ריעב להואב הכרענש
רש ."םייחרזא םיאושינ רשפאל םיבייח" :ינולא תימלוש ."השדח החפשמ"
הויז תאמ הבתכ - אשונ ותואב :(מ) 14.1 ."גוז-ינב םשר לצא םיאושינ" :םיטפשמה

סקטל דגנתמ ןייטשניבור יטפשמה ץעויה :(י) 13.1 ."הנגפהו הנותח" יברגומ
.םהושב יחרזאה םיאושינה

- תיאטיסרבינוא הלכשהל ךרע-תוושכ תינרות הלכשהב הרכה תובקעב" :(מ) 14.1
."םיאמדקא לש רכש םילבקמ ידרחה ךוניחב םירומהמ זוחא 90

הניא הנידמה .הנידמה ןומימב תיטרפ הבישי ץפיש הידבוע ברה לש ונב" :(מ) 15.1
."תאז לכב ןומימ לבקל ךרד ואצמ ס"שב לבא ,םיללוכ וא תובישי לש ץופיש תנמממ

,םירבא תמורת לע "?יחה דובכ הפיאו" רמאמב תבתוכ יריבד הלאונמ :(מ) 16.1
.הכלהה יפ לע הרוסא הניא םירבא תמורתש תנעוטו

םייתנש ינפל חתפנ קיתה .ףסוי הידבוע דגנ קיתה תא רוגסת תוטילקרפה :(מ) 16.1
חטב .דירש יסוי רורא ,ןמה רורא :דירש יסוי דגנ הידבוע רמאש םירבד ללגב
...םירכוז אל רבכ תוטילקרפב םג ?םייתנש ינפל היה המ רכוז ימ .םירגוס

ויה םא םג" :םכסמה ,"םידרחל החותפ האחמה" אשונב תכרעמ רמאמ :(ה) 16.1
ידימלת לש הזכ רפסמ ןממל תלגוסמ הניא לארשי תנידמ ,םייתימא םידימלתה לכ
םייח ילולסמ וינבמ קלחל עיצהל ליחתהל ידרחה רוביצה לע ...םיללוכו תובישי
וינב לכ תא תונפהל ךישמהל הז רוביצ רחבי םא .הסנרפו יאבצ תוריש םיללוכה
םהידומיל תא ןממל ותוא ץלאל שי ,הדובעמו אבצהמ תוטמתשה לש םילולסמל
רבכ ?ונלש הלשממה ישאר לש םחוכב ?םתוא ץלאנ ךיאו ,ץראה ,וווארב ."וסיכמ
.םלוכ תא ,םתוא וניאר

המ .יחומ תוומ תעיבקל תונורקע ושביג תואירבה דרשמו תונברה גיצנ :(ה) 18.1
?האופרלו תונבר גיצנל

םייתד םילייח לש תומחול תוגולפ ומקוי :רדסהה תובישי ינברל ענכנ ל"הצ :(י) 18.1
םתדספה םייתדכ םכייח לכבש םשכ קוידב ,םידמחנ םילייח ,םתדספה .תונב אלל
.ם"כשבז .םיאלפנ םירבד

תיברעב תוינכתב ץוציק ובו ביצקת העיצה רודישה תושר :(הלאוו תושדח) 19.1
."תשרומ"ו תד תשר ביצקת תלפכהו

"תורשכ" תפקתימ

ןונזמה ןלבקש םושמ ,תסנכה ינונזממ רשכהה לולשל תמייאמ תונברה :(מ) 23.1
לע תלבוקמ הנניאש ,תידרפס הטיחש - תרחא החגשהב םירשכ רשב ירצומ איבה
.םיזנכשאה םידרחה

ורכמיי אל - השדח הארוה לומתא איצוה תסנכה ןונזמב תורשכה חיגשמ :(י) 25.1
המ תא ולכאת וישכע !םירקי םיכ"ח .םיכ"חה ןונזמב בלחב הפק וא ךופה הפק רתוי
!םייחה לכ ונל םתלשיבש

לש ותעצה יפל .תועינצ לע םג - לכוא לע קר אל תורשכ תדועת תמזוי ס"ש :(מ) 23.1
תועפוה םויק לע רוסאי ןולמ יתבבו םיעוריא תומלואב רשכהה לולמ םימחר כ"ח
חוכשל אלו .תויבסל וא םיאומוהל םעוריא וא רטסבליס תוביסמ ,"תועונצ אל"
תדועת לבקל ךירצש םינוש םיצ"דב 999 שיש חוכשל אלו ,הוורע השיאב לוקש
.תינמורו תיאקורמו תינמיתו תיזנכשאו תידרפס הטיחש חוכשל אלו ,םהמ תורשכ

שקבנ" :הידבועה לש ונב .טפשמה יתב תא םירחהל :ס"ש לש ןייפמק :(י) 23.1
לש הרורב הלחתה וז ."דבלב םיינברה ןידה יתבב םהיניינע תא רותפל םיחרזאהמ
רשקמ וניאו ,ןיבמ אלש ימ .תיחרזאה הנידמה םוקמב הכלה תנידמ םיקהל ןויסינ
בושיי לכבו םוחת לכב תידרח תוטלתשהו תיתד הייפכ לש םיעוריאה יפלאל הז ןיינע
ונלש םיגיהנמל הנושארו שארב תונווכמ ולא םילימ .ידמ רחואמ היהישכ ןיבי
.תוינוריעה תויושרבו תסנכב

םילוכיו םיעדוי םייתד םיגיהנמ אקווד" :רואיכלמ ברה רשה תאמ רמאמ :(י) 24.1
."תינחור הרשפל עיגהל

.בהזה ןוינקל ועיגה םיחקפה :ןויצל ןושארב םג תבשה תמחלמ :(מ) 24.1

תידרחה םיטרסה תיישעת לע רבוקמ ירש תאמ הבתכ :(בירעמ עובשפוס) 25.1
."ןירדהמל הרשכ דווילוה"

תוריד יפלא-תורשעב רבודמ .תבש רומשל תובייחתה :ירוביצ רוידל יאנתה :(י) 27.1
םישנאל תורכשומה ,אתרק ,הנומקש ,רוגימע ,רדימע - תונוש תוירוביצ תורבח לש
,ירוביצה רוידה לש קוחה םזוי ,ןהכ ןר כ"ח .ילאיצוס רוידל םיאכזה םיקקזנ
ונחנא :ןהכ ןר .תיטפשמ תרגסמב םג ,וז הייפכב קבאייש "שפוח" יגיצנל חיטבה
!ךתחטבה תואצותל םיניתממ


ךוניחה דרשמ ללגב :ךוניחה תרש לע םרחב םימייאמ םידרחה םינברה :(מ) 27.1
ןיא ,םינש שולשל םייתנשמ תונבל םירנימסב דומילה ךשמ תכראה בייחמש
תא ףינהלו תוחרזא דומלל םתוא חירכת דוע איה רחמ .תולכ קיפסמ "ונירוחב"ל
.הלילחו סח ,הנידמה לגד

הז :ןמזה ינפל וחמשת לא .תבש ירמושל תוריפ אובי לע סכמה תחפוה :(Ynet) 28.1
תא םלשל םיבייחמ ויהי בחרה רוביצל םיקוושמה םירחוס" :ונליבשב רפו'צ אל
תנידמ לש היתוברוח לע הכלה תנידמ לש התמקהל ףסונ דעצ ..."אלמה סכמה
.לארשי

.הינתנ םורדב רטנס-ראואפ - םעפה :ס"ש לש תבשה תמחלמ :(מ) 30.1

 יללכ  "תרניכ תנמא"  
 תעשורמ תלוויא  תלוויא  תלוויא   


ןכש ,ןולוחב תורבקה תיב לעמ וסוטי אל "לע לא" יסוטמ :םינהוכל הרושב :(מ) 1.1
שפוח ינמוי האר) "האמוט" ללגב תורבק תיבב תויהל ןהכל רוסא ,הכלהה יפ לע
.(םימדוק

תוינלב תואמ לש סנכ תליאב סנכי (ס"ש ,הנחוא) תותדה רש :(מ) 7.1
ועיגי אל םאש םימויאב םישנ דיחפהל ןהילע רוסאי םש ,(הווקמב תצחור=תינלב)
השיא) תינוליח ןהמ תחא ,םישנ לש תונולת תובקעב תאז .ועגפיי ןה הווקמל
הווקמ-ימב לובטל הצר התאש ,תיבב ךלש היטבמאב םימה ךל ורמגנ םאה !תינוליח
.ןטרסב הלחת איה הווקמל עיגת אל םאש ,הילע המייא תינלבש הננולתהש (?יתד
האר - ירוקמ ונניא םויאה - בגא ."יוניש"ל ףרטצי טעמ דוע .םיהדמ יוניש ,הלאוו
- הנשונ-הנשי העדומ

הידוהי אמא
רשק לע העטמו בזוכ עדימ הציפמו ,םיתבב הקלוחו תועדומ תוחול לע הקבדוהש העדומ
.םדא ינב לש תויוגהנתהו תולחמ ןיבל תד תונחלופ עוציב ןיב רשק-רסח

121 דומע ,1998 ,ןתיב-הרומז תאצוה ,"תושפנה ידייצ" רפסב האר


רוזחל םיברעל תוארוק ,ץיבבולמ תמה לש ותנומת םע תוצוח יטלש :(י) 10.1
."חונ ינב תווצמ לע רומשל ןמזה עיגה" :הבושתב

ץיבאבול

?ץוחבמ ףרט םיכירצ םהש ,ידוהיה דיצה רשב םהל רמגנ רבכ ,המ

םירכומה "םילבוקמ" לע שולא יבצ תאמ הבתכ - "לבוקמכ - םולשתה" :(י) 17.1
הארנ וב ,ןייטשנרוא םייח לש םיהדמ םוליצו לבוקמכ ףסכ םיחקולו "תוכרב"
תילאמשה ודיבו ,ןטק דלי לש ושאר לע תינמיה ודיב ךרבמ ,ןבל שובל יתד םדא
הכאלמב השוע תחאה ודי - וניתורוקמב רמאנש .םיקרקרי תורטש רורצ קיזחמ
...ףסכב תזחוא הינשה ודיו

הווארה תונולחב תובובה ישאר ותרכנ קרב-ינב ריעה ינבר תארוהב :(י) 18.1
"תועינצה תורמשמ" .םתועינצב עגפיו םיבשותה תא הרגי רבדהש ששחמ ,ןהידשו
השענו אוב ."הבעותה" תא וריסי אל םא ןתוא רוגסל תומייאמו תויונחה ןיב תורבוע
רבד הז םיבשותה לש תועינצו ,דחא רבד הז תובובמ ינימ יוריג :םירבדב רדס תצק
זא ,עונצ ארונ התא םא ?הב ןנובתמש םדאה לש תועינצו המוריע הבוב ןיינע המ .ינש
היעב ךל שיש םושמ ,אפורל רהמ ץור - ךתוא הרגמש המ הז םאו .לכתסת לא
ריכבל ותרכי המ - "תועינצ" תנעטב םיידשו םישאר תתירכ בגא .ךמצע םע הרומח

ידיב לומתא רצענ ,תותדה דרשמ בשח ,לקב קחצי" :(ה) 17.1 - ?תותדה דרשממ
יפל .תינימה התדרטהבו דרשמה תדבועב םינוגמ םישעמ עוציבל דשחב הרטשמה
."הנוגמ השעמ הב עציבו הילע בכשנ אוה םירקמה דחאב דשחה

תוידרחה םירעב םיקוושה לע וטשפ תועינצה תורמשמש ,רסומ םיקוושב שפוח בתכ
תוינבגעה - הביסה .קושל ואציש שדחה ןזה ןמ תוינבגעה לש םהיתוצק תא ותרכו
.םיבשו םירבועה תא תורגמ


שדחה ןזהמ תוינבגע

ןירדהמהש ,הנעטב שדחה ןזהמ תוינבגעב רחסמל תדגנתמ םלח ריעב תונברה
שמשמלו תועטל ח"וח םילולע תוכוסה גח לש וברעב םינימה תעברא לש ןירדהמבש
ידכל עיגהל ח"וח םילולע םהו ,גורתאה לש םטיפה תא םוקמב הינבגעה תומטפ תא
.הלטבל היינבגעה יערז תתחשהו הריבע


בוחר םגש ךכל םיגאוד קרב-ינב תייריע יחקפ :"קרב-ינבב רעיש תרעס" :(י) 30.1
,הבעות ימוסרפמ יקנ היהי ,ריעה ימוחתב רבועש ישארה העונתה קרוע ,יקסניטוב'ז
.ךורא רעיש םע תוינמגוד תוארנ ןהב ,תויונחב תמוסרפ תוזרכ םיריסמו

.גוהנל רוסא הבישי ידימלתל :קספ ,ריכבה יזנכשאה קסופה ,בישילא ברה :(מ) 27.1
אל ילוא התא ,בישילא .הבישיה לש הנויבצב עגופה השעמ אוה הגיהנ ןוישיר תאצוה
!הדימעב אל ,הבישיב םיגהונ לבא ,עדוי

:קמנמ אוהו .תיברע הקיזומ םידמול ס"ש ידימלת :הידבוע ברה תארוהב :(י) 29.1
תוניגנמה לצא ןכ אל .הניגנמה םע רתוי תבשייתמ שפנה ,הטקשה תיברעה הניגנמב"
..."תיסחי םיעורפ םינוטה תוציפקו בצקמה םש ,תויזעולה רמוחו לקו תוינוליחה

 יללכ  "תרניכ תנמא"  
 תעשורמ תלוויא  תלוויא  תעשורמ תלוויא   


רתויב לודגה ןוסאה התייה אל האושהש ,ןעט (ס"ש) הנחוא תואירבה רש :(י) 1.1
הנחוא תא דקפש לודג יכה ןוסאה .תוללובתהה אלא ,ידוהיה םעה תא דקפש
.םכח יכה יכה אל אוהש הז םייתניב

ברה לאנבימ קידצה" לע "ץראה חלמ" רודמב בתוכ יפסכ הירא :(ץראה ףסומ) 18.1
הזכ החמש בתכמו ,"םימואתה ילדגמ ץוציפמ החמש םייוור" וירבחו אוהש ,"קיש
,יפסכ ףיסומ ,תותדה דרשמ ."ונלש לאנבי לכ" בלסרב ידיסח ןואטיבב םסרפתה
תנשב לקש ףלא 316 -ל 1999 תנשב לקש ףלא 24 -מ וז הרובחל הבצקהה תא לידגה
?בגנה יבשותלו םיכנל ףסכ רתונ אל עודמ םיניבמ םתא .2001

,התטיממ זוזל תלגוסמ הנניאש 64 תב ןטרס תלוח ,יקסנמוא הניטנלו :(י) 21.1
תיבל ונפ ,םידוהיכ ורכוהש ,םיינשה .רבעשל הלעב םע התומ ינפל ןתחתהל תשקבמ
הדושח תא :הלבקש הבושתה .ןתחתהל רושיא לבקל הפוחד השקבב ינברה ןידה
חוטב אל" רמוא החפשמ בורק .םיישדוח דועב ירזחת ,קדביי אשונה ,ךתודהיב
."זא דע היחת איהש


ןימה שפוח דגנ יתדה עסמה

תדוגא תוליעפ תא םיפקות הרדח תיריע שאר לש םייתדה םינגסה ינש :(י) 23.1
-לתל וכליי םיאומוההש ,האירב ריע איה הרדח" :הרדחב תויבסלהו םיאומוהה
יבסל-ומוה סוניכל ושלפ םידרח :(י) 31.1 :ואר ?הזכ ןיינע חתפתמ ךיאו ."ביבא
ס"ש ר"וי ."םיילמרונ אל םישנא"ו "הלחמ"כ יאנג ירבד ועימשה םקלחו ,הרדחב
.םעונ יכרדב היה לכה ןטסינגפאב םג ."םעונ יכרדב היה לכה" :הרדחב

תויבסלו םיאומוה" :ויפמ טלפ ,"לבוקמ" המ םושמ הנוכמה ,ירצב :(Ynet ,מ) 24.1
םתוא םהבש תוזוחממ םג ,ץראב ריע לכמ קלסל שיש הבעות תאז ,הלחמ קר אל וז
ונחנאש ,ירצב רמ ,ךניבל וניניב לדבהה ."ביבא-לתב ומכ ,םינגומ םישיגרמ םיגירח
.ץראב םוקמ לכמ ךקוליסל םיארוק ונניאו ,תונלבוסב ךומכ םיגירח םג םילבקמ
ומכ קוידב ,הרבחה תנגה תא לבקל םגו ,ךתוגירח ףא לע ,ןאכ תויחל םדאכ ךתוכז
יבגל רידגהל םילגוסמ ונניאו ,םיאפור ונניא .גירח וניאש וא גירח ,רחא םדא לכ
הנטק הצע לבא ,הבעות םתסב וא השק הלחמב רבודמ םאה ךלש הפה-תוטילפ
,וננובשח לע .םדוק תחא העש הפיו ,אפור לצא קדביהל ךל :ךל םיאישמ ונחנא
.לבוקמכ


:ירצב תא הנגמש בר םג שיו
לארשיב םיוויטברסנוקה םינברה תסנכ אישנ ןגס ,טור החמש ברה :(ה) 30.1
יכ עבוק אוהשכ העוט ירצב ברה :"תרסוא הניא הרותהש המ" רמאמב
."הבעות איה תוילאוסקסומוהה


 יללכ  "תרניכ תנמא"  
 תעשורמ תלוויא  תלוויא  


םיעוריא ןמוי - שפוח
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא