תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2001 ראוני :30 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
,לאיבצ ,דדוע ,ןצינ ,ןיעמ ,לבוי ,םייח ,הנפד ,דוד ,לג ,זעוב
ןועמשו הריש ,יש ,רחש ,יעור ,ןנור

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס


שפוח ינמויל 3 תדלומוי

תדה ייח םוחתב שפוח לש תושדחה ינמויל תישילשה הנשה תא חתופ 2001 ראוני
ץמאמ םישרוד רתאב ותאלעהו ותדלקה ,וזוכיר ,רמוחה ףוסיא .לארשיב הנידמהו
היישעה ךשמהב הבר תובישח שי וללה םיישקה ףא לעש ונל הארנ לבא ,ןמזו
הזו ,תינש .רחא םוקמב תאזכ היישע םיריכמ אל ונחנאש םושמ לכ םדוק .תאזה
וא רוקחל ,דומלל שקבמש ימ לכל השיגנו החונ תיתשת םיווהמ םינמויה - רקיעה
,ישיא ,ימוי-םוי עגמב יוצמה וא ,עגונש םייחה םוחתמ והשלכ אשונ בתכב תולעהל
הייפכה ,םיחרזאה ייחב התוברועמו תדה בוליש לש ,יתכלממ וא יתרבח ,יתחפשמ
םתס ידיב וא תדה לגד-יאשונ ידיב םישענש העישפהו תומילאהו ,היגוסל תיתדה
.םייתד

גיצהל תדה-יסנרפלו םיידרחה םיפיטמל תרזוע םיעוריא חוכשל תיעבטה ונתייטנ
לש רואב תיתדה תוגיהנמה תאו יתדה ךוניחה תא ,תיתדה הנומאה תא ,תדה תא
ילע תוישונאהו קדצה תומלגתהו רסומה ,רהוטה תגסיפ ,רסומהו רשויה איש
ןמויה) שפוח ינמויב ונידי תחת םירבטצמש ,םיעוריאה ףסואב ףוטח טבמ .תומדא
לכש ,דלי לכ םידמלמ (תידרח-תיתדה הרבחב העישפהו תומילאה ןמויו יללכה
,תיכוניחה התיתשת לע ,תידרחהו תיתדה הרבחה .םילבה-לבה ןה וללה תוחנהה
הרבח ללוכ ,תרחא הרבח לכמ ,בוטה הרקמב ,הנוש הנניא תיכרעהו תירסומה
.תובר תורבחמ העורג םג םיטעמ אל םימוחתבו ,תידוהי אל הרבח םג ןא תינוליח
.ארקיש ןימאמ אלש ימ

תונמדזהב םהל תנתינ ונתדותו ,םינמאנ םיארוק רפסמ םיפתתשמ רמוחה ףוסיאב
אל .ונילא ותיינפהבו רמוח ףוסיאב םילגמ םהש הדמתהה תונמאנה ,ץרמה לע וז
.טנרטניאבש תושדחה ירתאמו םילודגה םויה ינותיע תשולשמ רמוח ונל רסח
ונילא הנפי רוזעל שקבמש ימ .ולבקל חמשנו ,םינומוקממ רמוח ונל רסח ןיידע
לולע רמוחה שארמ תויחנה אלל ןכש ,רמוח םתס וחלשת לא .תויחנה לבקיו
.ונרובע שימש יתלב תויהל

:םעפה ןמויב

 תלוויא םתסו תולפת תונומא  ?לכל סויג  יללכ  


יללכ   


םיעימשמו תיטילופה המבה זכרמל םירזוח בוש ע"שי ינבר :(י) 31.12.2000
םידמוע ,םוצע חוכ שי םינברל" .הלשממה שאר תוינידמ דגנ תושק תויואטבתה
ינברל ברוקמ רמוא ,"םהלש הלימ לכל םיעמשנש םילייחו םידימלת םהירוחאמ
.ע"שי

הייווהה לש הביל בלב דתי תעקות בלסרב לש תידרחה תודיסחה :(מ) 3.1
לש סקס תונחל תונכשב ,ןיקנייש בוחרב תונח תחתופ - תילארשיה תינוליחה
ינבב עדמ ירפס תרכומש תונח תחתפנ התיה םא ,םכתעדל ,הרוק היה המ .סורא
?קרב


קוחכ אלש םיביצקת רושיא רוקחל שרוד הלשממל יטפשמה ץעויה :(ה) 4.1
.דרזא ריאמ ,תותדה דרשמ ל"כנמ דגנ תונקסמ ונכתיי .תויתדה תוצעומל


.םשה לוליח - תיבה רה לע רותיו :םיישארה םינברה :(מ ,י) 5.1

רה לע 3 -ה שדקמה תיב תמקהל תוליעפב וליחתה םיפוג 10 -מ רתוי :(י) 7.1
ללה 'פורפ תושארב שדקמה ירחוש :םה םינוגראה .רגניז יבצ תאמ הבתכ - תיבה
;םייקו יח ;שדקמה ןוכמ ;םיובלא דוד ברה תושארב שדקמה ןוניכל העונתה ;סייו
םישנ ;ץיבקדוד ידוד ברהו אריפש קחצי ברה םה םייזכרמה ויליעפ ,רומה רה לא
;ןילגייפ השמ תושארב - הליחתכלמ ;רזעיבא לכימ תושארב שדקמה תיב ןעמל
אנהכ ןמחנ ,רואיל בד םילעופ וב ,תיבה רה דילש ןידה תיב ;םינהוכה תורמשמ
עדימ שיש ,ןעוט ,ץיבוניבר לאומש ,לתוכה בר .םילשורי םורופו ;לאירא לארשיו
ה'רבחה - רמוא םיהולא .תיבה-רהב עוגיפ עצבל םילעופש םידוהי םינוציק לע
.תואצותל יארחא אל םיהולא .םישוע

תואפרמ יתש וחתפנ תימואל םילוח תפוק םע ףותישב :ס"שב שדח :(י) 7.1
.ןאש תיבבו קרב ינבב םירבגלו םישנל תודרפנ תואפרמ - םידרחה רובע תושדח
םילוח תפוק לש תב-תרבח :(י) 11.1 ?ןיקניש בוחרב םג .תופסונ תואפרמ בורקב
800,000 -כ לש םוכס ,ס"של תברוקמה ,"תילגרמ חצנ" תתומעל ריבעת תימואל
העונתה ידהואל הלש םילשמה חוטיבה קווישב עויס תרומת הנשל םילקש
תמקה :דיתעה תינכות .םילקש ינוילימ איה תולעה םינש שולשב .(ס"ש=ירק)
דרשמ תלהנהל ןמזוה תימואל םילוח תפוק ל"כנמ :(י) 12.1 .הכלהה חורב תואפרמ
.ס"ש םע םכסהה תא ריבסהל תואירבה

ברסל םירטושלו םילייחל ארק ,ע"שי ינבר דעו ר"וי ,דמלמ ןמלז ברה" :(מ) 7.1
."יוניפ תדוקפל

.תורמז 30 תקהל לש העפוה ללגב דוכילה סנכ תא םירחהל תמייאמ ס"ש :(י) 10.1
."תורמז םש ורישיש העשב סנכב ףתתשהל לכונ אל תווצמ ירמוש םייתדכ"

ופתתשה רקסב :"םולש ישונאה ןימל" יטלפ לכימ לש התבתכ ךותמ :(ה) 10.1
,רבתסמ ןכותמ .תולאש ןוילימ 43 -כ לע ונעש ,םישנא (עברו ןוילימכ) 1,260,083
םלועה יבשותמ 72% ;יהשלכ תיהולא תושייב םינימאמ םלועה יבשותמ 70% -ש
.49% קר לארשיב - תוומה רחאלש םייחב םינימאמ

וידרל תוקד 15 ךשמב (אלכב) ואתמ םויה רדשי יערד הירא ריסאה" :(מ) 11.1
."םיינרות רפס יתבל םיינוליח םידימלת סויגב רוזעל הרטמב "יח לוק" יתדה
רבעשל ס"ש ר"ויל רשיא רהוסה יתב תוריש" !הבושתב הרזחל הפטה וז ?סויג
ירוא ןגראמ ותוא ,םיחאל בל טקייורפל עייסל ידכ והישעמ אלכב ואתמ ןייארתהל
."םיינרות רפס-יתבל םהידלי תא םושרל םינוליח םירוה דדועל הרטמב ,רהוז

תסנכה לש הקוחה תדעו" :"יערד רורחישל קוחה" ןודנב תכרעמ רמאמ :(ה) 12.1
םרורחש רשפאל הדעונש קוחה תעצה תא תישילש האירקל ינש םויב רשאל הלולע
תפוקתמ תיצחמ קר תוצרל ומייסיש רחאל ,םייטילופ םיריסא לש אלכהמ
תיב תטלחה תא ךופהל ידכ תקקוחמה תושרב שמתשהל ןויסינה" ..."םרסאמ
המ םשל ."קוחה ןוטלש תא געלל םש ףא אוהו ,ימיטיגל ונניא היפ לע טפשמה
םג ,םיקקוחמה םג התעמ ויהי ,הירבח 120 לע ,תסנכה ?טפשמ תיב ,אופא ,שרדנ
תבוטל דאמ הרקי תכרעמ ךוסחנו ,םירוגינסהו םיעבותהו םירטושהו םיטפושה
.לארשי יעשופ


םינוציקהמ ,גרובזניג ברה לע רבוקמ ירש לש הבתכ :(בירעמ עובשפוס) 12.1
."שאו םדב" - ע"שי ינברבש

:סיסבה לש תסנכ תיבב ללפתהל תולייח שמח לע רסא יאבצ בר :(ה ,מ) 14.1
,תמייקתמ תושגרב תובשחתה ."םירחא םיללפתמ תושגר ועגפייש ששח םייק"
וא ,תושגר ןיאש הארנכ ,םתסריגל ,ינוליחה רוביצל .יתדה דצה יבגל קר ,רבתסמ
רשאכ ,ינוליחה רוביצב בשחתמ והשימ םאה .םהב בשחתהל ךרוצ ןיאש
תובוחרה תונרקב ןיליפת תשבלה לש הוואר-יסכט םיכרוע םיידרח םירנויסימ

רשפאל ל"כטמרהמ תשרוד תיביטוורסנוקה העונתה ?םיינוליחה םיעבורב
.םייאבצה תסנכה יתבב תוליפת םייקלו ןיליפת חינהל תולייחל

ולש "ףוע-אמאמ" ירצומ תא קוושמ היבוט-ראבב "ףועמ" לעפמ :(י) 15.1
?הנשמ הז המ .םישדוח 3 ינפל רבכ רטפנ ברה לבא .ןרוקנטשרג ברה לש ותחגשהב
!ןכש יאדווב - בוטה-םעטל .אלש יאדווב םעטל

השיא :םילשוריבו הננערב תויתד תוצעומל ונומ םישנ יתש :(י) 15.1
.הננערב השיאו ,םילשוריב ימרופר רבגו תיביטוורסנוק


רקש רקש ."םירקסב רקשל היכמותל תארוק ל"דפמה" :(הלאוו תושדח) 15.1
.ףודרת

םיחטשב לחנתמ לכ בייחמה ,הכלה קספ איצוה ןורבחמ רואיל בד ברה :(מ) 16.1
.תבש לכב "למוגה" תכרב ךרבל

רש .דבלב רחסמ ירוזאל ריזח רשב תריכמ הליבגה שמש תיב תייריע :(ה) 17.1
רושיאה תא ףקת (יוניש) יקצירפ כ"ח .וצה תא רשיא (הדובע) ןומר םייח םינפה
?הליכאה שפוח םע המו .קוסיעה שפוח דוסי קוחב עגופ אוהש הנעטב

םוקמב רג וניאש ריע-בר לכ רטפל תותדה רש תא תובייחמ תונקתה :(ה) 17.1
יתשב תוריד יתש םיקיזחמ םיבר ריע-ינברש ,הלגמ "ץראה" תקידב .ותנוהכ
.םתנוהכ םוקמל םהירוגמ םוקמ ןיב רשקה תא ררבל השקמ הזו ,םירע

לש הריתע התחד תיזוחמ ררע תדעו :(ןולוח ,בוהצ ןפג-לג ,ןולוח ,המקשה) 17.1
רפס תיב תמקה רשאל אלש ןולוח תייריע לש הטלחה לטבל השקיבש ,ס"ש תעיס
.ןוירוג-ןב תואנ תינוליחה הנוכשב "םיללוע יפמ" ידרח


- םיקינבאבש םהל םיארוק" :ידרח רעונ לע ארק ךורב תאמ הבתכ :(ה) 18.1
םושנל םיצורו ,ארמג דומללו הבישיב םלש םוי תבשל םילגוסמ אלש םידרח םירענ
ץלמומ ."תידרחה הרבחה ידי לע םיחדנ םה הזה עגרהמ .קרפתהל ,ריווא תצק
.אורקל

ןודנולל עסנ לארשיל ישארה ברה :ואל ברה לש תורוטלחה" :(ביבא-לת ןמז) 19.1
ול המלישש הרפיס ןתחה תחפשמ .הנותח סקט ךורעל ידכ ראפ ןולמב חראתהו
.רואימע ןנח תאמ הבתכ - "םניחב ךרענ סקטה :ואל ברה .םירלוד םיפלא תרשע

ס"ש תא יתסנכהש רעטצמ" .תיחרזא הכפהמ :חיטבמו רזוח קרב :(מ) 21.1
?תוריחב ליבשב םישוע אל המ ."יתלשממל

,תד ימעטמ תבשב דובעל םירטוש לש בוריס :הרטשמב השדח העפות :(מ) 22.1
.םורדה זוחמב רקיעב

תונברהו ,םינפה דרשמ דגנ ץ"גבל רתע (םימרופרה) םזילרולפל זכרמה :(י) 22.1
תיללכה ךוניחה תכרעמ תא בוזעל רויגל םידמעומ םידלי םיבייחמה ,תישארה

- ןודנב דועו ."םהיתוחפשמ ינב רויגלו םרויגל יאנתכ תויתד תוימינפל רובעלו
םחנמ ברה ?םייפויתאה םידימלתה ומלענ ןאל :לט לייא תאמ הבתכ :(מ) 23.1
קזנ ךכב םרגנ .ינוליח רפס תיבל םתוא איבהל ךירצ היה אל שארמ" :ןעוט ןמדלו
."תידוהיה םתוהזל

יתב יכ ץ"גבל עידוה ,הלשממל יטפשמה ץעויה ,ןייטשניבור םיקילא :(ה) 24.1
תא שיגפהל תיבסל השיא לע רוסיא וליטה רשאכ םתוכמסמ וגרח םיינברה ןידה
לש הריתע תרגסמב ץ"גבל השגוהש תעד תווחמ קלח וז .הגוז תב םע היתונב
.ינברה ןידה תיב תטלחה דגנ השגוהש חרזאה תויוכזל הדוגאה
םואתפ עתפ .יפלקל תובישיה (יטמתשמ) ירוחבל תועסה ןגראת ס"ש :(ה) 25.1
ברה :(מ ,י) 28.1 !ךתעבצה ךתרות = וא !ךתוטמתשה ךתרות !דומלל הבוח ןיא
סייגתהלו תוריחבה םויב "הרות לטבל" תובישיה ידימלתל לומתא הרוה הידבוע
.ןורש לאירא תרזעל

.תוריחבה םויב םניח רטיס-יבייב העיצמ ס"ש :(י) 30.1

תדה תא דירפהל הידבוע ברהמ םישקבמ (היסורמ) םילועה :(הלאוו תושדח) 26.1
לכ תא ומצעל רומשל קיספיש לותחהמ םישקבמ .שקבל יממ ואצמ .הנידמהמ
.ירוביצה בלחה

.היזיוולטב (26.1) ישש לילב ןייארתי ןורש :םימעוז םידרחה :(הלאוו תושדח) 26.1
לכ תא דבכל ךירצ אוה :שורופ ידרחה .הרקי הזש הצור אל דאמ ינא :ץרפ ידרחה
לבא הרקמ לכב .הרקמ לכב ןייארתי אוה :ןורש תכשל .ןייארתהל אלו םיחרזאה
םידרחה :(מ) 26.1 .ןייארתה אל אוהש איה הדבועש םושמ 26.1, ,ישש םויב אל
.תבש ברעב יח רודישב ןויאר לטיב ןורשו - וצחל

םאה ,ףיסוה אלו .האבה יתלשממב היהת אל ס"ש :קרב :(הלאוו תושדח) 26.1
...האב הלשממ ול היהת ללכב

תונוגעה תייעב לע איגש יפיצ תאמ הבתכ :(בירעמ ,םישנ ףסומ) 29.1.2001
וז .הז םוחתב אטוז-הכפהמל איבהל יושע םיינברה ןידה יתב קוחל ןוקית .לארשיב
ללמוא בצמ לע ,בירעמ ,םישנ ףסומב 27.11.2000 -מ ,תמדוק הבתכל ךשמה-תבתכ
תולעב לארשי תבשחמו ארקמ תורקוחו ןיד תוכרוע" :לארשיב תונוגעה לש עשורמו
הכלהה חורב תונורתפ אוצמל ןתינש חיכוהל ידכ ירוביצ קבאמל תואצוי בר ראות
!םיצורש יאנתב = רשפאש יאדווב ."הטיחסל ענכיהל ילב תונוגע רורחשל

תא בייחמה ,םייניב וצ לומתא האיצוה ,רנרוד הילד ,ץ"גב תטפוש :(מ ,י ,ה) 29.1
תוחורא ול איבהל (הקירע ןוועב) יאבצ אלכב ידרח ריצע לש ויבאל רשפאל ל"הצ
.םיקתמממ ץוח ,ץ"דב רשכה לש

להונב הרומח הפיזנ = "בוריס בתכ" איצוה הינתנב ינברה ןידה תיב :(ה) 29.1
תקיספ הפידעהש לע ,"הנומא" לארשיב תויתדה םישנה תעונת דגנ - ידרחה
.וינפ לע - החפשמ יניינעל ןידה תיב = תינוליח האכרע


 תלוויא םתסו תולפת תונומא  ?לכל סויג  יללכ  


?לכל סויג   


.סויגמ רוטפה תכראהב ךומתיו םידרחה תעיבתל הנענ דוכילה :(מ) 1.1.2001

.לט קוחל דגנתמ אל רבכ :ןורש לש תינפתה :(י) 31.12.2000

ןורש .םישדוח 4 דועל תובישיה יטמתשמל רוטפ הרשיא תסנכה :(מ ,ה ,י) 2.1
.דגנ עיבצה קרב .דעב עיבצה

תסנכה תטלחה דגנ ץ"גבל ורתע (יוניש) יקצירפ כ"חו רלסר ד"וע :(Ynet ,י) 3.1
.םיפסונ םישדוח העבראל תובישי (יטמתשמ) ידימלתל רוטפה תא ךיראהל


,ןורש תינכות יפ לעש ,"הליהקב" ידרחה ןועובשל רפיס ןילביר יבור :(ה) 21.1
.דובעל תאצל ולכויו 26 ליגב יאבצ תורישמ אלמ רוטפ תובישיה ירוחב לכ ולבקי


 תלוויא םתסו תולפת תונומא  ?לכל סויג  יללכ  


תלוויא םתסו תולפת תונומא   


םדאה אוה" .ילאומש והינב :ס"ש לש םילבוקמה םלועב שדח םש ורכזת :(י) 3.1
תוכזב .ירודכ לש תורבחמב םירתסנה םישחלה תא חנעפל עדויש םלועב דיחיה
אל םידאקסו םיאירבמ םילוח ,ןהילעבל תורזוח םישנ ,וידיסח םירמוא ,ילאומש
םוש תמאבו ,הרבאדקרבא לש ידוס שחל עובשה יתרמא ינא :ליד גיב ."םיעגופ
לוממ תיבב תעפש ילוח ינשו ,הלעב םע המילשה ילש הנכשה ,עגפ אל דאקס
תכשלב הזוזמה תא קרב ףילחה ,ותצלמהב" :רחא והשמ הז קרב לבא .ואירבה
.שולא יבצ תאמ הבתכ ."הלשממה שאר

"יליל ןוקית"ב חראתה ןורש :קרב דוהא ירחא רגפל הצור אל ןורש לאירא :(מ) 3.1
.תוביתנב ("ןגטנרה") ןגרפיא ןודא ךרעש

םא :ריבסהו ,"תודעל םילוספ צרממ וא יונישמ םיכ"ח" :ףסוי הידבוע :(מ) 22.1
תקזחב םה :הביסה .ןיאושינה תא לטבל ןתינ - הנותחב םידעכ םישמשמ םה
.םייח םיהולא ירבד .תופירט םילכואו תבשב םינשעמ ,םיעשר

רוסיא תא ףוקעל ידכ .ןורש רובע עיבציש ימ לכל עימק קינעת ס"ש" :(מ) 23.1
ו"טל רוביצל תדחוימ הכרב" עימקה תא תונכל טלחוה תיזכרמה תוריחבה תדעו
."טבשב

:קרב דוהא יפלכ םעפה ,הידבוע יפמ תוכפשנ תושדח תלוויא-תופקתה :(ה) 24.1
אל םיעשרמ .םינועפצ ...םישחנמ עורג רתויש ואר וישכע ...הרותה תא קשע אוה"
,לארשי אנוש" :קרב תא ףקות הידבוע :(י) ."עפצ אצוי שחנ שרושמ .בוט אצוי
אנוש ,עפצ שחנ קרב :ףסוי הידבוע ברה :(הלאוו תושדח) ."קרב הז - תודהי אנוש
."עשרו לארשי אנוש" קרב :הידבוע ברה :(Ynet) 31.1 ."לארשי

חותפל הלשממל יטפשמה ץעויהמ שרוד ,דירש יסוי ,צרמ שאר :(י) 25.1
:צרמ-ס"ש םימויא תמחלמ :(הלאוו תושדח) 25.1 .ףסוי הידבוע דגנ םיכילהב
לשב ףסוי הידבוע דגנ םיכילהב חותפל הלשממל יטפשמה ץעויהמ עבות דירש
תמייאמ ,הדיצמ ,ס"שו ."םינועפצ םישחנ" םיברעה תא הניכשכ שמא וירבד
.הציפמ צרמש יתד-יטנא הרבסה רמוח לע ןנולתת איהש

תוסגה ויתויואטבתה לע ףסוי הידבוע תא ףקות תכרעמה רמאמ :(ה) 25.1
םושלש אשנ ףסוי הידבוע" :תוטילקרפה יפלכ הבע הציקע ךסוח ונניאו ,תומילאהו
רמא תושומנה דחא וליא .קרב דוהא הלשממה שאר יפלכ רתויב ףירח הצאנ םואנ
לש ולוסיחל תיסה אל םא תנחוב התיה תוטילקרפה ,'םוקל אלו לופיל ךירצ קרב'ש
."ןוטלשה תגלפמ גיהנמ

דגנ םיישדוח ןב קונית לש ותטימב חנוהש ,ןוליינ ףוטע הרות רפס :(מ) 28.1
.הפיטעהמ קנחנש ,קוניתה תומל םרג טעמכ "ערה ןיע"

ערה ןיע
ערה ןיע
1528-1470 ,הינמרג ,דלוונירג סאיתמ תאמ רויצ
http://www.abcgallery.com תונמאה רתא תובידאבעובש ינפל ךרענש ןטשה תכ סקט לש םלוצמ דועית :(בירעמ טנרטניא) 30.1
עיפוהש רויצה .ריעה זכרמב יתד רפס תיב רגוב אוה סקטה ליבומ .םילשוריב
.ןאכל םג םיאתמ םדוק


 תלוויא םתסו תולפת תונומא  ?לכל סויג  יללכ  


םיעוריא ןמוי - שפוח
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא