תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


םיעוריא ןמוי - שפוח

הנידמו תד - םיעוריא ןמוי - שפוח
2000 רבמצד :29 'סמ

:העשה וצל םירושקה םיעוריאה לכ םודא םיעובצ :הרעה
!םהיתומחגלו םייתדל ענכיהל אל
"שפוח" םיעוריא ןמוי תכרעמ תורעה - לוחכ תועובצ

תדחוימ תובישח תולעב תועידי תועיפומ תרגסמב

:ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
,יעור ,לאיבצ ,דדוע ,ןצינ ,ןיעמ ,לבוי ,םייח ,הנפד ,דוד ,זעוב :ןמויל רמוחה ףוסיאב ועייס
ןועמשו הריש ,יש ,רחש

בירעמ = (מ) ,תונורחא תועידי = (י) ,ץראה = (ה) :ןוכסיחו רוציק ינומיס

:הדיצב שדח ימואל גחו שדוחה תלוויא

ודוקפת לע הביעהש הרידאה המולעתה הרתפנ ףוס ףוס :(תונורחא תועידי) 5.12
ברוקמה עודי לבוקמ :והינתנ ןימינב ,ומדוק לשו קרב דוהא הלשממה שאר לש
ץראה לעמ הרהמ םתדבאו ..." קוספב העיפומה ,"ץראה" הלימב םגפ הליג ס"של
ןמזוה אוה .קרב לש ותכשל חתפבש הזוזמב "םכל ןתונ הוהי רשא הבוטה

הזוזמה תפלחה םוי :שדח ימואל גח עיצמ "שפוח" .הזוזמה תפלחהב ףתתשהל
ןותבש ללוכ רדהו סכט בורב גחויו ,יתנש-בר-ימואל תוזוזמ םויכ התעמ עבקיי
.תלוויאה תנידמ יבחר לכב םימי העבש ךשמב רחסמו הדובעמ טלחומ

:ןמויב שדוחה

 תלוויאה תניפ  יללכ  תובישיה יטמתשמ סויג אשונב םידרחל תכשמתמה העינכה  


תובישיה יטמתשמ סויג אשונב םידרחל תכשמתמה העינכה   


-יחיג ."םלשי אוה :םייתדה ,תיחרזאה הכיפהמל רוזחל לקוש קרב" :(ה) 3.12
אל - קוי תותדה דרשמ ,סויג אל-סויג ןכ-סויג אל-סויג - ראשה לכ ומכ הז .יחיג
היהי אלש המ !ךשמתמו לודג דחא וי-וי - הכיפהמ ןכ-הכיפהמ אל-הכיפהמ - קוי

!םלשי אוה :תמאה תא םירמוא םייתדה - היהי אלש ךיאו

ירוחבל רוטפה .ל"הצל סייגתהל םיבייח םיכרבא :ישש םוימ :(מ ,י ,ה) 4.12
.טמתשהל וכישמי םיטמתשמה ,םייתסמ רוטפה .עובשה ףוסב םייתסמ תובישיה
!תדלומ הוויו .םיטמתשמה ויחי ןעמל תומלו תרשל ךישמנ ונחנאו

ירוחב סויגל וכרעיה :ל"הצל הרוי קרב" :ולש תואיציהמ תחא דועב קרב :(י) 5.12
!ל"הצ המידק ."תובישיה

אל הבישי רוחב ףא !רהמ ךכ לכ םיסייגתמ אל" :ןליא רחש תאמ הבתכ :(ה) 5.12
ןושאר םויב חלשיי אל םיקירע ידכול לש תווצ ףאו ,הייפכב אבה עובשב סייוגי
:םימויא םג םירסח אלו ."םיטמתשמ שפחל קרב-ינבל בורקה

םג הדאפיתניא לבקי אוה - תובישי ירוחב סייגי קרב םא" :ס"ש :(מ) 5.12
...קרב קר אל ,הדאפיתניאה תא ונלביק ונלוכש ונבשח ונחנאו ."םידוהיהמ

שקבנ :קרב .תוריחבה תייחדו - סויגמ רוטפ :םידרח-קרב ןתמו אשמ :(ה ,י) 7.12
.רוטפה תא ךיראהל ץ"גבמ

.םידרחה סויגל ךרעיהל לחה רבכ ל"הצ :(ה) 7.12

ליגרתה תא לוספל יואר" :לכל הווש סויג :רלסרטש הימחנ תאמ רמאמ :(ה) 7.12
תובייחתה תרומת תסנכה רוזיפ דגנ םידרחה לש העבצה :ןנכתמ קרב דוהאש אבה
."ל"הצמ םידרחה תוטמתשה תא עבקמש לט קוח תא ריבעהל

תלאשב םישדוח 3 תב הכרא ץ"גבמ שקבת הלשממה :הגיסנ בוש :(מ ,ה) 8.12
.תובישיה ידימלת סויג

.תובישיה ינב סויגל לדומ היהי ידרחה ל"חנה :הנס ןוחטיבה רש ןגס :(ה) 12.12

ץ"גב תטלחה תא םישדוח העבראב תוחדל היושע תסנכה :(תושדח הללאו) 20.12
.ןהכ קחצי ס"ש כ"ח ידיב התלעוה וז חורב העצה .םידרח סויג אשונב

.תובישיה ירוחב סויגל עגונב תיתעיס תעמשמ ליטי קרב :תושדח הללאו) 20.12

לומתא קספ 2 דגנ םיטפוש 9 לש בורב :העקפ ץ"גב לש תונלבסה :(ה ,מ) 21.12
.יקוח יתלב בצמ רמשל ונחוכל לובג שי" :הכרא דוע ןיא :קדצל הובגה טפשמה תיב
ןורתפב לפטל קקוחמה ךירצ האלהו ןאכמ .תובישיה ירוחב תא סייגל ךירצ
."הייעבה

."וסיוגי אל תובישיה ירוחבש ונינפב בייחתה ןורש" :םינעוט םידרחה :(ה) 24.12

.יללכ סויג םידרחה לע תופכל ןתינ אל :רואיכלמ ברה רשה :(ה) 25.12

.םוי 60 ךות תובישיה ינב סויגל ךרעיהל :ל"הצל קרב :(ה) 25.12

שאר ,דמלמ ןמלז ברה - "רעבת ץראהש דע םחליהל ךירצ :םינבר" :(מ ,ה) 29.12
קבאיא :ןייפ ףולא תת :(מ) ."השעמ תושעל" לומתא ארק ,ע"שי ינבר דעו
.םינברה תארוה יפ לע תיבה-רה תריסמב

.דגנתי הארנכ ןורש ;םידרח סויג דעב עיבצי קרב :(מ) 31.12

.לט קוח תלשכהל ךלהמב קרב :(הלאוו תושדח) 31.12


 תלוויאה תניפ  יללכ  תובישיה יטמתשמ סויג אשונב םידרחל תכשמתמה העינכה  


יללכ   


תסנכ תיבב ןגוה אל סחי לע תננולתמ השיא :(רוזא ןולוח בוהצ ןפג לג) 15.11
תאז הנתה שמשהו ,הנבל הווצמ-רב סקט םייקל השקיב איה :"םישודק ןורכיז"
רובע 'ש 500 דוע םלשל הילע 'ש 400 ךסב הרותל היילעה תולעמ דבלש ,ךכב
.םיללפתמה לכל רקוב תחורא

תא סייג אוהש ומכ .הלב-הלב .תותדה דרשמ תא קרפל הרוה קרב :(ה) 1.12
עיגה טחוש רצואה רש" :(י) 5.12 :םימי 5 רובעכ וארת .תובישיה יטמתשמ
????ו-ו-ו-ו-ונ ."קרופי אל תותדה דרשמ :עידוהו הרותה תודהי תבישיל

םקוהש ידרחה רפסה תיב לע יליזרב-יול דרו תאמ הבתכ :(ץראה ףסומ) 1.12
."המידק דדונ ידרחה עפומה" :המידק בושייב "עתפל"

לש שדחה ורפס לע ןנוג ליא תאמ הבתכ - "תורשכ חיגשמ" :(םימי 7 ףסומ) 1.12
.("מ"עב םידרח" ןליא רחש

ןוינקב היינדעמ תלעב תנעט תא החד טפשמה תיב :(ןג-תמר ,ןומוקמה) 1.12
םירכומש םירחא קסע-יתב תמועל התערל היילפא תמייק היפל ,"הוונ םורמ"
.היינדעמה תריגס לע הרוהו ,ריזח רשב

םעטמ ומסרפתהש םינותנ יפ לע תאז .קרב-ינבב - םייחה תלחות איש :(ה) 4.12
,הייאר הנה ?ונייח איה הדובעהש רמא ימ .הקיטסיטטסל תיזכרמה הכשלה
...ונייח איה הדובע-יאש

ןמבוארט הרמת תאמ הבתכ - "?םיהולאה קיקלח תא ןושאר אצמי ימ" :(ה) 5.12
,ירותסימה קיקלחה תא אוצמל הרטמב םיאקיסיפ םילהנמש רידאה ץמאמה לע
,"ןוזוב סגיה" םשב הנוכמ הז קיקלח .םוקיב הסאמה לכ רוקמ הארנה לככ אוהש
.רמוחה תריציו הנבמ לש יטרואיתה לדומב הרסחה הילוחה אוהשו

ןויסינ ילעב ."המיחל חור ףנע" :תיאבצה תונברב םקוה שדח ףנע :(ה) 5.12
המיעו "שדוקה חור" ונל תברוא וז חור לש הווסמבש ,ידכב אלו ,םיששוח
ףולא ןגס - הבושתב רזוח הנומ ףנעה שארל ."םיכרע"ו ד"בח לש םירנויסימה
ל"הצב הלאשה הלאשנ רבכו .הבושתב םירזוחל "ריאמ" ןוכמ רגוב ,יצרא-ןב יקוד
רזוח םעפ םתיאר - םכייחב ???"הבושתב הרזחהב יצרא-ןב קוסעי םאה" -
.וניאר אל ונחנא ?הבושתב הרזחהב קסוע אלש הבושתב

אשונב תסנכב השיאה דמעמל הדעווה לש ןויד וצצופ ס"ש יכ"ח :(מ ,י) 6.12
,"תרפא" תידרחה התומעה תשרפב ןודל התיה הרומא הדעווה .תולפה תעינמ
םא" .ןנוירה תא ךישמהל תולפה עצבל תושקבמש םישנ ענכשל ץמאמ לכ השועש
ימ וארת .םיקינס"שה ורמא ,"ל"הצל םילייח ףיסונ ןוירה תוקספה עונמל חילצנ
ךירצ םינוליחה לצא לבא ,רמשמ לכמ םירמוש םה תובישיה יטמתשמ לע !רבדמש
!םיחתותל ירט רשב היהיש ,הדוליה תא ריבגהל


םירזוח לש המישר םג ףתתשת תובורקה תוריחבב םאה :השדח המזוי :(י) 7.12
?הבושתב

:ןליא רחש לש "מ"עב םידרח" שדחה ורפסמ םיטרפ :(י) 7.12

30,400, = 1999 תנשב "ותונמוא-ותרות" רדסהב תובישי ידימלת רפסמ

;1948 תנשב 400 םע האוושהב

םיסייגתמה ללכמ 9% = םירוחב 3,900 הז רדסהל ופרטצה 1999 תנשב

ללכמ 15% = תובישי (יטמתשמ) ידימלת 55,000 = 2010 תנשל תיזחת
םיסייגתמה

יתבב הלימ תירב עצבל ושרוי םיאפורש ךכל םיכסמ תואירבה דרשמ :(י ,ה) 12.12
?םילילא-ידבועב םיאפור םגה .םילהומ קר תאז תושעל ושרוה הכ דע .םילוחה

:םימעוז םיקינל"דפמה .ישארה ידרפסה ברל דרש-ןועמ :קוח תמזוי :(מ) 13.12
.יזנכשאה ברה יבגל היילפאב רבודמ

תא לידגהל דעונש ,ס"ש יכ"ח ושיגהש קוח תעצהב םויה ןודת תסנכה :(ה) 13.12
.םיידרח םינקסע לש היסנפה

ןוילעה טפשמה תיב טפוש תא רטפל םישרוד םיידרחה תסנכה ירבח :(ה) 13.12
אל ,ןוילעה טפשמה תיבב ריכמ אל ידרחה רוביצה דוע לכ" :רמאש ,ןישח לאשימ
."ויתויוכז לע ןגנ

תדה תא הדירפמו םייחרזא םיאושינב הריכמה קוח תעצה :(Ynet) 15.12
ימענ כ"ח ידיב השגוה העצהה .תימורט האירקב תסנכב םויה הרבע הקיטילופהמ
.(צרמ) ןזח

ןיב םימוריע םהשכ וספתנ ןופצב יתד ןוכית רפס תיבב הרומו להנמ :(מ) 17.12
.םירפסה תונורא

דימעהל ןילייב םיטפשמה רשל ארק (יוניש) יקצירפ כ"ח :(תושדח ענענ) 18.12
ןועובשל קינעהש ןויארב ותואטבתה ללגב ,ואל רמ ישארה ברה תא יתעמשמ ןידל
יכו ,דחאתהל תויתדה תוגלפמל ישארה ברה ארק ןויארב ."יששה םוי" ידרחה
ישאר בר תוברעתה .תינוליחה הכפהמה תא םדקי םא דיספי קרב דוהא
.יקצירפ לש ותעדל הריבע איה הקיטילופב

.תונוז םעו וניזקב יתנש לויטב וליב ץראה םורדב יתד ןוכית ידימלת :(י) 18.12
.קמועל ןיינעה תא קודבל ךירצ :ךוניחה דרשמ

לודיג :"םידלי תוכורב תוחפשמ" קוחל דגנתמ לארשי קנב :(תושדח הללאו) 19.12
השענה רקחמ 6.5! יפ תללוכה הבצקהה תא לידגמ 5 -ל 2 -מ םידליה רפסמב
הזכ רועישב םידליה רפסמ תלדגהש ,הארמ תוחתופמ תוצרא 22 -ב הז םוחתב
3. יפ תללוכה הבצקהה תא לידגמ

תא ליפכהל תלגוסמ "תמ אל ןיידע ינא" יוניכל הכזש ,ןג לש היצטומ :(ה) 19.12
.תוריפה בובז לש וייח ךרוא

,הכ דע רתויב לודגה - םיריעצ 80 - ידרח ל"חנ לש יעיברה רוזחמה :(י) 20.12
.םויה סייגתה

ינפל וחמשת לא לבא .ידוהי התאו םישדוח 3 :תיאבצ ךרדב רויגל תינכת :(י) 25.12
תיאבצה תונברב .טנטסניא רויג היהי אל :ישארה יאבצה ברה :(ה) 25.12 :ןמזה
.ישאר ךוניח ןיצק ידיב עצוהש יפכ םילייח רויגל תינכתהמ םיגייתסמ

:(י) 27.12 .םיתיזה רה תא רוסמל ןיאש ,העידומ תישארה תונברה :(ה) 26.12
-רהב תילארשיה תונובירל תובישח ןיא" :בתכ "ןמאנ דתי" ידרחה ןואטיבה
."ונלש לכה ,ונלש תיבה רה" :רמוא הידבוע :(י) 26.12 ."תיבה

ימצע תא שידקא" :תוזח ימרו טרופפר רימע ,ןמקילג ןתיא לש םתבתכ :(י) 28.12
ל"הצמ שרפש ןייפ יפא ףולא-תת הבושתב רזוחה לע הבתכ - "הנידמה תגהנהל
תת :(מ) 29.12 .אשונ ותואב הבתכ :(מ) 28.12 .ל"דפמב תיטילופ תוליעפל ןנוכתמו
.םינברה תארוה יפ לע תיבה-רה תריסמב קבאיא :ןייפ ףולא

:ץ"גבל ורתע קרב-ינבב 'ט תותיכב יחרזמ אצוממ תוידרח תורענ 30 -כ :(ה) 28.12
לש םירנימסה תשולשמ דחאל ולבקתנ אלש לע תוחומ ןה .רנימסל הלבקב ונילפוה
לע אל" םשב הז אשונב הלודג הבתכ :(ה) 28.12 .ריעב םייתרקויה "בקעי תונב"
םימויאל םינותנ םירתועה" .םתור רמת תאמ ,"תויזנכשאה תונבה םע לספס ותוא
."ורתיוו ורבשנ רבכ םיינש .הריתעה תא ךושמל ץחל םהילע לעפומו

תרושב ,דרזא ריאמ ,תותדה דרשמ ל"כנמ תא םישאמ רצואה דרשמ :(ה) 29.12
.תותדה דרשמב תרוקיבה ךילהתב תולבח


:ןמויב שדוחה

 תלוויאה תניפ  יללכ  תובישיה יטמתשמ סויג אשונב םידרחל תכשמתמה העינכה  


תלוויאה תניפ   


שאר לש ודוקפת לע הביעהש הרידאה המולעתה הרתפנ ףוס ףוס :(י) 5.12
הליג ס"של ברוקמה עודי לבוקמ :והינתנ ןימינב ,ומדוק לשו קרב דוהא הלשממה
הבוטה ץראה לעמ הרהמ םתדבאו ..." קוספב העיפומה ,"ץראה" הלימב םגפ
ףתתשהל ןמזוה אוה .קרב לש ותכשל חתפבש הזוזמב "םכל ןתונ הוהי רשא
הידבועה וליפא !תועימקבו תוזוזמב ןימאמ קרב ירה !ןבומכ .הזוזמה תפלחהב
הזוזמה תפלחה םוי :שפוח תעצה .ךשמהב האר - עימק עובשה ול ןתנ ץוחב-אצת
העבש ךשמב רדהו סכט בורב גחויו ,יתנש-בר ימואל תוזוזמ םויכ התעמ עבקיי
.תלוויאה תנידמ יבחר לכב םימי


הידבועה לש ותמיתח םהילעו תועימק ףלא האמ :תועימק קלחמ ן"רמ :(י) 6.12
.תועימקה תא ולבק םיכ"חו ןורש קירא ,קרב דוהא .ישי לש ודרשמב םיאצמנ ץוחב-אצת500 -ב תועימק רכומ יערד" :םכח רתוי יערד ?תועימק קלחמ הידבוע :(מ) 7.12
תיבב ריסא !קוחצ הז המ וארת) יטאריפה וידרה רודישבש ,רפסמ ןותיעה ."רלוד
ימ" :יערד זירכה (!!!םיקתוש הלש רשהו הרטשמהו ,יטאריפ וידרב רדשמ רהוס
."תישיא השדקהו ריש רומזמ םע רדוהמ עימק לבקי רלוד 500 םורתיש

הזיע" והינתנ ,רוכזכ ."רוויע לעוש אוה קרב" :רמא ףסוי הידבוע :(מ ,י) 12.12
,"תודינ ילעוב" הניכ ןוילעה טפשמה תיב יטפוש תא :תוחכשנ ריכזהל ."תרוויע
רמא טרמלוא לעו ,"םילבהא" הניכ םינוליחה תא ,"עשר"ו "לוונמ" דירש יסוי תא
."עשורמ עשר"


:הידבוע לע לטנזור קיבור תאמ האלפנ הקסרומוה :(בירעמ ,ביבא-לת ןמז) 15.12
.םייתפשה תא קקלל .ארקיו הלאירא תיבל ץוריש - ארק אלש ימ ."ן"רמה םואנ"
רבכ דחא יאקיטילופ ..." :תורוש המכ קר ,טטצל םילוכי ונניא עטקה לכ תא
,הז .דוהא ,אוהה ךלוהו ןימינב הז אב ...ןימינב ומשו ,תרוויע זע אוהש םתא םיעדוי
רוויע לותח ?וניבא הז .וניבא םורבא ...הנטק הפיכ םע הז אב םגו ...רוויע לעוש ומכ
."...הז

ואצי" - ידרחה בוחרה ידלי לע אחומ-רב יסוי לש ותבתכ :(ץראה ףסומ) 15.12
,קרב-ינבב תידרחה הרבחה ילושב תורענו םירענ לש העפות לע - "הער תוברתל
וטלפנו םהירוה דצמ תומילאמ ולבס ,תיבב השקונה ךוניחל לגתסהל ושקתהש
הרבחה .םיינוליח םיגשומב וליפא ינוציק ינריתמ םייח-חרואב םיעקוש ,בוחרל
.םלעתהל הפידעמו השובה תא תאשל הלוכי אל תידרחה

לא תשרל ךיישה ףוג ידיב רואל אצויש ,עובשה ןיעמ לש ןורחאה ןולעב" :(י) 20.12
םידרפסב העגפ אל האושה :בתכנ ,תסנכ-יתב יפלאב קלוחמהו ,ס"ש לש ןייעמה
ןכומ היה אל ,רמאמה תא בתכש ,ךאלאוו םולש ברה .הליפתב ורבד אל םה יכ
לע ודיפקהש םושמ האושמ ולצינ הקירפא ןופצ ידוהיש ,רמאו ,לצנתהל
רויס ושע ןמכייאו רלמיה ,רלטיה :הככ ךלה הז זא ."הליפתהו תסנכה יתב דובכ
,בל ומש םה .םלוכל קיפסי אל זגהש ועדי םה המל ,םלועב תסנכה יתב לכב םדקומ
ןזחה תא וליפא !הליפתה ןמזב םירבדמ הז המ ,הינולופב רקיעב ,םיזנכשאה םידוהיהש
המ :תחנ םהל היה הקירפא ןופצב קר .םיזויפה לכ םהל וכלהו ,עומשל וחילצה אל םה
תא קר !הגה ועמש אלו הליפתה ןמזב שיא ףלא וליפא !תסנכה תיבב טקש הז
תא קר .םיעשרה לכ תא ולסיח דחא גנבזבו ,שארל םדה םהל הלע זא .םיבובזה
.םיזנכשאה


םג .וגאדת לא - קרב יבהוא ."יקירש לאגי לבוקמה םע שגפנ ןורש" :(ה) 24.12
.תאזכש השיגפ הלחא ץימחי אל אוה תלוויאה תניפ  יללכ  תובישיה יטמתשמ סויג אשונב םידרחל תכשמתמה העינכה  


םיעוריא ןמוי - שפוח
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא