םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


"הריפכ" ירוהרה לע

(תוהזה תאווסה ךרוצל ונוש םיישיאה םיטרפהו תומשה)


shpinoza

:שפוח רתאמ הנפדל בתוכ ןורהא

איה היעבה ,תמאה רקחל עיגהל ידכ אוהש רבד לכ דומלל ףאוש דאמ ינא !הנפד ךל םולש
בצק יפל תופלחתמ ילש תועדהו (...תצק ךבוסמ) שפנ רוזיפ לש הפוקתב וישכע אצמנ ינאש
:עקר תצק ךל ןתאש בטומ ,יניבתש ידכ ...ילש דרויו הלועה חורה בצמ

תידיסח הבישיב דמול (שידיא ירבוד םיינוציק םידרח ןיב ,קרב-ינבב רג) 15 ןב ינא
תצק היארל יל םרגש המ (ץע לע יתוא ולתי - טנרטניאל השיג יל שיש ועדי םא) םילשוריב
םיאושינב 90 ןב) 'יחיש יבאש דועב ,וב יורש ינאש השקה בצמה ללגב אקווד הז תחכופמ
ןכ םג (םיינש םיאושינ) 'יחתש ימיא ,השק ידועיס בצמבו ,תובא-תיבב ררוגתמ (םיינש
תויוצרפתהמ תאזמ האצותכו ףוגה תכרעמבו םינומרוהב םישק םישובישמ תלבוסו הריעצ הניא
ימיא דצמו יבא דצמ תויחאו םיחא יל שי ;הלודג הפורטסטקה רוציקב ,(המממיא) םיבצע
וליפאו תבשק ןזוא יל ןיאש הזכ בצמב יב ךומתל םוקמבו (םהינשמ תויחא וא םיחא יל ןיא)
הבישיה תלהנהמ ושקיב ףאו ,רגפמ דלי לאכ ילא םיסחייתמ םה - הבישיל תועיסנ ימד אל
.הבישיה לש םילבוקמה םירדסה תכרעממ עגרל רורחש יל רשפאת אלו השק-דיב יב לפטתש
םיתובעה םינקזה םע ולא ,תעדוי תא) תווצה לש םנוצר תא עיבשהל הסנמ ינא הבישיב
לבוס ינא 'ודכו רדסל רוחיא לש ןטק יכה הרקמב .הברה יל רזוע אל הז לבא (םימייאמש
.םינוש םישנועמ םישנועו תוסנק ףאו ,תולפשה תכסממ

(יניעב םימטמוטמ םלוכ בגאש) יליגב םיריעצ םירוחב 35 -כ הנומה יתתיכ ירבח :הרבחב
עדוי אל ינא הככ וטילחה םה המל) ,ןיטולחל יתעדב יופש ינניא ינאש דחא הפ וטילחה
רשכומו זילע דלימ ,רדרדתהל יתלחתה טאל טאל (םדקתמ בצמב ינרפוזיכס הארנ ינאש הארנכ
והשמ תושעל קשח םוש רבכ יל ןיאשכ 'םידגב םע ןשוי' 'חלקתמ אל' ,יוחד רוחבל יתכפה
.ימצע ליבשב

!םלועמ רשוא האר אלש (...כעלא) ללמוא דלי לש וייח תכסמ ,הרצקב דאמו ,הרצקב הז

ישילש ףוגב ימצע לע בתוכ ינאש דע ,יבצמל רשקב ירמגל ימיטפוא ינא ,תנבה ילואש יפכ
רקיעבו ,דעצ לכ לע ןדשח יתישענ ,םדא לכב ןומיא יתדביא .(הזל בל יתמש וישכע קר)
ךל בותכל יל םרג המ גשומ יל ןיא !יתוא וקפד םייחה םצעב ,םייחה תא ימצעל יתקפד
תא יתיארשכ לבא יתיסינ ,םצעב) םדא םושל יתרפיס אל םינש 10 ינאש ,םיישיא כ"כ םירבד
.(...תומיטאה

הבישיל עסאש ןכתיש םושמ (הזכ היהי םא) ךיבתכמל דימ ביגהל לכוא אל ינאש ןכתי :ב.נ
,(קרב-ינבב תכשוממה יתוהש לע רבסהכ - ןטב יבאכ לע והשמ קרבפל רבכ ךרטצא) ףכת
.שדוחב םעפ קר קרב-ינבל רזוח ינא הבישיהמ

(...ןבצעל ליבשב הז ) חמש הרות-ןתמ גחו ,בוט לכ

ןורהא


shpinoza

:(שפוח רתאמ רורדל בתוכ) ידיג

ינפל .ררחושמ ינא עגרכו ,אבצ יתמייס ,(הגורס הפיכ) יתד תיבל רוחב ,ידיג ינא ,םולש
םע ךלוה אל רבכ ינא רפסמ םישדוח רבכש תורמל) הריפכ ירוהרה יב ואב םירופס תועובש
ששגמל רנכ יל היה שפוח רתאו ,רוקחלו שורדל יתלחתהו (םעפ יתדפקהש המ דיפקמ אלו הפיכ
,בל יתמש תאז תורמל ךא .םישדח םיקפוא ינפב חתפו ,םירבד הברה יל ריאה אוהו ,הליפאב
יפכ םיגצומ םניאשו ,םייליטנפניא םינועיט ןנשי תובוט תורבסו םיקזח םינועיט דצלש
יתקפסה אלו ,קנע אוה רתאה םנמוא .םירמאמה תוניצר תא שילחהל ידכ ןהב שיו ,תמאה
םניא וא ,םינוכנ םניא טושפש ,םינועיט המכו המכב יתלקתנ לבא ,ולוכ לע רובעל
סחייתמ רתאהש םג המ ,(םימייוסמ םיאשונל "םייתדה תעד" לע רקיעב םינועיט) םיקייודמ
הזל םגו ,תילרבילו החותפ רתוי םתשיגש ,םיימואל םייתדה תעדל אלו םידרחה תעדל רקיעב
.תעדה תא תתל ךירצ

םוי לש ורקובב הז בתכמ ךל בתוכ ינא היארלו ,השמ תרותב ןימאמ יניאש יתטלחה ינא
שגרהו ,לוכאל רמוא חומה ...אלש וא םוצל םא ימצע ךותב רסייתמ ינא תאז םע ךא ,רופיכ
רמוש רותב הנש והשמו 20 -ה לש ךוניחה .המליד יל שיש רבד לכב הז הככ ,םוצל רמוא
הנקסמל יתעגה תילכשש תורמל ,םיישדוחב אל םגו ,דחא םויב םלעיהל לוכי אל תווצמ
םיידגנ םירמאמ יתארק אל יכ ,תוקפס הברה יב שי תאז םע ךא ,ארקמה תונוכנ תא תללושש
םעו ,לשמל היצולובאה תרות םע תובלתשמש תויתכלה תוירואית ינימ לכו ארקמה תא םיששאמש
הרקמ לכב .ןיידע ,ןתוא יתארק אל ךא ,הלאכש םירבד רבכ יתעמש בגאש ,םלועה תאירב
...רתאהמ רמוח תאירקב יתוליל בור תא הלבמ ינאו ,יעמשמ דח אל ללכבו השק אשונה

םש ,רתאהמ אל) ך"נתה לע רקיעב יטנוולר רמוחל םירושיק יל ןתת םא דאמ חמשא הרקמ לכב
ותוא לע םייתד םירמאמל םירושיק ךל שי םא םגו ,'וכו האירב ירופיס, (...ארוק רבכ ינא
ינשל תעמתשמ הניאש הרוצב טילחהל תנמ לע תיביטקייבוא הביטקפסרפ לבקל לכואש ךכ ,אשונ
.דאמ םישק ןיידע םיטבלה עגרכ יכ יכרד איה המ םינפ

?םתוא תארק .תמא תעד לש םיסרטנוקה דגנ םינועיט שי רטור לש רתאב

הבשקהה לע הדות
ידיג


:שפוח רתאמ רורד

ליכמ רתאה .יפיצפס רתוי היהת תא חמשא - רתאה לע ךל שיש תרוקיבה יבגל .ידיג םולש
רתאל םיבתוכש םישנאה ןיב םגו ,המר התואב לכה אלו ,םישנא הברה ידי לע ובתכנש םירבד
הלא - (תואמגוד לבקל חמשא ,בוש) "םייתדה תעד" לע םינועיטה טרפב ,תועד יקוליח שי
.והשמב דימת תוספספמ תוללכהו ,תוללכה

תמוצ" לש תויונחב םילקש 25( "תושפנה ידייצ" רפסב ףלאמ קרפ שי - "ך"נתה לע" רמוח
.(דועו םייפשב ,ןולוחב ןוספלוו תמוצב ,וליב תמוצב ,שעגב ,ביבא לת למנב - "םירפס
לכוי אוה ילוא ,רפסה תא בתכש שפוח-.ה.ל.ע תתומע ר"ויל םג ךלש ליימה תא ריבעמ ינא
.דוע ףיסוהל

שי רתאה לש םיקנילה ףדב .תירבעב םיהולאו תד יאשונב רמוח ידמ רתוי ןיא טנרטניאב
.תילגנאב םירתאל םירושיק

יתבתכ .האושה איה םייק ונניא םידוהיה לש םיהולאש ךכל לכמ הרורבה החכוהה ,יתניחבמ
.("הנומאו האוש" אשונה תחת ,םירמאמ רודמ) רתאב ךכ לע

שרופמ רוסיא לח ,הליחתכלמ" :ולש החיתפה ירבדב בתוכ רטורש המ םע הלודג היעב יל שי
ונתליפתכ הלאכ םייוסינל ףשחיהל ןיאו השודקה ונתרות דגנ התסההו בזכה ירבד תא אורקל
."ןויזיב ידיל אלו ןויסינ ידיל אל ונאיבת לא"

,דגנכש םינועיטהו תמא תעד לש םינועיטה תא אורקל הז ,ןבומכ ,תושעל ךירצ דחא לכ המ
.ומצעב טופשלו

התיה ,ונתיבב תוכורא תופוקת הרגש ןוויכ .הייתד התיה ילש אתבס - "אל וא םוצל" יבגל
ינא םג אתבסה לש הדובכ תאפמ .םייתד ויה אל ירוהש תורמל ,בלחו רשב ןיב הדרפה תיבב
יתלכא אל והשמו 20 ליג דעו (תוקד 10 תוחפל לבא ,תועש שש אל) בלחו רשב לע יתרמש
חוטב רתוי הברה ונימיב ,בגא ךרד .ריזחל הביח םש) תוכומנ תורפ לש רשבו םיספמירש
הנושארל יתלכא 24 ליגב .(םיעט רתוי םג הזו ,תעגושמ תויהל הלוכיש הרפמ ריזח לוכאל
ריזחו םיספמירש לכוא ינא זאמ ...יארונ ןטב באכ יל היהו ,ל"וחל לויטב "םי ילכאמ"
למגיהל השק ךל קר אלש ךל תוארהל ידכ הז תא רפסמ ינא .לוכיע תויעב םוש ןיאו
.םילגרהמ

.דאמ חמשא - (ךלש תוטבלתהה רופיס תא ילוא) רתאל בותכל הצרת ןמזה ךשמב םא

,חמש גח
רורד


:שפוח רתאמ דהוא

,רורד לש ותבושת תאו ךבתכמ תא יתארק .שפוח רתא תווצמ דהוא ןאכ ,ידיג ךל םולש
דוחייב ,רתויו רתוי רתאב אורקל דאמ ץילממ ינא .רשפאה תדימב ךל רוזעל הצור יתייהו
תשיטנ תלאשב ךומכ וטבלתהש ,םיריעצ לש םיישיא םירופיס םש שי ."לואשל עדויש" רודמב
תוכז ןתמ ךותו הייפכ ילב ,לכל החותפ הבישחה וב ,ישפוחה םלועל תוחפסיהו הנומאה
דחא רופיס םש שי .הלעמלמ בתכומה רבד לכ ,חרכהב ,לבקל הבוחה אלבו תרוקיב ריבעהל
.ןירוח ןב לש ונמוי - ןושאר ץילממ ינא וילעש ,םיהדמ

תושרפ" רודמ לכ תא ארקתש םג ץילממ ינא .הבשחמל רמוח ךל ןתיי רופיסו רופיס לכ לבא
תא ארקתש ץילממ ינא ףסונב .יתוקוחב תשרפבו סחניפ תשרפב ליחתמ יתייהו ,רתאב "עובשה
םא ."הבושתב רזוח םע תוחיש - בישתש המ עד"ו "הבוח ףכ ך"נתה" תונרג השמ לש וירפס
.ינאו רורד ,ךל רוזעל חמשנ - תולאש ךל ויהי

,ולש תוכוס גח ונלוכלו ךל היהיש
רתאה תווצמ דהוא


:שפוח רירגש ,באוי חלשש הטטיצ
תומת וא - תורחב היח
Live Free or Die

(ריישפמה וינ תנידמ לש וטומה)ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא