םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


...תעד לוקיש יתלעפהו תועדה יתשב יתננובתה

.ב ליג תאמ

םה עודמ םעפ אל םמצע תא םילאוש םייתדהמ םיברו השק הלאש איה תווצמו הרות ךרד תשיטנ
,ומצעל ץמאי םייח חרוא הזיאו וכרד המ םייחה לש םייוסמ בלשב טילחמ דחא לכו ,םינימאמ
ךרדב תרחב אמש ןטקה קפסה ןנקמ דימת דימת ,םירוהריהו תוקידב תובשחמ רחאל ןיידע ךא
.הלאשב הרזח יבגל םגו הבושת יבגל םג ןוכנ הז רבד .תמא שי ינשה דצב אמשו ,הנוכנ אלה
ינימ לכ תלבקמ תידוהיה תדהשכ םויה דחוימב ,תיעמשמ דח אלו הטושפ אל דאמ תואיצמה
חורו עדמ ישנא לש דחוימב ,היסקודותוראב םימרז הברהו תועד הברה שיו םישדח םימרז
לע תלבקתמ הירואית איהש הזיא שי םדאב םיררועתמש תוקפסה בורל רשאכ ,םיסקודותרוא
.התוא ךירפהל השק היהיש תעדה

הירואת גיצי הזו ןיווראד תא תא גיצי הז :רחא וא הז דצל תצחומ הנעט םוש ןאכ ןיא
תא גיצי הז ,קוק ברה תא גיצי הזו הזוניפש תא גיצי הז ,וירבד תא תלבקמש תידוהי
םוש ןיא ,הדובא המחלמ וז ,םירבדל ףוס ןיא ,לטרז 'פורפ תא גיצי הזו גוצרה 'פורפ
לקשמ יווישמ איצוהל רשפא יאש םיינזאמ ומכ ,םויק יא וא הז םויק יבגל תצחומ הנעט
תוכומנה תונעטל סחייתמ אל ללכב ינא .םידדצה ינשמ לדוג ותואב תולוקשמ ינש שיש םושמ
השע והשימש םיעדויו ןועש שיש ומכ ?םלועל ארוב שיש םיעדוי ךיא" ומכ םידדצה ינשמ
לכוא ינאש הזב ער השוע ינא המ" ינשה דצהמ וא "ותוא השע והשימ םלועה םג הככ ותוא
,ימעטל תוסחייתה תווש אלש תונעט הלא ."תומחלמ ויה אל זא החגשה התיה םא ,וא ,ריזח
הירואית ,תולקב תוכרפומ ןהש םושמ ןיינעל אל שממו רתוי ךומנה דבורל תונופ ןהש ללגב
.הירואית לומ

תיב תפוקתב הבתכנ הרותהש הזמ תוענה רידא תועד ןווגמ שי ל"נכ ,ארקמה תרוקיב ןיינעב
תאירב ינפל תורוד ףלא תמייק התייהו יניס רהב הנתינ הרותהש תוירואיתה דעו ינש
לא ...הלאשב רוזחל םיבשוחש םייתדל הנופ רבכ ינא זא ,תוכתוח תוחכוה םוש ןיא .םלועה
,הבושת שופיחב םייחה לכ תא עיקשהל רשפא ,היאר םוש ןיא ,תואלפנו םיסינ אוצמל ופצת
,תימינפ הטלחה אוה הנומאה ןיינע יתעדל .לקשמ הוושו יפוסניא אוה ןודינב רמוחה יכ
הרות לש םויק יא רבדב תכתוח יכה החכוהה תא ול ואיבי םא םג ,יל רמא חור שיאש ומכ
תויהל רחוב םדא םא יתעד יפלו ,ןימאמ שיא ,אוהש המ הז יכ ,ןימאהל ךישמי אוה יניסמ
וילע ,ובילב קפסה ןנקמ םא .םייוסמ רבדב ותנומא תא תולתל אלו גוהנל וילע ךכ ןימאמ
הדוקנל יתעגה תישיא ינא .אירב ןויגה ליעפהלו םתוא ןיבהל ,תווצקה ינשמ תועד שפחל
,םלועמ םירבד ויה אלשו לארשי םעל הנתינ אל הרותש החכוה אצומ ינא הנהש יתבשחש תאזה
ךכ לכ םילבקתמ אל ימעטל) ידמל םיבוט םירבסה שיש האור ינא הנה ינשה דצב יתרריבש לבא
,ייח לכ הבושתה תא שפחא ינאש יל הארנ אלש ןוויכמ .הכרפהל םינתינ יתלב ךא (תעדה לע
,תעדה לע לבקתמו ינויגה יכה יל הארנש המ ,תעד לוקיש יתלעפהו תועדה יתשב יתננובתה
.שדוקה ןוראמ תאצל יתרחב ינא

םגש קומע ישפנ ךרוצ לע תוסכל האב תדהו תוברתה .תדו תוברת חתיפ ,ומויק רחשמ,םדאה
ךכ ,בוהאלו בהאנ תויהל ךרוצ חתיפ ישונאה ןימהש ומכ לשמל ,םינשה םע חתיפ םדאה ותוא
תוומה ירחא םייח ןיאש ,תילכת ןיא םלועלש הבשחמה דאמ השק .ןימאהל ךרוצ חתיפ אוה
וילע רומשתו ותוא תנווכמש די וזיא שיש ,דבל הפ אל אוהש ןימאהל הצור דאמ םדאה ןכל,
חרכה איה תדה יתעדל .תמ אוהש ירחא אבה םלוע ול ןתיתו םשג ול דירות הרצ תעב ול הנעת
תרשל תנמ לע ןיאושינה תרגסמ תא חתיפ םדאש ומכ .עינמ ארוק ינאש המ ,הז ךרוצמ עבונה
םדאה ךכ ,םייח לעב לכב םיעובטה םייתייח םיטקניטסניא םהש ,ןוחטיבו הייבר לש ךרוצ
ויה םילילא ידבועש הדבועו ,הנומאל (!טעמכ) יגולותפ ךרוצ תרשל תרגסמ הזש ,תד חתיפ
/ תדה תא "האיצממ" הניא הרותהש ךכ ,םלועל הרותה תולגתה ינפל הברה דוע םימייק
תוחפ הברה יב ויה דוע ילוא ,תד חתפל םדאל עינמ היה אל םא .םייק רבד הז ,הנומא
םתסב אלו חצרל עינמ ול היהש ימב דושחת הרטשמה ,חצר הרקמל הז תא הוושנ ואוב ,תוקפס
םדאנבה .התוא בותכל היהש עינמה ללגב הרותב דשוח ינא ךכ .חצרנה תא ריכמ אל ללכש םדא
רשקה ןאכמו ילש הירואיתה וז ,התוא איצמי אוה התוא אצמי אל אוה םאו ,תועמשמ שפחמ
.אבה קלחל

.התוא ואיצמה המלב ןודנ (יתעדל) תדה תא ואיצמה ךיא ונדש ירחא וישכע

.החילצמ אל היח ףאש ומכ ותוא לצנמו חומב שמתשמ אוה ,ועבטמ ןרקס רוצי אוה םדאה
ורצונו םינש יפלא ךשמב םלועב בבותסה םדאה ...תולאש תוררועתמ תונרקס שיש עגרבו
תחא הבושת הזל ונתנו ,םימכח ובשי .תתל היה לוכי אל הלא םימיב "עדמ"הש תובר תולאש
קחדנ "םיהולא" ךכ םלועה לע עדי רתוי רבטצהו חתפתה עדמהש לככ . "םיהולא" - תללוכ
לשמל .הבושת ןיא עדמל םויה וליפא םהלש ,םיינחורהו םייזיפאטמה םימוחתל רתויו רתוי
םיהולאש התייה הבושתה ,ותוא ליפמ דחא ףאש ילב ץעהמ לפונ חופתש הז ךיא ולאש םעפ
דעו ןאכמ ,"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" לע הירואיתה יתעד יפל תאז ....ותוא ליפמ
.הרצק ךרדה (הרות) םיקוח רפס תאצמה

,ישפנ קומע ךרוצ הזיאמ אב הז ,םתס ל"נה לכ תא איצמה אל םדאה יכ םיאור ונא דגנמ
שפחמ ןיידע םדאה ירה ,םלועה לכב לגר תטשופ התייה רבכ תדה תרחא ,םויה םג םייקש
ךרוצ יל ןיא רואנ םדא ינא" דיגהלו הלילב םימכח תויהל .הנניא איה וליפאו ,תועמשמ
תו/ינב םע רשקב תויהל ןיינועמ אל םויהמ ינא" ,דיגהל ומכ הז ,םכח אל הז יתעדל "תדב
רותסי לכשהו תויהל לוכיש תורמלש ,ישפנ ךרוצ והז ."ןיטולחל רתוימ הז ,ינשה ןימה
וליפאש ,הלאשב רזוח ,יתד ,ישפוח שיאל ,הפ דיגהל הצור ינאש המ .םייק ךרוצה ,ותוא
שי ןיידע ,(יתעגה ינאש המ) םדאה לש האצמהו םיציב יתופתפ איה תדה יכ הנקסמל םיעיגמו
בשוח ינא ,!םולכ אלו הנומאו תדל ןיא ,ריצפמ ינא .שרדנ ךא ,ףייוזמ ולו ,ךרע הל
ינא .(יתנווכל רתויב הבורקה איה לבא הלימה אל וז יתד) !טסיאתא-יתד םדא תויהל ןתינש
יכ) תידוהיה תדה תא ץמאל לבא ,'וכו שנועו רכש אבה םלועה לכב ןימאהל ךירצש רמוא אל
שפנל הבושח איהש ,תוברת רותב (...רבדה ותוא לכה...רחא והשמ ץמאל המלו ,ונלש הז
הכלהה יפל אקווד ואל) התוא רמשל תוסנלו תידוהיה תוברתל דובכ תתל .םעכ ונלו םדאה
וא ,רופיכ םויב םוצל תוטש הז תינכטש תורמל .ותנבה יפכ דחא לכ אלא (תיסקודותרואה
ךמצע יפלכ התא ימינפ ךרע הזל שי ןיידע ,חספב ץמח לוכאל אל וא הכוס תונבל ןיפוליחל
םדא ינב לש תואצמה הזש תואדווב טעמכ ךירעמ ינאש תורמל ,הזב לזלזל ןיאש בשוח ינאו
...יניסמ הרות אלו

ןוילימו ןאכל ןוילימ שי ,תוחכוה י"ע תוישפוחל תויתד ןיב עירכהל רשפא יא :םוכיסל
םישנא םע חכוותהל םעט ןיא ןכלו ,תילאודיבדניא ,אירב ןויגה לש ןיינע לכה ,ןאכל
,ןאכל וא ןאכל ובצמ תא רימהל והשימ ענכשל אל לבא תועד ריבסהל רשפא .ענכשל תוסנלו
.ןושל תוקלקלחו היגוגמד אוה ענכשל ןויסינ לכ

. ונלש ךרוצה לע קר אלא ,ארוב שיש הז לע דיעמ אל ללכ הזו קומע ישפנ ךרוצ איה הנומא

תועמשמב םדאה לש ךרוצה ללגב ,תוברת רותב אלא תד רותב אל תרוסמה תרימשב ךרע שי
.(הנוכנ אקווד ואל תועמשמהש וליפאו)

ילש דצה תא גיצמ קר ,שדח רבד םוש איצממ אל ינאו םישדח םניא ןאכ ורמאנש םירבדה
.יתנבהל

:תובוגת לבקל חמשא

rafael931@yahoo.com :.ב ליג
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא