םירפס .ל.ל.ה תמא תעד םיישיא םירופיס


תוומה ךאלממ העדוה ךל שי

ןתיא תאמ

םייקתהש םדוקה סנכה .ןולוחב ףסונ סנכ "תמא תעד" תתומע תמייקמ 2002 לירפאב 25 -ב
בר לש קתרמה ורופיס תא ,םישישק דעו תורענמ ,ןרקסה רוביצה תעידיל איבה אבס רפכב
.םיפסונ םיסנכ םימייקתמ החלצההו תובוגתה תובקעבו הלאשב רזחש

דיינה ןופלטה לש ןובישמב הראשוהש ,דוביע אלל ,תילוק העדוה העמשנ ףרוצמה MP3 ץבוקב
:העדוהה ןכות .(ךשמהב העדומ) סנכה לש םוסריפה תובקעב ינומלא ידי-לע העדומב םסרופש
!ךלש אלש הירוטירטל סנכנ התא .ישימח םויב סנכב (???) ...תוומה ךאלממ העדוה ךל שי"
אי ,תנבה !ךלש דובכה לע רומש !םשמ אצת אל התא - םשל סנכית םאש וישכעמ ךל רמוא ינאו
"!לבז

(250 KB) .ןאכ ץחל ץבוקה תדרוהל

אל !םיללוכב םידמול אל !תובישיב םידמול אל !הרותה ידומלתב םידמול אל - םזילרולפ
דגנ םימחלנ השעמלו "םזילרולפ" גשומב םיריכמ םניא הכלההו הרותה !תסנכה יתבב םידמול
לארשי לע קבאמב ורזע .תיתד הייפכמ ישפוח םייח חרוא הנידמב םייקל ןויסינ לכ
!תישפוחו תיטרקומד ,תינוליח

.ןאכ - "תמא תעד" לע ףסונ עדימל םירושיק

!ףרטצהל םינמזומ םתא .ןאכ - תמא תעד לש תוילילה תולועפה לע םיטרפ

הרצאה של ראש הכולל שיצא בשאלה
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא