םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיגReligion Merchants

הילפאמה בלב

,Cyberdin י"ע בתכנ
אלפומ ינוליחמ ול רסמנש עדימ לע ססבתהב

Email: ןידרבייס - 'וכו תולאש ,תובוגת ,תורעהל
(הז תא שי WORD לכב - RTF ץבוק ףרצל וא תילגנאב)

!ןאכ וקילקה ,רמאמה לש WORD תסריג תדרוהל

- - -

סנכל ךלוה םדאש הדבועה תא וריבסת ךיא ,תרחא .הארנכ ,הצואת רבוצו ךלוה "שפוח" רתא
בתכש ,הז םדא ?שמתשמ אוה םהב םינועיטה גוס תא דומלל ידכ קחצי ןונמא לש הבושתב הרזחה
הז סנכבש ררבתה ,הברה ותמהדתלו .בישקהו דצב בשי ,סנכל ואובב בטיה ומצע תא הווסה ,ילא
אל :הרהזא ,רופיסב ךישמנש ינפל .תולאש לואשל ליחתה ףא הלהו (תוחפל) דחא ינוליח דוע היה
םכל בישקי והשימש יוכיסה םישנא רתוי שיש לככ .הז ןוגכ םיעוריאב חכוותהל ליחתהל ץלמומ
ןונמא לש ויתואצרהל ,ךכמ רומחו ;לאושו הלאש לכל תונעל ןמז היהי אל הצרמלו ,רתוי ןטק אוה
לע רבדל אלש ,דאמ ךומנ אוה םתעד תא תונשל יוכיסהש םיעובק םיצירעמ םיאב קחצי
ךכ לעו) תיסיפ תומילא ידכ דע עיגהל היושעש ,םהלש לילאה לע םיננוגמ םה הב תויביטרסאה
.(ךשמהב

ליחתה קחצי ןונמא .ונלש הפוצה תומשרתהל ,ךרעב ,שיא םישימחו תואמ-שולש ויה האצרהב
המו .(םדוק ונעמש אל הז תא ,ואוו) לאה םויקל תיגול החכוה ול שיש הנעטב האצרהה תא
ןווכתה םתסה ןמ) ולש םירצויה םג ;רצוי ול שיש רמולכ ,ומצע תא רצי אל (ןונמא) אוה ?החכוהה
רצוי תויהל בייח - הנקסמה .האלה ןכו םהלש םירצויה םגו ,םמצע תא ורצי אל (אמיאלו אבאל
רגפמו רכומו עודי הזה ןועיטה .םיהולא הזו ,ותוא רצי אל דחא ףאו לכה תא ליחתהש ,ינושאר
הרדגהה יפל הז - רצוי תויהל בייח םיהולאל םג זא רצוי שי רבד לכלש רמוא התא םא יכ ,ירמגל
םושמ .ללכ םיהולאל קוקז אל התא ,רצוי תויהל בייח רבד לכלש רמוא אל התא םאו - !ךמצע ךלש
,לוכי לכ אוה םיהולאש רמא ןונמאשכ ,תאז םוקמב .הז אשונב רביד אל יביטקאה ינוליחה ,המ
.םירהל לכוי אלש עלס רוציל לוכי םיהולא םאה לאשו םק אוה

םשב ומצע תא גיצהש) ףוצחה לאושב 'ץניל ךרעיהל דמועש חוטב היהש ,ונלש הפוצה תמהדתל
היהי אלש ךכ וחוכ תא םצמצל לוכי םיהולאש ,דיימ בישהו ללכ לבלבתה אל ןונמא ,(קילומש
הריהמה הבוגתה תא ."הריחבמ תולוכי-לכ רסוח" תויהל רומאש המ) עלסה תא םירהל לגוסמ
הרזחהל רתויב ינושאר אובמ" סרוקב רבכ םידמול וזה הלאשה תאש הדבועל סחיימ ינא
לכוי אלש עלס אורבל לוכי ,לוכי לכ ותויהב ,םיהולא םאה ,בוש לאש קילומש לבא .("הבושתב
אוהו ,היגוגמדל רובעל ןונמא תא החירכה וזה תניוצמה הלאשה .וחוכ תא םצמצל ילבמ םירהל
םע .לכה תושעל לוכי םיהולאש שקעתהל ךישמה ךכ רחאו ,וזכ הלאש לואשל רשפא יאש רמא
.הבוטה הלאשה לע קילומש תא חביש אוה ,םיפיטמה לש תרוסמה בטימכ ,תאז

רוציל ,רתאב םעפ ידמ רקבמ םתסה ןמש ,רקיה קילומשמ םישקבמ "שפוח" ישנאו ינא :הרעה]
[(!הנידמה לכ ?ונחנא קר) !ותומכ םישנאל םיקוקז ונא .ונתא רשק
Religion Merchants

בנגיהל ליבשב םייח ונחנא ,אל) ?לוכאל ליבשב ?םייח ונחנא המ ליבשב :אבה אשונל רבע ןונמא
םיקדייח - היצולובא יבגל ותוא לאש והשימ .(רקיה ןונמא ,ךלש תואצרהב הלאכ תומכוחמ
רמא קילומש .וחתפתיש ,םתוא ארב םיהולא הככש בישה ןונמאו - חתפתהל םיכישממש םיסוריוו
הככ םתוא ארב םיהולאש הרימאהו ,הלא םיבורקימל היצולובא שי םנמאש ןוויכ ,הבושת אל וזש
"םיעובק"ה ברקב תורמרמתה הלחה ולא םיבלשב רבכש ןייצל שי .(!דאמ ןוכנ) םולכ הפיסומ אל
הסשמ םדוק ,לודגה קידצה) םתוא עיגרהל ךרוצ היהו ,תולאש לואשל זיעמש הז דגנ ןונמא לש
לע רבדל ןונמא ךישמה ןאכמ .(קוחר טלשב םיטובור ומכ שממ ,םתוא עיגרמ ךכ רחאו םתוא
ךוניחה) רפסה יתבב חצרו תומילאל איבמש קופדה ינוליחה ךוניחהו םלשומה ידרחה ךוניחה
םינימאמ דועו הבושתב ךכ רחא םירזוחש םישנא ונממ םיאצויש הדבוע .ןוכנ הז ,קופד ינוליחה
תוינוליחל הרושק אל ןהמ תחא ףא לבא ,רעונה תומילאל תוביס תחאו האמ שי .הלאכ תויוטשל
םיתיצמ ,םימרופר לע ארח םיקרוז םידרח םירענו םירקוד םינוליח םירענ ,ףסונבו ,המצעלשכ
תוטלקמ םיעטק הארה ןיבל ןיב .(תבשב היזיולבמט םיאורש םינקז םיכמו םירצונ לש םיתב
םינוליחה םידליהש ריכזהו םחה ידרחה תיבה לע רבדל לחה זא .ולש תומסרופמה ואידיוה
.ירמגל רחא והשמ הזש "הארי" שי ידרחה תיבבש ןמזב ,םירוההמ םידחפמ

ערה רציה תא םהמ איצוהל ידכ - רמא ומצע אוה הככ .ולש םידליה תא הכמ אוהש רבתסה
קילומש .(דבכ ןהל היהי אלש ידכ םיקיתה תא תונקז םישנמ םיחקולש םיבוט םישנא שיש ומכ)
תאז ,אלש רבתסמ לבא .ונממ םידחפמ טושפ םידליה - חיטב אלו הארי אל הז ,ךכ םאש ריבסה
ךרדל תיסופיט אמגודו עשרו לקלוקמ אוה ,ולש םידליה תא הכמ ינוליחשכ זא .ןונמא ךכ - הארי
רבגתהל ולש םידליל רזוע םצעב אוה ,תאז השוע ידרחשכ ךא ;גהנתמ ובלב הרות ןיאש ימ הבש
.הז תא ןיבהל חילצמ אל ינא יכ ,הארנכ ,םשה תואלפנמ דוע .ערה רצי לע

תתל לוכי אוה ןכלו קפס לכל לעמ םיהולא םייקש ,הארנכ ומצעל ,רבכ חיכוה רשכומה ףיטמה
?אתנכשמ תויעב .םולכ תושעל וכרטצי אל םהו םלוכל גאדי ,רמא ךכ ,םיהולא .ומשב תוחטבה
תא ודבאי הז תא םינוקש םינכסמה םישנאה ?הרקי םיבשוח םתא המ) רדסי םיהולא ,תחנב ובש
םישנאה זאו !םיידרח םינוגרא ?םהב ךומתל ידכ םש היהי ימו .םיסלמוהל וכפהיו םהלש ףסכה לכ
קילומש .(!םינוליחה ,ונלש סיכהמ ?םהל רוזעל ףסכה אובי הפיאמו !םהל רזועש ימל ועיבצי הלאה
,ףיטמה תא לאש "?ןוזמ אלל שדוח םייקתהל לכות םאה ,לכל גאוד םיהולא םא" .בוש םק ונלש
- בגא ךרד ,ןכ ,הא .ךלש המבה ,השקבב ,ןונמא !תוארל הצור יתייה הז תא) ןכש הנע הלהו
.( קשח יל ןיא וישכע קוידב לבא ,ןמרפוס ומכ ףועל לוכי ינאש יתרכזנ
Religion Merchants

ןמזב ,ךפוה השיאה לש רוזחמה םד .ותנעטל ,שממ לש םייעדמ םיאצממל ןונמא רבע וז הדוקנב
הטלוקפהמ םילשוכה םינעדמה לש תימשר-אלה הדוגאה ןיזגמב ואר ,הינפהל) בלחל ,ןוירהה
עדוי אוה םא ותוא לאש קילומש .(תיטוטנטוהה הטיסרבינואה ,תוססובמ אל תועומש תצפהל
דוע) בלחל ךפוה םדהש שקעתה אוה לבא ,עדוי אוהש רבתסמ .רוזחמה לש םדה דעוימ המל ללכב
.(ןיבי ןיבמהו ,רשב אוה םחלו םד אוה ןייש ןימאהל ליחתנו ,ןטק דעצ

הנררועתת ןה חישמה עיגישכו ,תובקרנ אל םיקידצ לש תופוגש עמשש רמאו םק םיניזאמה דחא
ןבומכו ,וז הנעט תוחיכומה תויודע שי םא לאש קילומש .ןוכנ הזש בישה ןונמא .םייחל דיימ
קידצ היה תמאב םדא םא תעדל הדיחיה ךרדהש רמא ןונמא ,תאזמ הרתי .ןכ התייה הבושתהש
ירבק "םיללחמ"ש םיגולואיכראל תויעב תושעל םיכלוה םידרח ךכ רחאו) ותפוג לע לכתסהל איה
םיוסמ רביא םאש ,אוה לכמ םיהדמהו .(הבוקר אל הפוג ואצמ אל דוע םשש ןיינעמ !!"םידוהי"
טפשמב ןיירבע הזיא לע ובשחת ?אל ,םיהדמ) אל ראשה - בקריי הז רביא קר ,אטח ךלש ףוגב
קילומש .("ינממ םיצור םתא המ אלכל התוא וסינכת ,ילש דיה תאז ,יתישע ינא אל הז" ןעוטש
ילעב לש וזמ התוחפ (תידרחה תורואנהו ןויוושה תרות יפל) םתמשנש ,םייוג יבגל המו :השקה
תולוכי ,ןונמא יפל ,תומהב םג .ןכש רבתסמ ?םתומ רחאל בקריהל אל םילוכי םה םג םאה ?םייח
היתוצירעמ לא תארוק קוק תינברה תא ועמשתש האבה םעפב הז לע ובשחת) תוקידצ תויהל
.(!"ילש תוקידצ"

אל וזש חיטבה אוה .ןוירהל הסנכנ איהו סיבש שובחל הרקע השיאל ונתנ וב הרקמ גיצה ןונמא
םישתש השיא לכ םאה :םכחתה קילומש .םיידי ומירה םיאפורה לכשו תיגולוכיספ תורקע התייה
תלאש האב "?תורקע ןהש קרב ינבב םישנ ןיא םאה" .ןונמא בישה ,ןבומכ ?ןוירהל סנכית סיבש
תורקע שי םנמאש הדוה ןונמאו שקעתה קילומש ךא ,אשונ ריבעהלו קמחתהל הסינ ןונמא .ץחמה
המכ .םישנ לש ףוגל ולגלגתהש ,םירבג לש תומשנ ןה ןהיתומשנש הטושפה הביסהמ ךא ,קרב ינבב
."השיא ינאשע אלש ךורב" דיגהל ךירצ םאה - ןכ םאו ,ךפהל הרוק הז םא ןיינעמ .טושפ
השיאל שי םא םיעדוי ךיא .רבג לש המשנ הל שי יכ ?הרקע השיא המל .הבטימב היגולוטואט
.םלשומ .הרקע איהש הז יפל ,םתסה ןמ ?רבג לש המשנ

זאו .ולש תטלק עמששכ התוא ריזחהו תינוכמ בנגש םדא לע רפיס ןונמא .תכשמנ הגאסהו
ןיבר קחצי לש תוצמשהל דיימ ףחסנ ןונמא .(!ץמוא הזיא) "!יערדל תטלקה תא ןת" קעצ קילומש
רמוא אוה םאו האנשל םרוגו תיסמ אוהש ןעט קילומש .םיצוביקב חלתשה םגו ,ןיבר האל לשו ל"ז
הליחתהו ותביבסב םיפורש םידהוא ומק זא .עשופ אוהש וילע םג דיגהל רשפא זא הלאכ םירבד
ןונמאו (לצינו) לצנתה קילומש ,והשכיא םתוא עיגרהל חילצה עודיה םולשה ףדור ןונמא .המוהמ
.ול חלס


,בושו .םישרמה ונורכזו קתרמה עדימה לע ול הדותו ,םש םוליעב ראשיהל רחבש "שפוח" ארוק לש חווידה ןאכ דע
.רשק ונמע רוצ אנא ,וזה הבתכה תא ארוק ןאכ רכזוהש קילומש םא


Religion Merchants

:תונקסמה

יאדוובו ,ןתינש לככ םימצמוצמ םימורופב תאז תושעל ולדתשה ,חכוותהל םינווכתמ םתא םא .1
,בוטה הרקמב שממ לש תובושת ולבקת אל תרחא .קחצי ןונמא לש ומכ םיינומה םיעוריאב אל
.תלעות הברה איבי אל םג הז דבל םש ויהת םא ,ינש דצמ .ערה הרקמב תוכמ ולבקתש וא

תרחא .םייגול םירושיכ קיפסמ םכל ןיא םא וא/ו רמוחה תא םיעדוי םכניא םא וחכוותת לא .2
תבוטל ,תאז תמועל ,םיצלמומ םה וירבדו ףיטמה ןובשח לע רומוהו תוציקע .םינציל ומכ וארית
.טבלתמה להקה

,עדימ רתויש המ .םירחא םייביטקא םינוליחל וא "שפוח" רתאל וריבעהו ,םירבדה תא ומשרת .3
הבושתב הרזחהה ךרעמ לש תוטישהו םינועיטה לכל תובושתה תא אוצמל לכונ הככ .בוט רתוי
.חפב דוע לופיי אל שיאש ךכ ,םינוליח ןיב ןתוא ץיפהלו

!העפשה שי הלאה םירבדל !תוחכונ תוארהל .4
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא