םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


,בגנב ןוירוג ןב תטיסרבינואו םילשוריב תירבעה הטיסרבינואה
"הבושתב הרזחה" היורקה חומה תפיטש תא רוקחל וידחי ורבח

,תדהו העדה תורמהו תופטהה יכילהת תא רוקחל תילארשיה הימדקאה םג המתרנ ףוס ףוס
רמת .תוירנויסימ חומ תופיטש אלא םניא השעמלו ,"הבושתב הרזח" העטמ הנווכב תויורקה
,4.12.1998 םוימ "ץראה"ב "םייחה תועמשמו ןוסק'ג לקיימ לש לותחה" םשב רמאמב ,םתור
,םילשוריב תירבעה הטיסרבינואב גולופורטנא ,ןמרקב יבצ ר"ד לש ןורחאה םרקחמ תא תרקוס
.עבש-ראבב ןוירוג ןב תטיסרבינואב ךוניחל גוחהמ ןמיונ ריאי 'פורפו

Research

ןונמא םע - תבתוכה תסריגל "תימיטניא" - תורכיה רחאל ךרענ ןמיונו ןמרקב לש םרקחמ
רשוכ ילעב םיפיטמב רבודמש ,הנקסמל ועיגה םירקוחה .םירחאו זבלא רמ ,רהוז ירוא ,קחצי
.םירסמה תרבעהב םהלש היצנגילטניאבו םהירושיכב לזלזל רוסאו ,יטמזירכ

.הקירוטרה :והומכ ןיאל בושחו ליעי ילכב הטילש לעב םדא אוה - ןקירוטרה וא - ףיטמה
:הנש 2300 ינפל וטסירא יבתכב רבכ ורכזוהש תוירוטרה תוטישה שולש תא לצנמ ףיטמה
םינועיט תאלעה ידי לע שכרנ ןומאה .תושגרה תרבגהו ,ףיטמב ןומא תריצי ,ןויגהל היינפה
תודוה ןכו ,גולגלו גנלס ,תוחידב ,רומוה תועצמאב םג שכרנ ןומאה .םיינויגה-הרואכל
ישיאה רשקה תא קזחמו ןיזאמה לצא תישגרה הבוגתה תא ריבגמש ,ףיטמה לש ישיאה ורופיסל
.וילא

יחרזמ ,םירקוחה תעדל ,אוה םויה לש לארשיב תיתדה הפטהה תנווכמ רקיעב וילאש רוביצה
.ךומנה ימונוקא-ויצוסה דמעמהמ ,ובורב

הדמלנש ,תירוטר הקיטקט תועצמאבו תיגולוכיספ המחול לע רקיעב תססובמ הפטהה תטיש
הפקתה י"ע גשומ ףיטמה לש ונוחצינ .אקווד תידוהי חרכהב אל ,תיברעמה תוברתה תורוקממ
לע הארמהו ,םהיפלכ האנשה חופיט םג םיתעל - לוצינ ,"םיזנכשאה םינוליחה" לע הרורב
טבשב ןידל םידמוע םיינרדומה םייברעמה םיכרעה לכ .םידרפסה לש ,הרואכל ,"חופיק"ה ילג
,לאמשה ,תרושקתה ,היטרקומדה ,תונויצה - הבר תוינוציקב םיצמשומו ףיטמה לש ונושל
רוהטש ימ .םילאוסקסומוההו םיממוסמה ,אל עודמ ,םג םמעו ,אונשה הובגה דמעמה ,אבצה
תולאשב םהיניזאמ להקל תונפל םיברמ םיפיטמה .םיחפוקמה םידרפסה ,ןבומכ ,םה בוטו
לקנב תרשקתמ ולא תויגוס סיסבב היוצמש תמאהו ,יתרבחה םוחתב םוי-םויה ייחמ תובקונ
.םיירנויסימהו םייטסימה םינועיטל סיסבה תא הווהמה המודמ תמאל

."הבושתב םיריזחמ"ל לוטיבבו לוזלזב - הימדקאה ישנא רקיעב - םיבר וסחייתה הכ דע
.רקחמל םייואר ואצמנ אל םה ולאכש רותבו ,"םייביטימירפ" לאכ םיפיטמה לא וסחייתה הלא
"םייביטימירפ" םיפיטמ םתוא לש חישה תמרש ,םיסרוג ןמיונו ןמרקב !םדיב תועטש ררבתמ
לולע - בחרה ינוליחה רוביצל הנווכהו - לוחב ושאר ןמטש ימו ,ההובג איה לוכיבכ
.הכרעמה תא דיספהל
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא