םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

דייצל םינגראתמ תושפנה ידייצ

."ןמאנ דתי" ידרחה ןותיעה ךותמ - האבה הבתכה

:רזע ןולימ ,ול שדח אשונהש ימל

םיקסועש םינוגראה תורשע לכמ לודגה ,םיידרח םיפיטמ לש ןוגרא - "םיכרע" ןוגרא
תוללוכש תוטישבו ,תיתד הפטהב תנגרואמ הרוצב קסוע ;לארשיב "הבושתב הרזחה" = דורחיתב
.םיידרח תד-יטופשל ,םיריעצ רקיעב ,םדא ינב ךופהל לעופ ,חומ תופיטש

(דועו תותימא יאצח ,םירקש ,םימויא ,תודחפה) אוהש יעצמא לכב שומיש - "םיקוחר בורק"
תד-יעונכל םתוא ךופהלו םתוברתמו םתרבחמ ,םהיתוחפשממ םדא ינב קיחרהל ידכ
.םיידרח

,"םינומהה לש היגולוכיספה" ,"הנוכנ ףוג תפשב שומיש" םייוטיבל דחוימב בל ומיש
.דועו "תישגר היצנגיליטניא"

.ןאכ - םיכרע "יקידצ" לש םהיתוטיש לע דוע


Religion Merchants
Religion Merchantsףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא