םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

דייצל םינגראתמ תושפנה ידייצ

."ןמאנ דתי" ידרחה ןותיעה ךותמ - האבה הבתכה

:רזע ןולימ ,ול שדח אשונהש ימל

םיקסועש םינוגראה תורשע לכמ לודגה ,םיידרח םיפיטמ לש ןוגרא - "םיכרע" ןוגרא
תוללוכש תוטישבו ,תיתד הפטהב תנגרואמ הרוצב קסוע ;לארשיב "הבושתב הרזחה" = דורחיתב
.םיידרח תד-יטופשל ,םיריעצ רקיעב ,םדא ינב ךופהל לעופ ,חומ תופיטש

(דועו תותימא יאצח ,םירקש ,םימויא ,תודחפה) אוהש יעצמא לכב שומיש - "םיקוחר בורק"
תד-יעונכל םתוא ךופהלו םתוברתמו םתרבחמ ,םהיתוחפשממ םדא ינב קיחרהל ידכ
.םיידרח

,"םינומהה לש היגולוכיספה" ,"הנוכנ ףוג תפשב שומיש" םייוטיבל דחוימב בל ומיש
.דועו "תישגר היצנגיליטניא"

.ןאכ - םיכרע "יקידצ" לש םהיתוטיש לע דוע


Religion Merchants
Religion Merchantsףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא