םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

הלבקל םינוכמב הלבק ידומילמ יתרבחהו יתחפשמה ,ישיאה קזנה

"הלבק" ידומילמ ,הידלי יבא ,הלעבלו הל עראש תאו ,הרואיל לש הרופיס ןלהל

םישוע" תינכתב ןד לעי לצא 4.7.99 ישש םויב הנייארתה (התשירד יפל יודב םש) הרואיל
קזנה לע הרפיס איהש םיטרפ ןלהלו ,"שפוח" רתאל רקובה הרשקתה הרואיל .צ"לג ,"םירהצ
םיאבומ םיטרפה לכ) ביבא-לתב הלבקל ןוכמב וידומילמ הידלי יבאלו התחפשמל םרגנש
רתאב םירומש היטרפ .םש םוליעב ראשיהל תשקבמ תונבומ תוביסמש ,הרואיל לש היפמ תורישי
:("שפוח"

ימע ןב 'חרב הלבק ידומילל ןוכמב הלבק ידומילב לחה הרואיל לש הידלי ינש לש באה
תטלחומ תורענתהל - רשכה - היצמיטיגל לבק אוה הלבקל ןוכמב .םינש 3 ינפל ביבא-לתב
יגח תא גוגחל באה לחה םידומילה לש םינושארה םיבלשב רבכ .החפשמל ולש תויוביוחמהמ
הגרדהב .זא דע תושעל גהנש יפכ ,החפשמה ינב םע םוקמב ,ןוכמב ולש םירבחה םע לארשי
.וידלילו החפשמל ויתובוח לכמ רענתה אוה

ןעט ברהש תורמלו ,העפותה ינפמ העירתה ,באה לש ליעפמה ברה םע םיימעפ השגפנ הרואיל
"ה'רבחה" םע תולבל ,גח לכב םשל תכלל ךישמה באה ,"הדימ"ב לכה תושעל םידמלמ םהש
.טעמתהו ךלה וידלי םעו החפשמה םע ולש רשקהו ,ןוכמב

םינחלופו תורשכ ,תבש תרימש - תודרחתה לש םיכילהב םג ליחתה אוה תועובש רפסמ ינפל
.םישודק תומוקמל העיסנ ,ןקז לודיג ומכ

Religion Merchants

ולא לכ תא וילא באוש ,הכימת תצובקכ ,הלבק ידומילל ןוכמה :שיגדהל תשקבמ הרואיל
םישנאה תא באוש אוה ינש דצמ לבא ,"הדימל" םהל קינעמ אוה דחא דצמ :"דומלל" םינופש
לש המעטלש ,םיישיאה םהיכרוצב תודקמתהל םתוא איבמ דאמ הקזח הפטה לש ךרדבו ,המינפ
תטלחומ תומלעתהל היצמיטיגל השעמל יהוז .("תימצע הבהא") םייטסיסיקרנ םה הרואיל
.החפשמהמ ,באה הז הרקמב ,טרפה לש ויתובוחמ

םיסחייתמ ,הרעצל ,רוביצב םיבר :ילארשיה רוביצב םדא לכל ריהבהל םג תשקבמ הרואיל
,"דמחנ" וליפא ,"ןיינעמ" רבד לאכ ,יתנפוא רבד לש טקפסאב קרו ךא הלבקה ידומילל
הדבועל .הז אשונב םינייארתמש םימ"חאה יוביר ללגב תאזו ,הנכס לכ וב ןיא הרואכלש
םתויהמ ץוח תועמשמ לכ ןיא הלבק םידמול תוחפ םיעודי וא רתוי םיעודי םינקחשש
.םינקחש

,ליחתמ הז ןכיהו דציכ םיעדוי הלבק "דומלל" םיכלוהש ולאמ םיבר :דוע השיגדמ הרואיל
םויה םיעדוי םיבר רבכ "הבושתב הרזחה" לע .םייתסמ הז ןכיהו דציכ םיעדוי אל םה לבא
וייח תא םייסמ אבכוכ-רב וא ףוגנזיד בוחרב ןוכמל תכלל ליחתמש ימשו ,ןכוסמ הזש
:רתוי הברה ןכוסמ הז ןכלו ,םיעדוי טעמ "הלבק"ה לע לבא ."הרותה שא"ב וא "חמש רוא"ב
ורמאת אלש .תודרחתהבו החפשמל קזנב ומייסתו "הלבק" םע םתלחתה ,הרואיל תרמוא ,ורכיז
!םתרהזוה אלש"שפוח" רתא ,6.7.1999 הרואיל יפמ םשרנ

Religion Merchantsףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא