םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג1.1 םיג
*םישרפמהמ חורה תא הירטמיגל האיצוהש הנכותה
!תרפושמ הסרגב וישכע

"שפוח" רתאל ידעלב

(Zip) ץווכמ טמרופב וישכע הדרוהל: 1.1 הסרגב שדח המ

! תוירטמיג יגוס 5 דוע -
(םלועב בשחמ לכב ליעפהל רשפא) תוירבע תויתוא -
('וכו מ ,ל ,ה) רושיק תוילימ םע שופיח -
תושדח םילימ 108 -
םירחא םיג ישמתשמ לש םירגאממ םילימ תרבעהל תורשפא -
רגאמב םילימ 110 דועל םוקמ -
(וישכע רהמ רתוי תצק תורבוע ןהו) תוטטיצ דוע -
(רתוימ הז 4) 3-ל לבגוה שופיחה קמוע -
םהילא בל ומישת אל חטבש םירבד המכ דועו -

ףדה שארל...תירבע תדלקמו MS-DOS ןולח - תכרעמ תושירד
(דבלב אלמ ןולחב 1.1 םיג תא ליעפהל שי ,תושדחה תויתואה ללגב :הרעה)

Download Gim 1.1
!הדרוהל ןאכ וקילקה


ןאכ וקילקה שומיש תוארוהל: םישדח םיאצממ המכ הנה ,וז חורב זא .הטראח לכה הז הירטמיגש רבכ םיעדוי םלוכ

(935) ףרוטמ רקש = הבושתב הרזח
(355) ךשוחב ביוא = קחצי ןונמא
(716) אמט יגוגמד רקש = הרותב םיגוליד
(1417) םינכוסמ לכש ילוביז ןחלופ לש ברע = תוררועתה סנכ
(926) לער םע תונוימד = תוקזחתה
(314) םלוכ םיעובצ = ד"בח רפכ
(564) ינלוח סקרק = הכלה תנידמ
(401) לודג בורקימ = רלגיצ םייח

: 1.0 םיג ישמתשמ וחלשש םייוליג המכו

(253) אמט רג = ףסוי הידבוע
(475) עשופ יוג = ץינזיוומ ר"ומדאה
(500) עשופ דלי = יערד הירא
(254) םוניהג ךיסנ = יול קחצי

,ןבומכו

<-: (346) ןייכב רומח = ןידרבייס

ףדה שארל?םיגאב יחוויד ?תולאש ?תורעה ?תויעב
Email: ןידרבייס
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא