םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיגשמתשמל ךירדמ - 1.1 םיג

Cyberdin תאמ

:םיניינעה ןכות

?הירטמיג תאז המ .1
?1.1 םיג (השוע אל המו) השוע המ .2
שומיש תוארוה .3
םישקמ 3.1
תואמגוד 3.2
ףסונ עדימ .4

הזו הז ,הז : 1.1 הסריגב שדח המ?הירטמיג תאז המ .1

לכ לש םיכרעה םוכס .ירפסמ ךרע שי ירבעה תיב-ףלאב תוא לכל היפל הטיש איה הירטמיג
.הלימ התוא לש "הירטמיג"ה אוה הלימ תוביכרמה תויתואה

:הירטמיגב תויתואה יכרע

8=ח , 7=ז , 6=ו , 5=ה , 4=ד , 3=ג , 2=ב , 1=א
70=ע , 60=ס , 50=נ , 40=מ , 30=ל , 20=כ , 10=י , 9=ט
400=ת , 300=ש , 200=ר , 100=ק , 90=צ , 80=פ

:םה ,הלעמל חתפמה יפל ,תוא לכ לש םיירטמיגה םיכרעה ."לותח" הלימה תא וחק ,לשמל
.444 איה "לותח לש הירטמיגה" ,ךכיפל .444 אוה םמוכס .30 (ל) ,6 (ו) ,400 (ת) ,8 (ח)

םינשב .שדוק ידומיל םידמולל ןורכיזל רזע יעצמאכו עושעשל הרוקמב השמיש הירטמיגה
ינימ לכ (לוכיבכ) חיכוהל ידכ הירטמיגב ושמתשה םיבר הבושתב םיריזחמ תונורחאה
.אשונל תורושקה תונוש םילימ לש םיירטמיגה םיכרעב ןויווש תאיצמ תועצמאב םירבד
םישפחמ םאש העידי ךותמ ,הינפמ ריהזה ם"במרה רבכ ;ירמגל השדח הניא וז העפות
ערה הרקמבו) חיכוהל םיסנמש המ תא תוללושה תוירטמיג םג אוצמל רשפא ,בוט קיפסמ
קחשמל רבעמ תועמשמ םוש הירטמיגב ןיא השעמלו (שממ שדוקה-לוליח תווהמ ,רתוי
.םירפסמב טושפ

1.1 הסריגב - שדח

.תונוש םיכרדב םירפסמה תמיכסו תוא לכל הנוש רפסמ ןתמ םרקיעש ,תוירטמיג יגוס דוע םנשי
:ןהו ,הליגרה הירטמיגל טרפ תוירטמיג יגוס 5 הריכמ הנכותה .ולאכ תוירטמיגב םג תלפטמ 1.1 םיג

הירטמיגבש "ל" תואה רמולכ .םיספאה אלל - ליגרה ירטמיגה הכרע תא תלבקמ תוא לכ - םצמוצמ .1
.4 ךרעה תא לבקת 400 הכרעש "ת"-ו ,3 היהי הכרע םצמוצמה גוסב ,30 אוה הכרע הליגרה

ךכיפל לבקת ,הנורחאה ,"ת" תואה .תיב-ףלאב המוקמ יפל רפסמ תלבקמ תוא לכ - רדס .2
.'וכו 11 ךרעה תא לבקת - 11 -ה תואה - "כ" ,22 ךרעה תא

,1 - עובירב 1 היהי "א" רמולכ .עובירב - (2 האר) הלש רדסה ךרע תא תלבקמ תוא לכ - עובירב .3
.484 םהש עובירב 22 - "ת" דע ,4 - עובירב 2 היהי "ב"

לבקמ "א" :הלחתהל ףוסהמ אלא ,הליגרה הירטמיגב ומכ םה םיכרעה ,םשהמ זמרנש יפכ - ש"בתא .4
.האלה ןכו ,ךפהלו "ש" לש ךרעה תא לבקמ "ב" ,ךפיהלו "ת" לש ךרעה תא

תוצובק שולש ךותב אלא תיב-ףלאה תויתוא לכב השענ אל ךופיהש אלא ,ש"בתא ומכ - ח"בטא .5
.(400 דע 100 - תואמ) 'ת-'קו ,(90 דע 10 - תורשע) 'צ-'י ,(9 דע 1 - תודחא) 'ט-'א :תודרפנ

םיג ישמתשמל םג ץלמומ ,הליגרה הירטמיגב שמתשהל םיטונ הבושתב םיריזחמהו ליאוה ,הרקמ לכב
.עטקה ליבשב קר הז תורחאה .הב דקמתהל


ףדה שארל?1.1 םיג (השוע אל המו) השוע המ .2

םע היעבה .השעמל הכלה ם"במרה לש וירבד תא חיכוהל הדעונש הנכות איה 1.1 םיג
םא םג .דגנ ינועיט םהל אוצמל השקש איה הבושתב םיריזחמה לש םיירטמיגה םינועיטה
אל ירה ,םיצורש המ לכ אוצמל רשפאו םירפסמב קחשמ איה הירטמיגהש םהל ורמאת
ןמז שרודו עגיימ קסע הז םילימל תוירטמיג תומאתה אוצמל .םכמצעב תאז תושעל ולכות
יפלאו תואמ תוינש ךות אוצמל ולכות וזה הנכותה תועצמאב !םיג העיגהש דע ,רמולכ .בר
.טפשמ וא הלימ לכל תוירטמיג תומאתה

הירטמיגהש חכוויהל ולכות ,ואצמנש תומאתהב תולכתסה ךות ,תחא .תורטמ יתש תרשמ הז
."רקש" הווש הירטמיגב "דירש יסוי"ש הנעטה םעפ העמשנ ,לשמל .םינוויכה ינשב תלעופ
םגו ,"רשי ךלמ" םג הווש הירטמיגב "דירש יסוי"ש ןוויכמ תאז .תמא יצח קר לבא ,ןוכנ הז
וז ."באז אהדוב ךיא לארשי" ומכ תועמשמ ירסח םייוטיב וליפאו - "דובכ ,קדצ ,היטרקומד"
תומכ םצעש הווקמ ינא ,ןכ ומכ .ןאכל אלו ןאכל אל ,םולכ אלו הב ןיא הירטמיגש החכוהה
הירטמיגהמ תובהלתהה לכ תא סינכת הנכותה לש הלעפה לכ םע הלגתתש תומאתהה
.היצרופורפל

ריזחמ הזיא םא .הירטמיגה ינועיט דגנ םינוליחה ידיב קשנ תתל איה הינשה הרטמה
עבטמ התואב דיימ ול ריזחהל היהי רשפא ,יהשלכ תירטמיג "החכוה" ריכזהל זעי הבושתב
הרזח" ,"ארחא ארטס" אוה "דומלת" ,"התסה" אוה הירטמיגב "ך"נת"ש ,אמגודל ,תוארהלו
.האלה ןכו "ליסכ לש תועט" איה "הבושתב

םירושקה םיבולעה םינועיטה לכ תא םלועה ןמ ריבעהל הווקמ ינא ולא םיעצמאב
.םתקדצב םירחא עונכשו ימצע עונכיש תורטמל םייתד םישנא םילעמש הירטמיגל

1.1 הסריגב - שדח

ץבוקה םע העיגמ 1.1 םיג .םיג לש םינוש םילימ ירגאמ ןיב םילימ ריבעהל םג םכל תרשפאמ 1.1 םיג
אל ןה ,1.0 םיגב שומישה ןמזב םילימ םכלש ןשיה ץבוקל םתפסוה םא .םילימ 592 ובו ,Tshuva2.GIM
:אוה תושעל םכילעש המ !דוביאל תוכלוה

.תירבעבו תילגנאב ועיפוי תוארוה ."Gimport" תארקנה ,תפרוצמה הנטקה הנכותה תא וליעפה
רגאמה םש הז) "Tshuva.GIM" ושיקה .(ףסוותמה) שדחה רגאמה םש תא םכמ שקבת הנכותה
םג ןתינ .שדחה רגאמל ופסוותי ןשיה רגאמבש םילימה לכ .ENTER ושיקהו (םכלש ןשיה
.ךילהת ותוא עצבלו םהלש ".GIM" יצבק תא םירבחמ קיתעהל

.טלקה לש תוקידב תעצבמ אל איהש איה תיציפ תאזכ "Gimport""ש תוביסה תחא !דאמ בושח
קתוע רומשל יאדכ .םירוק דאמ םירזומ םירבד וארת ,תועטב ןוכנ אל ץבוק לש םש ושיקת םא
(-: םכתא יתרהזה אלש ודיגת אלשו .ןוחטיב רתיל ,"Tshuva2.GIM"ל יוביג

ףדה שארל

?השענ הז ךיא

.ןהלש ירטמיגה ךרעהו םילימ תונסחואמ ובו ,תיסחי ,לודג אל םילימ רגאמ שי הנכותל
םילימ תשפחמו ירטמיגה םכרע תא תבשחמ הנכותה ,טפשמ וא הלימ בתוכ שמתשמהשכ
םילימה ןכותל איהש תוסחייתה םוש ילב תאז לכ .ול הווש ירטמיגה ןמוכסש רגאמה ךותמ
םייוטיב תננסמ אל הנכותה וז הביסמ .ךסמה לע עיפות תאצמנש המאתה לכ ;ןתועמשמל וא
ןכ םא אלא - בלעהל הביס םוש ןיאש רוכזל שי לבא .עיפוהל םילולעש םיעגופ וא םיבילעמ
.םכמצע תא קר םישאהל םכילע הז הרקמב ;הירטמיגב םינימאמ םתא

םילימ ןכו ,הבושתב הרזחהו תדה םלועמ םילימ רקיעב ליכמ םיג לש םילימה רצוא
אצמתש תומאתהה בורב ןכל .('וכו "לכונ" ,"יאמר" ומכ) םיפוליסו םירקשב תורושקה
םילימה רגאמ וליא !תיתימאה ןתועמשמל רושק אל הז .הז ןונגסב םילימ ועיפוי הנכותה
;םיחרפ לש תומשמ קר היונב התייה המאתה לכ ,םיחרפ לש תומש קרו ךא ליכמ היה
איה הנכותה ,ףסונב .רתוי אלו ,םילימה רגאמ לש ויפוא תא רקיעב תואטבמ תומאתהה
אל וא תורדוסמ אל תויהל תולוכי תומאתהה .תוינושל תויטהל תלגוסמ אלו רתויב הטושפ
.(..."שי רפס הפ" ,"ידרח השיא") תינושל הניחבמ תוינויגה

ףדה שארלשומיש תוארוה .3

.השעמל ,םש אצמנ םיכירצ םתאש עדימה לכ .ךסמה לע בותכש המ אורקל רתויב בושח
.(המוחה הרושה) ךסמה לש הנותחתה הרושב תועדוהה ירחא בוקעל שי רקיעב

:םישקמ 3.1

:(יארקא רדס יפל) הנכותב שומישה ךלהמב ושמתשת םהב םישקמה

ךישמהל ולכותש ינפל .הרזעה ךסמ תא םכינפל גיצת הז שקמ לע הציחל .הרזע - F5
.המוחה הרושב תוארוהה רחא ובקע .הרזעה ךסממ תאצל םכילע היהי ליגרה שומישב

!תוארוהה רחא ובקע :האיצי אודיוול השקב גצות המוחה הרושב .האיצי - ESC

תומאתההו ENTER וצחל ,םיטפשמ וא םילימ םתבתכש רחאל .תומאתה אצמ - ENTER
.םכינפל הנגצות

ןכרע םג ןהילא דומצבו םכינפל וגצוי רגאמבש םילימה לכ .םילימ רגאמ גצה - F8
םא .לוחכב תנמוסמ ךסמב הנוילעה הלימה היהת רגאמה תגצה ןמזב :הרעה) .ירטמיגה
הרושב רושיא תשקב ירחא ,בוש - רגאמהמ הלימה קחמית CTRL+D הז בלשב וצחלת
(המוחה

ובקע ,ןבומכו .רוקמה תרושב הלימ םתבתכש רחאל תאז - רגאמל הלימ סנכה - INSERT
...המוחה הרושב תוארוהה רחא

תרוש ;בותכל רשפא ןהב תורוש יתש ןנשי .(הלוחכה הרושה) רוקמה תרושל רובע - F1
םיצחה ינש יפ לע םיאצמנ םתא הרוש וזיאב תעדל רשפא .(הקוריה) הרטמה תרושו רוקמה
.וז הרוש לש לאמש דצב ועיפויש

(הקוריה הרושה) הרטמה תרושל רובע - F2

"לותח" ושיקת םא לשמל .תוירטמיג תולופכ אוצמל הלוכי הנכותה : לפכ הבכ/לעפה - F6
לופכ "רודיב" לש הירטמיגהש השוריפש - "רודיב [X2]" המאתהה תא ,ראשה ןיב ,ולבקת
.הלאכ תומאתה ועיפוי אל (הבוכמ) ליעפ אל לפכהשכ ."לותח" לש הירטמיגל הווש םייתש
,דאמ ןוכנ ?אל וא לעופ הז םא ועדת ךיא .ןיגורסל ,לפכה תא הבכמו הליעפמ הציחל לכ
.המוחה הרושה יפל

"[/2]" אוה ןומיסה .קוליח תלועפ יבגל קר ,לפכ ומכ קוידב : קוליח הבכ/לעפה - F7
.תשקובמה הירטמיגל עיגהל ידכ םייתשב הלימה לש הירטמיגה תא קלחל שיש ושוריפו

לע הציחל י"ע וא תדלקמה לש ןימי דצב) "+" ןמיס לע הציחל .שופיחה קמוע יוניש - -/+
"-" לע הציחלו (3 דע) שופיחה קמוע תא הלידגמ (תינמז וב "=" שקמו "SHIFT" שקמ
לכב ,םומיסקמ ,ועיפוי םילימ המכ איה שופיחה קמוע תועמשמ .(1 דע) ותוא הניטקמ
ונחנאש המל קוידב ,תירטמיג ,תוהזה תודדוב םילימ קר הלגי 1 שופיח קמוע .המאתה
הנכותה .האלה ןכו ,הז יאנת םימייקמה םילימ תוגוז םג הלגי 2 שופיח קמוע ;םישפחמ
.2 אוה שופיחה קמועשכ דימת לועפל הליחתמ

םתא הב הרושב טסקטה תא קיתעת CTRL+C לע הציחל ,WINDOWS -ב ומכ - CTRL
תא ףילחת CTRL+V לע הציחלו ,הז טסקט קחמת םגו קיתעת CTRL+X לע הציחל ,םיבתוכ
תא ףיסות ,תאז תמועל ,CTRL+A לע הציחל .םדוק םתקתעהש הזב תיחכונה הרושב טסקטה
.ותוא קוחמל םוקמב ,יחכונה טסקטל קתעומה טסקטה

ישקמל סחייתי בשחמה .תדלקמה ישקמ לכב שמתשהל ןתינ טסקט תביתכב : הביתכ
הקיחמ .(רחא רבד לכ וא CTRL-SHIFT שיקהל ךרוצ ןיא) דבלב םיירבע ויה וליאכ תויתואה
.BACKSPACE שקמה תרזעב קר תישענ

1.1 הסריגב - שדח

ךותב ,תוליגרה תומאתהל דומצב ועיפוי הלא .("תופסות") רושיק תוילימ שופיח הבכ/לעפה - F4
יאדכ .המאתההמ דרפנ יתלב קלח לאכ םהילא סחייתהל שי .("<ל+>" ,אמגודל) םישלושמ םיירגוס
.תויוליפכ עונמל ידכ ליגרה םינותנה רגאממ (מ,ל,כ,ה,ב) תוילימה תא ריסהל םג

,עובירב = 4 ,רדס = 3 ,םצמוצמ = 2 ,ליגר = 1 .הירטמיג גוס רחב - Alt+1/2/3/4/5/6
.ח"בטא = 6 -ו ש"בתא = 5

ףדה שארל

: תואמגוד 3.2

השקה ידי לע) והשמ ןהב בותכ םא טסקטה תורוש יתש תא וקנ .דאמ טושפ אוה ליגר שופיח
.םכלש טסקטה תא ובתכו (F1) רוקמה תרושל ורבע .(ךרוצה יפל ,CTRL+XF2, F1 לע
.ךסמה לע דיימ הנעפות תומאתהה .ENTER ושיקה

המאתה אוצמל םיצור םתא דיגנ .רתוי הברה ישומישו רתוי טעמ בכרומ אוה הרטמ שופיח
רובעל ךרוצ ןיא .ןכ םג םש עיפות "רבכע" הלימהש םיניינועמ ךא ,"לותח" הלימל תירטמיג
ורבע טושפ .םילימה רגאמב עיפות "רבכע" הלימהש ךירצ אל וליפאו תומאתהה לכ לע
(F1) רוקמה תרושל ורבע תעכ .םכלש הרטמה היהת וז ."לותח" ובתכו (F2) הרטמה תרושל
ףיסוהל שיש םילימה ןה תעכ וארתש תומאתהה .ENTER ושיקה זאו ,"רבכע" ושיקהו
הרטמה תרושב הלימה םע ,תירטמיג ,תוותשהל ידכ ("רבכע") רוקמה תרושב הלימל
תעדל ולכות ,ךסמה לע המאתהכ "ב + היצולובא" דמצה תא ,חיננ ,וארת םא .("לותח")
.לשמל ,"היצולובאב רבכע" לש הירטמיגל הווש לותח לש הירטמיגהש

תרושב הלימה ןיב ירטמיגה שרפהה תא תבשחמ הנכותהש אוה הרטמ שופיח לש דוסה
שרפההש בל םישל שי .דבלב הז שרפהל תומאתה תשפחמו ,הרטמה תרושב הלימל רוקמה
תרושבש הזמ הובג ירטמיג ךרע לעב אוה רוקמה תרושב טסקטה םא - ילילש תויהל לוכי
עיגהל ידכ רוקמהמ ןתוא ריסחהל שי ךא ,תומאתה אצמת םנמא הנכותה הז הרקמב .הרטמה
תאו תורושה תחאב םכלש יוטיבה תא ושיקה ,םיחוטב תויהל ידכ .ךפיהל אלו ,הרטמל
םא .המוחה הרושב העדוהל בל ומישו ,הינשה הרושב םתאצמש םיבשוח םתאש המאתהה
.םיעוגר תויהל םילוכי םתא - "! המאתה האצמנ" םש בותכ

ףדה שארלףסונ עדימ .4

שופיח ןמזב .תחא תבב קיזחהל הלוכי איהש תומאתהה רפסמל לובג שי הנכותל :ןורכיז ףס
המוחה הרושב .הז לובגל עיגי תומאתהה רפסמש דאמ ןכתיי (3 שופיח קמוע) קומע
תומאתהה לכ אלש רמוא הז ."ןורכיז ףס" הרעהה םע ואצמנש תומאתהה רפסמ זא עיפוי
ותוא ךופהל ;שופיחה תא םצמצל - ןורתפה .ןקלח קר אלא םכינפב תוגצומ ןכא תוירשפאה
.םש ועיפויש םיניינועמ םתאש םילימ םע הרטמ שופיחל

הנכותה תא םיצור םתא םא .היצבק תא וא הנכותה תא תונשל ןיא ןורקיעב :הנכותה יוניש
וליפא וא המלש אל הנכות תלבקב םינכתסמ םתא ןכ אל םאש ,"שפוח" רתאל וכל תירוקמה
םייטרפ תומש) שפנ תמגע עונמל ידכ ךא ,רגאמל םילימ ףיסוהל ,ןבומכ ,יוצרו רתומ .הקיזמ
"שפוח"מ רוקמה תא גישהל ץלמומ (לשמל ,תוללקו םירבח לש

םילימה תא הטת םג ,תומאתה אצמת קר אלש הנכות בותכל לוכי ימ :םיתנכתמל רגתא
?תינושל הניחבמ םיליבק םייוטיב רוציתו (םיבר/דיחי ,הבקנ/רכז)

ףדה שארל: הנכותה בתוכל תורעהו תוראהל
Email: ןידרבייס

:טנרטניאב שפוח רתא
http://www.hofesh.org.il


ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא