םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג
ןאכ cyberdin לש הירטמיגה תנכות תא וסנ ?םג םיצור
הירטמיג לע דוע ןאכ וארקוףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא