םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


"םירוספורפה תרבוח"
הבושתב םיחידמה לש


הנבל דדוע תאמ


ראוד יאתל "ףונמ" הבושתב החדהה ןוגרא לש תרבוח הקלוח הנורחאל
לעו ,"תורוקמה לא" תארקנ תרבוחה :רורד לש הרעה) ץראה יבחרב םיבר
.(ןאכ - ןידרבייס רבכ בתכ הנממ םיקלח
םיימוסרפ םיטבה

חילצמ בוט יאמוסרפ ,תושעל המ ןיא .הנוכנ תימוסרפ הבישח לש תילכת תגוצת הווהמ תרבוחה
םלועה תפקשה יפ לע תד .תד איה הרוחסה הזה הרקמב .םסרפמ אוהש הרוחסה תא רוכמל
.ימואל-יתדה לש אל ,ידרחה לש

תא ףושחל איה וזה הנכסה תא לרטנל םיכרדה תחא .ןכוסמ אוה החדה רמוח לש ליעי םוסרפ
בוטה יוטיחה רמוח אוה שמשה רוא" :רמוא םגתפה .םיאמוסרפה םישמתשמ םהב םילכה
.תרבוחה יקיפמ תא ושמישש תוימוסריפ תוקינכט לע רוא ךופשנ ןאכ ."רתויב

חוליפ

ןותיע" ותמסיס רשא ,"ץראה" יארוק לש ראוד יאתל רקיעב הארנכ הקלוח תרבוחה
םיסנמ וא םיילאנויצר םה רשא םישנאל תדעוימ תרבוחה ."םיבשוח םישנאל
רשאמ רתוי םיילכש םילכב םייחה תא םינחוב הלא םישנא .םיילאנויצר תויהל
.תאז תושעל םילדתשמ תוחפל וא ,םירחא םישנא

םילבקמ םניא ,םייתרוקיבכ ,םיבשוחכ םמצע םיאורה םישנא :הרטמה להק תרדגה תא םכסנ
.ילאנויצר ןונגס ילעב םינועיט בטיה םילבקמ ,ישגר ןונגס ילעב םינועיט

בוצימ

.הזה הרטמה להק לע דובעיש המ הז :תיעדמ תוזח גיצהל תרבוחה הסנמ חוליפה תובקעב

םיפקת םה םא ןיב) ילאנויצר ןונגסב םה תרבוחב םינועיטה לכ ןכל :םינועיטה ןונגס
.םתוא הנקי אל הזה הרטמה להק יכ ,םיישגר םינועיט טעמכ ןיא .(ואל םא ןיבו

דחא רמאמו םיסדנהמ ,םיאפור ,םירוספורפ םה תרבוחב םיטרופמה םיבתוכה :םיבתוכה
אוה ןושארה בתוכה .רבעשל ןוחטיבה יתוריש לע הנוממה ,לארה רסיא לש ורפסמ טטוצמ
.םישרמ המוזר רמאמה תליחתב טרופמ בתוכ לכל .רוספורפ

םילימה ןה ולאו ,תרבוחה רוקמ תא ריגסהל לוכי רשא דחא רבד קר שי רעשה ףדב :רעשה
ענכשל יתד ןויסנ לש היצאיצוסא לכמ תוקיחרמ רעשה ףד לע םילימה ראש ."תורוקמה לא"
."תילגת" ,"םירמאמ ףסוא" ,"םיבשוח םישנאל ןולעה" :םינוליח

לש חומ :האופרהו היגולונכטה ,עדמה םלועמ םיחוקל םה םג רעשה לע םיעיפומה םירויצה
.הלוקלומו DNA לילס ,תללוצ ,(ויתועבטב טלוב יאתבש) תכל יבכוכ ,םדא לש רבוע ,םדא

תופשחיהה תיהשה

םירבחמה וזה תרבוחב .ימינפה ףדב וא הכירכה לע רבחמה עיפומ סופדה ירבד בורב
םיחידמה תא בישחמ דעיה להקש םיחינמ םהש הארנכ .םתופשחיה תא םיהשמ
.םדקומ ןומא יאו תילילש תוסחייתה עונמל איה הרטמה .םינימא אלכ הבושתב

.םירמאמה תונקסמל ילוא טרפ ,תרבוחה רוקמל ףסונ זמר ןיא תרבוחה לש ןושארה יצחה לכב

החדה ירפס לש תומוסרפ שי תרבוחה עצמא ירחא .חנימע לש תמוסרפ שי ינשה דומעב
,םיפסונ הבושתב החדה יפוג לש תוטלקו ואידיו ,םינותיע ,הבושתב םיחידמ לש וידר ,הבושתב
תורדס ,הבושתב הרזחה יאשונ םניא רשא םיידוהי םירמוחל תומוסרפ ןכו ,לשרגיונ ברה ומכ
.חנימע לש תמוסרפ םדוק התיה ירה יכ ,יעבט ןפואב תלבקתמ תמוסרפה .תוינרות םירפס

.שרופמב "ףונמ" ןוגריא עיפומ תרבוחה ףוס ינפל םידומע השולש קר

תופיכ ילב םישנא לש תונומת

םתסה ןמ איה הביסה .םהיתונומתב םיעיפומ םניא םיבתוכה בור
ןומאה תא דירוהל לולע רשא רבד ,תופיכ ישבוח םבורש
.תד יאשונ לע ורבדי רשאכ םהל שוחרי דעיה להקש

.הפיכ םע הנומתב עיפומ דחא בתוכ

:ןומא יררועמ םישנא לש תונומת תסנכה אוה הפיה קירטה

יריכבמ" בותיכה םע ,ןידי לאגי לש הנומת העיפומ ץינ'זוק ריאמ סדנהמה לש רמאמב
."מ"הור ןגסו ל"כטמר ,י"אב םיגולואיכראה

םיאור ןיא םהבש םימוליצב םיעיפומ ,םייתד םינעדמ ,רנטפס רוטקודו יקסבוקדר רוספורפ
.תופיכה תא

רוביצה שחורש הדהאה ללגב ,ןוחטיב ישנאו םילייח םה םהיתונומתב םיעיפומ ןכש ימ
.םירוביג תליה םהל שיש הלא רקיעב ,ןוחטיב ישנאל ילארשיה

הפיכ ילב ,ןרס תוגרד םע אבצ ידמב ולש הנומת העיפומ ךברוא ןורוד רוספורפ לש רמאמב
,הארנכ ,וטילחה םיאמוסרפה ."ינלוג תרייסב וירבח ינשו ןורוד" תרתוכה םע ,ןיידע
םג ןאכ שי .ושארל הפיכ םע רגובמ שיא רשאמ הדהא רתוי םרוג תרייסב ריעצ ןרסש
יכ ,דבלב תישגר הבושת וז ."אבצ םישוע אל םידרחה" םושיאה לע תישגר הבושת
םיקסוע םיאמוסרפ .(עדמב וקוסיע ללגב ותנעטל) הבושתב רזוח אוה רוספורפה
.בטיה דבוע הזש הארנכו ,שגרב

.תוהדזהו הדהא ישגר תריציב קזח ילכ - תפומה רוטיע לש םוליצ םע עיפומ תסייטה דקפמ
.הפיכ ילב

."רבעשל דסומה שאר" בותיכה םע ותנומתב עיפומ ,ינוליחו וייחב דוע הדגא ,לארה רסיא

תיאבצ וא תיעדמ היצטונוק תולעב תונומת

תונומתה .םדיל תועיפומ ןהש םירמאמה יאשונל תויטנוולר ולא תונומת
םיליכשמה בורש גוסהמ ,םיירלופופ םייעדמ םירמאמ תוריכזמ
."2000 טעמכ" וא "ואילילג" ומכ תירלופופ תיעדמ תונותיעב ןהילא ףשחנ

בותיכה םע ןהמ תחא ,תויסקאלג לש תונומת יתש תוללוכ תונומתה
רויא ,(תונימאל ףיסומה םש דוע) "לבאה פוקסלט י"ע תמלוצמ היסכלג"
םוטא לש רויא ,םדא רבוע ,תישופיח לש םוליצ ,חומב בצעה יאת לש
ריואה ליח למס םע סוטמ לש םוליצ ,םיפסונ םיימונורטסא םימוליצו
.DNA לש רויאו תללוצ לש םוליצו ילארשיהםמצע םירמאמה

:הלאה םילכה תשולשמ רתוי וא דחא םיללוכ םירמאמה לכ

רשפא יאש םיארמ אל ,ותוא ריבסהל השקש והשמ םיארמ רשאכ - תיגול הציפק
,רבסה ול אוצמל לוכי אל אוהש השוחתה םע ארוקה תא םיריאשמ אלא ,ותוא ריבסהל
תיגולה הציפקה םיבר םירקמב ."םיהולאמ עיגהל בייח היה הז" תואדווב םיעבוק זאו
בתוכה םיבשחמ סדנהמ ומכ ,בתוכה לש ותוחמתה םוחת וניא רשא םוחתב תעצבתמ
.הירוטסיה לע

- ריכמ אל ארוקהש עדימ ןתמ ידי לע תוכמסל ןומא תשיכר
וינפלש םשור לבקמ אוה יעדמ םוחתמ עדוי אל אוהש והשמ ארוקל םירפסמ רשאכ
םינתונ עדימה תא .ול םירמואש המ תא לבקל וילעשו ונממ רתוי ןיבמש םדא
.ןומאה רבכ שכרנש ירחא ,םירחא םימוחתל םירבוע ךכ רחאו ,יעדמ םוחתמ
היגולויבהו היגולויסיפה םוחתמ רבעמ ומכ ,דאמ ןידע אוה הזה רבעמה םיתיעל
.היצולובאה םוחתל תירלוקלומה

העדב זחוא רשא (ללכ ךרדב ,יתד) ןעדמ םיטטצמ - גירחה ןעדמה תדוקנ
רשפאו ,םרשקהמ ןעדמה ירבד תא איצוהל רשפא .יעדמ רבסהל ןתינ וניא והשמש
עדמה םלוע לע תולבוקמ ןניאו תיעדמה הליהקב תוגירח ויתועד רשא ןעדמ רוחבל
תא םיריכמ רשא) םוחתב םינעדמה לש ץחומ בורש ךכמ םימלעתמ םירמאמה לכ
ךרדב םירחוב םהו ,םיבר םינעדמ שי .תדל רבוע אל (בתוכהמ בוט תוחפ אל תודבועה
בור לע תולבוקמ ןניא ויתועד רשאו ,עדמה לש יזכרמה םרזב וניא רשא דחאב ללכ
.ויתימע:(רשע השישכ ךותמ) םינושארה םירמאמה תעבשב שי המ

ןיב רשקל הסנמה הקוחד היצטרפרטניא ,ןומא תשיכר :םוקיה תודחא - ןושאר רמאמ
ירבדב .הבושתב רזחש ןעדמ לע רופיס :גירחה ןעדמה תדוקנ .יעדמה עדיל ל"זח ירבד
תרבועה המחה לע רופיסה תא אלו ,"שמשה קיתרנ" םע רופיסה תא םירחוב ל"זח
.תמא תעד לש 4 סרטנוק האר .ןגהל השק וילע רשא ,עיקרה לעמו עיקרל תחתמ

.ירוטסיהו יפרגואיג עקר רואת ידי לע ןומא תשיכר :תבזוכ הדגאל םימד ריחמ - ינש רמאמ
לע" העיבקה תא בינגמ ךכ ידכ ךותו ושי לש ורבק םוקמ יוהיזב םירצונה לש האיגש ראתמ
םייוליג רתויו רתוי תונורחאה םינשב רשא ,תוידוהיה תורוסמה לש ןתונימא תטלוב הז עקר
םייוליגב תודדומתה ילב יאדוו קומינ ילב ,"ןתוא םירשאמו םיקזחמ םיגולואיכראו םייעדמ
.םע תודגא ... םה תובא ישעמ ,לשמל ,האר .תידוהיה תרוסמל הריתסב םידמועה םייגולואיכרא

םיכרע טעמכ ול ויה אל םדוקש ומצע לע דיעמ רשא ןיחלמ :תודהיו הקיסומ לע - ישילש רמאמ
טרפ ,תודבוע לע טעמכ ססבתהל תונויסנ ילב ,ישגר רואתה .יתדל ךפהו תדל ברקתה ךיא רפסמ
אוה בתוכה) הנשמב ןטק עטקב םיללכנ ונימי לש ינרדומה םלועהו חוטיבה םלוע לכש העיבקל
.(חוטיב שיא אלו ןטפשמ אל ,ןיחלמ

אל ארוקהש עדימ ןתמ ידי לע ןומא תשיכר :(בתוכה םש םוליעב) יחה אתה - יעיבר רמאמ
סיסב תשמשמ וז תובכרומ .יחה אתה לש תובכרומה תשגדה ךות ,וקלחב ריכמ וא ריכמ
תורצוויה לש תורשפאל דגנתמ רשא ןעדמ טטוצמ :גירחה ןעדמה תדוקנ .ךשמהב אבש ןועיטל
.ול בייח םדאהשו ,םדאה תא רצי םיהולאש הנקסמל םיצפוק תובכרומהמ .םייח לש תינאטנופס

.יגולויב עדימ ידי לע ןומא תשיכר :(בתוכה םש םוליעב) הציצפמה תישופיחה - ישימח רמאמ
ךא המוד םזינכמל תועמשמ ןיא םיבתוכה תנעטל רשאכ םייח לעבב בכרומ םזינכמ לש רואת
לש םתורצוויהש ןייצנ .םלועה תא ארב רשא םיהולא שיש םיקיסמ ןאכמ .בכרומ תוחפ
.היצולובאב תוניינעמה תויעבה תחא ןכא איה םיבכרומ םינונגנמ

.(ןוירוטסיה אל) םיבשחמ סדנהמ אוה בתוכה :לארשי םע לש יחצנה םויקה אלפ - ישיש רמאמ
םיקוספ איבמ ,לארשי םע תודרשיה לש ירוטסיהה דוחייה תא גיצמ רשא תושגר יוור רמאמ
רשקהב םג םשרפל היה רשפא יכ םא) תידוהיה הירוטסיהה תא םיזוחכ שרפל רשפא רשא
.םיהולאל תיגול הציפק .(הימחנו ארזע לש ץראל םתרזח

,ןוירהב השיא לש הנוזתל רשקב עדימ :ןומא תשיכר :ורצוי לע דיעמ רצותה - יעיבש רמאמ
קוחה) תינרדומ טסופ תוגה ילעב לצא ירלופופה ,הקימאנידומרתה לש ינשה קוחה רוכזיא
קוחהו ,החותפ תכרעמ םהש ,םייחה לע לחומ אוה ןאכ וליאו ,תורוגס תוכרעמ לע רבדמ
לש םירקמב עבט קוח לאכ אל ,היצרטסוליא לאכ קוחל סחייתהל רשפא .הב ספות וניא
רשא ,ומצע בתוכה אוה ןאכ גירחה ןעדמה .םיהולאל תיגול הציפק .(תוחותפ תוכרעמ
םינעדמ ,םירחא םינעדמ ידיב ןיא רשא יעדמ עדי ודיב שיש ןעוט וניא בתוכה .יתדל ךפה
.םייחה רוקמ האר .םייתדל וכפה אל רשא

הנבל דדוע

ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא