םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


Religion Merchants

וארתש םיצור אל םית"בחמהש המ

ןידרבייס


Pi

םיניינעה ךלהמ .1

,הנעטהש יתיארה ובו ,ייפ רפסמה אשונב רמאמ "שפוח"ב יתמסרפ ,תיסחי ,בר אל ןמז ינפל
יתבתכ ,הפצוח ילב אל .לכו לכמ תכרפומ ,קיודמה ייפה ךרע תא הרותה רפסב איבחה םיהולאש
ןייצל בושח .ילש רמאמה לע םתעד המ םתוא יתלאשו (יודב םש) "ףוצמ" ידרחה טנרטניאה רתאל
םיפסונ םירתאל םירושיקו תובתכמו לאה םויקל "תוחכוה" תאבהמ ענמנ וניא הז רתאש
.המשל תורגתה אלו תיטנוולר התייה ילש הלאשה ןכלו ,הבושתב הרזחב םיקסועה

תויועט וב אצמו ילש רמאמה תא ארק "ףוצמ"מ והשימ היפל ,הבושת יתלביק רצק ןמז ךות
.שיאה ותוא לש תעדה תווח תא םסרפל ,דגנתא אל םא ,םינינועמ ףא םהו ,תונקסמבו םיבושיחב
תווח תא לכ םדוק יל וחלשת אלש עודמ ,ןגוהל קסעה תא ךופהל ידכ לבא" ,יתבשה ",החמשב"
"?יתבושת םע דחיב 'ףוצמ'ב התוא ומסרפתו ,קודבל לכואש ידכ וזה תעדה

ריקחתה .ירמאמל הבוגתה תא יתלביק רתויב רצק ןמז ךות ןכו ,הבושתה התייה ,"ייקוא"
עובש ךרעב "ףוצמ"ל החלשנ יתבוגתש ךכל ומרג םיפסונ םיניינעו יתבושת תביתכ ךרוצל יתעציבש
ךשמב .יתבזכאתה ךא ,םידדוב םימי ךות םסרופי קסעה לכש יתיוויק יתומימתב .ןכמ רחאל
ורבע םיימוי דוע .ליעוה אלל ךא ,רתאה ךרד תורישיו ליימיאב "ףוצמ"ל יתבתכ םימי הרשע
טרופמ רואית יתחלש .םיעדוי אל םהש וליאכ ,"?היעבה המ ,ןכ" ןונגסב הבושת יתלביק םואתפו
אשונהש יל ועידוה זא .אלפ ךרדב "דוביאל הכלה"ש הרקמל ,ילש הבוגתה םע דחי היעבה לש
.יתבתכש המ תא םסרפל םיבייחתמ אל םהו ,הקידבב

.הממד ,בוש "?הקידבה האצות עיגת יתמ הכרעה יל ונתת תוחפל לבא" ,יתבשה ",אלש ןבומכ"
תושקב חולשל יתכשמה ןמז ותוא לכ .דאמ גאדומ יתייהנ רבכו ,הבוגת אלל ורבע םייעובש טעמכ
אשונ ,םתעדל :תיפוסה הבושתה העיגהש דע ,םילבוקמ-תוחפהו םילבוקמה תורוניצב םיבתכמו
רבודמש ןמזממ יתחכוה ירה ,יתבשח ,הצומש יאדווב ."ףוצמ"ב ומסרפל ןיינע ןיאו הצומ ייפה
"ףוצמ" ומכ (ותנעטל) יניצרו יביטקייבוא רתא םאה ?ומסרפל ןיינע ןיא עודמ לבא .םילבה לבהב
םאה ,ןיפוליחל וא ?הרותה לש יהולאה רוקמל תוירקש תוחכוהמ ורהזיו ועדיי ויארוקש הצור אל
?תובתכב ךוסחל שיו קיפסמ וניא (!ןכ) םיסמה םלשמ יפסכמ םילבקמ םהש ביצקתה

ןאכ ףרצמ ינא ןכ לעו ,היהי ןכ "שפוח"ל ילוא, םסרפל ןיינע ןיא "ףוצמ"ל םאש יתבשח ,ןפוא לכב
בל ומיש .יוהיז עונמל ודעונש םיטועפ םייונישל טרפ ,הלימב הלימ ,"ףוצמ"ל יתחלשש המ תא
ןכו רתאה דובכ תאפמ "םיהולא" םוקמב "םיקולא"ב שומישל ,יתשמתשה הב תדבוכמה ןושלל
תלאש" הזמ תושעל היהי רשפא ילוא .םוסרפל היואר הבוגתה האצמנ אל תאז לכבו ,האלה
?יתבוגת תא םסרפל "ףוצמ" הצר אל המל :השדח "שפוח

ףדה שארל


Pi

"ףוצמ"ל החלשנש הבוגתה .2,XXX םולש

.ייפ ןיינעב .נ .ד לש ותבוגתל יתבוגת ב"צמ
,ןבומכ ,יזכרמה דומעב) "ףוצמ" רתאב וז הבוגת םסרפל ךממ הפצא ,רתוי וא תוחפ ,ונמכסהש יפכ
.(..ןוידה תמבב תילוש הרעהכ אל

ינאו ,טסקטהמ .נ לש ומש תא טימשהל םילוכי םתא ,תרחא וא וז הביסמ םכל עירפמ רבדה םא
לדתשמ דימת ינא יכ םא ,ירוקמה ירמאמל רושיקה תא וריאשתש תופצל ידכ דע םימת אל םג
.ילש ליימיאה תבותכ תא ריאשהל אוה שקבמ יתייה ןכש המ .ימיטפוא תויהל

,"שפוח"ב םוסרפל ונממ םיקלח וא טסקטה תא חולשל תוכזה תא ימצעל רמוש ינא :ןיינע דועו
.תתוועמ הרוצב ותוא וגיצתש וא םתא ותוא ומסרפת אלו הרקמב

,(תוחפל הכ דע) תיביטרופסה חורהו תונעיהה לע הדות
"ןידרבייס"


- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -


?תנווכמ די וא הרקמ - ך"נתב ייפ

Cyberdin תאמ

םושמ ךכב ןיא ,ןבומכ .רמאמה תא םסרפל יל רשפאש "ףוצמ" תווצל תודוהל ינוצרב ,לכ תישאר
.הז רתאב תועבומה תורחאה תועדב חרכהב ךמות וא םיכסמ ינאש תודע וא הרהצה

רפסמה לש דאמ קיודמ ךרע 'א םיכלמ רפסב רתסוה וליאכ ,הנעט יתעידיל האבוה בר אל ןמז ינפל
וב ,'ז קרפב ג"כ קוספבש רבתסמ .ורטוקל לגעמ ףקיה ןיב עובקה סחיה אוהש ,ייפ םשב עודיה
ירקכ "וק"ו ביתכב "הוק" הלימה העיפומ ,שדקמה תיבב ךלמה המלש הנבש םימה ןגא ראותמ
רטוקה ןיבש סחיב האצותה תלפכהו הזב הז םילימה יתש לש םיירטמיגה םיכרעה קוליח .הלש
0.002649%-ב ייפ לש עודיה ךרעהמ הטוסה ,רפסמ תנתונ קוספב ראותמכ םימה ןגא לש ףקיההו
,תירקמ תויהל הלוכי הניא וזכש הבוט האצותש ,ןבומכ ,התייה הנעטב היומסה הנקסמה .דבלב
.יקולא עדיב רבודמ יאדווב ,הזכש קוידב ייפה ךרע עודי היה אל םיכלמ רפס תביתכ ןמזבו ליאוהו

הלימה) קוספ ותואב תרחא הלימ יוניש תרזעב יכ ,יתחכוה טנרטניאב יתמסרפש רמאמב
ךרעל עיגהל ןתינ ,ל"נה בושיחל ותוהמב ההז בושיח תרזעבו ("הוק" הלימה םוקמב "ותפשמ"
אצמנש ברוקמה ייפ ךרעש יתיארה וז ךרדב .דבלב 0.001714% לש הייטס ,ייפל רתוי דוע בורקה
יקולא עדיל החכוה אלו - םדא ידיב השענש יטמתמ לולעת ,דבלב םירקמ ףורצ ונה םיכלמ רפסב
םוחתב תישונא-לע העידי ונינפב גיצהל תמאב ןיינועמ םלוע ארוב היה וליא ירה .והשלכ
רמאמה תא יתרבעהש רחאל .ייפל רתויב בוטה בוריקה תא תתל לגוסמ היה יאדווב ,הקיטמתמה
:האבה הבוגתה תא םהמ יתלביק ,"ףוצמ" ישנא לש םנויעל

ףדה שארל


Pi


הריפכה תד םשב תיניילול הקיטבורקא

אילפמ .דבלב 0.0026% לש שרפהב ,תירוקמה ייפ-ל דאמ הבורק םיכלמ רפסמ האצותהש רורב
הכ האצותל ועיגה ייפ לש יתימאה וכרע עודי היה אל יאדושכ המודק הכ הפוקתבש הז דציכ
.המישרמ
ירק לש הנוש לופלפ י"ע 0.0017% לש רתוי הנטק היטס םע רתוי בר בוריקל עיגהל ןתינש הנעטה
:תואבה תוביסהמ ,רתויב הרזומ קוספב תרחא הלימב ביתכו

היטס יזוחא םע ביתכו ירקל עיגהלו ונינוצרכ םילימ שימגהלו תונשל לכונ ףסונ ץמאמב דימת .1
.רתוי םינטק
אלא ייפ רפסמה תא ונידמללו ונל רוסמל שקבמ אל םיכלמ רפסש םושמ ץוחנ אל הז לופלפ
עמתשמה) שולש לש קר ברוקמ סחיב קפתסה בתוכהש בושחל העטנ אלש דמלמ בותכה ןיפיקעבש
.ןוכנ רתויה סחיה תא עדוי ףא עדוי אוה אלא .(קוספהמ הרואכל

ןבומ מ"מה תוירישע 4 לש לדוגב אוה םיכלמ רפסמ ייפ-ל ירוקמה ייפ בושיחב היטסה ישרפה .2
,הכוס תינב ,םילכ תישעת ,םימוחת יבוריע ןוגכ).תישעמ הינבב רבודמשכ יתועמשמ וניא אוהש
(ב"צויכו הוקמ
.יפוסו טלחומ קוידל תופצל ןיא ןכ לעו ילנויצר יא רפסמ וניה ייפ לש וכרע עודיכש םג המ

תוארהל ידכב) רתוי קיודמ ייפ-ל עיגהל ידכ "םהפשמ" הלימל "ותפשמ" הלמה לש ץלואמ יוניש .3
תוביסהמ ךוחיג ררועמ (הז ביתכו ירק יוניש ץמאמ היה םא רתוי םכח תויהל לוכי םיקולא יכ
:תואבה
.שרושל תופסות קר םהש ם"לכבה תויתוא אלל היהיש בייח ביתכל ירקה ןיב סחיה -
(תיליחתה "מ" תואה אלל ונייהד)
"ותוא בוסי םישולש הוקו" ףקהל תינושל הרושקו הכומסכ העיפומ "הוק" הלימה -
"ותפשמ" תרחאה הלימב אלש יאדוב .רטוקל ףקה סחי לע רבדל ךייש הילע קרו
.ףקיהל הרושק אל ללכש
.תויתוא שולשב ,"דמולמה" לש יונישה תמועל תחא תואב אוה םיכלמ רפסב יונישה -
...תיניילול הקיטבורקאב קסוע ימו ,םכח רתוי ימ זא

םועז שרפהב רתוי בר טעמ קוידל עיגהו ביתכו ירקל תרחא הלמ ץליא "דמולמה" בתוכה םא םג .4
לע ותעידיב בושיחה ךרוצל שמתשהשכ תאזו) (0.0009% לש שרפה) .זוחאה תיפלאמ תוחפ ,רתויב
הברה ,הזכש אילפמ קוידל עיגה םיכלמ רפס בתוכש הז דציכ בישה אל ןיידע,(ירוקמה ייפ לש וכרע
הז קוידלש קר שיגדנ,(סירפב ינורטקלא בשחמ י"ע - 1959).יעדמה בשחוממה ייפ-ה ינפל הברה
םייפוס ןיא םייטמתמ םירוט לש בושיח י"ע קרו ךא אלא תודידמ י"ע עיגהל ןתינ אל םיכלמ רפסב
.18-ה האמה תליחתב רלייואו סואג םיאקיטמתמה י"ע אצמוהש עדי .םיסנכתמ

.!דבלב תחא תוא יוניש י"ע קוידל עיגהל םיקולאמ רתוי םכח "דמולמה" תא הארנ .5
לש םיהדמ קוידב ייפ לש וכרעל םיכלמ רפסמ תלבקתמה האצותהש לכל רורב -
.המישרמו האילפמ - המודק הכ הפוקתב דועו ,יתימאה וכרעמ 0.0026%

.נ .ד

ףדה שארל


Pi

:בישמה לש וירבדל ילש-יתבוגת ירהו ."ףוצמ" תבוגת ןאכ דע

אוה ייפ .בישמה תאז גיצהל הסינש יפכ ,םיכלמ רפסב עיפומ וניא ייפ ךרעש ןייצל בושח לכ םדוק
.ייפ וניא םהמ דחא ףא .םישולשו רשע ,שמח :םירפסמ השולש קרו ךא שי רבודמה קוספבו ,רפסמ
תא ארוקש ימש ןבומ ןאכמו ,קוספה ךותמ ייפה בושיחל תוארוה ליכמ וניא ףא םיכלמ רפס
.רתוי תויפיצפסה תורוקיבל רובעא ,תעכ .ייפ תא וב אצמיי אלו האריי אל םלועל בל םותב קוספה

?המודק הפוקת התואב ייפ לש וכרע עודי היה אל םאה .1
ירקה ןוקית .הרוסמה הבתכנש ינפל םייקתהל היה לוכי אל םיכלמ רפס יפ לע ייפה בושיחש רורב
אל וזו הרוסמהמ קלח אוה ,ולוכ בושיחל דוסיהו סיסבה אוהש ,"הוק" ,תירוקמה הלימל "וק"
שמח לש קוידב ייפ ךרע תא בשיח ינורדנסכלאה ןוריה ,הנהו .םניינמל תירישעה האמל דע העבקנ
,150 תנשב 3.1416-כ ייפ ךרע תא בשיח ימלת .100 תנשב רבכ תינורשעה הדוקנה ירחא תורפס
.תינורשעה הדוקנה ירחא תורפס שמח לש קוידב ייפ תא יוה ויל ךירעה 263 תנשב .ךרעל
קוידל עיגה י'צ-גנו'צ וסט יניסה יאקיטמתמה .380 תנשב וינפל ימלתכ ייפ תא ךירעה הטנאהדיס
ףא עיגה טעמכ ,499 תנשב ,הטאהבירא .500 תנש ינפל תינורשעה הדוקנה רחאל תורפס שש לש
ייפ ךרעל רתוי םיבורק ויה םלוכ .םירחא םג ויהו .הדוקנה ירחא תורפס שמח לש קוידל אוה
.ירשפא הז בושיח היהש ינפל הברה רומאכ ואצמנו ,םיכלמ רפסמ בושיחה תאצות רשאמ יתימאה

התואב ,ינא וילא יתעגהש הזמ ייפ לש רתוי בוט בוריקל עיגהל ןתינ אל ,ירמאמב יתנייצש יפכ .2
איה רתוי םיבוט םיכרע לבקלו וננוצרכ םילימ שימגהל רשפא וליאכ הנעטה ןכל .בושיחה ךרד
ההז הירטמיג יבושיח תרזעב וילא עיגהל רשפאש ייפל רתויב בוטה בוריקה ,השעמל .היוגש
קר אל ירוקמה בוריקהמ רתוי בוט קוספה תרזעב ינא יתרציש בוריקהו ,י'צ גנו'צ וסט לש ובוריקל
.ל"נה ילמיטפואה ייפה בוריקל סחיב םג אלא יתימאה ייפל סחיב

תוארהל ידכ קר קוספב ייפל בוריקה תא םיכלמ רפס בתוכ ןמט לוכיבכש ,עצוהש שוריפה יבגל
טרפ סיסב םוש הל ןיאש הנעט וז - השעמל הכלה וריבעהל ידכ אלו יתימאה ךרעה תא עדוי אוהש
ןניאש תוביסמש) ל"זח לצא אל םג ,םוקמ םושב הליבקמ ול ןיא הז ןויער .השעמ רחאלש תונצרתל
קרו ךא אוה ורוקמש הארנו ,(רתתסמה ייפה תא םמצע תוחוכב אוצמל וליכשה אל ףא תועודי
.סוסיב תורסח תורימא תחרפה ריחמב םג ןועיטה לע ןגהל הסינש ,בישמה לש הרופה וחומב

לכ ךכל ןיאו ,םיכלמ רפסמ ייפה בושיחב ישעמ שומיש יבגל העד לכ יתעבה אל ירמאמב .3
תמא ,קוידה תמר ןיינעבו ?רמול בישמה הצר המ .ןועיטה לש ותונוכנ יא וא ותונוכנל תויטנוולר
ה"בקה לש ודי התייה וליא ךא ,ןיטולחל קיודמה וכרעל עיגהל ןתינ אל םלועלש רפסמ אוה ייפש
עיגהל לוכי יניס םכחש בולע בוריקל אלו ,םילועמבש הלועמ קוידל םיפצמ ונייה יאדווב ,רבדב
!תישימחה האמב רבכ ונממ הברהב בוטל

Pi

ףדה שארל

רורב :ם"לכבה תויתוא ,תישאר .הרקיעמ תכרפומ ילש בושיחב םילימה יוניש לע תרוקיבה .4
הארש רחאל ,בישמה ידי לע דבעידב אצמוה ןהב שמתשהל רוסא ויפל "ללכ"הש קפס לכל רבעמ
הדימ התואב ?השעמ רחאל םיללכ תאצמהבש הלודגה המ .ילש בושיחה תאו ירוקמה בושיחה תא
ירהש ,"הוק" הלימל רוביחה 'ו ןיב ירוקמה בושיחה בשחמ דירפה תוכז וזיאב ,לואשל ינא לוכי
ירוקמה בושיחה אקוודו הרקמה הרוק היה וליאו .שדוקמה טסקטב תודרפנ אלו תודומצ ועיפוה
יתטמשהש לע יתוא רקבמ בישמה היהש קפס ןיא ,אל ילשו ם"לכבה תויתוא תא ללוכ היה
תא רידגמ םדא ןימ הזיא לבא ,השעמ רחאל רתוי םימכח םלוכ .הקדצה אלל ולא תויתוא
?חצנמ תאצל ידכ קחשמה םייתסהש רחאל םיללכה

רטוק תרזעב םיבשחמ ייפ .םימה ןגא רטוק רואיתמ קלחכ קוספב תשמשמ "ותפש" הלימה
.ףקיהה ומכ קוידב ,ייפה בושיחל תכייש-םג-תכייש "ותפשמ" הלימה ןכלו ,דבלב ףקיה אל ,ףקיהו
יונישבש המכוחה םג .ףקיה תנייצמכ ך"נתב יללכ ןפואב תשמשמ אל "וק" הלימהש ףיסוהל שי
ןמטומ היה קוספב רמולכ ,תורצויה תוכפהתמ ויה וליא .דבעידבש המכוח איה דבלב תחא תוא
בוט ילש בוריקהש םתסה ןמ ילע םיגעול ויה ,ירוקמה סחיה תא הלגמ יתייה ינא וליאו ילש יונישה
םיללכ ,יתרמאש ומכ .ונושש תויתואה רפסממ םימלעתמ ויהו קוספבש הזמ תוחפ הברה
,יל רמול םיזיעמ ויה דועש ימצעל ראתמ ינא .ךרע םהל ןיא וזכ הרוצב השעמ רחאל םיאצמומה
יתיניש אל קויד רתילו ...תובא השולש לקשמ לע ,תחא רשאמ רתוי בוט יוניש ןה תויתוא שולשש
.הפסוה אלא תחא תוא התנוש אל רוקמב וליאו ,תרחא יתפסוהו תחא יתיניש אלא שולש

,תועמשמ רסח אוה ילש האצותה לש קוידהש לוכיבכ תוארהל ידכ םירפסמב קחיש בישמה .5
תיווזמ קוידב םירפסמה םתוא לע םילכתסמ םא ,השעמל ךא .זוחאה תיפלאמ תוחפ לש שרפה
!תירוקמה האצותה תמועל 35%-מ הלעמל לש רופישל האיבה ילש האצותהש תוארל ןתינ ,תרחא
אלו םיזוחא תויפלאמ אל םלעתהל רשפא יאו ,ייפה ןיינע לכב קחשמה םש אוה קויד ,ןבומכו
דבלב תורפס עברא לש קויד ידי לע םיעיגמ ייפ לש םיזוחא תויפלאל ,םכריכזהל .תוינויליממ
ינפל הברה םישנא וחרט ייפ לש רתויב בוטה בוריקל עיגהל ץורמבו ,תינורשעה הדוקנה רחאל
.הדוקנה רחאל (!) תורפס רתויו םישולש ידכ דע וקיידו בושיחה תונוכמ תאצמה

םהיתוטיש יפ לע קרו ךא (הדידמל טרפ) בושיחל ןתינ ייפה ךרעש ותנעטב בישמה הגש ,הז ןיינעב
תנשב תמש) Gregory ךא ,1707 תנשב דלונ רלייוא ,החכוהל .רלייואו סואג םיאקיטמתמה לש
רבכ הדוקנה ירחא תורפס 71 לש קוידל Sharp עיגה התרזעבש ,ייפ בושיחל הטיש איצמה (1675
ותטישב שומיש ךות תורפס 126 לש קוידל Vega עיגה רבכ דבלב 12 ןב סואג היהשכו ;1699 תנשב
ןויצל היואר הדמתהב בישמה דיפקה ,ותבוגתב ולא םיקויד יאל עיתפמו הטוב דוגינב .Machin לש
יינפב גיצהל בישמה זעה דוע .יילא סחייתהש םעפ לכב 'דמולמ' הלימל תולופכ תואכרמ דימצהל
רחאל ,ןבומכ דבעידב תאזו ,דבלב תחא תוא יוניש ידי לע רתוי בוט קוידל עיגהל רגתאה תא
.קוספה ותואב רקיעו ללכ ירשפא וניא יתאצמש הזמ רתוי בוט קוידש ירמאמב שרופמב יתנייצש
תועיפומ ויה וליאש ,ןייצא דבלב עושעשה םשל ךא ,רגתאל תונעיהל ךרוצ לכ האור ינניא וז הביסמ
בוטה ייפה בוריק תא ןתונ ירטמיגה בושיחה היה "הכשל"ו "הדשל" םילימה ןוקיתבו קוספב
תא םג ךא .דבלב תחא תוא יוניש ךות תאזו ,הירטמיגה תרזעב גישהל לא וא םדא לוכיש רתויב
.םיכלמ רפס רבחמ ,רעצה הברמל ,ץימחה וזה האלפנה תונמדזהה

אוה תאזב .יתימאה ייפה ךרע לש שארמ העידי ךות יתעציב ילש בושיחה תאש ידגנכ ןעט בישמה
לוספ לכ ןיא ןכלו ,תורשפא לע עיבצהל קר אלא רבד חיכוהל יתיסינ אל ןבומכ ינא ךא ,קדוצ
תא ומצעב עדי אל םיכלמ רפסב ייפה הלגמש חיכוהל בישמה לכוי םאה ,ינש דצמ .ייפ תא יתעידיב
אל דוע םיכלמ רפסב יוליגהש זמורמב הלוע (1670 תנשמ) הזוניפש ךורב לש ויבתכמ ?ייפ לש וכרע
ידי לע הארנכ ,18-ה האמב הנושארל הלגתה ך"נתב ייפ לש הרואכל םויקה .ותפוקתב עודי היה
לכב .ייפה תא הליגש אוה 18-ה האמה ןב א"רגהש ,םינעוטה הלאכ םנשי ףאו ,ינומלא יסור ריזנ
תורשפא תמייק ןכלו ,17-ה האמב דוע ועיגה קויד לש האילפמ המר וזיאל יתיארה רבכ ,הרקמ
הז עדיב שמתשהו ייפה ךרע תא עדי םיכלמ רפסב ייפה הלגמש ,תואדוו השעמל ,טלחהב הריבסה
הלאכש םייוליג יוליג תעב ייפ לש שארמ העידי ,קדצבו בישמה ןעטש ומכו ."יוליג"ל עיגהל ידכ
.תיתימא תועמשמ רסח קחשמל םתוא תכפוה

Pi

ףדה שארל

לע בתכנ אל םיכלמ רפסב קוספהש תורשפאה אוה דחאה .םירצק םיאשונ ינש דוע ריאהל ינוצרב
ונילא וריבעהו ול רסמנש יקולאה עדיה תא שבישש ,םדא ידי לע אלא ומצעבו ודובכב ה"בקה ידי
אל קוספב ייפה תאיצמ ךרוצל ,תישאר :תוביס יתשמ תלספנ וז תורשפא .דבלב תיקלח הרוצב
ארובש חינהל הריפכ וז היהתו - הרוסמה ןוקיתבו הירטמיגב םג ךרוצ שי ,וב םילימה תוקיפסמ
ךרד יפל ,תעדל היה בייח "הוק" הלימה תא בתכש ימ .קוספה תריסמב אקווד לשרתה םלוע
הריאשהל םוקמב "וק"ל וז הלימ ונקתי וב ,רתוי רחואמ הנש םייפלא ,אובי םויש ,ירוקמה ןועיטה
חתפ חותפל הלוכי וז ןוגכ תונצרת ,תינש .םדא לש ותגשהמ הלעמל ןבומכ הזו ,איהש תומכ
,הזו (הזוניפש לש ויבתכב הבחרהב אורקל ןתינ וז היעב לע) ויניע תוארכ שיא ך"נתה שוריפל
.תעדה לע הלעי אל ,ןבומכ

הב ןיא ה"בקה ידי לע ך"נתב רתסוה אל ייפ ךרעש הדבועה .ילש יוליגה תוכלשה אוה ינשה אשונה
הסג דיב בוחתל הסנמה דצהמ האב איה ירה ,ולוכ רופיסב יהשלכ הריפכ שי םא .הריפכ לש ץמש
לוכיש רבד וב ןיא יתיליגש יוליגה .םש ונאצמי אל ומוקמש ,םירפסה רפס ךותל ייפה ךרע תא
תכרצנ איהש ךכ ידכ דע העוער ותנומאש ימ קר .םימתבו תמאב ןימאמש ימ לש ותנומאב םוגפל
םינועיטש ,עודי דוע .ייאצמממ םיואמ שיגרהל יושע ך"נתב ייפה תמגודכ םיכרפומ םיקוזיחל
;שממ תעדה תבינג וז ירהו ,ך"נתה לש יקולאה רוקמב םימימת םישנא עונכשל םישמשמ הלאכ
.יניצר שפנ ןובשח תושעל ךירצ הז גוסמ "תוחכוה"ב קסועש ימו

ךורב לש ורפסב :דבלב הרקמ אוה ך"נתב ייפהש ענכתשה אל דועש ימל ,םויסל ןיינעמ יוליג דועו
לע") ינש קרפ ,(ט"משת ,סנגאמ תאצוהב ירבע םוגרת) "ינידמ יגולואית רמאמ" הזוניפש
המכח םיאיבנה ירפס ךותמ תולגל לדתשמש ימ ןכ-לע" :אבה טפשמה עיפומ 20 'מע ,("םיאיבנה
,תירישעה הלימה לש ירטמיגה הכרע ."וכרד לכב העוט ,םיינחורהו םייעבטה םיניינעה תרכהו
תא ולבקתו (230) "וכרד" ,הנורחאה הלימה לש ירטמיגה ךרעב ותוא וקלח .625 אוה ,"תרכה"
= e) םסרופמה יעבטה םתירגולה סיסב ךרעל עיתפהל בורק הז רפסמ . 2.7173913... רפסמה
לילמת לש המיהדמה תויטנוולרל בל ומישו ! 0.00089 קר אוה םהיניב שרפהה - (...2.718281828
?תיקולא הארשהב ורפס תא בתכ הזוניפש םג םאה !ומצע טפשמה

רבחמה לא בותכל םינמזומ םיכלמ רפסב ייפה אשונב תוינפהו םיטרפ לבקל םישקבמה םיארוק
ןידרבייס :ינורטקלאה ראודה תבותכב

:טנרטניאה תבותכב אוצמל רשפא ירוקמה רמאמה תא
http://www.hofesh.org.il/religion_merchants/claims/smarter.htmlPi

תא "ףוצמ" לש הבוגתב האר והשימ ,בגא ךרד .םסרפל םינינועמ ויה אל םהש הבוגתה התייה וז
.אל ינא ?ירמאמב ואצמש ונעט םהש תונקסמבו םיבושיחב תויועטה

וקיספי םה םהירבד תא רותסי והשימ םאש םינעוט םית"בחמש ,ןמז המכ ינפל יל בתכ והשימ
והשימ םא - הלוז היגוגמדב רבודמ ,ןבומכ .םתונימאל תודע ותניחבמ שמשמ רבדהו ,ןימאהל
ףאש דע תונושמו תונוש תוטישב םלוכ תא ולבלביו וקמחתי םה ,םהירבד תא רותסל תמאב ליחתי
תיתימא הריתס האצמנש עגרמ :המוד ךילהתל אמגודב ונלקתנ ןאכ .ךלוה המ ןיבי אל רבכ דחא
(!?םלש שדוח תחקל הלוכי הקידב ןימ הזיא) ןמזה תא ךושמל רתאה הסינ ,םית"בחמה ירבדל
רוביצל םיכייתשמה ויארוקש ךכ ,םסרפל אל - ותניחבמ הקיזמ תוחפ יכה הקיטקטב רחב ףוסבלו
.היוגש איה לאה םויקל תוחכוהה תחאש ינכפהמה ןויערה םע םה םג דדומתהל וצלאיי אל יתדה

ןיתמהל קר רשפא ךא ,הז אשונב הנורחאה הלימה תא ונעמש אלש השוחתה יל שי ,המ םושמ
אוהש רמוא - 'וכו טנרטניא רתא ,ת"בחמ - והשלכ ידרח ן"צחישכ :ורכזת םייתניבו .תוארלו
...יביטקייבוא תויהל ןכומ אוה םהיבגלש םייפיצפסה םירבדל קר איה הנווכה ,יביטקייבוא

ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא