םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


ירזוכה ןועיטל ןוכדע
התאוויה תרישל ירבעה םוגרתה תעפוה םע

תופסותהו םינוכדעה טקייורפמ קלח אוה הז ףד
.סקדניאב םינועיטה הנבמכ והנבמו ,הבושתב םיריזחמה ינועיט סקדניאל

הנבל דדוע

.הבושתב םיריזחמה לש םיקזחה םינועיטה דחא אוה ןלהל גצויש ירזוכה ןועיט
.לארשיב םייתד רפס יתבב דמלנ םג אוהש ינמודמכ

תונימא אוה םש הנעטה לש המש .ירוקמה סקדניאב רבכ עיפומ ןועיטה תכרפהמ קלח
םשב שפוח רתא לש (הקוריה) תישילשה תרבוחב עיפומ ןועיטה תכרפה בור .
רוקמה
היהי זאו ,םיבורקה םישדוחב רוא תוארל תדמוע תרבוחה .יניס רה דמעממ הריסמה תרשרש
ןכות ףיסוא קר אלא ,בתכנ רבכש המ לע ןאכ רוזחא אל .
תורבוחה ףדב הילא רושיק
.שדח

התאוויה תריש לע עקר
תילגנאב בתכ (The Song Of Hiawatha) התאוויה תריש "ינאידניאה סופאה" תא
ררושמה ירבדל .תוינאידניא םע תודגא יפל ,ולפגנול 'תרווסדוו ירנה םשב ןבל ררושמ
.אהדונ םשב ינאידניא רמז יפמ תודגאה תא עמש אוה

,ך"נתה ,קיתעה םלועה לש םילודגה םיסופאה ודמע ולפגנול יניע דגנלש הארנ
םלוכ לעמו ,(ילייותסור אתוש תאמ) יניזורגה רמנה רוע הטוע ,ימלסומה ןארוקה
.(סורמוה תאמ) האיסידואהו הדאיליאה - תינוויה היגולותימה לש םיסופאה הארנכ
לכ רדעהבו קיודמ לקשמ לע הדפקהב םיינוויה םיסופאל המוד התאוויה תריש
,תולבקהב אלא לקשמב תשמתשמ הניא ך"נתב הרישה ,האוושה םשל .הזירח
.זרוחמ אוה רמנה רוע הטועו ,תובר םימעפ תרזוחה הזירחב שמתשמ ןארוקה
לש בצקמה .רתוי ינרדומ בצקמב אלא ינוויה בצקמב בתוכ וניא ולופגנולש דוע ריענ
המעטה םע ,תורבה עברא לש תובית ינש - הרושב תורבה הנומש לש אוה ולפגנול
Should סופאה תא חתופה טפשמב ומכ ,(ליעלמ) הבית לכב תישילשה הרבהב
ינווי בצקמב הבותכ סורמוה תריש וליאו ,you ask me ,whence these stories?
הנורחאהו תורבה שולש לש תונושארה עברא ,הרושב תובית שמח לשמל ,יסאלק
.הנושארה הרבהה תמעטומ ןלוכבו ,תורבה יתש לש

תונושלל המגרותו יתבר החלצהל התכז ,1855 תנשב הנושארל הספדנ התאוויה תריש
םוגרתה תפש .יקסבוחנרשט לואש ידיב תירבעל םוגרת עיפוה 1913 תנשב .תובר
ארוק ,ךכ .דוע שומישב הניא רשא ,תיזנכשאה הרבהב קר הב רכינ לקשמהו ,תיאכרא
תריש לש ןשיה םוגרתה תא תוחתופה ,תואבה תורושהש עובקל יושע וננמז ןב
:חלכ הילע דבאש ןושלב תובותכו לקשמ תורסח ןה ,התאוויה

ןיאמ ולאשת יכו
תואלפנה תודגאה
תוחישהו תורסמה
רעי ימשב חוחינ םע
לוחכ םימאוגיו ןשע םע
לוק תב תורעג תונשיה םע
,םיארפ תולוק ,תורזוח ,תופוכת
םירה תואנב םער תומהכ
:הדיגא זא םכנעא זא

רשא חנומ ,(Indians תילגנאב) "םידוה" םשב םינאידניאל םגרתמה ארוק ךשמהב
.לבוקמ וניא ןמזמ רבכ

.לשא דורמנ תאמ רדוהמו שדח םוגרת ןקוש תאצוהב אצי ,2001 תנש ףוסב ,התע
האנ ךרד - הז לומ הז ,ירבעה םוגרתה תא ןהו ילגנאה רוקמה תא ןה ליכמ רפסה
,רתוי תיושכע ןבומכ תירבעה .התאוויה תריש ומכ דבוכמ רוקמל דובכ תתל היוארו
- ונימי ןושלל תיעבט הניא תיליעלמה הרבההש ןוויכ .דאמ תיטאופ ןיידע יכ םא
םוגרתה לש תונושארה תורושה ,לשמל ,ךכ .ירוקמה לקשמה לע םגרתמה רתיו
:ןה שדחה

?ןינמ םירופיסה" :ינולאשת יכו
,תרוסמ תולילע ,תורגיאה ןכיהמ
רעי חוחינ םיפידמה
,חל וחא לע לט ילגא םע
לסלתסמ םימווגיו ןשע
,ןתיא תורהנ ףצש םע
ארפה תועורת תונע לוקו
םיקחרממ רזוח דה םע
"?םירהב םערה ןואשכ
:הרפסא ךכ ,םכבישא

סותימב ,קובידב ,קובקבב רתיה ןיב ןווקמ ןפואב שוכרל רשפא רפסה תא
.יקצמיטסבו


ינאידניא סקט

התאוויה תרישל רשקו ירזוכה ןועיט
.יניס רהמ הריסמה תרשרש ,הרות ןתמ ,םידע ףלא תואמ שש :םיפסונ תומש

.ותוא איצמהל היה רשפא יאש ללגב ,תמא תויהל בייח הרות ןתמ רופיס :הנעטה
רופיס תרחא תרוסמ ףאב ןיאו ,םעה לכ ינפב הרק עוראהש איה תיזכרמה הדוקנה
תא איבה רשאכ םעה תא תומרל היה לוכי אל השמ :םעה לכ ינפב תולגתה לע
והשימ םא םואתפ יכ ,ותוא איצמה והשימש תויהל היה לוכי אל ךכ רחא םג .הרותה
ויה דימש ירה ,"יניס רה דמעמב חכונ היה םעה לכ" רמואו שדח רופיס איצממ היה
."ןוכנ תויהל לוכי אל הז .ילש אבאמ הזכ רבד יתעמש אל ינא" םירמואו םימק םינכשה

ינפב םינוילע תוחוכ לש תולגתה לע תורוסמ םירחא םימעב שיו שי :הבושתה תיצמת
.םעה לכ

ןאכ םיפיסומ ונחנא הקוריה תרבוחב תוטרופמה תובושתה עברא ךותמ :הבושתה
לע םירחא םימע לש םיסותימל תסחייתמה הבושתה יהוז .הינשה הבושתל ךבדנ
םגש אוה ןאכ ףיסונש ךבדנה .ינוויה יבת םע לש סותימה ומכ ,רוביצ ינפב תולגתה
,התאוויה תרישב :רוביצה לכ לומ ןוילע חכ תולגתה לש תרוסמ שי םינאידניאל
ישטיג ,הלשומו ץראה ןודא ,הלודגה חורה ,עיפומ ,םולשה תרטקמ - ןושארה קרפב
לכ ינב תא סנכמו ,םימעה יבאו םיטבשה ארוב ,חכה בר (Gitche Manito) וטינמ
תועפותו ,ראפ בר דמעמה .הוחאו םולש לע שגרנ םואנ םהל עימשהל םיטבשה
טילשה לש ויתובקעמ :יניס רה דמעמ לש הרואפתהמ תוחפ אל תומישרמ וב עבטה
לכמ םימחולה לכ לש םהינפ לומ םלענו המיימשה הלוע אוה ףוסבלו רהנ ץרופ
.םיטבשה

זא ,תמא תויהל היה בייח סותימהש תררוג יניס רה דמעמ סותימ לש תויבמופה םא
.תמא תויהל תבייח וטינמ ישטיג לש ותעפוה םג

.םינאידניאה לצאו םינוויה לצא ,םירצונה לצא ולאכ תורוסמ שי :דיגהלו רוכזל
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא