םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


הרותב בותכ אלש םירקמ ףוריצ

הנבל דדוע

םיאישנ ינש לש םחצרהל רושקה םיהדמ םירקמ ףוריצ לש רואת ןמז הזמ בבותסמ טנרטניאב
.ןלוקנילו ידנק ,תירבה תוצראב

.םהב םישמתשמ הבושתב םיריזחמש םירקמה יפוריצ לכ רשאמ רידנ רתוי הברה םירקמ ףורצ והז
ויה הבושתב םיריזחמה תרחא ,הבושתב הרזחהל הזה םירקמה ףוריצ תא רשקל השקש לזמ
.ףוס ילב וילע םיגגוח

דיעמ וניא םירקמ ףוריצ םוש :הזה םירקמה ףוריצ תא םיארוקש ירחא רוכזל בושחש הדוקנה
.לא םוש לש ומויק לע וא תד םוש תבוטל

lincoln kennedy

:םירקמה ףוריצ והזו
.1946 הנשב סרגנוקל רחבנ ידנק ןו´ג .1846 תנשב סרגנוקל רחבנ ןלוקניל םהרבא -
.1960 תנשב ב"הרא תואישנל רחבנ ידנק .1860 תנשב ב"הרא תואישנל רחבנ ןלוקניל -
.Lincoln ,Kennedy :תויתוא 7 םיליכמ ידנקו ןלוקניל לש תומשה -
.חרזאה תויוכז םוחתב םיליעפ ויה םהינש -
.ןבלה תיבב ויה הבש הפוקתב תוקונית ודביא םיינשה לש םהיתושנ -
.ישיש םויב וחצרנ םיאישנה ינש -
.שארב ורונ םהינש -
.ןלוקניל היה ידנק לש ותריכזמ לש המש .ידנק היה ןלוקניל לש ותריכזמ לש המש -
.םיימורד ידי לע וחצרנ םהינש -
.םיימורד ויה םתוא ושריש אישנה ינגס -
.ןוסנו´ג היה םתוא ופילחהש אישנה ינגס ינש לש החפשמה תומש -
.1908 תנשב דלונ ידנק תא שריש ןוסנו´ג ןודניל .1808 תנשב דלונ ןלוקניל תא שריש ןוסנו´ג ורדנא -
.1939 תנשב דלונ ידנק תא חצרש דלווסוא יוורה יל .1839 תנשב דלונ ןלוקניל תא חצרש תווב ילקניו ןו´ג -
.אלמה םמשב ועדונ םיחצורה ינש -
.תויתוא 15 םיליכמ (Lee Harvey Oswald-ו ,John Wilkes Booth) םיינשה לש םהיתומש -
.ןלוקניל גוסמ תינוכמב הרונ ידנק אישנה .ידנק םשב ןורטאתב הרונ ןלוקניל אישנה -

ידנקב הריש דלווסוא .ןסחמב ספתנו ,ןורטאתהמ תווב טלמנ ןלוקנילב תושקנתהה רחאל -
.ןורטאתב ספתנו ,טלמנ םירפס ןסחממ
.וספתנש רחאל רצק ןמז וחצרנ םה ,טפשמל ודמעוה אל םלועמ םהינש -
תנידמבש ורנומ הרייעב ןלוקניל אישנה ההש חצרנש ינפל עובש :תפצקבש ןבדבודהו -
.ורנומ ןילרמ לש התציחמב ידנק אישנה ההש חצרנש ינפל עובש .דנלירמ

םיגיצמש םירקמה יפוריצ לכ םג זא ,תד םושל רושק וניא רשא םירקמ ףוריצ הז םאו
.םירקמ יפוריצ קרו ךא םה הבושתב םיריזחמה


שלוגה ונביל תמושת תא הנפיה ,וז תיטנרטניא העומש םוסריפ רחאל :תכרעמה תרעה
.קוידב הז אשונב ןדה אבה רמאמל לבוי
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא