תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


2001 רבוטקואב 25 ,ישימח םוי

םיחקול םידרחה - םימעור םיחתותהשכ

יקצירפ יסוי כ"ח

תנש ,הנורחאה הנשב .ידוהיה םגתפה רמוא "ןיעה ןמ יומסה רבדב אלא היורש הכרבה ןיא"
,םיאניתשלפ ,ןוחטב יניינעל התנפוה תירוביצה בלה תמושתש העש ,אצקא לא תדאפיתניא
ןוויכמ .ןהלש ךותבכ הנידמה יסכנב תוידרחה תוגלפמה ושע ,הלאב אצויכו סקרטנא ,רורט
הכירצ ןאכ) תיתרושקתה ןיעה ןמ תויומס ויהו תיווז ןרקל וקחדנ הנידמו תד יניינעש
לע העפישהו הכרבה התרש ,(הלא םיניינעב "הרימשב המדרנ" דציכ המצע תא לואשל תרושקתה
ןמ ינוחטבו ילכלכ רבשמ לש ומוציעב היוצמ לארשי תנידמ התייה אל וליאכ ידרחה רוביצה
ךכב עשפ לע אטח ידרחה רוביצה ינקסע ופיסוה ךכב יד אל םאו .היתודלותב םירומחה
ףסוי הידבוע ברה לש "םישחנה םיברעה" לשמ) תמהלתמה תונמואלה הצקב םמצע תא וביצהש
םיניתשלפה םע המחלמה שא תא תובללו ךישמהל תנמ לע (תוקהבומה תואמגודה תחא אוה
ךוסכסהו ךישמת המחלמהש אוה ידרחה סרטניאה .ןודמו הביא ,האנש םניבו וניניב תוברהלו
תינפומ תירוביצה בלה תמושת דוע לכ ,ונרמאש ומכ ,יכ םייתסי אל יאניתשלפ ילארשיה
.עירפמ ןיאב ירוביצה סובאה ןמ ןופחלו ךישמהל רשפא - רחא ןיינעל

תובישיב םייביטקיפ םידימלת

דרשמב הלשממה תובשח תרוקיבל הדיחיה המסרפ 2001 יאמ שדוחב .השקבב - תואמגוד םיצור
ןמ ויה (עיתפמ המכ) ויאצמימ .תותדה דרשמב השענה לע סרכ בע תרוקיב ח"וד רצואה
תובישיב םייביטקיפה םידימלתה תומכ .יתלשממ דרשמ לע םעפ יא ובתכנש רתויב םירומחה
המרמב ףסכ ולטנש תודסוממ םולשת יזוזיק עצבמ וניא דרשמה ,המוצע איה הרותה תודסומבו
אל תותדה דרשמ לש תוכימתה תדעו ,ךכ לשב תויפסכ תועיבת שיגמ וניא ףאו הנידמה רצואמ
.תונקסמו םיאצמימ הנהכו הנהכ דועו להונל דוגינבו חוקיפ אלב ומלוש םימולשתו הסנכתה
םוכסל קשונ וז הנשב תותדה דרשמ ביצקת .רוכזל יאדכ ?והשמ השע והשימ זא .ונ
,המרמב םיאצומש םישדח םילקש ינוילימ םייפלא ,ח"ש דראילימ ינש לש ימונורטסאה
.םייסיסב להנימ יללכל דוגינבו תותיחשב

"חוכה ירוביג"

ךס תואלקחה דרשממ ולביק הטימש ירמוש םיאלקח .הטימש תנש התייה (א"סשת) הרבעש הנשה
םנחלופ תא םייקל היבשות לכל ןבומכ תרשפאמ תיטרקומד הנידמ .ח"ש ןוילמ 15 לש ללוכ
םויק רובע תירוביצה הפוקה ןמ ףסכ ידרח ידוהי לבקמ לארשיב קר לבא עירפמ ןיאב יתדה
ולטבתה םה הבש הנשב יכ תותדה דרשממ ףסכ ולביק םג הטימש ירמוש םיאלקח .תיתד הווצמ
לע םגו "ללוכ"בו הבישיב דומלל וכלה םג םה ,ינוליחה םיסימה םלשמ ןומימב ,םתדובעמ
םימויאה םימיה ןמ דחא היה רבמטפסב 9 .םלשל ילארשיה םיסמה םלשמ ךירצ הלא םידומיל
הז .םילשוריבו הלופעב רורט יעוגיפב הז םויב וחצרנ םיילארשי םיחרזא .הנידמה תודלותב
תולוחמבו םיפותב תיגיגח הכולהת קרב ינבב שממ םוי ותואב םייקל םידרחל עירפה אל
תידרחה תונותיעה .(וננובשח לע) הטימש ורמשש םיאלקחה - "חוכה ירוביג" לש םדובכל
.הז "שפנ םמורמ" עוריאמ תונומת הטלבהב המסרפ

תדבאתמ הנידמ

התוכזל .םידרחה םינקסעל ףרט הדרשמ תא ריקפהל הטילחה לארשי תנידמ לש ךוניחה תרש
רשה ןגסל יצחו "הרותה תודהי"מ ץיבר רשה ןגסל יצח .םהיפלכ ןויוושב תגהונ איהש רמאי
םידימלת הרשע עצוממב שי ס"ש לש ינרותה ךוניחה ןייעמ תשרבש אצי ךכ .ס"שמ ירהנ םלושמ
ךוניחב דימלתש אצי םג ךכ .הרומל םידימלת םירשע לעמ - יתכלממה ךוניחבש דועב הרומל
יטסיטטסה ןותנשה .ידרחה ךוניחב דימלת לבקמש תויעובשה תועשה םוכסמ 60% הווש יתכלממה
ךוניחב םידמול םניא םידימלתה תיצחממ לעמ .תעזעזמ הדבוע הליג לארשי תנידמ לש ןורחאה
ךוניחב םקלח ,(תונויצל ךנחמ וניא יאדוובש) יברעה ךוניחב םידמול םקלח .יתכלממה
תונויצל אל ךנחמ וניאש) ידרחה ךוניחב םקלחו (היטרקומדל ךנחמ וניאש) יתד יתכלממה
יטנא ,ינויצ יטנא תויהל הלש דיתעה רודל תרשפאמ תדבאתמ הנידמ קר .(היטרקומדל אלו
.ץראה םעו רובו יטרקומד

... ,םיצוציק ,ןמציל ,םידלי תוכורב תוחפשמ קוח לוטיב ,תובישי ינב סויג

םע ביטימש םידלי תוכורב תוחפשמ קוח לוטיב לע ,תובישי ינב סויג לע ונרביד אל דועו
ינויצ יטנאה ידרחה ןמציל בקעי כ"ח לש ויונימ לע ,יטרקומד יטנאהו ינויצ יטנאה רזגמה
לכש דע ובכעמ ותוצרבו ביצקת רשאמ ותוצרב רשא םיפסכה תדעוו ר"וי לש חתפמה תדמעל
הלשממה ידרשמ לכב הנשה היהש יביצקתה ץוציקה לע ונרביד אל םג .ואלומי ויתושירד
ךשמה לע ,תבשב תירוביצ הרובחתו לע לא תוסיט לע .םידרחל תובצקהה ,ןבומכ ,טעמל
יפל םידוהי םניאש הלא לש קפסה תרובק לע ,ןוילעה טפשמה תיבב ןסרה תרסח תוחלתשהה
.העיריה רצקת - דועו דועו םהידיג ה"סשו םהירבא ח"מר לכב םה םילארשי לבא הכלהה

...הלילחו סחש וא ,תיתימא היטרקומדל לארשי תנידמ תא ךופהנש וא

המחלמה םהב הלא םימימ םידרחל רתוי םיבוט םימי ויה אל םלועמ - ונרמא רשא אוה
,ינוליחה ילארשיה רוביצה ןיבי יתמ .יחומב תרקנמ תחא הלאש קר .ונירעשב תללותשמ
.חתפמה תלאש איה םימחלנ המ לע אלא המחלמה אל יכ םיסימהו המחלמה לועב אשונה ,םימתה
לע ,ישילש םלוע תנידמ לע םחלהל םעט ןיאש ןיבנ ילוא זוע לכב וזה הלאשה לאשתשכל
וא .םייתשמ תחא - זאו תיתכלה הקילבופר לע ,םדאל םדא ןיב הלפמה הכושח היטרקואית
ףרט התוא ריקפנ סחו הלילחש ,וא תיתימא היטרקומדל לארשי תנידמ תא ךופהנש
.ךדיאמ םימלסומהו דחמ םיידוהיה םיטסילטנמדנופל
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא