תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


16.7.01

תובוט ונל םישוע םכניא

יסחנפ לארשי תאמ

(תויברק תודיחיב תותרשמש תונב תציחמב תרשל אל רדסהה תובישי ילייח תשירד תובקעב)


ןוצר לש עגרב וניכז םינש ינפל .וב קוסעל ןיינע ,ימואל יתדה דסממה ינבר ונל ונמיז אל רבכ ןמזמ
."רדסהה תובישי" לש ךרובמה רודיסלו ,םדיצמ בוט

םיתרשמו .לארשיל הנגהה אבצל םיסייגתמ םה ,םיכרפמה םהידומילמ הקספה םישוע ,תובישיה ינב
.םישדוח 16 לש תזכורמ הפוקת םבל לכב

.וברי ןכ ,הסיעבש רואשה קפס אללו ,דקפמ לכ לש ומולח ,םילועמ םילייחב רבודמ


אוה סויגהשו ,תידימת המחלמב ונאש ,הבוח סויג ןיידע ונל שיש ,םיארוקל ריכזהל ןמזה הז אל
םיבר יניעב םיבשחנ תוריש ישדוח 16 הרקמ לכבש ךכ .םישדוח 36 הז םינש שולששו ,םינש שולשל
םנמא) לכה ךסב םהילע לטומה תא םישוע רדסהה תובישי ינבש הפיא אצוי .הנטייקל םיבוטו
.(ןיינעל ךא ,בר רוציקב

.'וכו תבש תרימש ,האלמ תורשכ לע הדפקה שי .םייתדה ויסייגתמ תארקל תובר ךלה ודיצמ אבצה
.שנענ םתוא רפמה לכו ,םירומח םה םיקוחה

םגו ,תונוצר שי םהל םגו .{חכש רבכש ימל} םימרוג רפסמ דוע ל"הצב םיתרשמ םייתדה דבלמ
םישדוח 24} תראפתל תורישב תאז תושוע ןבורו ,תותרשמ תונבה וליפא .תושירד שי םהל
תונבהש םנמא ןוכנ !?ןהידעלב םישוע ונייה המו ,היסולכואהמ 52% תווהמ ירה ןה .{םיאלמ
ארונה ששחב םצעב רבודמו ,הרותה ידומיל קוידב הניא הביסה םעפה ,תוסייגתמ ןניא תויתדה
.{ןלצל אנמחר} דיתעל תולככ ןכרעב העיגפל

אל םאב ,רדסה היהי אלש ,רדסהה תובישי ינב ונילע םימייאמ ,תאז לכב ונקפתסה אל םא ,תעכו
םישדוחה 16 וליפאש רבדה תועמשמ .תויברקה תודיחיב ןהידיקפתמ תונבה תא אבצה "הקני"
המל .ןמוקמ לע קדצב תומחלנ תונבהו .הנכסב םיאצמנ תרשל תובישיה ינב םבוטב םיליאומש
.בחר בלה ,ונלוכל ןה תואיבמ הוואג המכ ?ורתוויש

?בוש לפקתהל ךרטצי ,םדא חוכב רוסחמהו ,לטנה תחת תעכ ערקנש אוה אבצהו

ינב לש םתורישמ ךורע ןיעל בושח תונבה לש ןתורש ,אדירג תיטסיטטסה הניחבהמ : הטושפ הדבוע
.תירפסמ הדבוע טושפ וז .רדסהה תובישי

וזה תכרעמה תא ריזחהל םיבייח וליאו ,תובישיה ינבר לש תטלחומה םתורמל םינותנ תובישיה ינב
קיפסמ {ןיידע} הארנכ שיו .תינויגה הניא וזה הנידמב לטנה תקולח יכ .תעדה תויפש תצקל
.םיינוליח םירייארפ

םישוע תובישיה ידימלת אלו םתא אל .{ינומכש םת} םינבר םתואל ןנשל הצור יתייה דחא רבדו
.העוט יניא םא םכלש ץראה םג וז .הבוט והשימל ןאכ
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא