תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


6.11.01 ,תבש

תדבאתמ לארשי תנידמ
הרבחבו ךוניחב ארונה לדחמה

שפוח רתא ,דהוא תאמ

הרבחה תובכש ןיב םייחה-תמרבו הסנכהה תומרב םימוצע םירעפ םימייקש ,ךכ לע חוכיו ןיא
,ער וא בוט -והשמב אלמתמ רעפ לכ - "םוקאוו ןיא"ש ,אוה םייחה קוח .לארשיב תונושה
,ידרח-יתדה דסמימה - בר קדצב - ולש ותניחבמו ,ותבוטל לצנמ הזה רעפה תא .והשמ לבא
:ךוניחה אוה רתויב ליעיה םוחתהו

(תוחפלו ןושאר בלשב) ךל חיטבמ הזו שש ןב דלי תונקל דאמ לק :טושפ הז
הנש הרשע-םיתש דועב תוריחבב יפלקב קתפ דוע

ןמז תדבוע אמיאל ןיא .ותוא ליכאמ ידרחה ךוניחה ?הידלי תא ליכאהל תלוכיה החפשמל ןיא
תיבל הידלי תעסהל ףסכ החפשמל ןיא .םהילע חיגשמ ידרחה ךוניחה ?הידלי לע חיגשהל
:תואצותה םכינפל הנהו .םתוא עיסמ ידרחה ךוניחה ?רפסה


ידרחה ךוניחל םירבוע םידימלת יפלא
6.11.2001 "ץראה" ,ןליא רחש תאמ ,הרדסב ןושארה קרפה תרתוכ

ירסחל ונמצעב גואדל םוקמב .הנידמה לש ףסכה אוה ףסכה :םימטמוטמ ונחנא המכ וארתו
ונחנא ,רפסה תיבל וא ןגל תועיסנ ,ךורא םידומיל םוי ,לכוא םהידליל תתל - תלוכיה
.םיידרחה ךוניחה תודסומל (!ונלש) ףסכה תא םינתונרתי לכב ,ןבומכ ,ךכ רחאו ,ךוניחב םדוק - ונידליב לופיטה תא הז ףסכב םינמממ םהו
!!!ונידלי םהש ,םידלי םתואל גאדנ ונחנאש םוקמב ,רומאכ ,תאזו ,םייחה ימוחת

דרשמ - שפוח גיצנ לש הלאשל דאמ ליכשמו םכח אקווד ,ינוליח ךוניח רש םעפ הנע ,בוט
,םיבשחמו עדמ ידומיל ןיא םש :םיידרחה רפסה יתבב תנתינ אלש םידומיל תמר ןמממ ךוניחה
לש ביצקת ותואב וז המרב דומיל ןממל לכונ אל !ףסכ הלוע הז לכו - תודבעמ ןיא םש
.ידרחה ךוניחה

תיטנטופמיא הבושת הענמ המב ?תלוכיה ירסחל רזוע הז המ ?דאמ ליכשמו םכח רש ,המ זא ונ
לכשה הרבחהו ךוניחה ירש רתי לכלו ךל היה אל עודמ ?ידרחה םרזל םידליה רבעמ תא וז
התעד לע הלעת אל וליפא תיתד אל החפשמ םושש ,ךכ הקוצמה תובכשב ךוניחה תא בצקתל
לש ןיינע הז ירה ?עדמלו תודבעמל ךייש הז המ ?יתדה וא ידרחה ךוניחה םרזל דלי חולשל
!םייח

.הכלה תנידמל הנידמה תכיפהב ,רבד לש ופוסב ,ונל הלעי הזה םוטמטה

םג וז ,קר אל לבא .םוטמיט הז ,ןוכנ ?םוטמיט קר הזש םכל הארנ
םיכרבא יפלא תואמ םע תידוהי הכלה תנידמ לע בושחל וסנ .תודבאתה
םיימויקה םימויאה לכ םע תדדומתמ אבצל םיסייגתמ םניאו םידבוע םניאש
.םהב הנותנ לארשי תנידמש
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא