תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


7.12.01

חצרל הנמזה

ןטסינגפאבו םילשוריב ןאבילאטה תולילע

.םיהולא םשב ושענש העווז ישעמ לע םלועה ינותיעב תועידי ועיפוה ,עובש לכב ומכ ,עובשה

,סובוטוא ורצעש ,ינגפאה ןאבילאטה יכמות הארנכ ,םישומח םישנא לע ורפיס ןטסינגפאב
.םפאו םהינזוא תא ותרכו ,ןורחאה ןמזב םנקז תא וחליגש םירבג 6 ונממ ודירוה

תותצהב תוברועמ לע םינש עברא לש רסאמל ידוהיה ןאבילאטה שיא חלשנ לארשיב אוהש הפיא
.תוינאצי עברא לש ןתומל ומרגש תותצה ,יוויל ינוכמ לש

ךשמב ףדרנש ,תוכילה םיענ יתרוסמ שיא ,ןוקח ןב ןנחלא לע הברה ורביד םילשוריבו
הנעטב םייחה תא ול וררמו ותונח תא ותיצהש ,ידוהי ןאבילאט לש תויפונכ ידי לע םייתנש
ןוקח ןב ןנחלאל :הטושפ רתוי הברה הארנכ איה תמאה .תויפרגונרופ תוטלק רכומ אוהש
ןוויכ .תידרח הנוכשל םינשה ךשמב הכפהש הנוכש ,לדג הבש הנוכשב םוליצ תונח התיה
קיתעיש השקבב הנוכשה יבשות וילא ונפ ,םהל שי םיבשחמ לבא ,היזיוולט ןיא םידרחלש
הרקש המ לע .בשחמב םיטרסה תא תוארל היהי רשפאש ידכ ,םיקסידל תורזנוצמ ואדיו תוטלק
:2001 רבמבונב 30 -ה לש "תונורחא תועידי"ב בתכנ ךכ רחא

הכלה תנידמ תויהל ךישמת ןטסינגפא ,ןטסינגפאב ןאבילאטה ןוטלש תליפנ תורמל ,בגא ךרד)
(ררועתי ינוליחה רוביצה םא ,הז תא עונמל רשפא ןיידע לארשיב .תינוציק


טאליבן - טאליבאן - טליבאן
טאליבן - טאליבאן - טליבאןףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא