תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


'ה ףיקמ ס"היבל ךומס הבושתב הרזחה ןכוד


רזוח אוה ,רברג םהרבא ,ןכודה ליעפמ :ןמדוג רואינש ,דודשאב ד"בח להנמ
.רוג דיסחו הבושתב

םידימלת תורשעל ןיליפת חינמ רברג םהרבאש רפסמ ,'ה ףיקמ ס"היב להנמ ,יול בקעי
.םידומילה תועש רחאל הרות ירועיש םרובע חתפו ,םיקידצ ירבקל םתוא עיסמ ,םויב
,"רשכ" לכוא קר לוכאל םהירוהמ שורדל ולחהש םידימלת םנשי וירבדל ןכ ומכ
םיאצמנ םיפסונ םידימלתו ,הקיטמתמ ירועישב םיליהת תארוק האצמנ הדימלת
.תודרחתה לש םימדקתמ םיבלשב
.ריבעמ אוהש הרותה ירועישב עבק ךרד םיפתתשמ םידימלת 16 ,רברג םהרבא ירבדל

!םלענ ןכודה ינוי שדוח ךלהמב
לע הערתה לביק אוה 2001 ינוי שדוח תליחתב ,ןכודה ליעפמ ,רברג םהרבא ירבדל
.הז אשונב הייריעל הנפ יקצירפ כ"חש רחאל ,הייריעה לש חקפמ ןכודה
,דודשא תייריע שארל יקצירפ כ"ח לש ותיינפל תאז ףקוז דודשאב "יוניש" ףינס םג
ןקתמ לכו הייריעהמ רושיא ןיא ןכודל יכ רמא הייריעה שאר "יוניש" ירבדל .רקליצ יבצ
,ינוריעה חוקיפל ונפ םמצע םהש דע לועפל ךישמה ןכודה תאז תורמל .קלוסי יקוח אל
.םוקמהמ ןכודה קוליסל גאדש
םידומילה תנש תליחתב רוזחי ןכודהש תורשפאה תא לכסל םיננוכתמ "יוניש" ישנא
.האבה

29.6.01 "םורד לכ"ו 13.7.01 "םורד ןאכ" יפ לע
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא