תושדח םידחוימ םינמוי ישדוח ןמוי הלוכש תילט
תלכת   


,יבכמ םילוח תפוק םויה ,הטיו לומתא
ונילא עיגי דוע הז - הז תא רוצענ אל םא

.ןאכ אורקל ןמזומ ,רופיסה תא ריכמ אלש ימ ?םידרחל הטיו תעינכ תא םירכוז
:יבכמ םילוח תפוקל עיגמ הז וישכע

Haredi Threat

Haredi Threat


הטיו התיה וז לומתא
יבכמ םילוח תפוק וז םויה
!הלוכ הנידמה - רחמ

!ןמזב הז תא רוצענו ואוב
03-5102165 סקפ - יבכמ םילוח תפוקל ובתכ אנא
(ןאכ - רזוח סקפ תורש)
,רזוח סקפ תורשב םישמתשמ םא !בל ומיש
035102165 :םידירפמ םיוות אלל סקפה רפסמ תא דילקהל ךירצ:שפוח רתא לעופ התרגסמבש ,.ה.ל.ע תתומע ר"וי חלש אבה בתכמה תא

"יבכמ" האופר יתוריש תלהנה דובכל
03-5102165 :סקפ

יבכמ םילוח תפוק לע ידרח םרח ימויא :ןודנה

,םידבכנ הלהנה ירבח

,םיידרח םימרוג דצמ תינסרודהו תיזירפקה השירדה לע םויה ונעמשו ונארק המהדתב
ותנומא לשב אפור רטפל םתעיבת תא ומייקת אלו הדימב םרחב םכילע םימייאמש
.תידוהי-אלה

לע הייחדב םכידי תא קזחל םישקבמ ונחנא שפוח טנרטניאה רתאו .ה.ל.ע תתומע ירבח םשב
םירבחכ םימושרה ,שפוח - .ה.ל.ע ירבחש ,םכעידוהל ליבקמבו ,הז גוסמ םויא לכ לש ףסה
אפורה תא ורטפתו תידרחה העיבתל וענכיתש עגרב הפוקב םתורבח תא ולטבי ,"יבכמ"ב
.תורחאה םילוחה תופוקמ תחאל דימ ורבעיו

,בר דובכב
רלמ ןד 'פורפ
שפוח רתא - .ה.ל.ע ר"וי
www.hofesh.org.il


:יבכמ םילוח תפוקמ הבושתה בתכמ והז

Maccabi Reply
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא