שפוח ירירגשמ םיבתכמ

10 רפסמ ןוילג

הריש :ףדה תא הכרע


mail


:ןרואו ריש

ונקליחו ,ישיש םויב רוזעל וצרש תודידי יתש דוע םע ריעה זכרמל דחיב ונכלה זא ,בוט
ךירצ יכ קלחל יתייעב הז םירקיטס .(הרוחאמ םיטוטיצה םע םינבלהו םיקוריה) םינולעה תא
ןטקה ריילפה תא .תרחא םעפב קלחנ םתוא ,ונקליח אל ןכלו ,השק דואמ הז ,תוינוכמל קלחל
בותכו "םיהולא תא םדאה ארב תישארב" הטמלו "?תיתדה הייפכהמ סאמנ" בותכ הלעמלש הז)
ללגב לבא ,תונוח תוינוכמ לש םיבגמל תחתמ ונמש (הז לכו שפוחל סנכהל רשפא קילקבש םש
.דוע םיכירצ אל ונחנאו הברה דוע ונל וראשנ ,ןומה ונל תחלשש

הברה שמתשהו רבדל ונל ןתנ אל אוה ,ונתיא חכוותהו הבושתב ריזחהש שיא היה ריעה זכרמב
םעפבש הככ "תושעל הדובע םג יל שי בוט" רמא אוה רבדל ונלחתהש םעפ לכו היגוגמדב
רשפא יא הככש ול םירמואו ותוא םיבזוע ונחנא רבדל ונל ןתיי אל אוה םאש ונטלחה האבה
הארה אוה) ןיינעתה דואמ ותיא היהש דחא ידרח .(ועמשי םלוכש ידכ ,םר לוקב) חכוותהל
תרבוחה תא ול ונתנו (...עגרל ךלה ונתיא חכוותהש ידרחהשכ קר ןיינעתמ אוהש ונל
םתסש לבחש רמאו תרבוחה תא ונל ריזחה אוה עיגה ותיא ונחכוותהש ידרחהשכ .הלוחכה
השרי אל אוה ,אלש רורב) אליממ הז תא ארקי אל (תרבוחה תא ול ונתנש הז) אוה יכ זבזבנ
(ישיש םוי לכ םיאב םהש ונל ורמא םה יכ ,ןכש הארנכ) היהי אוה םא האבה םעפב .(!ול
,םתוא וארק קלחו םינולעה תא םישנא הברהל ונתנ .רתוי עיפשהל חילצנש םיווקמ ונחנא
האנש םיציפמו םעה תא םיגלפמ ונחנאש ורמא קלח .תצק שממ לבא ,הפצרה לע תצק וניארו
.םהילא רשקב תושעל המ ןיא ,היהיש לבא ונתוא ןבצעש המ הז לכו

םיצור ונחנא ,רהמ םירמגנ םה יכ דואמ הברהו ,םינולע ונל חלשתש הז םישקבמ ונחנאש המ
תיבב היהנ אל ונינש .דואמ םיבוט םה ,הרוחאמ םיטוטיצה םע הזו קוריה עקרה םע הזה תא
,קלחל ךישמהל לכונ דימ רוזחנשכ דימש ידכ החילשה םע תוכחל ךרוצ ןיא לבא ,טסוגוא דע
.לכותשכ חלשת זא
,הדות
ןרואו ריש

@


:תאיל

!רורד םולש

השולש הזיא ינממ תעמש אל לבא הברה ךל קיצאו בותכא ינאש ךל יתחטבהש תעדוי ינא
(-: ידמ רתוי יילא תעגעגתה אלש החוטב ינאו השפוחב אלימב התא הנשמ אל ...תועובש

ינא ,ארונ אל לבא הלודג תצק הצלוחה ,ןושלב תורגבה ינפל םוי העיגה הליבחה ,הרקמ לכב
הלאשה םא ער אל הכלהש) הניחבל רמוחב אל הז ,המ שחנ - םויה לכ רמוחה תא יתארק .היחא
.(היינש רירבשל ךחומב הפלח

הרבח דוע (רתויב היירט שפוח תרירגש) ןצינ ,עטנ הז ונחנא .רמוחה תא קלחל ונכלה םויה
.ןבומכ ינאו ,רומ ילש
דחא לכש ונגאד ,םיטקפסורפו תורנ וקליחש הבושתב תוריזחמ לש הדמע התייה ונקליחש הפיא
ריילפ ונילע הקרז ,השיא ונילא השגינ םיוסמ בלשב .ונתאמ ריילפ םג לביק הלאמ לביקש
ונחנאש המ הפי הזש ונל השחלו כ"חא ונילא השגינ הז תא התארש השיא ,המהוז וזש הרמאו
טטומתה הבושתב תוריזחמה לש ןכודה םיוסמ בלשב .ךכ ךישמנשו ונל דובכה לכ ,תושוע
ןה זא וננוויכל םימעוז םיטבמ חולשל ןהל סאמנ זאו (לכה ירחא ונדיצל םיהולאש הארנכ)
ויה אלו תובוט ויה םבור לבא ,תובוגת לש םיגוס ינימ לכ ויה ןורקיעב .וכלהו ולפקתה
.הפצרה לע םיריילפ הברה

הלאשכ ,שקיבש ימל םירקיטס תפסותב ,םיקוריהו םינבלה םינולעה תא ונקליח הלחתהב
רמגנ ןורקיעב .תוינוכמ לע םינטקה םיריילפה תא ונמשו םירקיטסה ראש תא ונקליח ורמגנ
.יצחו העש ךות (ילשו עטנ לש) רמוחה לכ ונל
הז .תורותב םתוא אורקל םינינועמש םישנאל ןתא ינא םש ס"יבל תרמוש ינא תורבוחה תא
רמוח םעפ דוע קלחנש ידכ םירקיטסו םיריילפ םע הליבח דוע יל חלשת םא רתויב דמחנ היהי
יכ םא ,לבקת ןצינש הליבחב קפתסהל לכונש החינמ ינא רשפא-יא םא לבא ,שפוחב והשיתמ
ינא ,םייתניבל והז .ס"היבב קלחל לכונש ידכ שפוחה ףוס דע הליבח לבקל הווקמ ינא
.חולשל תונומת םג יל ויהי האבה םעפבש הווקמ ינאו יוא .עטנמ המוד בתכמ לבקתש החוטב

@


:עבג

לכב יתלקתנ אל .(ת"פ) ריעה זכרמבו ןוינקב רקיעב ,רמוחה לש טלחומ בור קלחל יתחלצה
.םיריילפ וחקל םימעפלש םייתד דצמ היעב
.ל"וחל עסונ ינא יכ ,רמוח דוע םייתניב הצור אל ינא
."םדאה תא םיהולא ארב תישארב" רקיטסה ןיינעב רחא והשמ לע רבדל יתיצר
קבאמב עגופ רקיטסה יתעדל .וקלח םע םיכסמ ינאו ןיינעב רורד לש רמאמה תא יתארק
םינימאמש םינוליח לצא םג אלא ,םייתרוסמו םינותמ םייתד לצא קר אל ,תיתדה הייפכב
.(םינוליחכ םמצע תא םירידגמה םישנאה בור אלא) םיהולאב
תירקיעה הרטמה יתעדל לבא ,רמוא רקיטסהש המ םע םיכסמ ינא ,ןוכנ אל יתוא וניבת אלש
.הל רזוע אל הז רקיטסו תיתדה הייפכב קבאמה (תויהל הכירצ) איה שפוח לש
.תורשפ תושעל ךירצ דימת ,הזה הרקמב היגולואידיאה יינפל אובל ךירצ םזיטמגרפה יתעדל

:רורד הנע

!עבג םולש
...חוכ הברה םע רוזחתו ,ל"וחב הלבת
יתבתכש ומכ לבא ,יטמגרפ תויהל ךירצש הז םע םיכסמ ינא - "ארב תישארב" רקיטסה יבגל
אל בושח הייעבל םרוגב ןוידה לבא הבושח תיתדה הייפכב המחלמה - רקיטסל רבסהה ףדב
.(רתוי ףלא יפ - יניעב) תוחפ
?אל ,הריתס תצק הז םיהולאב םינימאמש םיינוליח
.רורד

@


:םתוי

,םולש רורד
לכ תא יתקליח רירגשכ יתוליעפ תרגסמב ,בר ןמז תיסחי רבכ שפוח רירגש ינאו םתוי ימש
םגו טרופמ היה לכה ובש ליימ-יא םכל יתחלשו םישנאה תובוגת תא יתעמש ,יתלביקש רמוחה
.התייהש החלצהה לשב ףסונ רמוח םימעפ 'סמ רבכ יתשקיב
ונל רוזעת ונלש תוליעפה המכ דע וא בוט רתאה המכ דע רמול דעונ אל הזה ליימ-יאה לבא
...תנוטנטקה ונתנידמב
םיהולאב ןימאמ אל ונומכ םגש יבא לש ותעד תא ךל איבהל הצור ינא הזה ליימ-יאב
סויג יא) וביבס ללוכ תדה ןיינעש המ לכלו תיתדה הייפכל ולוכ לכ דגנתמ אוה ,ילנוסרפה
.('וכו ינרותה ךוניחה ןייעמ ,תובישי ירוחב

ותוא ארק ילש אבא זא ותוא קלחל יתלחתהו רמוחה תא יתלביקשכ ונמזב דוע ...הככ זא
תאירק ירחא ...וישכע לבא הילא בל יתמש שממ אל ונמזבש תמיוסמ הנעט ןעטו בר ןויעב
...הנוכנ איה הנעטה ילואש יתנבה "2 םיהולאה תא םדאה ארב תישארב המל" ךלש רמאמה
וננעמל תסנכב תולעופה תוגלפמה לש םג ,ןכ ומכו רתאה לש תירקיעה הרטמה יהמ ירה
דוע קחרתהל ונל תמרוג תאזה הייפכה ...תיתדה הייפכה תא רוצעל איה הרטמה ???(יוניש)
אל הז לבא (...ןפוא לכב ילצא הז הככ) ...םיפוכה םתוא תא אונשל ףאו תדהמ רתוי
ונתוא וחירכי אלש !!!תדה תא ונילע ופכיש םיצור אל ונחנאש אוה ןיינעה ...ןיינעה
אונשש המ ךרבחל השעת לא" הרמיאה ...ןכ םא !?קדוצ ינא םאה ...םהלש םיהולאב ןימאהל
:ש תמשר ךלש רמאמב ירה ...רתאה יבגל םג תלעופ שממ אל "ךילע
"םיהולאה תא םדאה ארב תישארב" ,וזה תנבומהו תינויגה ךכ-לכה הרימאהש ךכל םורתל ..."
"םיהולאה תא םדאה ארב תישארב" רמוא ינא .םר לוקב דיגהל לוכי דחא לכש הרימאל ךפהית
"...םלוע ארובב תרוויע הנומא םינימאמש םישנא תוחפו תוחפ ויהי הגרדהבש ךכל םורתל ידכ
לבא שושחל ילבמ םר לוקב וז הרימא דיגהל ולכוי םישנאש ןיינעה לכ םע םיכסמ ינא זא
םיארוק םהש המב ןימאהל אל םישנאל םורגל תנמ-לע וז הרימא םירמוא ונחנאש ןיינעה םצע
רשפא ...ןימאהל אל - ונתנומאב םיעגופ םהש ומכ קוידב םתנומאב העיגפ וז "םיהולא"
אל הז ...תאז לכב לבא "?רוסא ונל המל זא הז תא םישוע םה םא" דיגהלו םיינונטק תויהל
...ןימאמ אוהש המב ןימאהל םירחא םישנאל םורגלו ותעד תא תופכל םידדצהמ דחא ףאמ רדסב

ולבקי םישנא רתויש המכש ףידעש ןימאמ םג ינא תינורקע ,שפנ הפי תויהל הסנמ אל ינא
םישנא הברהש ומכ קוידב דבל הז תא וניבי םהש לבא םיהולא רבד הזכ ןיאש וטלקיו לכש
ונחנאש המב ונימאיש וא ןימאהל אל םהל םורגל םיכירצ ונחנא אל ...רבעב רבכ וניבה
{ונחנא} םה המ ליבשב" ודיגי ירה) םתנומא תא רתוי דוע קזחי הזש קר אל יכ םינימאמ
ונחנא אל טושפ הז ...("?םידחפמ םה הממ ?םיהולא ןיאש ונתוא ענכשל ךכ-לכ םיסנמ
אל םה םאו דבל תאזה הנקסמל עיגהל םיכירצ םה ,םיהולא ןיאש ןימאהל םהל םורגל םיכירצ
לכ לע רתוי תצק וניבי רבכ םהלש םידליה ילוא ...םהל תואירבל זא ,דבל הילא ועיגי
תוסנל ונל רוסאש בשוח ןיידע ינא ...ןפוא לכב ...רבד הזכ ןיאש ועדיו םיהולאה ןיינע
םידרחהש המ קוידב םישוע ונחנא םצעב ןאכ יכ םיבשוח ונחנאש המ בושחל םישנאל םורגל
םה םא םיעדוי אלש וא םינימאמש םישנא םתוא לע ונתעד תא םיפוכ ונחנא ...ונל םישוע
הייפכהמ םיעתרנ םג חטב ךכ ,תיתדה הייפכהמ םיעתרנ ונחנאש המכ ...אל וא םינימאמ
םורגל ונל לא ...תאז לכב לבא הברהב לודג ףקיהב איה תיתדה הייפכהש ןבומכ ...ונלש
םהש המ םתיא ושעי םהו םהלש םייחה ולא תאז לכב ...םיבשוח ונחנאש המ בושחל םישנאל
תא םדאה ארב תישארב"ש וניבי תמאב םה זא םימדקתמ רתוי תצק םישנא םה םאו םיצור
."םיהולאה

הרוצב וניתוליעפב ךישמהל םיכירצ ונחנאש בשוח ןיידע ינא ...ןיינעלו רוציקב זא
"םיהולאה תא םדאה ארב תישארב" תא ץיפהל םגו ,רשפאש רתויב תיביטקפאהו תיביסנטניאה
.םירחא לש םתעד לע ונתעד תא תופכל ןיינעל היהי אל הז לבא

תופכל יליבשב היעב וז לבא "שפוח" לש תוליעפה לשו רתאה לש בהלנ ךמות יתייה ןמזה לכ
"היחי ותנומאב שיא" ,יילע םתעד תא ופכיש הצור אל ינאש ןמזב םירחא לע יתעד תא
השקבה תאז ירה יכ ותוא תונשל תוסנל אלו רוכזל םיכירצ ונחנאש טפשמ הז
המ םישוע םצעב ונחנא הז טפשמ תא םהמ םישרוד ונחנאש ןמזב לבא םידרחהמ ונלש
רתויש המ הז יכ ונתעד תא תופכל תוסנלו םהלש בצמל עיגהל ונל רוסא ...םישוע םהש
םישנאהש ןימאמ ינא ,ילנוסרפ םיהולא ןיאש הנומאהמ םתוא קיחרמו תדל םישנאה תא ברקמ
םא וניבי אל םה הז תא לבא ,ילנוסרפ םיהולא ןיאש םדבל ןיבהל ליבשב קיפסמ םימכח
...רתוי רחואמ זא...וישכע אל םא...דבל הז תא ןיבהל וכרטצי םה ...הז תא םהל דיגנ ונחנא

םדאנב אל ינאש רמוא בוש ינאו ...בתכמה לע תוריהמב יל הנעתש הווקמ ינא ...והז זא
הארי הז !!!םידרחה לש בצמל עיגהל ונל רוסא לבא רתאב יביל לכב ךמות ינאשו ןימאמ
!!!ןוכנ אל הזו ...םהומכ ונחנאש םלוכל
םתוי ,הדותב
.ב.נ
תא םידקנש יאדכ אל ...והשיתמ הז תא וניבי םישנאו ...םיהולאה תא ארב םדאה ...ןכ
...ןפוא לכב בשוח ינא ךכ ...קזנל םורגי הז יכ רחואמה

:רורד הנע

;םתוי םולש
:םירבד השולש
חירכהל ןווכתמ אל ינא .בשוח ינאש המ רמוא טושפ ינא .רבד םוש הפוכ אל ינא (1)   
?הייפכ האור התא הפיא .תבשב עוסנל םישנא         
הרירב יל ןיא יכ הז תא השוע ינא .םיהולאב םינימאמש םישנאב עגופ ינאש ןוכנ (2)   
.לזאזעל תכללמ וזה הנידמה תא רוצעל הסנמ טושפ ינא .(יתעדל)         
,דיחפמ אל ינא :הבושתב םיריזחממ דאמ הנוש הז תא השוע ינא ענכשל הסנמ ינאשכ םג (3)   
.יתעד תא רמוא קר ינא .םייאמ ,רקשמ         
.הנוע הזש הווקמ ינא
.רורד
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא