הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


ך"נתב - םינועמ םישודק - םיריטרמ

.ותנומא חבזמ לע ,תמ וליפא וא ,לבוסש םדא = ריטרמ)
("םשה שודיק לע תומל" - םיידוהיה תורוקמב ארקנש המ ,לשמל


בויא לע םיחתור םימ ךפוש ןטשה
1827-1757 ,ילגנא רייצ ,קיילב םאיליו תאמ רויצ


:תונרג השמ ר"דל ,שפוח רתאב רקבמ ,תימעמ בתכמ

תא יתארק :לואשל הלאשו ךל רמול םירבד המכ יל שיו ,תימע רבדמ ,תונרג השמ ר"ד םולש
םתוא יתבהאשמ רתוי ."ולשמ הנומא" -ו "חופיקה ינקסע" ,"הבוחה ףכ - ך"נתה" :ךירפס
ךתוא לואשל שקבמ ינא .םהב תנגפומ יאדו רשא ,םתונכ ללגב םתוא יתבהא ,םנכות ללגב
:והשמ

םישודק) םיריטרמל עגונב ,84-83 'מע 'םולשבאו סופידא' ךרפסב תבתכש המל סחייתא ינא
ינאש ,רמוא הלאשל שגאש ינפל .ריטרמב ארקמה תרכה תא תללש םצעבו - ארקמב (םינועמ
םשורה תא לבקי ,(תוחפש המכ םע תוחפל) תומודק-תועד ילב ך"נתה תא ארקיש ימש םיכסמ
טרפ) םיתמה-תייחת ,תומשנ-ילוגליג ,אבה-םלוע ,םונהיג/ןדע-ןגב ריכמ ך"נתה ןיאש
,םיריטרמל עגונב המ ךא .םדאה תויפוסבו הזה םלועב ריכמ ך"נתהש רמולכ ,(ב"י לאינדל
ומכ - אבה-םלועב רכשל הפצמו תמש םדאל יתנווכ ןיאו ?םתנומא חבזמ לע םיתמה הלא רמולכ
וא ,(243 'מע 14 הרעהב תנייצש המ לשמל) םיינוציחה- םירפסב תראותמה וז
'טושפ' אלא - (סונאפיטסא לע 'ז םיחילשה-ישעמ וא ,12-11/ה יתמ לשמל) "השדחה-תירב"ב
ענמיהל יתלוכי אל ךירבד תא יתארקשכ .וייחב רכש לבקל ילב 'ותנומא חבזמ' לע תמה םדאל
לשמל וא ,(ב"כ/א לאומש) ,"'ה חישמ" לע ונגהש ןוויכ ותמש ,בונ ריעה ינהוכב רכזיהלמ
.(21-20/ד"כ ב"הבד) םירבדב םעה תא חיכומ ודועב םינבאב םגרנ רשא ,עדיוהי ןב הירכז
'םתנומא חבזמ' לע םיתמ םישנא םהב םירקמ ריכמ ך"נתהש ,תוארמ אקווד וללה תואמגודה
הווקמ .ךל הבר-הבר הדות .הלא םירבדל ךתבוגת תא לבקל חמשא .(אבה-םלועל רשק ילב)
.תוארתהל ,ךממ עומשל


:תונרג השמ ר"ד

,רקי תימע

,ארקמב תויריטרמה רדעיה ןיינעב ךתלאש לע ךל תונעל שקבמ ינאו ,ךתלאש לע הדות
םינועבגב השעמה" רמאמה לע ךבתכמב ךמתסמ התא :רוציקב םירבדה תא איבא ,ךתושרבו
טעמכ" לש תואמגוד איבמ ינא םש ."םולשבאו סופידא" ירפס ךותמ "היא תב הפצרבו
והיכימ לש ורופיס ,היא-תב הפצר לש הרופיס) תיגרט הרוצב תורמגנ ןניאש "תויריטרמ
ןיאש רחאמ יכ ,רמאמב ןעוט ינא .(ויטפוש ינפב דמועה והימרי לש ורופיסו הלמי-ןב
תייחתו תומשנ לוגלג ,אבה םלועהו שפנה תוראשיה) תוומה תייעבל יעבט-לע ןורתפ ארקמב
וצלאנש םינימאמ לע םירופיס רפסמ ונניא ארקמה ,(רחואמה לאינד 'ס איצוהל - םיתמה
רחא רפס לכמ רתוי םרגש - ך"נתה ,השעמל ,רמולכ ,םתנומא חבזמ לע םהייח תא בירקהל
!!תויריטרמ ללכ ןיא ומצע וב ,םלועב תויריטרמל

םיגרהנש בונ ינהוכ :ילש הנעטה תא תורתוס ךמעטלש תואמגוד יתש איבמ התא ,ל"נה תמועל
ךכ לע םינבאב םגרנש עדיוהי-ןב הירכזו ,םיהולא חישמ ,דוד לע וככוס יכ לע לואש ידיב
.'ה רבד תא איבהש

תשרופמ היעטה לע רבודמ םש יכ ,ילש הזיתל ישוק הווהמ הניא ךלש הנושארה המגודה ,ןכבו
עייס ךלמיחאש ,חכוויתו א"כ 'א לאומשב ארק ,אנא .בונ ינהוכ תאו ךלמיחא תא דוד לש
בשחנ דוד יכ עדי וליאש ,קפס ןיא .לואש לש תידוס תוחילשב אצמנ הזש ןוחטיב ךותמ דודל
'א לאומשב ארק .ךלמל ךכ רחא עידומ היה ,רעצמל וא ,עייסמ היה אל אוה ,תוכלמב דרומל
הדוותמ ךלמיחא ןהוכה .תויריטרמב ןפואו םינפ םושב ןאכ רבודמ אלש ,חכוויתו 15-12 ב"כ
עגרב לואש לבא .לואש לע ןמאנ יכה שיאה דודל רזוע אוהש ענכושמ היה אוהש ,ךלמה ינפב
.בונ ינהוכ לכ תא גורהל הווצמו םירבסה עומשל ןכומ ונניא ףוריט לש

טרפל ךירצ יתייהש קיסמ ינא ןאכמו ,ךלש םירבדב קדצ טעמ אל שי - היינשה המגודל רשאב
:ןאכ תושעל שקבמ ינא תאז תאו ,ל"נה ירמאמב תויריטרמה תרדגה תא רתוי תצק

ןכומ אוה ,ןכ יפ לע ףאו ,"קוחל דוגינב" איה ותנומאש עדויה ןימאמה םדא אוה ריטרמ
.הילע וייח תא בירקהל ףאו ,ותנומא לע טפשמל דומעל

- ותנומא לע איבנל תוומ ןיד קספ עבקנ היה ,(ו"ל הימרי) הימרי לש טפשמה ירחא וליא
ימימ "תוכלמה יגורה תרשע" לש םנברוקל המוד היה הזו ,תויריטרמ לש יסלק הרקמ היה הז
הירכז יבגל .ט"תו ח"ת תוריזגבו הצנגמב םשה שודיק לע םיתמה לש וא ,סונאירדא
רשיה השעש ךלמ היה שאוהי :הברדא .'ה רבדל ףיטהל רוסא היהש רפוסמ אל עדיוהי-ןב
םבישהל ידכ קעז אוה ,םילילאה תדובעל םירזוח הדוהי ינבש הירכז האר רשאכו ,'ה יניעב
םינבאב ותוא םגור ןומהה :םיעלקה ירוחאמ ןגרואמ 'ץניל אוה םש הרוקש המ .םיהולא לא
,תאז םע דחי .ליעל יתרדגהש יפכ ,תויריטרממ הנוש ימעטל הזו ,ךלמה לש תיווסומ הווצמב
םיבוטה וישעמ לע רכשב הכז אל ןכלו ,תמוהש ןימאמב ןאכ רבודמ יכ קדוצ התאש רורב
.םימודה םירקמה תיברמב "םייקל"ו חיטבהל גהונ ארקמהש יפכ ,וייחב

,ומלוע תפקשה יפל .םיימש םשל ןפייז היה םימיה ירבד לעב :רבד דוע ןייצא ,יל השרת םא
,'ה יניעב ערה השעש ךלמו ,ברקב תומי וא ,חצרייש ןכתיי אל ,'ה יניעב רשיה השעש ךלמ
ורפסל ירקיעה רוקמה היהש) םיכלמ רפסב ןייע אוהשכ ,הנהו .םולשב תומיש ןכתיי אל
היהש והישאי :ומלוע תפקשה םע םיבשייתמ םניאש ,"םירזומ" םירבד םש האר אוה ,(ולש
ערה ךלמה היהש ,השנמ וליאו ,הכנ הערפ םע ברקב גרהנ - 'ה יניעב רתויב רשיה ךלמה
םשל) הזה ןפייזה השוע המ !םולשב תמו ,רחא ךלמ לכמ רתוי ךלומ ,'ה יניעב רתויב
לע עטק ףיסומ אוה השנמ לש וייח רופיסל וליאו ,"םיאטח" והישאיל איצממ (!םיימש
בותכ םיכלמ רפסב :שאוהי ךלמה לע רופיסב ןאכ םג הרקש המ הז .הבושתב ,לוכיבכ ,ותרזח
הזו ,(21 ,םש) וידבע ידיב חצרנ אוה ,הנהו ,(3 ב"י 'א םיכלמ) 'ה יניעב רשיה השעש
גרהש ךכב אטח אוה - "אטח" שאוהיל איצממ אוה ,ןכ לע !ותפקשה יפל ןכתיי אל ירה
- ולש הירואיתב עגופ תאז לכב אוהש בל םש אל אוה ךא .עדיוהי-ןב הירכז תא ןיפיקעב
.שנענ ןכ "רשי" ןהכ לבא ,שנענ אל ,"רשי" ךלמ םנמא

ויהיש חמש היה רבחמ לכ - המכחה ךתלאש לע ךתוא חבשל שקבמ ינא ,רקי תימע ,םוקמ לכמ
.ךומכ םיארוק ול

,המח הכרבב
תונרג השמ
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא