הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


Letters
!!!!תורומג תויוטש רתאב םיבתוכ םתאש המ לכ

:הקיבצמ ונלביקש בתכמ

!!םולש

םתא .לאב זוחא האמב ןימאמ לבא ינוליח ינאו הינתנב רג ינא ץיברוג הקיבצ יל םיארוק
םשב רקוחה םג לבא .לכהל תובושת םכל שי םתא היצולובא לע לודגה ץוציפה לע םירבדמ
תוילגתהו םירקחמה התבושת תא תעדל ילבש םצעבש הלאש ולאשנ םיבר םינעדמ דועו ןיוורד
.ליחתה לכה יתמ איה הלאשה ;םולכ םיוש אלו םולכ םירמוא אל

!!לכה ינפלו םימוטאה ינפל לודגה ץוציפה ינפל איה הנווכה ליחתה לכה יתמ

ברה לש האצרהב יתייה תאז תמועל לבא !!תונעל חילצמ וניא םויה דע ןעדמ ףא הז לעו
קוידב רכוז אל ינא האצמנש הבית לע תיאקירמאה היזיולטב הבתכ הארה אוהו קחצי ןונמא
.היקרוט הז יל רוכזש הממ לבא ןכיה

הרואיתב המוד התיהו הדדמנ הביתה .הילא עיגהל רשפא קוסמ םע קרש רהב האצמנ הביתה
!!ךנתב תובותכש תודידמ םתוא קוידב .חונ תביתל

היזיולטב יתיאר המ ןמז ינפל היצולובאל רשקבו ."שפוח" רתאב וארת אל םתא הז תא לבא
היה אל אוהש שיגרה םדאהש רוציקב רמא אוה זא בנז םויכ ןיא םדאה ינבל המל רבידש ןעדמ
!!ותוא ךירצ

ידוהיה םעה הנש 3000 -מ רתוי תצק ךשמב הריתס םצעב יהוזש הלאש םכתא לאוש ינא זא
!!!דלונ קוניתל שדחמ תלדוג הלרועה םעפ לכו הלימ תירב השוע

!!ןוכנ אוהש דחא רופיס שי דימת לבא םירזומ םהו םיבר םירופיס םירפסמ םיבר םישנא

Letters

:הריש לש התבושת

.רתאה תווצב הרבח ,הריש ינא !שפוח רתאב רקבמ התאש דמחנ המכ .הקיבצ ךל םולש

זוחא האמב ןימאמ לבא" בתוכ התא טפשמ ותואב לבא ,"ינוליח ינא"ש ךמצע לע ריהצמ התא
ינא" רמואו ונקז תא חלגמ היה ינוליח רוביצל אב היהשכש ,דחא בר יל ריכזמ התא ."לאב
אלא ,םילימב קחשמ םתס אל הז ינוליח תויהל :עמשת זא .ול וניזאיש תנמ לע "ינוליח
תא ארקו שפוח רתאל השקבב סנכיה - הז אשונב ךל רוזעל תנמ לע .םלוע תפקשהל יוטיב
.הז ןיינעל תובושחה תורדגהה תא אצמת םשו ,ןאכ - שפוח ןולימ

לע בהז ירותפכ םע קורי דגב שובלל לוכי אוה .ןימאמ אוה זוחא האמב םיהולאב ןימאמש ימ
לכבו הרוצ לכב לבא - שארה לע םילעוש תוורפ םע רוחש דגב וא ,ושאר תא חלגלו ויסנכמ
,ותויתד תא אטבל םיכרד ףוס ןיא שי יתדה םדאל .יתד - רמולכ ,ןימאמ ראשיי אוה שובל
,"םיהולא" גשומהש הנבהה :תחא ךרד אלא ןיא ינוליחל .יתד ראשיי אוה ןהמ תחא לכב לבא
,םדאה לש אלפומו ירוקמ טנטפ אוה - םיישונאה וירצוי ול ושיבלהש תישונאה תשופחתב
ינא .םלועמ םייק היה אלו םייק ונניא טושפ - תישעמהו תישחומה ותועמשמב ,"םיהולא"שו
."םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט" רמאמה תא אורקל דאמ ךינפב הצילממ

.עדילו רקחל ,דומילל תודוה חתפתה ונלש םלועה :עמשת .ךבתכמ לש רחאה קלחל תעכ שגינ
ןונמא לצא אלו ,(הטיסרבינוא ,הללכימ ,ןוכית) עדמל רפס יתבב םידמול עדמה םוחתב עדי
התאש "תויאר" ןתוא לכ .היזיוולטב תירקמ האצרהב אל םגו "חמש רוא" תבישיב אל ,קחצי
קחצי ןונמא לש ויפמ ואציש ,יעדמ סיסב לכ תורסח תורימא לע תוססובמ ךבתכמב איבמ
.רחא םוקמב תאז תושעל ךילע ,הבישחל יעדמ סיסב שפחמ התא תמאב םא .ול םימודה םישנאו
.קחצי ןונמא לצא אל יאדווב

םיבתוכ םתאש המ לכ" איה ךבתכמ תרתוכשכ ,םינוש םינועיטב ונילא הנופ התא - ףוסבלו
והשימ המישאמ תאש םעפ לכב ,יתדכנ" :םעפ יל רמא ילש אבס ."תורומג תויוטש רתאב
הסנת ."ךילא תונופ די התואב תורחא תועבצא שולשש ירכז ,ךעבצאב וילע העיבצמו
.הארתו

.ונממו וב דומלל המ הברה שי ןכש ,רתאב רקבל ךישמתש הווקמ ינא

,הכרבב ,ךלש

שפוח רתא תווצ תרבח ,יצרא הריש

Letters

:רורד לש םילמ המכ דועו

.הקיבצ םולש

ול תפכיאש םיהולא והז .םייק ונניא םייתדה לש םיהולאש עדוי אוהש ןעוטש ינוליח ינא
.םיהולא הזכ ןיא .תבשב וזה הבושתה תא בתוכ ינאש

ליחתה קוידב קוידב ךיא לשמל .םהב גשומ יל ןיש םירבד ןומה שיש עדוי ינא ןמז ותואב
ןיבל ליחתה לכה ךיא ןיב רשק םוש ןיאש יל רורבש המ לבא .הז ינפל היה המו ,לכה
שיש תויהל לוכי .השוע ינאש המ ול תפכיאש םיהולא ותוא לש ומויק יבגל תוישעמה ירופיס
.השקבב ?םיהולא ול אורקל הצור התא .תולו'ג לגלגמ דליש ומכ תויסקלג לגלגמש והשימ
ןיאש ומכ קוידב .וילא םיללפתמ םייתדהש "םיהולא" ותוא ןיבל וניב רשק םוש ןיא לבא
.םירצונה לש םיהולא ןיבל וא הללא ןיבל וניב רשק

.(Men in Black) "רוחשב םירבג" םיארוק טרסל .תוארל ינוליח לכל ץילממ ינאש טרס שי
.תוארל דואמ ץילממ ינאש עטק שי ףוסב ףוסב זא ,רדהנ הלועפ טרס ,יתעדל ,הזש הזמ ץוח
םינוילימ ןוילימ יפ לודג יתימאה םיהולא והזש יוכיסה ."םיהולא" תא ומליצ הזה עטקב
והשימ םא - בגא ךרד) םיהולא אוה וילא םיללפתמ םייתדה םידוהיהש םיהולאש יוכיסהמ
.(רתאב ותוא םישא ילוא - video ץבוקל וזה עטקה תא דירוהל לוכי

.רורד

Lettersףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא