הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


letter

תוינוליח תונוכשב תוידרח "תויולחנתה"ב קבאהל ךיא
ןולא תאמ

"ץראה" ןותיעב העיפוהש הבתכ אוה ןולא לש ובתכמל עקרה :שפוח רתא לש הרעה)
,הריד ד"בח ישנא ורכש ובש ,םייתעבגב תינוליח הביבסב םירוגמ תיב לע רפוס הבו
(םיריידל הערפהלו שערל םימרוגש (!)הייפאמו תסנכ תיבו הבישי הב ומיקהו


.שפוח רתאמ ה'רבחל

ךישממ ינא לבא ,תונושמו תונוש תוביס ללגב ,רשקב יתייה אל ןמז הברה .םכלוכל םולש
.יירכמ ןיב םכלש םירסמה תא ץיפהלו ,ןיינעתהל ,םוי םוי רתאל סנכהל

יל שי .םירוגמ ןיינבב םקומש תסנכה תיב אשונב םתאבהש הבתכל ךשמהב םויה םכל בתוכ ינא
.םירחא םימוד םירקמב םג םיאתיו ןכתייש ,אשונב ןויער

םינוציק םימלסומ לש הכממ ולבס םה ,ודוהב םיטירבה ןוטלש תפוקתב יכ ,רופיס םעפ יתעמש
לכ לש וידירש יכ וזירכהש ךכ י"ע היעבה תא ורתפ םה .תודבאתה יעוגיפ םדגנ וליעפהש
הסינכ ונממ ענמי ,םימלסומה תנומא יפלש רבד ,ריזח לש רועב םיפוטע םהשכ ורבקיי דבאתמ
.דיימ וקספ םיעוגיפה .ןדע ןגל

,ידרחה םדאה ירה .רתאב םיראותמה םירקמב םג לופיטל ןויערה תא יל ןתנ הזה רופיסה
תרזעב ,ודגנ םירוסיא םתואב שמתשהל אל עודמ .ומצעל ביצהש םיליבגמ םירוסיאב ףקומ
?םייתריצי םיינכט תונורתפ המכ


: אמגודל

רדחב וא ןיינבל הסינכב ןיקתהל תורידה 16 ירייד םילוכי םייתעבגב ןודנה ןיינבב
חתפב םדא לש רבעמ לכ םע (העונת ןשייח י"ע) יטמוטוא ןפואב תקלדנה הרואת תוגרדמה
אוהש הלועפה ,תיתכלה הניחבמ ,יל עודיה לככו ,הנקתהל לק ,השיכרל לוז ןקתמה .רצחה
.(אלמ תבש לוליח רמולכ) דיב תנווכמ רוא תקלדהל הלוקש עצבמ

.םיריידה תחונמ תא עירפהלו תסנכה תיבב שמתשהל תורשפאה ענמת תבשב תוחפל ,ךכמ האצותכ

היהי ןתינ (...? רתאב םיסרפ תאשונ תורחת ילוא) ,תיתריצי הבשחמ תצק םע יכ חוטב ינא
לע תידרח תוטלתשה לע םישקמ ךא ,םימילא יתלבו םייקוח םלוכש ,םיפסונ תונויער תולעהל
המ לכש ךכ ,תויתכלה תויעבל םייגולונכט תונורתפ איצממה ןוכמ םייק .תוינוליח תוריד
...ךפיהה תושעלו ,ויתואצמה תא ןוחבל הז ךירצש

ומוסרפל דגנתא אלש ןבומכו ,ןיינבה ירייד ןיבש םיליעפל יבתכמ תא וריבעת םא םכל הדוא
.ןוכנל תאז ואצמתו הדימב ,םכרתאב


תוארתהל
.ןולא


letter
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא