הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


"םירפוכ"ה רמאמ

והימרי לאנתנ :תאמ

(ינוריא םירקמ ףוריצ םתס םיהולאב ןימאמ אל ינא םשה תורמל ,אלו)

המדקה

הפטהה ירחא יכ רבח הלימב שמתשמ אל הנווכב ינא) רכמש ירחא בתכנ אבה רמאמה
הסינ ילש (רבח אל רבכ אוה ,יתניחבמ ייתועדלו ,יילא ולש הבשקהה רסוחו ולש
הזו םיבשוח םהמ תוארל ידכ םירבח לש תועד טקלל םג יתטלחה .יל ףיטהל
.(רבג רפוכה לכו רפוכ ,ארוקה לכ) רמגומה רצותה

תופירחב תואקספ המכ יתחסינו םיישיא םיטרפ המכ ףושחל הנווכב יתטלחה :הרעה
תתל ליבשב הדגאו סותימ רשאמ רתוי אל םצעב אוה םיהולאש המכ תוארהל ידכב
(!!!רבד לכל השעמל) םירבד הברהל ןורתיפ

יתייהשכ (רתוי וא תוחפ) םינש 8 ינפל היה הז לבא יתנמאה םעפ .םיהולאב ןימאמ אל ינא
אל םיהולא .יתוא לליק אל םג אוה ינש דצמו יל רזע אל םלועמ םיהולא .(עדי רסחו) ןטק
ןוכילהמו ,ןוכילהל אסיכמ ,םילגלג-אסיכל הליחזמ ,הליחזל ןוחגהמו ,ןוחגהמ יתוא םיקה
םיבהוא החפשמ-ינבו םירבחמ הכימת ,ןוצר חכ תוכזב תומדקתה-היצולובא) ...םייבקל
לוכי אל = יב טלוש אל = םייק אל םיהולא !ינא קרו חילצהל ימצעל םורגא ינאש !הנומאו
דיגהל !םיהולא תא יתגרה ינא ,םיהולא ןיא ,יתוא קר שי ...(יתוא שינעהל וא רוזעל
!תונדחפל ןמיס הז םייק םיהולאש

םה ןכל ונמצע לש םידיחיה םיטילשה ונחנאו םיהולא ןיאש הדבועה תא לבקל השק םישנאל
.םהלש תומשאההו תווקתה תא וב תולתל והשמ םהל היהיש ידכב לוכיבכ םיהולא תא ורצי

!!אל שממ $%$%$^%^ ...רמוא ינאו ...ןוילע רוציו לוכי לכ אוה םיהולאש םירמוא

(הכוראה) הנעטב .תוישונא אל לוכיבכ תונוכת ינימ לכ ול ונתנו םיהולא תא ונרצי ונחנא
.ונתאצמה ירפ אוה םיהולאש חיכוא האבה

:"םיהולא"ה לש ויתוחוכ תא ןחבנ ואוב ייקוא

םתא םאו םישבכ םילפכשמ !הדבוע !הז תא םישוע ןמזמ רבכ ונחנא ?םייח סורהלו רוציל
!םינימה תמחלמב דעצ דוע הז בגא) ?הנחבמ תוקונית רבדב המ זא קצומ רתוי והשמ םיצור
םהש םיטסיניבושה לע םירמוא דוע כ"חאו ...ונתוא תוכירצ אל ןהש תוחיכומ םישנה
(...םיקיינמ

חדקא והשימל ןווכא ינא םא עגר ןיב םיהולאל ךופהל לוכי ינא ?רחא לש םייח לע טולשל
ינא ...אל םא יכ ונממ ןוילעכ יתוא לבקל בייח היהי אוה הככו (העשפמה רוזאל וא) שארל
!(תוברתהל תורשפאה תא תוחפל וא) וייח תא ונממ חקא

!איצמהל ולכי ך"נתה יבתוכש רגפמ יכה ןועיטה הז ?םיהולא לש ומלצו ותומדב ונרצונ
ך"נתב םירבד הברהש חכוה רבכ יכ םיכרוע וליפא וא םידעתמ אוה ינכטה םמש תמאה ןעמל)
תא תונכל הצרת אלש ךיא וא םיהולא ,הוהי ,'ה תא ללהל ליבשב ונדעתה וא ורזנוצ
חתפתה םדאה-הייצולובא)…ןוכנ אל הזש תויעדמ תוחכוה רבכ שי הזה ןועיטל (סותימה
יכ ...םיהולא לש ומלצו ותרוצב תויהל השוב שממ וז זא ןוכנ היה הז םא וליפאו (ףוקהמ
לש ומלצב תואלח ראשו םיאקיטילופ ,םיסנא ,םיעשופ ,םימס ינורב ,םיחצור :הז לע ובשחת
.םיאולחתהו עורה לכ רוקמ אוה םיהולא זא ןכ םאו !יל הארנ אל ???םיהולא

!יתמייס אל !!!!עגרחריה תאו שמשה תא "ארוב" םיהולא
ול'גנאלאכימ לש רויצ
ועדי אל ןיידע םהבש םימיב ובתכנש ,הרותה ירופיס יפ לע)
(ןטנטק עלס םתס חריהו םוקיב ריעז בכוכ לכה ךסב איה שמשהש


:ןריל תאמ (אלש וא) יתימא רופיס


.םולח יל היה
.רמגנ לכה והז זאו ראבבקא-ואוו-הלא עמוש ,סובוטוא לע הלוע ינאש יתמלח םולחב
הזכ סרע ןמש דחא םיכאלמ ינש יתיאר םיימשל יתילעשכ
לקמ ינשהו
:יל ורמא םה
!הנש 70 תוחפל ךל שי הפ השוע התא המ !?ןריל
?ןשעמ
.אל לבא יתיסינ םיימעפ :יתינע
?ןשייב
!דיהש י"ע יתגרהנ םואתפ המ
דוע הפ שי ה'רבח :ורמאו ןופלטה תא ומירהו הזכ קוחצ ןימב וקעצ םהינש דיהש י"ע גרהנ
(!תאזה תרגפמה תמוסרפה לע תדרל בייח יתייה לבא ישפיט עטק) !דיהש י"ע גרהנש דחא
"!?םיהולאב ןימאמ אל התא" :יל ורמא םה רוציקב
"!?הוהי תרמאו ותוא תלליק"
"!םוניהגל חלשנ התא ,םירוסא ולאה םירבדה ןריל"
"םדקומ ךכ לכ עיגה אוהש לבח ...עיגי הזה םויהש יתעדי" יתרמא "בוט"
הלאשמ םינתונ ונחנא" יל ורמא םה "...םוניהגל םיחלשנש ולאל הווחמ ןימ ונל והשמ שי"
(ןדע ןגב תויהל וא םייחל הרזח ללוכ אל) םדא ןב ותואל תחא
"הוהי תא תוארל הצור ינא" יתרמא "בוט"
"רדסב" ורמאו תאזה הלימה תא רמוא יתוא ועמששכ ועזעדזה םה
הקזוחב רבידש לוק יתעמש קר ,םולכ יתיאר אל לבא לודג רדחל יתעגה
רמא לוקה "!?ינממ הצור התא המ ןריל ןכ"
יתבשה "תולאש המכ ךתוא לואשל הצור ינא"
"לאש"
יתרמא "המל"
רמא הוהי "המ המל"
"?ךב ןימאהש ןושארה הלוגסה םע ידוהיה םעל ,ונלש םעל הז תא השוע התא המל"
האילחמ הרוצב הקזוחב קחצ אוה "חחחחח"
"!יב ןימאמ אל םכמ לודג קלחו יב םינימאמש םיטועימה דחא אוה םידוהיה"
רמא זאו קוחצב ךישמה אוה
"?םלועב שי םיברע המכ עדוי התא"
יתבשה "קיפסמ"
"!דואמ הקזח הנומא יב םינימאמ םהמ זוחא 95% -ו ,ןכ"
"!שינעמ אל התא םתוא לבא ךב ןימאמ אל םירצונהמ לודג קלח םג"
רמא אוה "ןוכנ"
ידבוע םיטבשהש בשוח התא המל ...םידוהיה זוחא תמועלו לודג קיפסמ ןיידע זוחאה לבא"
"!?ךכ לכ עורג בצמב םילילאה
יתלאש "המל"
סעכב רמא אוה !"יב םינימאמ אל םהש ללגב"
"!?םינימאמו םיזוחא !?ךלצא ןיינעה לכ הז זא"
יתכשמהו סעכב יתרמא
"!?רבעל דובכ ךל ןיא"
תועשרב רמא אוה "אל"
םעזב יתרמא "!?ונילע טולשתש התא ימ"
חור רוקב רמא אוה "רמגנ תולאשה ןמז ,בוט"
תוינודזב רמא אוה "..הארתנ דוע ונחנא ,םוניהגב חצנל רזגנ התא בוט"
תצק עתפומ יתלאש "!?הארתנ"
רמא אוהש המב רזומ והשמ היהו "הארת התא"
:יל ורמא זאו הדובע ספוט יל וקליח ...םוניהגב ימצע תא יתאצמ ןכמ רחאל הינש
.(ןדע ןגב תויחל וא םייחל רוזחלמ ץוח) תחא הלאשמ ךל אלמל םילוכי ונחנא"
יתרמא "בוט"
"ןטשה תא תוארל הצור ינא"
ונע םה "רדסב"
לודג רדחל יתסנכנ בוש
לוק יתעמש זאו
"...םיארתמ ונחנא בוש ןריל םולש"
....ןיבי ןיבמהו

הנושארה הלימהמ ינוידב הזה רופיסה לכ
.ןטש ןיאו םיהולא ןיא
הנוילע תושי ןיא

.ונל רזוע אל אוה םייק הוהי םאש ינויגה אל המכ םכל תוארהל בתכנ הז רופיס


שנאג ידוהה לאה
ןוירפה לא ,םילושכמה ריסמ לאה


:םיהולא תא ונגרה ונחנא םיוסמ ןפואב זא הוהיב םינימאמ אל םיטסיאתא

?HOW DID GOD DIE

תא ןיזמש סותימ אוהו םישנא לש םחומב םייק םיהולא) !!!וב ןימאהל וקיספה :דואמ טושפ
תא ןיזיש ימ וא המ היהי אל יכ תומי אוה ירמגל םיהולאב ןימאהל וקיספי םישנא םא ומצע
(הירוטסיהה יפדמ םג הווקתבו ...םלעיי אוהו סותימה

...םיהולא ןיאש ורמאיו (!ינומכ ,םיעבשומ םיטסילאיר םהיניב) םימכח םישנא ואוביו"
םינימאמ ילב ויח םלוכו (!תמ םתניחבמ סותימה ...סותימב ןימאהל וקיספה םה) !והוגרהיו
לכ אלל הקיזומ םיעמושו בשחמב םיקחשמו םירשואמ םיחמש הזה םויה לש םצעה דע םיהולא וא
"!"םיהולא" לש "םעז-יקרב" לש ששחמ דחפ

!ריש םג שיו

התוא וקחשת זא רומוה תצק הפ רוזשל הסנמ ינא) "…הייטרקומדה דוסי םוסריכ אוה 'ה"
(...םיקחוצ

!ינומכ םיבשוחש דוע שי דיחיה אל ינא בגא


:ביחרמ (הבילעמו תכחוגמה "םיהולא"ה תאצמהמ דלוס ,ינומכו ,בוט רבח) ויז

!םיהולאב ןימאמ אל ינאו !ויז ינא

"ינודא" ןוגכ יודב םש אל הז ,אלו ויז יל םיארוק

םיניבמו ...תודליהמ םיריכמ ונחנאש םירוביגה לכו סואלק הטנס ומכ אוה יליבשב םיהולא
...המצע הנומאהמ רתוי יתימא והשמ םייקש בושחנ אלש וצרו םינטק ונייהשכ ונתוא וקפדש
חקולש םינושמו םינוש ןמז ינדיע ךותמ עזג תוחתפתה היצולובא קר שי םיהולא ןיא לבא
.חתפתהלו רובעל םינש יפלא המכ םהל

והשמב ןימאמ ןפואו םינפ םושב אל אל אל לבא אל ינאש ךכ לע שגד םישל ינוצרב רוציקב
ןנשיו םייקו חכומ ומצע אוהש רבד רחא םלועמ "עזג תליתש" וצרת םא וא היצולובאל רבעמ
.ונלש םלועה לע תויזיפו תויגולויב תוחכוה תואמ

? םלועה תא ארב םיהולאש ...םעפ םכל ורמא

.םלועה תאירב תוישעמ לע יתעמש ינא םג

.הנוכנ ןצמח תמרל הריפסומטאה תא האיבמש תילבולג תוממחתה וא ןדיע הפוקת ןורקיעב לבא
םייח תרוצ) םינוטגנאלפ-ואזו םינוטגנלפ תובמא השביו ריווא םימ הרוטרפמט לש בוליש
יבג לע םינש חקולה רבד השביל םיחתפתמו םימל חתמ םהייח תא םיליחתמש ("הבמא"ל המודה
אלא ...םימי 7 -ב האירבה תא רשפאמ אלש המ .(קויד רתיל םינש ינוילימ) םינש
היצולובא תועצמאב קר .הנוילע תושי-לא ידי לע אלו ,רתוי ףאו םינש לש םינוילימב
.רבדה רצונ (תוחתפתה)


!עבשומ טסילאיר הפ ונלוכ ומכו בוט רבח - יעור בשוח םג ךכ

!ילש םייחב יתעמשש שפוטמ יכה רבדה הז םיהולאו !יעור יל םיארוק
!!!!!!!!!!םולכ ...הז תא רידגהל ךיא ...ממא ...הז יליבשב םיהולא

!םיהולאב יתנמאה אל ילש םייחב ינא
!!!!!!םייק םיהולאש תחא החכוה ןיאו

הנש 40 לארשי ינב תא ךילוה" ,"ףוס םי תא הצח" :לש הזה טישלובה תא יל ונתת לאו
!!!ך"נתהמ םימטמוטמ םירבד דועו ... "רבדמב

!!!!!םהב ןימאמ ינאש םידיחיה םירבדה ולא ימינפ ןוצר חוכו היצולובא


:הבתכ רחש

לוכי אל אוה יכ איצמה והשימש הירואית םתס אוהש תבשוח ינא !םיהולאב הנימאמ אל ינא
!ךיאו רצונ םלועה המל לש תואדו יאב תויחל היה

"רופיסל סנכיהל לוכי הז" רמאו תודימריפ האר םלועב בבותסה טושפ םיהולא תא איצמהש ימ
.'וכו 'וכו

הנשי אל הז םיהולאל וללפתי םה המכ דע הנשמ אלו לכ ירסח םהש םידרח אלמ שיש הזמ ץוח
!םולכ

תרמוא תאז .אטח אוהש ןמיס האושב חצרנש ימ לכש םירמוא םידרחה ...האושה ןיינע ןבומכו
יארונ שנוע םהל עיגמש תבשוח אל ינא ואטח םישנא םא םגו !?ואטח שדוח ינב תוקוניתש
ןימאהל אל הפידעמ ינא השוע לאהש המ הז וא !םיזג תוחלקמ וא םייח םדועב הרובק ומכ
!וב

החילס הא הילשאה ךילהתב לבא ,קוידב ידרח אל) ןימאמ והשימ יתלאש :(הראה םגו) הרעה
6 ורונו םיזג תוחלקמו זוכיר תונחמל וסנכוה ,ופרשנ ,וחבטנ המל ("הבושתב הרזח"
טושפ ותבושתו ????ףעפע ודינה וא ומשנש תמיא לכ ,האושב (ונלש םיחא) םידוהי ןוילימ
וללובתה םה ...םיאטוח ויה הלאה םידוהיה !םימחר אלמ לא אוה ,לאה" :קושל יתוא הסינכה
"םתוא שינעהל ידכ רלטיהב שמתשה 'ה ןכלו םירוהט אל ויהנ םה יכ ושנענ ןכלו םייוג םע
לע רעטצמ דואמ ינאש יתבגה (!?!?!?עזגה תרות לש םיטנמלא הפ שיש וא ינא קר הז)
!...רמגנ הז הזבו ולש ןורוויעה

הוהיה ןעמל תויח תויודעמ ומלעתיו תוירוטסיה תודבוע וליפא ופלסי ...ושעי םה לכה
יתניחבמ השע אוהש המ תמאה ןעמל !...דואמ לבח ...ול קשנל םינהנ ךכ-לכ םהש םהלש רקיה
םתיא םילכה םה םיצאנה םילייחהו רלטיה אוה םיהולא :האושה לכל ירופטמ קוזיח תתל הז
...ולש תונטקה תובובה (!ולש תוטבחה קשכ ...ונרחבנ) ולש רחבנה םעב חובטל שמתשמ אוה
ועדי םהש ןבומכו ...רבד לכל הבושת םיכירצ םה יכ וב ונימאי ןיידע ???ול תפכ' המ
םימכח ...בותכ היה םהלש רהוזה רפסב יכ םהינימל תונוסא ינימ לכו םימואתה ולפייש
םוי םימואתה ןוסא לע ועדי םהש תחא היינשל ולו חיננ ואובו !שממ השעמ ירחא (םילודג)
המל יתלאש ינאשכ ???תתל ולכי אל םה ןטק זמר וליפא וא הרהזא הזיא ,שחרתה אוהש ינפל
(העימשה-ידבכ םינוליחה ,ונחנא) םתא לבא ןמזה לכ םיריהזמ" :יל ונע הז לע וריהזה אל
רתוי תצק תויהל וליחתי םישנא םומינימ רבד הזכלש ירה ...תוקמחתה בוש ..."םיבישקמ אל
חיכוהל לוכי ןכ אקוודש טקא תויהל לוכי היה הז יכ לבחו !קעזוי אבצה רבכש וא םיינרע
הז אלפו אלפה לבא ...תונוסא טיממ ןמזה לכ אלו ונילע ןגמש והשלכ םיהולא לש ומויק תא
...המל ןיינעמ ...ענמנ אל


:םוכיס ירבד

.םייק אל ול אורקל םיצור םתאש ךיא וא ,'ה ,הוהי ,םיהולא

.ותוא ראתמ אל ללכב הוהי םשה

!דחא היהי אלו םיהולא ןיא םיהולא היה אל

ןימאמ אל (הפ רכזומש ימ לכו) ינא המל בוט רתוי ןיבהל םכל רזע הזה רמאמהש הווקמ ינא
.וב ןימאהל קיספהל םיכירצ םתא םגש בשוח ינא המלו הוהיב

ןימאמ ינא יכ לכה יל רדסי" םצעבש והשמב הנוילע תושיב םייולת תויהל םכל רוסאש ורכזת
."וב

תא רדסל ידכ םיצור ונחנאש המ תושעלו ונמצעב ןימאהל םיבייח םדא ינב רותב ונחנא
פ"ע לועפל םיתנכותמש םיטובור ומכ אלו ,םיישפוח םישנאכ םתוא תויחלו ונלש םייחה
.םיישפיט םיקוח

לכל ותוא רשקל םידמול ונאו הנוילע תושי לש טפסנוקה ונל רדחומ ןטק ליגמש הייעבה)
ןוסאלש ירה - !OH MY GOD רמאמב ןייוצמש ומכ שממ ער וא בוט היהי אוה םא ןיב רבד
,םיבאשמ םע םיפרוטמ םיטנאפ תרובח ללגב היה הז םיהולאל רשק םוש היה אל םימואתה
(...רחא אשונ רבכ הז לבא בוט ... הדימעב ומדרנש םיאקירמאו המוצע ןונכת תלוכי

הנומאה תא דירוהל ליבשב הב םחלהל םיבייח ונא ,ונצראב תיתדה היפכל הקדצה ןיא
.(סותימ) םיהולאב

וראת ,דימתמ רתוי הוהי תא דובעל וכישמי םישנא םויה ולא םישק םינמזב ךכ השענ אל םא
עורג רתוי וא ונלש הלשממב היציזופואה היהת ילואש הקזח הכ הגלפמ היהת ס"שש םכל
!היצילאוקה

התייהש הנורחאה הפקתההמ םינכומ תוחפ הברה היהנו ףקתונ ונא רופיכ םויבש םכל וראת
.דועו ללפתהל םוצל םיבייח ויהי ונלש םילייחהש ללגב

וקיספתו הנוכנה הטלחהה תא וטילחתש הווקמ ינאו ולאה םירבדה תאירק לע םכל הדות
!םכייח לע הטילש וחקתו הוהיבו לרוגב ןימאהל

דגנ תצרחנה םתעד תא ונתנש (ויזו ןור ,יעור ,רחש) ה'רבחה לכל תודוהל הצור ינא
,חסנל ורזעו (דועו דועו הוהי ,םיקולא ,םיהולא ,תואבצ 'ה ,'ה-ירק) תוועמה סותימה
רזעשו רדבמה רופיסה תא בתכש ןרילל הדות דועו !הזה רמאמה תא בצעל ךירצש המ בתכשל
!םוכיסה ירבד תא חסנל

(-: !!!!!ק-ר-ב יב עגפ הההההההההההההההההההאאאאאאאאא

תאמ
(רמאמה תא בתכש ישארה רפוכה ,ינא) .י לאנתנ
רחש
ויז
יעור
ןריל
רקיעה לבא רתאב םוסרפ ליבשב יידמ תוטובו תופירח םילימ תאפמ הרזנוצ ולש העדה - ןור
(-: הנווכה

ynetanel@netvision.net.il ל"אודל םינמזומ םכנה דועו דועו רופישל תועצה תורעה תובוגתל
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא