הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


ריבסהל דאמ השקש םימיהדמ םירופיס

(הריש :ףדה תא הכרע)

:רוגיאמ ונלביקש בתכמ

!םכל םולש

ךרדכ םריבסהל דואמ השקש םימיהדמ יד םירופיס לע עמוש ינא טעמ אל ,ןיינעל רשי שגא
המצע היוולהב לבא ,התמכ הנחבוא השיא ובש הרקמ ורקיס תושדחב ןמזמ אל ,אמגודל .עבטה
ןטרסה תלחמו הזו הז ברמ הכרב יתלביק :הלאשב םירזוח לש םירופיס וא ,היח איהש אצמנ
.'וכו ,תויפוג ץוח תועפותל םידע וא ,םואתפ המלענ ימאל התייהש
.ל"נה םירבדל רבסה םכמ לבקל הצור יתייה

,שארמ הדותב
רוגיא

:דהוא הנע

ןיבש רשקה יבגל תיסאלק הלאש איה ךתלאש .שפוח רתאב ךירוקיב לע הדותו ,רוגיא ךל םולש
עוריא תודוא ,עמשש םיהדמ רופיס חכונל ההות רתונ דחא םדא אלו ,תואיצמל הדגא ירופיס
.ךכ חרכהב הז ןיאו ,תמא וזש וייחב עבשנ רפסמהש ,אלפומ גירח

םידראילימ וליפאו םינוילימש ,תויומד עברא תוחפל תורכומ תימלוע ללכה תישונאה הרבחב
םינכומ םישנאהמ קלח .יתימא ןהילע רפוסמש רופיסש םיזוחא יפלאב םיחוטב םדא ינב לש
לע" גורהל וא תומלו ,םירחאה ייח תא יאדווב ,רופיסה שודיק לע םהייח תא בירקהל וליפא
."םשה שודיק

תירב תוחול לביק השמש ךכב םיחוטבש םייתד םידוהי ינוילימ המכ שי .השמ איה תחא תומד
עלסב הכיה ,םיב לארשי ינב תא ריבעה ,םירצמ יבשות לע תוכמ איבה ,יניס רה לע םיהולאמ
ילב ,ךל רמאי "התימאל תמא" .רעוב הנסב ול הלגתהש םיהולא םע חחושו ,םימ ונממ איצוהו
.יתד ידוהי לכ ,סוסיה

םימה לע ךלה ירצונה ושיש ,םיזוחא ףלאב םיחוטב םירחא םדא ינב יצחו דראיליממ רתוי
םיחוטב ךרעב םימלסומ דראילימ .וז םתדמעמ וזוזי אל םהו םתוא גורהת .עבט אלו תרניכב
לע .הדיחיהו תחאה תמאה אוה ןארוקהו ,ןארוקה תא ונממ לביקו םיהולא םע חחוש דמחומש
הזל םיארוק םה דאהי'ג .םדא לכ גורהל םינכומ םהמ קלח םתנומאבש תמאה תא חיכוהל תנמ
תמאה אוה ההדובש ,םיזוחא יפלאב םיחוטב םיטסיהדוב ינוילימ תואמ המכ .םויה םג
ןכ ינפל ,תבנרא ןכל םדוק היהש ,רוש לש לוגלג אוהש ,םיימש ילעו תומדא ילע תיתימאה
.םיזוחא יפלאב חוטב .םילוגלג םישש דועו רמנ ,ליפ ,שחנ

וא ,םולחב םהל ולגתה ,תרחא שדוק חור וא ,םיהולאש ,םינעוטה םדא ינב הברה דוע שיו
ןימאהל תטלחה םאו ?ןימאמ התא הלא לכמ ימל - התאו .ךכ וא ,ךכ םהל ורמאו ,ץיקהב
תכפוה אל ךתנומא לבא ,ןימאמ םנמא התא ?ןוכנ ןכא רופיסהש רמוא הז םאה - םהמ והשימל
וא רתוי הפי רופיס .רופיס אלא הדבוע הנניא וללה תונומאהמ תחא ףא .הדבועל רופיסה תא
.הדבוע ונניא דחא ףא לבא - הפי תוחפ וא הפי הדגא ,תוחפ וא רתוי ענכשמ ,תוחפ הפי


וידרב וא ןותיעבש הז .תומשנ לוגלג וא םיתמ תייחת לע םירופיסל םג סחייתהל ךילע ךכ
,יפיצפסה הרקמב .התמ םנמא איהש ,הייאר הווהמ אל "םייחל הרזחו התמ השיא"ש ,ורפס
,איה הז הרקמב הבושתה .םיאפור לש תויועט וניאר רבכ לבא ,"התומ תא עבק" אפור םנמא
קפודה ,םדה ץחלב תינוציק הדירי - לשמל ,ינפוג עוריא הרבע איה .התמ אל ללכ השיאהש
איהש רמא ,עמש אל .הנזאהה לע דיפקה חרכהב אל אפורהו ,רתויב שלח הארנכ היה הלש
תישענש - אפור לש הקידבהמ ץוח ירה .ולגלגתהש יפכ םיניינעה ולגלגתה ןאכמו ,"התמ"
עדוי ימ .התמ איהש חיכוהל רבד השענ אל ,לשמל ,םרגוידראק-ורטקלא ומכ רושכימ אלל
םד ץחל תודירומ ,קפודה תא תושילחמש תופורת שי ירהש ?ןכ ינפל הלטנ איה תופורת וליא
םג איה ,התמ אל איהש םושמו .התמ אל איה :חוטב דחא רבד ?הרק המ עדוי ימ ?עדוי ימ -
.םיתמה םלועמ םייחל הרזח אל

.יופיר שי טלחהב לבא ,םוי ךותב אלו ,ןטרס תלחמ לכ אל םנמא .אפריהל הלוכי ןטרס תלחמ
ןתא .הינשל המוד תחא ןיאו ,םיפלא ,ןטרס תולחמ ןומה שי .חותינ וא תופורת אלל וליפא
.רועה לש ההכה טנמגיפה ןטרס - המונלמ יורקה ןטרס יבגל ,תידגא אל ,תיאופר המגוד ךל
עודי ,הנהו .םירחא םירבאל ןטרס תוטשפתה - תורורג תחלושש ,תנכוסמו השק ןטרס תלחמ וז
לודיגה םלענ ,המונלמ לש תורורג לש תוטשפתה רחאל ,םהב םירקמ שיש ,תיאופרה תורפסב
ודגנכ רצויו ,רז ףוג לא ומכ ינטרסה לודיגל סחייתמ ףוגהש ,עודי ?הרק המ .ירוקמה
דגנכ הרצונש ,ןוסיחה תכרעמ ,רבדמ ינא וב הרקמב לבא .חילצמ הז דימת אל .ןוסיח תכרעמ
ךכל השרדנש ילבמ - תאזו .ירוקמה לודיגה תא הלסיחש ,תיביטקפא הכ התיה תורורגה
ךילה והז - ורוג לש רוגרג וא שיוורד לש שחל וא בר לש הליפת וא לבוקמ לש תוברעתה
המלחהה .ךירבדכ "תיפוג ץוח" וא ,תיטסימ תוליעפל רשק םוש ול ןיאש ,יעבט ינפוג יאופר
,והשלכ יטסימ ךילהל וא יפוג-ץוח עוריא םושל הרושק הניא תרפיס הילעש ןטרסה תלחממ
.םיכחהלו דומלל הברה דוע שיו ,ונימי לש האופרל עודי לכה אל .ינפוג-יאופר ךילהל אלא
לבא .רבסה ןהל ןיא ונלש תוינפוג תועפות ואצמיי דימתו ,לכה עדנ אל םלועל ,השעמל
אל ונחנא .יהולא וא יפוג-ץוח וא יטסימ אוה רבסההש תרמוא אל רבסה ןיא ונלש הדבועה
םיאבה וא ,אבה רודה הארנכ ,ונחנא אל םא .עדנ ילאו דמלנו ליכשנו רוקחנ ?םיעדוי
ער המ .הבושת אלל ,עודי אל ראשיי והשמש רתומ .דימתו לכה עדנש חרכה םוש ןיא .וירחא
?ךכב

ןויגיהה ידיב אלא םלטבל ךרד ןיאו ,םדא לש תוישיא תונוכת םה ןימאהל ןוצרו הנומא
שמתשהל ןכומ דחא לכ אלו ,שגרה ינפל ןויגיהה תא דימעהל ןכומ דחא לכ אל .יעדמה עדיהו
.הצרתש יפכ ךכרד תא רחב - התאו .הקיטסימה תא לטבלו עדמב

- ונתא ךתוארל חמשנ דימת .שפוח רתאב רקבל ךשמהו ,ךורב היה

ךלש

שפוח רתא תווצמ דהוא

."תדה תורשב תמאה" תא ןיינע ותואב אורקל םג ץלמומ .ב.נ
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא