םינועיט "רנימס" תויתוא יגוליד הירטמיג


6.10.99

תדה ירכומ תורשב "תמא"ה

ןצינ תאמ

(!םייניעה תא ונפשפש ונחנא םג ,!"הפוצה" ,ןכ) "הפוצה"ב 29.9.99 -ב עיפוהש רמאמב
הנהו .ץראה םורדב ןומוקמב םסרופש 'ןמואי יתלב' רופיס לע ףיש לואש יאנותיעה בתוכ
:ןומוקמה ותואב ומסרופש "תודבוע"ה


Unbeilivable story...

!ףלאמ רופיס ןכא

תכאלמב חתפו ,הנומא ותכאלמ תא השע (ףיש לואש) יאנותיעה ונרוביגש אלא
.תודבועה רחא ולשמ תיטרפ שוליב

בקעמה רופיס .תויוקמחתהו םיצורית לש ףסוא אלא ,רעי אלו םיבוד אל הנהו
תא ליבוה ,"אידג דח" תולילע תא ריכזמה ,רופיסה תורוקמ רחא תוקחתההו
:םיקתרמה םיאצמימהמ טעמ ןלהלו ,בושייל בושיימ ,םדאל םדאמ ונרוביג


לכ :רבכשמ ונל םיעודיה םיאצמימל אוה םג עיגה ,יתד םדא אוהש ,ףיש לואש ?םוכיסלו
ומכ) לכה טעמכ תושעל םצעבו ,תדה תא רוכמל ידכ דיחפהלו רקשל רתומ :תורשכ תוטישה
ריכמ וניא ףיש לואשש אלא .(םימס םירכומשכ תומרלו רקשל רתומש ומכ קוידב :ונרמא רבכש
.הזה ןוגראה תא חבשמ אוהו ,רתאב ןהמ ונאבה רבכש "םיכרע" ןוגרא לש האנוהה תוטיש תא
.אצמתש המ תא בהאת אלש םיחוטב ונחנא ,ףיש רמ ,םש םג רוקחל ךתוא םינימזמ ונחנא


   
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא