הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


העידיו הנומא לע:ינורמ ונלביקש בתכמ

יתד םדא דועב" :אבה טפשמל בל יתמשו רתאב יתצצה .םולש דחוימב רורדלו ,רתאה יבתוכל
."םייק ונניא אוהש עדוי התא ,םייק םיהולאש ןימאמ

םיעדוי ונחנא - הז אלא יתנבה יפל ונניא העידיו הנומא ןיב לדבהה :ךל רמול יתיצר
קר אלא תיעדמ תודע םוש ונל ןיאש ,םירבדב םינימאמו תיעדמ הרוצב תוחכומה תודבוע
."םינוכנ םהש השוחתה

םיניינע בצמ היהיש ,אוה תיעדמ היהתש ידכ הירואיתל יחרכהש יאנת ?תיעדמ הירואית יהמ
האמב םיחתור םימ" הירואיתה ,לשמל) הנוכנ אלכ תחכומ ,ונייהד ,"תלפונ" איה וב ןותנ
,ןכל .(תולעמ םיעשתב םימ וחתרי ול הנוכנ אלכ חכות איהש םושמ תיעדמ "סויזלצ תולעמ
חיכוהל ןתינ וב בצמ ןיאש םושמ ,תיעדמ הירואית םלועל היהי אל ילנוסרפ לא לש ומויק
ןתינ ,וב ןימאהל קיספהל םיברל ומרגש ,םלועב תולוועה ישעמ תא :םייק אל אוהש והשימל
קומינ לכל בישהל ןתינ המוד ןפואבו ,ונתניבמ תורתסנה תולענ תורטמ י"ע קידצהל דימת
.הלעתש

הנומא לש ןיינע אלא ,תילנויצר הרוצב הילע בישהל ןתינש וזכ הניא לאה םויק תלאש ,ןכל
.דבלב

תאזב ןימאמ קר התא ,לא םייק אלש עדוי ךניא התא ,יתעדל

ללגב קדוצ תוחפ ךלש קבאמהש תזמור ינניא .רמול הסנמ ינאש המ תא ןיבמ התאש הווקמ ינא
.השק רתוי קר ותוא השוע חוכיוב ועירכהל רשפא יאש הדבועה ,הז

האלממש דיקפתה לדוג המ םעפ תבשח .תרחא וא תיתד ,הנומאב לזלזל ןיא םעפ ףא :דועו תאז
(תאז רותסל ךרד לכ ןיא יכ תעדי אל ,תנמאה) תנמאה אלמלא ?ינוליח םדא ייחב הנומאה
לבסנ יתלב ךפוה היה םויקה ךישוחב םתוא שפות התאש יפכ םנה םירבדהשו היזה םניא ךייחש
.תרחא היגוס רבכ וז לבא ,םיבר לש םשארב תוניצרב תפלוח אל תאזה הבשחמה ,תאז תורמלו

ינור:הבישמ רתאה תווצמ הנפד

.הדובע יצוליא תאפמ ,רתאב תוליעפל ולא םימיב יונפ וניא רורד !ינור םולש

רבד איה הנומא :תועד יקוליח וניניב ןיא ךבתכמ תיברמ יבגל .ומוקמב ךל תונעל הסנא
,תולבגה ךכ לע ןיא ,הצור תאש המב ןימאהל לוכי תא .איהש ךרד םושב החכוהל ןתינ וניאש
.הרקב וא חוקיפ

עדימ-תובלצה ,םייוסינ ,דומיל ,תומכסומ תודבוע לע תססובמ ,לודגה הקלחב תוחפל ,העידי
תילנויצר תוחפל איה .העידיה תא הפידעמ ישיא ןפואב ינא .םלועל תרזוח ,תידימת הקידבו
.רתוי הקימעמו תנכדועמ העידי ידי לע תכרפומ הניא דוע לכ ,רבסהל תנתינו

וא ה/ןימאמ ה/תא םאה :הלאשל טרפ ,תולאש וא תוגשה ןיא הנומא לע .תאזכ הניא הנומא
- דבלב הנומא לש ןיינע אוה םיהולא לש ומויקו רחאמ .אל :איה תיעמשמ דחה יתבושת ?אל
.ומויקב הנימאמ ינניא

לכל רשאמ רתוי יתבשחמו יתנבה ישוחל הנימאמ ינא .הזוה ינאש תבשוח ינניא תאז םע דחי
.יאליטרע רבד

,ה כ ר ב ב

הנפד:ףיסומ רתאה תווצמ זעוב

יאש ,אוה יללכה ןורקיעה .רתאב טעמ אל הנודנ תילעהש תניינעמה היגוסה .ינור םולש
היוארה תואדווה תמרב ותוא דימעהל רשפא לבא ,לא לש ומויק יא תא חיכוהל ילוא רשפא
וליפא ,חיכוהל רשפא יאש םירחא םירבד לש תואדוו תמר התוא לע תאצמנ לאב הנומאה :ול
לש םמויק ,היגולורטסא ,תוחורו םידש ,תויפ :םיכמותה רפסמל רשק ילב ,ןורקעב אל
,ירצונה לאה ,הללא :םינוש םילילאו םילא ,תונוש תויצריפסנוק ,םיארנ יתלב םידפרע
םיהולאש םייוסמ יוכיס שיש ,איה הנותחתה הרושה יתניחבמ .המודכו לעבה ,הדזאמארוחא
שומכ ,סואז ,תרותשע ,לעבה ומכ ,םירחא םילא לש םמויקל ההז הזה יוכיסהו ,םייק
.סוחכבו

.רתאב ןידרבייס לש וירמאמ תא אורקל דאמ ךל ץילממ ינא

לט ןבול זעוב:ףיסוהל רורד םג הנפתה רוחיאב תצקו

.ינור םולש

"ןימאמ"ו "עדוי" ןיב לדבהה תא יתדמל ןטק יתייהשכ לבא .ןעדמ ינניא ,יתונוועב ,ינא
.הנוש תצק הרוצב

האור ינאש ללגב תויהל הלוכי הביסה .ותותימאב ענכושמ ינאש רבד הז "עדוי" יתניחבמ
היצמרופניא קיפסמ לבקמ ינאש ללגב וא ,"םויב ונילע הריאמ שמשהש עדוי ינא" - ותוא
ןבילאטהש עדוי ינא" ,"לווע הז טביטב םישוע םיניסהש המש עדוי ינא" - וילע תענכשמ
,"ןייוצמ הזה טרסהש עדוי ינא" לידבהל ,וא ."ינגפאה םעה לש םייחה תא וסרה ןטסינגפאב
וא םיטביטה ןיינעב םייוסינ השוע אל ינא ."קתרמ אוה דנליאתב לויטש עדוי ינא"
."עדוי" ינאש וחיכויש לויטה וא טרסה וא ןבילאטה

עדוי ינא ,ןטסינגפא וא טביט אשונב ילש עדיהמ ןוחטיב לש ההובג רתוי הברה הדימב
איה הז תא תעדל יתוא איבמש המ .םייק ונניא םישוע ונחנאש המ ול תפכיאש םיהולאש
לש האושהו "םימעה לכמ ונב רחבש םיהולא","ןונחו םוחר םיהולא" .התרק האושהש הדבועה
ר"ד .הז ליבשב םייעדמ םייוסינ ךירצ אל .תושעל המ ,הז תא הז םירתוס טושפ ידוהיה םעה
.םתוא השע רבכ הלגנמ

ינא ."לגרודכב חצנת לארשיש ןימאמ ינא" ומכ םירבדל ילצא רומש "ןימאמ ינא" ,הז תמועל
...חצנת איהש הווקמ םג אלא ןימאמ קר אל:םענ לש םילמ המכ

."תיעדמ הרוצב תוחכומה תודבוע םיעדוי ונא" :ראשה ןיב ,הבתכ ינור

.תודבוע ויה אל ןה תרחא .ןהיבגל חיכוהל המ ןיאו ,תודבוע ןה תודבוע .לובלב ןאכ שי
,היגולויב ,הקיסיפ ןוגכ ,עבטה יעדמל איה ןאכ הנווכהש חינמ ינאו ,השוע עדמהש המ
תא קודבלו םוקיה תוגהנתה תא תוריבסמש תוירואית עיצהל הז ,'דכו הימונורטסא ,הימיכ
.תואיצמל ןתמאתה
.רבד םוש חיכומ אל עדמה
םיחיכומ תמאב םש ,הקיגולו הקיטמתמ ןוגכ םייטרואית םימוחתל המיאתמ "החכוה" הלימה
.םירבד

בטימל יכ םא ,ןשוש ןבא ןולימל ינור תא הנפמ יתייה "תעדל" הלימה לש תועמשמה יבגל
יתייה ינא ,תויועמשמב םיקדקדמ רשאכ .יפוסוליפה םוחתב יד אוה הזה אשונה יתעידי
."עדוי" ינפ לע "ענכושמ" וא "רובס" גשומב שמתשהל ץילממ

םענ:רלמ ןד לש הבוגת

ותועמשמבו םיהולאב הנומאה אשונב הבר תוכיראב ,זעוב בתכש יפכ ,קסוע שפוח רתא
ףיסוהל שקבמ ינא .קדצבו ,ינור תא דירטמש רבד - דחי םג םיישעמהו םיינחורה - ונייחב
.רורדו זעוב ,הנפד הכ דע ובישהש תובושתה לע ילשמ תפסונ הבושת ןאכ

ןיינע אלא ,תילנויצר הרוצב הילע בישהל ןתינש וזכ הניא לאה םויק תלאש" :תבתוכ ינור
הזל ואריק - הנומא ,הרעשה :החנהבש רבד ,ןכ םא ,ונינפל .ןוכנו הפי ."דבלב הנומא לש
,עגר ותואל ןמזה חולב הרוחא רוזחנו ,יתבישח ליגרת עגרל ,השענו ואוב .וצרתש ךיא
"תורצוויה עגרב" ותועמשמש ,In Status Nascend עדמב יורקה עגרב ,דחא ןומדק םדאש
.בשוחה םדאה ,רמולכ ,סנאיפס-ומוהל סוטקרא סופורתנקתיפה בלשמ רבע

תננוצה ותרעממ אצי ,"ינומדק רמ" ןאכ החישה תויחונל ול ארקנ ,הז ןומדק םדא ,הנהו
ךכ לכ !םח המכ !רוא המכ ,ינומדק רמא ,ףיכ הזיא הללאוו .שמש הארו ,רקובב הכושחהו
אוה דוע לכ ,ארונ אל לבא ,ןיעב תצק ברוצ םנמא !םימשבש הזה בוהצה רבדה םע יל בוט
,אבו שמשימ ברע ,תדרל םויה הטנ הנהו בל בוטו חמש ודוע .הרעמה תניצמ יתוא םמחמ
ירמב ינומדק קעז ,יו יו !המלענו הל העקש ולש האלפנה שמשה - רבשו דוש - יללאו
,הזה יזבנה ךשוחה בוש !ךשוחו !יל רק ךכ לכ ?וישכע ילע היהי המ ?הרק המ ,ובל
קפס לכל רבעמ חוטב היה ינומדק .אצומ ינניא ,אתינומדק ,יקיח-תשא יתייער תא וליפא
.המלענ םג ךכ האבש יפכ - הנוי לש ןויקיקל המודבו ,חצנל ול הדבא שמשהש ,ריבס

חוטב אוהשכ ,םק תרחמלש רקובב .שי המ הז ?תושעל המ לבא ,יכבב ררממ הרעמל ינומדק רזח
הרזח ולש האלפנה שמשה - אלפ הזיא ,הנהו ,רוקבו הכישחב חצנל ראשייו ךישמי אוהש
!תממחמו הריאמ ,הלדגו הלוע ,קפואב העיפוהו


!שי ,ינומדק ארק !יפוי הזיא

הבישח םוששו ,וב טלקנ םרט עדימ םושש ,ינומדק לש ירטהו שדחה וחומ לש רופאה קלחב
החמצ ןיינמ :ךכ לכ היופצהו תנרקסמה הלאשה התלעו הצצ ,וב החמצ אל ןיידע תינויגה
האב איהש תויהל לוכי אל ירה ?םולכ-אלמ ?םתסמ הככ ?וזה האלפנה שמשה הל האבו
!םוחה תאו רואה תא ובוטב יל איבהש ,והשלכ םולכ היהיש ךירצ ירהש ,םולכ-אלמ

ומע האציש ,אתינומדק תא לאש םג ,םיחישה ןיב שפיח ,הלאמש טיבה ,הנימי ינומדק טיבה
טושפ .שמשה תא ול איבהש ימ תא אצמ אל ינומדק .אל לבא ,התאר איה ילוא ,הרעמה תכשחמ
תא יל איבהש אוהו ,היחתש יתגוז אתינומדק אל םג ,האור אל ינאש והשמ שי" .אצמ אל
םיננעל דע וליפא ,קפואל דע ,ןוויכ לכל לכתסהל ךישממ אוהשכ ,ומצעל רמא ,"שמשה
ול ארקאו הבה" .בשחו בשח "?ול ארקא ךיא .םייק חטב אוה ,יתאצמ אל םא םג" .םימשבש
ול ארקא .ילש קבחס אל אוה ,הפי אל ?הבבס .לכוא יל ריכזמ .בוט אל .אל ?ןונח'ג .םשב
םשב קחשל םג לכונ ,קוידב הז המ ןיבי אל ילש םירבחהמ דחא ףא .חונ םש הז ."םיהולא"
.ףיכה םשל ,םתס הככ ,"ש" וא ,"ד" ףיסוהל ,"ק"-ל "ה" ומכ ,תויתוא וב תונשלו
."דמחנ םש טלחהב הז" ,ינומדק רמא ,"הללאי"


.םיהולאב הנומאה ינומדק לש וחומב הדלונ ךכ

תא אמיאו אבא יפמ ועמש םהו ,םידלי רשע םינש םהל ודלונו ,אתינומדק םע ןתחתה ינומדק
המכ ,םידלי דוע ודלונ םהלו ,שמשה תא םהל איבהש ,םיהולאב הנומאה לע הפיה רופיסה
תונובשחה ירפסב בותככ ,םידראילימ המכל םניינמ עיגהש דע ,םיפלא המכ ךכ רחאו ,תואמ
הנומאה רבד תא ןזואל הפמ וריבעה ,םידחאמ ץוח ,םלוכ .ונימיב םלועה תולשממ לש
,ונימי לש םינובנה םדאה ינבש דע ,םינש ינוילימ המכ ,ןמז תצק ךשמב תאזו ,םיהולאב
וחכש םה :הבשחמה-םלועל האיבה ימו הרצי ימ וחכש ,הנומא התואב קובדל םיכישממה
תא הנושארל הלעהש אוה ,לועפל לחה וחומש רחאל הרעמהמ אציש ,ןומדקה םדאה ,ינומדקש
ינומדקש ,הדבועל םתעד תא ונתנ אל םג םה םיהולאל הבהא בורמ .םיהולא שיש ,החנהה
םדא ןיידע היה אוה .חיכוהל לגוסמ היה אל םג ינומדק .ולש החנהה תא חיכוה אל םלועמ
אל ,ינומדק לש וימי זאמ ,דחא ףא םצעבש ,בל םש אל םג שיא .חוכשל אל אנ ,יביטימירפ
.החכוה אל םלועמש הנומא רדגב םויה דעו זאמ הרתונש ,החנה התוא תא חיכוה

,ינומדק לש ותרעממ ונאצי זאמ ונל הוותומה ,םיהולאב הנומאה לולסמב תכלל ונל רשפא יא
ילבמ ,הלאמשו הנימי לכתסהל ילבמ ,שממ ךרד התואב ךישמהלו ,םידדצל תומוסח וניניעשכ
רוערעל ,תרוקיבל םינכומ תויהל אלו ,הנומא התואב ,החנה התואב קובדלו ךישמהלו ,בושחל
."המימי םימימ וגהנ ךכ"שו "םלוכ םישוע ךכ"ש םושמ קר ,גהנימה םושמ קר ,התלילשל ,הילע


!חיכויש ,םיהולא לש ומויקל ןעוטש ימ לכ :הייארה וילע ורבחמ איצומה

,הנעטה גיצמ לע איה החכוהה תבוחש ,עבוקה ןידה רכומ ,תויאר ינידב ,ונימי לש טפשמב
ללכ ,הלח הניא החכוהה תבוח ."הייארה וילע ורבחמ איצומה" - םודקה ירבעה יוטיבב וא
,תיגול - תספותו הפקת הנומאה תלבק-יא .תאזה הנומאה תא לבקמ ונניאש הז לע רקיעו
הנומאל ףתוש ונניאש םדאל ךרוצ םוש ןיא .החכוה אל וז הנומא דוע לכ - תישעמו תיקוח
חיכוהל םג רשפא יא .םיהולא ןיאש חיכוהל ,רמולכ ,הפקת ותנומא-יאש חיכוהל ,םיהולאב
ימ לכ .ןיא אלא ונניא ןיאהש ,קיר אלא ונניא קירהש ,םולכ-אל אלא ונניא םולכ-אלהש
זאמ ירה ?ינומדק ,ןוכנ .ןיאה תא חיכוהל ךרוצ ןיאו !ןיא - זא דע .חיכויש ,שיש ןעוטש
.ךתורובב ראשיתש ךרוצ םוש ןיאו ,תמכחו תרגב ,תלכשהו תדמל

ןד

ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא