הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

97 רפסמ ןוילג
?תדה ץורעל עדמה ץורעמ 8 ץורע ךפה םאה


במת חופש

,8 ץורע ילהנמ: לא
תרושקת הגנ
(ןיוולו םילבכ ירודישל הצעומל רבעוי קתעה)

?תדה ץורעל עדמה ץורעמ 8 ץורע ךפה םאה :ןודנה

.םכל םולש

תינכת תויהל הרמייתה תינכתה ."השמ היה ימ" םשב תינכות םכצורעב הגצוה חספה גחב
,תוכמה רשע ,השמ ייח לש י"כנתה רואיתהש ךכל" תושדח תוחכוה "האיבהש" ,תיעדמ/תידועית
.תואיצמל םינמאנ םירואית םלוכ ,הרות ןתמו ףוס םי תעירק ,םירצמ תאיצי

ןוויכו ,ארקמה ירופיס לש תירוטסיהה תותימאה ןיינעב בר רמוח יתארק הנורחאלש ןוויכ
הלש תמאה ןיערגש היגולותימב רבודמהש םימיכסמ םיגולואיכראה לש םבור בורש תעדוי ינאש
המב תוארל יתבשייתה דיימו ,הלא ןיעמ "תוחכוה" ןנשיש עומשל דואמ יתאלפתה ,םצמוצמ
.רבודמה

ודואספ לש הגצה ,םיכיראת לש תוויע .אלולטיאו אכוח ויה וללה "תוחכוה"הש רבתסמ ךא
:תואמגוד המכ ןלהל .טרסה לש ונכות היה הז - תויעטהו עדמכ עדמ

תאיצי לש רעושמה ךיראתל םדוק הנש םישימחו םייתאמכ עריא ינירוטנס יאב ץוציפה *
דומע" לש יעדמה רבסהכ גצוה אוה תאז תורמל .םירצמב הערפ היה אל הב הפוקתבו ,םירצמ
".ףוס םי תעירק" לשו "ןנעה

:םוגרת תאיגשמ עבונ ונימי ןב םודאה םיל יארקמה "ףוס םי" ןיב יוהיזהש ןעוט טרסה *
םע םולכ אלו הל ןיא םלוא ,העריאש הארנכ וז האיגש .red sea-ל םגרות sea of reeds
.26 'ט 'א םיכלמ רפס לע ססובמה ,ףוס םי לש ויוהיז

הגיסנל םרג ,םירצמ דע ינירוטנסמ רבעש "ףדהה לג"ב טרסה ריבסה ףוס םי תעירק תא *
ןיב ברה קחרמה ןמ םלעתה טרסה .םירצמה תא לודג לושחנ ףטש הירחאלש ,םיה ינפב תינמז
לג לכ ומכ ,קחרמה עובירל ךופה סחיב תיתדוקנ המצוע ליעפמ ףדה לג .םירצמל ינירוטנס
יפוח לא לגה עיגה רשאכש ךכ .םימה תוגימצ לע תזבזבתמ הבר היגרנא ךכ לע ףסונב .טשפתמ
.ול הסחויש הברה היגרנאה וב הרתונ אל םתסה ןמ ,םירצמ

לפשה (ףוס םי לש ותוהז יבגל טרסה תרעשה התיה תאזו) המיב רבודמ םאש ,וז ףא וז אל
.שולק אוה םיל רשקהש ןוויכ ,חותפה םיב ומכ שחרתמ היה אל יעגרה

רומאש לג רובע דחוימב ,לושחנה עגר ןיבל לפשה עגר ןיב ףלוחה ןמזה :חכשנ לב ,ןבומכו
תוקד המכב םאה .תוקד המכ ,רתויה לכל ,היה ,םירצמל ינירוטנסמ םייתעשב עיגהל היה
?הברחב םיה תא תוצחל ,םישנא תורשע וליפאו ,םישנא ינוילימ ויה םילוכי

לדוג המ ,הלאשה .וילגרל הנחמ תאיצמ לע ססובמ רבדהו ,םוכרכ רה םע ההוזמ יניס רה *
ומכ ריע לש לדוגב הנחמ היה ךירצ ירהו .טרסב תילעומ הניא ,רהה ילגרל שיש הנחמה
יעדמ טרס .י"כנתה רואיתה לע ךומסל םא ,םירצמ יאצוי ינוילימ תא ליכהל ידכ ביבא-לת
.וזה היעבה תא ףשוח היה תוחפל יתימא

לע ססבתהב תאזו ,י"כנתה רואיתה תא בתכ ומצע השמש המיהדמה הנקסמל םיעיגמ םירצויה *
ירהש ,םירבעה ירפוסב בוטה היה ,םתסה ןמ ,השמו ,בתכ היה איהה תעב םירבעלש הדבועה
םמצע םהש בתכה ירה, הזה יטתאפהו שלחה ןועיטה ןמ םלעתנ םא םג. הערפ תיבב ךנחתה
ושמתשה הב ,םירצמב דומלל השמ היה לוכי ותוא בתכה וניא ,םודק ינענכ בתכ ,וארה
.םיירצמ םיפילגוריהב

?יעדמ ץעוי ץורעל ןיא םאה

,תיעדמ-ודואספ תינכותב רבודמהש תוארהל ידכ קר (תודיחיה ןניאש) ולא תואמגוד יתאבה
METV ומכ םיצורעב ללכ ךרדב להקל םיעצומ הלאכ םיטרס .הרורב תירנויסימ הדנ'גא תלעב
לש יאלמב הזה טרסה אצמנ ןכא טנרטניאב שופיחב .הדועת ץורע תויהל רמייתמה ץורעב אל,
לש תדה תקלחמ י"ע קסעומה ,טרסה רצוי .הלומעת רמוח תועיצמה תובר תוירצונ תורובח
יבגל תומוד תוחכוה האיבמה ,"Son Of God" הרדסה תא םג הנורחאל רצי ,יס.יב.יבה
?הנומש ץורע יפוצל ןרקוי הז טרס םג םאה .ירצונה ושי לש י"כנתה רואיתה

תוירצונ ןהש ןיב ,תויטסילטנמדנופ תוצובק לש יאלמה ןמ שכרל הקדצה הניא תיביצקת תולד
הקעצה" ףויזה טרס אוה אבה שכרה םאה ."עדמ" לש יוסיכב אל יאדוובו ,תוידוהי ןהש ןיבו
?תולפה דגנ הלומעתכ ץראב םידרחה תא םג ומכ םיירצונה םינוגראה תא שמשמה "תמליאה

,ץורעב הפוצכ ,ילע ךיא .ןאכ ליעוי אל "תוברת ץורע" םג אוה הנומש ץורעש ץוריתה
ץורעבש ךכ לע ךומסל הלוכי ינא םאה "?עדמ" תינכות ןיבל "תוברת" תינכות ןיב לידבהל
קיפמה ימ קודבלו ץורל ילעש וא ,עדמ ןהב גצומ תמאבש עדמ תוינכותב תופצל לכוא הנומש
לנוישנ"ה ץורעל רובעא ,רבדה אוה ךכ םא ?ץורעב תינכות לכ יבגל הדנ'גאה המו
תינכות ןומימב ףתתשא אלו ירמגל םילבכה ןמ קתנתא ,בטומ וא "קיפרגוא'ג
.תירנויסימ

זועמ תורח
ביבא-לת

במת חופש
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא