הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

96 רפסמ ןוילג


במת חופש

,לצרה
:ילש םיהולא

,ילש םיהולא
ןומה ןומה ינפל לילכ וקתונ םה תמאה ןעמל ,םיפפור דואמ וניניב םירשקהש עדוי ינא
.(ןבומכ ,ילש ןועשה יפל) םינש
.ךכ לכ אל ךיגיצנו םיחילצמ יד ונילע םימקה .ךשדוק ץראב הפ ,ונל השק דואמ הנורחאל
.םישק דואמ םירבסה םג םהל שי
ךא ,ךדצמ הפי הז ,הדות תמאב .הריחבה םע ונחנא םינש יפלא תשולשכ הזמ .השקב יל שי זא
.רחא והשימ רוחבל תואבה םינשה ףלאל הככ לכות ילוא ,םיכלמה יכלמ ךלמו םלוע ארוב ,ךממ אנא
.ול םג עיגמ תצקש והשימ דוע שי חטב
...וניניב םירשקה םגו ,בישקהלב בוט תייה אל םעפ ףא ,ונ

,בוט הליל
.לצרה

במת חופש

ידשור ןמלס לש רמאמ ךותמ
2002 ץרמב 9 םוימ "The Guardian" יטירבה ןותיעהמ

לבא .בצמהמ דאמ הברה ריבסמ אוהו ,הבושח תועמשמ יטילופה ןוידל ... "
ומכ ,ודוהבש ,אוהו :וינפב טיבהל אל םירחוב ונאש והשמ ,רתוי קומע והשמ שי
וב םוקמב .םדב םרוזה לערה הניה תדה ,רדוקה ונמלועב םירחא תומוקמב
רוחס םיכלוה ונא תאז לכבו .ץורית הווהמ וניא ומשל בל םות ,תברעתמ תדה
."דובכ" לש תיתנפואה ןושלב תד לע םירבדמו ,אשונה ביבס רוחס

םשב םלועה ביבס םוי ידמ םיעצבתמה םיעשפה לכב וא ,הז לכב דבכל שי המ
םיאשומ תדה תרצוי ,ןוסא תורה תואצות וליא םעו ,בטיה המכ ?תיתדה האריה
,תופוכת הכ םיתיעל תאז ונישעש רחאלו !םרובע גורהל םינוכנ ונא המכו ,הצרעהל
.בוש תאז תושעל ונילע לקמ רבדהו העפשהל םימוטא םישענ ונא

הרק ודוהב הרקש המ .םלועה לש ותייעב תויהל ודוה לש התייעב תכפוה ךכו
".םיהולא אוה הייעבה םש .לאה לש ומשב


2002 ידשור ןמלס

.ןאכ עיפומ אלמה רמאמה

במת חופש
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא