הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

90 רפסמ ןוילג
םיטבלתמ שפוח ידהוא

:שפוח רתאל תבתוכ ינש

!תוכרבו תומולש שפוח רתאל

בוט היה לוכהו יתקליח תמאבו הקולחל רמוח םכמ יתלביק םעפו ,ינש יל םיארוק ,ייה
אוהש המ לוכאל יאכז הנידמב חרזא לכש תבשוח ינאו ,תיתדה הייפכה דגנ תמאב ינאו ,הפיו
םיכירצש תבשוח אל ינא ,בצמה רואל ,םויכ לבא .הצור אוהש ןאל תכללו שבלתהלו הצור
הככ םג יכ ,םידחואמ תויהל םיכירצ ונחנא םויכ .םהלש תיתדה היפכבו םידרחב םחלהל
:הראה/הרעה דועו ?םיחא תמחלמ םג םיכירצ ונחנא המ זא .המחלמ טעמכ לש בצמב ונחנא
לוכו שפוח תעונתו ,ינידמ-ינוחטיבה בצמה יפלכ תנווכמ בלה תמושת לכ וישכע בצמב
המ וארת ,יתוא ןיינעמ הז המ :םירמוא םישנאו ,יוארה דובכה תא תלבקמ אל היתולועפ
רומשל ךירצ תיתדה הייפכה תא עונמל תונויסינהו הלומעתה לוכ תא ילוא זא .םלועב הרוק
.רתוי םיבוט םימיל

.הבושת לבקל חמשא

,הכרבב
ינש

במת חופש

:שפוח רתאמ הנפד

,ינש םולש

ררועתנ "הרימשב םדרנ" םא .ךכ גוהנל תרשפאמ הניא תואיצמה ךא ,הפיו הנוכנ ךלש הבשחמה
יכ הלגנו ,הנעגרת יזיפה םויקה תויעבו ינוחטב טקשל עיגנשכ - םויה עיגי יאוולה -
."םיידיה ןיבמ הנידמה ונל החרב"

תיתדה היפכבו םידרחב םחליהל..." תבתוכ תא .ךבתכמ חסונב קויד יא לע ךדימעהל ינוצרב
:יתבושת ."...םהלש

."היחי ותנומאב שיא" איה ונתשיג .םידרחב םימחלנ ונניא .1

תופכל םיצמאמב םיכסוח אל םה .ונילע - "ונלש" איה - "םהלש" אל איה תיתדה הייפכה .2
.דבלב ונמצע לע אלא ,ךומסל ימ לע ןיא ונלו .ונילע

.ונמע לועפל יבושת םא חמשנו "שפוח" רתאב רקבל יכישמה

הנפד ,הכרבב

במת חופש

:שפוח רתאל בתוכ איגש

םכלש תוזרכהמ תחא ךרד םכלש רתאל יתעגה .16 ןב ינוליח רענ ינא .איגש ימש !בר םולש
קימעמ !םכלש רתאה לע םכל דובכה לכ - ןושאר רבד .םייתעבגב תורזופמה תועדומה תוחולב
תחת םתבתכ רשאכ ,תיתדה רוביצה לש החיתפה דומעל רשקהב תחא היעב יל שי לבא !ןיינעמו
תוהזב בושח וניא יתדה טביההש ,"תימואלה תידוהיה תוהזב הרכהה קוזיח" תרתוכה
אללו ,תידוהיה ונתוהז איה תיתדה ונתוהזש ןוויכמ ,היוגש וז הרמיא יתעד יפל .תידוהיה
תוהזה םג זא תמייק התיה אל תידוהיה תדה םא ,רמולכ .םיוסמ םואלל תוהז ןיא תדה
קלחה אל ךא ,ונתודהימ בושח קלח ןכ איה תדש בשוח ינא ןכלו .תמייק הניא תידוהיה
.התוא ןתמל איה יתעצהו ,וז הרמיאל דגנתמ ינא ןכל .ירקיעה

איגש ,הבר הדותב

במת חופש

:שפוח רתאמ דהוא

.רתאב ךירוקיב לעו ונילא ךתיינפ לע הדות לכ םדוק .רתאה תווצמ דהוא ןאכ ,איגש םולש

.ריבסהל הסנא .תידוהיה תוהזב בושח קלח וניא יתדה טביהה ונתפקשה יפל ,ונבתכש ומכ

.ויתורודל רצי ידוהיה םעהש תוברתה רצוא לולכימ תא תללוכ אלא ,תד הנניא "תודהי"ה
,םינוליחה םידוהיה - ונרובע .תד קר אל טלחהב לבא ,תד םג ,ןבומכ ,תללוכ איה ךכב
םוש ךכב ןיא .תד רקיעב תללוכ ותוהז ,יתד ידוהי רובע .תד תללוכ הנניא םויכ ונתוהז
תויוהזה ,ההז דע המוד תרוסמה ,המוד וננמזל תמדוקה תוברתה ,םיהז םישרושה - היעב
.םידרפנ ונחנא תדב ,תחא ונתודהי .הנוש תינומאה תוהזה ,תוהז תוימואלה

םושב ,םואלה תא תעבוק הנניא יאדווב תדה .בייחמ רשק םהיניב ןיא - םואלו תד יבגל
םואלה .יתפרצה םואלה ינב םה ימלסומה יתפרצהו ידוהיה יתפרצה ,ירצונה יתפרצה .םואל
המ .םייתד םניאש םידוהיו םייתד םידוהי שי הז םואלב .ידוהי אוה לארשי ידוהי לש
?היעבה

םא דאמ חמשא .הנייהת םא ,ךשמהב תולאש לע בישהל חמשא .ונתדמע תא יתרהבהש הווקמ ינא
.רתאב רקבל ךישמת

רתאה תווצמ דהוא - ךלש

במת חופש
ףסונ ןיינע

םיהולאב ןימאהל אל תובוט תוביס המכ
דחא לילא תדובעב םייתנש לש תומלתשה
ינוליחה סרטנוקה
םינפבמ ,"הבושתב הרזחהל רנימס" הארנ הככ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא