הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

87 רפסמ ןוילג

במת חופש

24.2.02
'בכל
ישארה ברה
ןורוד ישקב והילא רמ
!ברה דובכ


?הפרחה תא ךילונ הנא

.ונתרמשמ לע לפנו היסורמ ידוהיכ הלע ,דלי ןיידע ,ןמסקוא לאכימ
.ונלש תונורחאה הוואגה תופיט םע דחי רומח תרובקב רבקנ לאכימ
רשפאמה דסממה לש ובלב םיהולא םג ןיאו ,הלבנ ישעמל החילס ןיא
ושאר ירמושו ויסנרפמ ,םילקנה וידבע קר ונאש יתדה דסממה .תאז
רבדה ךכ םאו ,תאז ול םירשפאמ ונאש םושמ קר וחור לע הלועכ השוע
.ונל עיגמ םנמוא הז

הניאש וזכ ,תטטרומסמו תינדחפ הגהנהב "ונכרבתה"ש םג רורב
הרומא דציכ .לפנש לייחל תדבוכמ הרובקל וליפא גואדל תלגוסמ
ולו וניגיהנמ ןיב ןיא ?םייניע ליפשנ אל הכיא ?ותחפשמ שיגרהל
.עיגנ אל רבכ קוחר יכ ,ונלוכ לע יל רצ ."ירחא" :דיגיש דחא

.הרדח תיתדה הצעומה רבח ,יסחנפ לארשי


במת חופש
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא