הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

87 רפסמ ןוילג

במת חופש

24.2.02
'בכל
ישארה ברה
ןורוד ישקב והילא רמ
!ברה דובכ


?הפרחה תא ךילונ הנא

.ונתרמשמ לע לפנו היסורמ ידוהיכ הלע ,דלי ןיידע ,ןמסקוא לאכימ
.ונלש תונורחאה הוואגה תופיט םע דחי רומח תרובקב רבקנ לאכימ
רשפאמה דסממה לש ובלב םיהולא םג ןיאו ,הלבנ ישעמל החילס ןיא
ושאר ירמושו ויסנרפמ ,םילקנה וידבע קר ונאש יתדה דסממה .תאז
רבדה ךכ םאו ,תאז ול םירשפאמ ונאש םושמ קר וחור לע הלועכ השוע
.ונל עיגמ םנמוא הז

הניאש וזכ ,תטטרומסמו תינדחפ הגהנהב "ונכרבתה"ש םג רורב
הרומא דציכ .לפנש לייחל תדבוכמ הרובקל וליפא גואדל תלגוסמ
ולו וניגיהנמ ןיב ןיא ?םייניע ליפשנ אל הכיא ?ותחפשמ שיגרהל
.עיגנ אל רבכ קוחר יכ ,ונלוכ לע יל רצ ."ירחא" :דיגיש דחא

.הרדח תיתדה הצעומה רבח ,יסחנפ לארשי


במת חופש
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא