הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

82 רפסמ ןוילג
תולפת תונומאו עדמ ,תד לע


.תרזוע הניא םלועל היגולואית
ליל תוצחב ךושח ףתרמב תשפחמ איה
.אצמנ וניאש רוחש לותח רחא
.רבד לכב םמצע תא ענכשל םילוכי םיגולואית

.יאקירמא רפוס ,1907-1988 ,ןיילנייה .א טרבור
,ינוידבה עדמה רנא'ז לש םימכחותמה םירפוסה דחאל בשחנ
.רנא'זה חותיפל תובר םרת רשא

שפוח רירגש ,באוי ידי לע ונילא החלשנ הטטיצה

Forum Hofesh

ףא ,תורודה לכב םדאה ינב לש םקלח תנמ היהיו וניה ,היה תונוש תונומא ינב ןיב חוכיו
תאו ומצע תא דימעה שפוח רתא םג .דגנמש תודמעה תקדצב הכ דע וענכתשה טעמ ךא יכ
,לכשה ןיבל שגרה ןיבש רושיגה רסח דוגינה ףא לע ,ולא םיאשונב חותפ ןוידל ולש םורופה
ובש עגר ותואל דע ,תעדל םיריבסו ןוידל םיליבק ולא לכ .ןויגיהה ןיבל הנומאה ןיב
ןאכ .האופרה םוקמב "יאופר ןורתפ"כ ,(רזג תסייד ,ןכ) רזג תסייד הנומתל תסנכומ
.רחאה תא ןיבהל ונתלוכי תמייתסמ


:רתאה תועצמאב רימע ןד 'פורפל הנופ ,רתאב רקבמ ,רזעילא

,רימע ןד רוספורפ דובכל

הירואיתש עודי .רתויב ךוראה ןמזל דע רתויב ןטקה רמוחהמ "שי"ב קסוע ילנויצרה עדמה
.היצלוקפס רתויה לכל איהו ,עדמה םלועב תבשחנ הניא היצלומיס יוסינ תחכוה ילב תיעדמ
ואיבהש םירמוחה ווהתה ךיא וא ?ץפמל ואיבהש םירחא םיטנמלא וא םיזגה ושענ הממ
בשוח התא םאה ."ןיאמ שי ארב ימ" :דומלתה ןושלב .'וכו ?ואיבהש םיטנמלאה תווהתהל
התאש חינהל ריבס ?ןיאמ שי לש היצלומיס תושעלו הז תא ריבסהל תורשפא שי עדמה ידיבש
אל איה - הבושת ךל שי םא ,תורחא םילימב .ןיא ,ילכה תא ונל ןיאש ,אלש יתא םיכסמ
עדמל ןיאש יל המוד ,תינש .דבלב היצלוקפס אלא ,עדמה םלועב לבוקמש ומכ תיעדמ הבושת
ספאמ תושעלו ,ויצארב תלבגומ םדאה תסיפת ירהש ,ןיאמ שי הווהתנ ךיא היצלוקפס וליפא
.ונלש לבגומה לכשב ריבסהל ןתינ אל אוה דחא

לע ריבסהל ןתינש הממ לעמ וא רבעמ אוהש חוכ שיש ,איה הרואכל הריבסה הטלחהה ןכ םא
וא ,ןוילע חוכ שי ,תורחא םילימב .היצלומיס תושעל ןתינ אלש ןכש לכו ,ילנויצרה עדמה
תנעטכ ,היסנפל ךלה אוהש רמאיהל ןתינ אל ןכ םאו ,ןמזה טנמלא לעמ אוהש ,םיקולא
לעמ אוהש רבד לע תולאש לואשל ןתינ םאה .םיירגוסב קר ,התע תעל ,תאז לבא .םיטסיאדה
לע לאוש התא ירהש ,אלו אל תרמוא הקיגולהש יאדווב ?'וכו האושהו ערו בוט - ויצארל
הלאש לכו ,עבצ יבגל רוויע ומכ ונחנא ילנויצר-לעה דמימה יבגלו ,גשומ ךל ןיאש דמימ
הלוחכ הצלוחל םא יתא חכוותמש רוויעה ומכ ,תישפיט וא דרוסבא םצעב איה םיקולא לע
ינורטקלא ראוד חלש םיקולאהש ןעוט ינניא התע תעל .המודא וא הקורי הבינע רתוי םיאתמ
.ןיאמ שיה תא השע אוהש ילנויצר-לע ןוילע חוכ שיש לבא ,תווצמ ג"ירתל רשקב ונבר השמל
שי השוע התאש ךיא יל הארתו ךלש הדבעמל יתוא ןימזתש דע ,ןכש תרמוא תיגולה תוריבסה
.ןיאמ

- היצלומיסה תא תושעל םילכה תא םלועל ךל ויהי אל םויה לש עדמה יפל :רמואו רזוח ינא
ךממ אלפומב" :ל"זח ןושלב .ילנויצרה יעדמה םוחתל ץוחמ אוהש םוחת שי :תורחא םילימב
ירק - לבגומ יתלבה יבגל תוישונאה לש תולבגומה ללגב אלא ,רוסיא רותב אל - "שורדת לא
?הקיגולב יתיעט .םיקולא וא ,ןוילע חוכ

,בר דובכב
רזעילא

Forum Hofesh

:ביבא-לת תטיסרבינואמ רימע ןד 'פורפ

םעט ןיאש ןעוט התאש תורמל - ןכלו ,בשוח םדא התאש רכינ ךבתכממ .בר םולש רזעילאל
הארנ ןכא .ילנויצר ןפואב ךיתולאש לע תונעל הסנא - םלועה תישאר אשונב ילנויצר ןוידב
אל רבד םושש ןעוטש ימ .ונשי "שי"ה ןכאש גילפד ןמ תיל .תויגול תויועט רפסמ תיעטש יל
,ןעוט עדמה .ומיע חכוותהל םעט ןיא ןכלו ,םייק וניא ומצע אוה םג ותטישל ירה ,םייק
יקוח םג םימייק ,םייקה ירמוחה םלועה דבלמש ,ךכב רפוכה ליכשמ םדא ףא ןיאש יל המדנו
יקוליח .הלא עבט יקוח דומלל איה עדמה לש ותרטמו ,גהנתמ ירמוחה םלועה םהיפלש עבט
,יעבט-לע (תוחוכ וא) חוכ םג שי םאה הלאשב םה םיישפוחה ןיבל םינימאמה ןיב תועדה
שי הלא (תוחוכל וא) חוכל םאה הלאשב - ךכמ רתוי ,עבטה יקוח יפל אלש לעופה רמולכ
םיטסקט תרימא ,רחא וא הז סקט םויק ,תרחא וא וז תוגהנתה םא הלאשב - רתוי דועו ,ןוצר
לע םירבדמשכ .ונתבוטל ברעתי ןוילע חוכש ךכל םורגל םילוכי 'וכו םירחא וא הלא
הקיטמתמהו הקיגולה יקוחל אלו ,הז גוסמ ןוילע חוכל ,ללכ ךרדב ,איה הנווכה ,"םיהולא"
.לשמל ,הקיסיפה יקוח לולכמל וא

יא ,העריא ןכאש איה תחאה .ןהילאמ תורורב ןניאש תוחנה המכ ,שרפל ילבמ ,חינמ התא
םיטנאווקה תרות .ירשפא היה אל הזכ רבד ,תיסאלקה הקיסיפה יפל .ןיאמ שי תריצי ,םעפ
:והשמ לש םדקומ םויק החינמ איה םג לבא ,קירמ רמוח תורצוויהל תיטרואית תורשפא תנתונ
הנמיהמ תודע םוש ונל ןיא לבא ,ןוילע חוכ הזל אורקל רשפא .הקיסיפה יקוח לש תוחפל
יפכ ('וכו םדאה ינבל תוסחייתה ,ןוצר) תוישונא תונוכת ןתוא תא הז חוכל סחייל ידכ
יאצממ תא ריבסהל האבש תיעדמ הירואית איה לודגה ץפמה תירואית .םיהולאל תדה תסחיימש
ןיאל הלא םיאצממל המיאתמש ןבומכו ,המישרמ הרוצב תאז השוע איה .ונידיבש היגולומסוקה
תלוכיה אלו הנווכה אל הל ןיא לבא .תונושה תותדה לש האירבה יסותימ לכמ רתוי ךורע
.תיפוסוליפ הלאש אלא תיעדמ הלאש הניא וז ,"הביס"ל אלו "רוקמ"ל אל סחייתהל

יקוח" וא ,"םיינושארה היגרנאהו רמוחה" ומכ) תחא תינושאר תושי ףילחהל ,יתדה ןויערה
תא ונתנבהל רבד םוש םרות וניא ,("םיהולא") תרחא תינושאר תושיב ("םיינושארה הקיסיפה
יבגל ומכ ,וז תושי יבגל םג בישהלו לואשל ןתינ תובושת ןתואו תולאש ןתוא יכ ,םלועה
לכ יבגל תאז תושעל ןתינ ,"שורדת לא ךממ אלפומב" ידי לע ץרתל םינכומ םאו ,תרחאה
.איצמנש הירואית

תותימאל ןעוט וניא עדמה ,תישאר ."היצלומיס ןויסינ"ב חרכהה רבדב םג קדוצ ךניא
םיקדוב ונא .עבטה תועפותל ,רשפאה לככ טושפ ,רבסה תקפסמ תיעדמה הירואיתה .תוטלחומ
תא תורתוס ןויסינה תואצות םא .תונויסינ ידי לע ,רשפאה תדימב ,הירואיתה תא
תומיאתמ תואצותה םא .ןקתלו קודבל ךירצו היעבב תאצמנ הירואיתה זא ,הירואיתה
תואצותה ובריש לככ .תיפוס החכוה וז ןיא לבא ,הב ונלש ןומאה קזחתמ ,הירואיתל
לע תששואמש הנומא ,הקיסיפב ונמאה אלול .ןומא רתוי הב ןתינ ךכ ,הירואיתל תומיאתמש
לכ אל ,סוטמב םיסט ונייה אל ,תושונאה לש רבטצמה ןויסינהמ תויודע אוביר יפלא ידי
םא לדגת ונלש ןומאה תדימש רורב ,םיוסמ ערואמ הריבסמ הירואית םא .חריל ליטב ןכש
תא תוריבסמש תוירואית יתש ונל שישכ .חרכה ךכב ןיא לבא ,ולש היצלומיס תושעל לכונ
- ןכ םאו ,תואיצמה םע תויטנטסיסנוק תוירואית ןהיתש םא לכ םדוק קודבנ ,עוריא ותוא
וזיאב .ןהמ תחא לוספיש ףסונ עדימ ונל היהיש דע ,ןהיתש ןיב תישפוח הריחב ונדיב שי
םהש םירבדו םינוילע תוחוכ תברעמ הניאשו רתוי הטושפה וזב ללכ ךרדב ?רחבנ ןהמ
ונל תואיבמ ןניאו עדי םוש ונל תופיסומ ןניא הלאכ תוירואית יכ - ונתניבמ םיאלפומ
.תלעות םוש

יהוז לבא ,ךירבדכ ,היצלוקפס ןכא איה םלועה תאירב רבדב תיעדמה הירואיתה ,םוכיסל
לכ אלל היצלוקפס איהש תיתדה הירואיתל דוגינב - ךמתסהל המ לע הברה הל שיש היצלוקפס
ךמתסהל אלו ןוריוואב סוטלו הקיסיפה יקוח לע ךמתסהל רחוב יתייהש םשכ .יתדבוע שושיא
יעדמה רבסהה תא ףידעמ ינא ןכ ,ףפועמ חיטשו ףושיכ לע וא יל עראיש ךרדה תציפק סנ לע
תורמל ,תישארב רפסבש רבסהה לע ,לודגה ץפמה תירואית תא רמולכ ,םוקיה תישארל
.הז רבסהל ונלוכל שיש ברה טנמיטנסה

רימע ןד 'פורפ ,הכרבב

Forum Hofesh


:רזעילא

עדמה .תורעה המכ ימצעל השראו ,הריהמה הבושתה דעב הדות .הכרבו םולש רימע רוספורפל
קר עדמה ,היגולאנאב .טוטיצ ףוס ,םיפוסוליפל הז תא ריאשמו הביסבו רוקמב תקסוע וניא
לש םינפה בצעמש וילאמ ןבומ וישכע .ידוסיה הנבמב אל לבא תיבה לש םינפ בוצעב תקסוע
םינפ בוציע השע אוהש ןועטל לוכי אל םג אוהו םירדחה לדוג תא ביתכהל לוכי אל תיבה
,םיקולא תואיצמב רפוכ אוהש ,טסיאתאה .םידרשמ ןינב הצור תיבה לעב םא רויד לש הפי
תאש ,הדומ אוהש טסיאדל בורק רתוי יתד אלה ;יעדמה ךפיהלו ,יעדמ יוביג םוש ול ןיא
חוכה המ .עבטה יקוח תא השעש ןוילע חוכ הזיא תאז לכב שיו ,ריבסהל לוכי אל אוה רוקמה
.ומוחת הז ןיא ירהש רבדל ילאירה יעדמה לש תוכמס םוש ןיא ןוילעה חוכה לש היצקנופהו
חוכה םאה .עבטה יקוח יפל התע תעל םייקתמ םלועה בור יפ לעש עובקל לוכי קר אוה
?עבטה תא תונשל ודיב םאה ,עבטה יקוח תא השעש ןוילעה

תאז לכב שי .ןוילעה חוכה לש תילאיר הרדגה ול ןיא ירהש ,עדמ לש םוחת הז ןיא ,בוש
.הצור אוה םא ,םתוא תונשל לוכי םג עבטה יקוח תאירב לע יארחאש ימש ,תמיוסמ תוריבס
ךלה הזה חוכהש ,םיטסיאדה תעד רשאמ תוחפ אל (יתעד תוינע יפל) ד"נעפל תוריבסה
יקוח יפל קרו ךא להנתמ םלועהש ,םכסומ תמאב םאה .ילאיצנטופה חוכל ןאכ דע .היסנפל
םיחתנמ קיפסמ שיש יל המדנ ?עבטל ץוח אוהש המ הרוק םימעפלש ,ששח ןיא תמאב םאה ?עבטה
ריכהל ילב ,חותינה תא רסא תוקוחר םיתעל יתימא ר"ומדאו ,חותינ תושעל וויצש םיריכב
!קדצ ר"ומדאהו ,חצר אוה חותינה תעינמש וקעצ םיאפורהו ,הלוחה תא

ר"ומדאמ הכרב השקיב איהו דש ןטרסב התלח יתדוד ,םירשע ןב זא יתייה ,הנש םישלש ינפל
ןטרסהו .רזג לש הסייד םישת אלא ,חותינ השעת אלש הנע אוהו .חותינה תחלצהל בינישטרקמ
ותוא יתלאשו ,שרויה ,ולש ןבל יתרשקתה םוקמ ותואב הלחמ התואב התלח ילש אמיאשכ !םלענ
לע יאופר חוכ היה אבאלש יל הנע אוהו ,תיטפואמוה האופר וא הלוגס ותואב שמתשהל םאה
תורשע שי .םיאפורה תעדל דגנתהל הלילח לבא ,ללפתהלו לחאל לוכי קר אוהו ,יעבט
םיאפורמ הזכ רופיס רפסל עדוי אלש ץראב לודג םילוח תיב ןיאש ינבשוחו הלאכ םירופיס
םיר"ומדאה לצאו םיריכב םיאפורמ תוידע שי .םהינימל םינטלרשמ רבדמ אל ינא .םיריכב
םיצעיימ םה ללכ ךרדב .חותינה תא םיללושו םיברעתמש הרוק לבא רידנ הז .םייתימאה
קיפסמ התא .םימעפל הרוק חותינב ךרוצ ןיאש תואדוב רמול לבא ,המודכו אפור דוע לואשל
,עבטה יקוח יפל ובור בורב םייקתמ םלועב הקיגולה .תמא רבוד ינא םא אדוול טסילאיר
םיכירצ םה ;עבטה יקוח ברעתמ ןוילעה חוכה .םיטסיאדה תעדל דוגינב תורידנ םיתעלו
לוכי עבטה יקוח לש איצממהש איה תוריבסה .סנ לע כ"דב ךמוס ינניא ינא םגו ,דומיל
.טלחהב ןה תורידנ םיסינ לש תונמאנ תויודע .עבטה תא תונשל

םילימב .עבטה יקוח יפ לע עבקנ ללכה ןמ אצוי ילב לכהש ,ךלש הירואיתב םיסונימ ינש
םינוכנ קר םה ,היצלוקפס רדגב דוע םייתניב םהש ,היצולובאה תרותו ץפמה תרות ,תורחא
ארבנ םירמאמ הרשעב" םרמואב ל"זח וזמר רבכו ,ונתשה אל םלועל עבטה יקוחש המויסקאב
,דחא רמאמ .תולשלתשהה תרותל תמיוסמ הקדצה שי ."ארביהל לוכי דחא רמאמב אלהו םלועה
םיקולא תואיצמ לע הלאשב קסוע וניא ילאירה עדמה םוכיס .דחא רמאמב הצר אל אוהש אלא
יקוח תא דומלל םהלש םוחתה לכ ,םיקדוצ םיטסיאיתונומה וא םיטסיאדה םאה וא

םוחתל ץוחמ אוהש רבד לע תיעדמ תעד עיבהל תוכז םוש םהל ןיא לבא ,םימייקה עבטה
םוקמב עדמ לש הלטצאב שבלתהל אל לבא אל וא יתד אוה םא רוחבל םדא לכ לש ותוכז .םהלש
רבד םוש ךל יתשדיח אלש בשוח םצעב ינא יבתכמ תא יתארקש ירחא .עדמה םשב רבדמ אל אוהש
.יל רשאת םא חמשא .ךלש םילימה תא יתרבסה קר

בר דובכב
רזעילא

Forum Hofesh


:רימע ןד 'פורפ

."םיהולא" תואיצמב אלו עבטה יקוחל "הביס"ב קסוע וניא עדמה ,ןכא .בר םולש רזעילאל
חוכ" תואיצמ רבדב הנעטה .םייאליטרע םיגשומב אלו בטיה םירדגומ םירבדב קר קסוע עדמה
אלו בויחל אל - יעדמ ןפואב הילא סחייתהל ןתינ אל ןכלו תרדגומ הנעט הניא "ןוילע
תויושע ונייחב םייעבט-לע תוחוכ תוברעתה רבדב תומיוסמ תונעט ,תאז תמועל .הלילשל
וליפאו ,יעדמ רושיא םעפ ףא ולביק אל הלאכ תונעט .תיעדמ הקידבל תונתינ תויהל
.וכרפוה

דואמ הברה שי .תידוהיה תדב קר אלו ,תויוברתו םימע הברהב םילבוקמ םיסנ ירופיס
הברהש הז .םילילאה ידבועו םיטסיהדובה ,םימלסומה לצא םגו םירצונה לצא םיסנ ירופיס
שודק וא ידוהי יברש הז םג .תמאב םירוק םהש חיכומ אל םהב םינימאמ םדא ינב דואמ
אירבמ ,ויפושיכ וא ותצע ,ותכרבב רזענש הלוחהו םימעפל חילצמ טבש לש ןאמש וא ירצונ
קודבל ךירצ יעבט-לע יאופר חוכ רבדב הנעט ססבל ידכ .תיעדמ החכוה רדגב ונניא ךכ רחא
האפירש ,רזג לש הסיידה ומכ החלצה רופיסב קפתסהל רשפא יאו םירקמ הברה יתטיש ןפואב
.ןטרסמ הדודה תא

םלועה םויקל "הביס" שקבלו איהש תומכ תואיצמה תא לבקל ברסל םדא לש ותוכזש ןבומכ
םייושע וא ונתשה עבטה יקוחש חינהל ךכ םשל ךירצ םא םג ,וילע חיגשמש "תיב לעב"ו
ידי לע ותבוטל לעפיש ןוילע חוכ לע עיפשהל ותלוכיבש ןימאמ אוה םא לבא .תונתשהל
ויה םויה דע תאזה הקידבה תואצות .הקידבל תנתינש הנעט רבכ יהוז ,םיוסמ ןחלופ
.םידוהיה רובע דחוימב ,דואמ תובזכאמ

םימייק םאה .תיעדמ הקידבל תודמוע ןניאו תויעדמ תונעט ןניא תויסיפטמה תונעטה ,רמולכ
לוכי דחא לכ .תיעדמ הלאש הניא ,אבה םלוע וא ,םיאפר תוחור וא ,תויפ וא ,םילילא
םאה וא ,םשג האיבמ םשגה תליפת םאה ,תאז תמועל .םימייק םניאש חיכוה אל עדמהש ןועטל
.הקידבל תנתינש הלאש רבכ יהוז ,םשג רתוי דרוי הטימשה תנש ינפל

Forum Hofesh


:רזעילא

ינוליח גולונגטנר אפור החפשמ בורק יתוא רקיב הרקמב .הכרבו םולש רימא ןד רוספורפל
.םיר"ומדא םע וא תידרח היסולכוא םע תוכייש םוש ול ןיאש ,ינקירמא

לופיט וא ,חותינ ירק ,יאופר לופיט אלל םלעיי ינסרה ןטרסש יוכיסה המ ותוא יתלאש
לופיט לפטמ אלש ימ לכו ,ספא ,ירמגל םלעתיש 100,000 -מ 3 -מ לדגי אלש ותבושת ינרק
לפטל וא חתנל אלש דיגי רחא תפומ לעב וא ר"ומדא םאו .חצור אוה ינסרה ןטרסב יאופר
לדגי אל ןטרסהו לפטל אל דיגי ףשכמ לידבהל וא ר"ומדא םאו ,חצור אוה יתנרקה לופיט
לק לש ונב ןבו ףלא האמ ינמ שולשל ךייש ןודנה הלוחהש תפומה לעבה עדוי ןיאמש .סנ הז
הזונגאידל דגנתמ רחא תפומ לעב וא ר"ומדאש הרקמ לכו ,ירמגל םלעתי ןטרסה םא רמוחו
םירבדש ךל חיכות חטשב הקידב :רמואו רזוח ינא בושו .תפומ רדגב אוה חילצהו תלבוקמ
לש םיאבגה תא לאשת ןוחטיב רתילו ,ץראב םימסרופמה םיאפורה לאשת .םירוק הלאכ
לפיטש אפורה םשו הלוחה םש ,םהיר"ומדא לש םיתפומ לע ךל ורפסיש םימסרופמ םיר"ומדא
.קדצ אוהו תיעדמ הזונגאיד לש אצוי לעופל דגנתה ר"ומדאהש םירקמ תורשע אצמיתו םהב
םתונשל לוכי אוהש ריבס עבטה יקוח תא ארבש ןוילע חוכ שי םאש ,יתבתכש המ דבלמ
ךל ןיא םא ,דחיב קודבנש םיכסמ התא םאה .תוקיפס ןיאש ןמז לכ הווש קר אוה .תיטמויסקא
.תונתשהל םילולע אל עבטה יקוחש ,המויסקא יעדמ ןושלב ךלש הנומאב תוקיפס

בר דובכב
רזעילא

Forum Hofesh

:שפוח רתאמ דהוא

ךניב תטרופמהו הכוראה תובתכתהה תא יתארק .רתאה תווצמ דהוא ןאכ ,רזעילא ךל םולש
תוחוכ לש םמויק לע רבדמ התא :ןוידה לובג הצקל םתעגה יתנבהל ,רימע ןד 'פורפ ןיבל
וא רזג תסיידב םדא ינב אפרל םיר"ומדא לש האלפומה םתלוכי לע ,םיסינ לע ,םינוילע
.םירבדה תותימאל םיאבג לש תויודע לבקל ןכומ םג התאו ,האופרה םוקמב םימוד םיעצמאב
הנענש ךכב רתויב בידא היה אוה :רימע 'פורפ תא דוע דירטהל יוארה ןמש רובס ינניא
,דוע ודירטהל הקדצה ךלש תונורחאה תולאשב האור ינניא .רקיה ונמזמ ךל שידקהו ונתשקבל
ןיבמ ינניא .אפורב אל םג ,ןעדמב ךרוצ ןיא יטסימה יופירה םוחתב תולאש לעש דוחייב
,יאופר לופיט אלל ןטרסמ יופיר לש ,ספאל ףאושה ,ירעזמה יוכיסה תא רשוק התאש רשקה המ
תא יתחנהש בל תמשש חינמ ינא ?ר"ומדא וא בר ,לילא אפור ידיב הז םוחתב הטלחה ןיבל
תכורפה ילוש תריפתל שמשי טוח הזיא טילחי אל אפורש הדימ התואב .תחא הציחמב םתשולש
םג ךכ ,תמ לש ופוגמ ינתמיא חוכב תצרופה "האמוט" לש הניד המ וא ,תסנכה-תיבב ןוראב
תאז ףא-לעש ימ .הלוח םדאל תתל שיש יאופרה לופיטה אוה המ וטילחי אל ר"ומדא וא בר
לכו ,רימע 'פורפ ךל בתכ םגש יפכ ,ותוכז וז וילוחב לפטמכ לילא-אפור וא בר ףידעי
תוחוכב ןימאמ התא םא ."אירב היהת" תישונאה הכרבב ותוא ךרבל אוה תושעל ינא לוכיש
.הזב םג החלצה לחאל אלא יל ןיא - םיתפומו תותואבו םינוילע

,הכרבב
שפוח רתא תווצמ דהוא
Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא