הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

79 רפסמ ןוילג
תעבוקה תידוהיה הכלהל רוקמה והמ
םידוהי םה הידוהי םאל תב/ןבש

במת חופש


שפוח םורופב הינגוא לש התלאשל רפל דידק 'גניא לש ותבושת

:הלאשה הלאשנ שפוח םורופב

סנוא ישעמ ושענ םינוויה ימיבש ךכמ העבנ הידוהי םאל ןבכ ידוהי תרדגהש םעפ יתעמש
הרדגההש יתדה יסיג י"ע יל רמאנ ינש דצמ .םידוהיכ ורדגוי ודלויש םידליהש וצרו
יתוא תונפהל לוכי והשימ םאה .'ד-ו 'ג קוספ םירבד רפסב 'ז קרפל י"שר שורפמ תעבונ
?ןיינעב םינדש םייניצר תורוקמל

,תולוכשא-שיא ,רפל דידק 'גניא לצא ונכלה
:ותבושת ירהו ,תידוהיה הכלהב עדי-ברו ליכשמ

ידוהי רבג לש םנב יכ םידמלמ םה :רחא ןפב לבא ןיינעל םירושק ןכא תרכזהש םיקוספה
תומבי ,ילבב האר ,תאז הריכזמ ארמגה י"שר ינפל הנש 700 רבכ .ירכונ אוה הירכונ השיאו
םירבדב ,הרותב בותכ) ארק רמא יאחוי רב ןועמש יבר םושמ ןנחוי יבר רמא" :'א / ג"כ
אבה ךנב ןיאו ,ךנב יורק תילארשימ ךנבש םידמול ןאכמ (ירחאמ ךנב תא ריסי יכ 'ז קרפ
('א דומע ג"כ ףד תומבי) ארמגה התוא ךשמהב ."הנב אלא ךנב יורק םיבכוכ תדבועה ןמ
קוספה ותואמש (ישא בר לש וגוז ןב ,בושח ארומא) אניבר לש ותעד תאבומ ,יתרכזהש
בשחנ ירכונו הידוהי לש ןב - רמולכ "ךנב יורק ירכונה ןמ אבה ךתב ןב" יכ םג םידמול
לכ רומאכ ."ירחאמ ךנב תא ריסי יכ" םירבדב קוספה ירבדמ ארמגה תדמול תאז םג .ידוהי
.ארמגה ירבד לע רזוח טושפ י"שר .י"שר ינפל הנש 700 -כ הז

רפל דידק 'גניא


במת חופש


:רפל דידק 'גניאל בתוכ דהוא

ךתעד תא םג אלא ,תעדל ונשקיב םיאנתה תעד תא קר אל לבא ,רקי רני'גניא ,ךל הדות
,הענכנ לארשי תסנכש ףאו ,דומלתה תמיתח םע המתחנ אל ידוהי והימ תייגוס ירהש .ךלש
ךתעדו .םוי לכב טעמכ הלועו תרזוח תוהזה תלאש ,םייתד םיביתכתל ,ונתפרחלו ונתשובל
םא הנשמ הז ןיאו ,ידוהי הרוהל ןב לכש ,איה תיטרפהו תישיאה יתעד ?יהמ ,אופא ,ךלש
המגוד ,לשמל ,חקינ .ידוהי אוה ,ידוהי תויהל הצור רשאו ,בא וא םא אוה הז הרוה
המ .ל"וחמ דלי םיצמאמש ,םילאוסקסומוה ,הזל הז םיאושנ ,םידוהי םירבג גוז לש תינוציק
?ידוהי ?דליה לש (הרקיעמ הרורב תיטרפה ותוהז ןכש ,תריינבש וז ,תימשרה) ותוהז ההת
.ימעטלו יתעדל ,יאדווב


:בישמ רפל דידק 'גניא

,רקיה דהוא

והימ" ןיינעש בר-יב-רב לכל עודי ירה ...לואשל םיעדוי םתאש תובוט תולאש וליא ,יוא
יכרדכ תושעל אלא לכוא אל ןטקה ינאו .הברה ןיסומלוק וילע ורבתשנ רבכ "ידוהי
םימכסומ תונורתפ ירהש) תויעבה ןמו תושיגה ןמ תצק ריאהלו עיבצהל :םילודג םיניינעב
:תובישחה רדסב אקווד ואלו ,ךכ רמוא ןכלו .(ןיא

ןיא ירהש - "תיתכלה העיבק" אלא "יתכלה רבסה" ונניא םכל יתתנש המ קוידה ןעמל .1
תוינש רשעב לבא ,הכלה עובקלו םיקוספמ םירבד "דומלל" ל"זח לש םכרד .יתימא רבסה ןאכ
ארק רמא רפל יבר רמא" :קודו ל"זח ירבדמ ךופה קוספה ותוא תא ריבסהל ינא וליפא לוכי
אב וליפא ,ךנבכ ךנב-ןב ,'ירחאמ ךנב תא ריסי יכ ' [ז קרפ ,םירבדמ קוספה רמוא]
,ןאכמ .ןכש לכ אל ךתב ?םיבכוכ תדבוע ,דידק ןבר רמא .ךנבכ אוה ירה םיבכוכ תדבועמ
תדבוע לש םנבש ,ונדמל דימו ףכית ." 'וכו 'וכו ...ךנבכ ירכונה ןמ אבה ךתב-ןבש
רסח ינא ןיא !תולק ילק - םידוהי םהינש םיבכוכ דבועו הידוהי לש וא ידוהיו םיבכוכ
...םייניעב השודק לש טבמו הובג חצמ ,ללבודמ ןקז אלא

ימ - ידוהי" :'ב4 ףיעס תובשה קוח האר :ידוהי אוה ימ קיודמב העבק רבכ הנידמה .2
,תיתד הרדגה וז תועדה לכל ."תרחא תד ןב וניא אוהו רייגתנש וא הידוהי םאל דלונש
,הז קוח יפ לע ,בושחל לוכי ונניא שיא .ותוהמו "רויג"ה תרוצ לע אוה ידיחיה חוכיוהו
.ידוהי םואלל ףרטצהל ךרד ןיא .רחא וא הזכ רויג לש יתד טקא אלל תודהיל ףרטצהל רשפאש

ןייעל יואר הז ןיינעב .הנידמה יקוחב אל לבא ,תודהיל תורחא תורדגה יאדו שי .3
המכ לש םהיתובושתב ןייעל ךירצ יאדובו ,רנרב .ח.יו םעה-דחא ומכ םישנא לש םהיבתכב
הנורחאל קר - הז ןיינעב םהילא הנפשכ ןוירוג-ןב דודל ונעש לארשי ילודגמ תורשע
ןכא אוהו וב יתנייע לבא ומש תא רכוז ינניא ינובאדל .רואל אציש רפסב הלא לכ ומסרופ
.תואלמה תובושתה תא איבמ

ינניא ינאש ןויכו ,תד 9/10 תוחפל אוה תודהיה ןיינע לכש ןויכ :ילש יתעדל רשאב .4
לש היססבוא רקיעב איה ,יתיליג ךכ ,ילש תודהיה .יתוא ןיינעמ ךכ לכ אל קסעה לכ ,יתד
תואספוק רושקל וא םשג-ידוקיר םתיא דוקרל ןכומ ינניאש הדבועה ןמ דאמ םישגרנה ,םירחא
ללפתהלו "יסננ רזג"כ םג יתוא רידגהל םה םילוכי ידיצמ .יעורזלו ישארל תורוחשו תונטק
לכב קבאיהל יתוא איבמו יתוא םמוקמש דיחיה רבדה ."טסורפנס" ילעפמ דיל יתמשנ תלצהל
םירבד ילע תופכל ידכ םייתד םיקומינב םישמתשמ םהש ,אוה םיידוהיה תדה ישנא דגנ יחוכ
םה הזל רבעמ !דבע תויהל ברסמ ינא - ינאו יתוא דבעשל םיצור םה .םהב הצור ינניאש
ליבשב ,"תדבוא המשנ" ינא םירצונה ליבשב) םיצור םהש ךיא יתוא רידגהל םילוכי
יניעמ הניש םירידמ םירבדה ןיאו - "ןי'זיאג" םינפיה ליבשבו "רפוכ בלכ" םימלסומה
םהישוקשקמ והשמ ילע תופכל וסני םא םהל יובאו יוא לבא (ילש "תודהי"ה ןיינעמ רתוי
!(םהישוקשק תא ריכמ ינומכ ימו)

דחיו תודהיה תונורקע תא החודש ימ לכ לע תואלפתמ םייניעב לכתסמ ינאש ,ןבוי וילאמ .5
!ותייווהל םירושיאו ויתויעבל תובושת םכותב אוצמל וחוכ לכב שקעתמ תאז םע
שי ןיינע הזיא - הליקסב גרוהל םיאצומ תויהל ,תודהיה יפ לע ,םיבייח םילאוסקסומוה
תוזבתהל םהל המל ?ךכל שי תובישח הזיא ?וזכ תדמ "רושיא" לבקי םהלש ץמואמ דליש םהל
וא תעבקנ תוהז םאה - ץמואמה דליה לש "ותוהז" לע רבדמ התא ?םתוא םיבעתמה ינפב
?ינוציח טקא י"ע תבתכומ

.החילסה ךתאו יתבושתב יתכראה תצק

רפל דידק 'גניא


במת חופש


:ףיסוהו קפאתהל לוכי אל ,ףדה תא ךרעש ,רורדו

:אוהו ידוהי שיגרמש םדא ןיב לדבה האור אל ינא
הידוהי אל םאלו ידוהי באל ןב -
ידוהי אל באלו הידוהי םאל ןב -
הידוהי אתבסל / ידוהי אבסל דכנ אוהש םיידוהי אל םירוהל ןב -
ידוהי וניא הב דחא ףאש החפשמל ןב -

זא .תיעיברה םע אל לבא תונושארה תורדגהה שולש םע תויחל םילוכיש הלאכ שיש ןיבמ ינא
,םיסמ םלשמ ,ותסנרפל דבוע ,ל"הצב תרשמ אוהו תיעיברה הרדגהב לפונש והשימ לע ובשחת
תא בעתמ ,אבצב תרשי אל םלועלש הרותב ןואג הבישי דימלת לע ובשחתו .ןמאנ חרזא רוציקב
.האנש תילכת אנוש תינויצה הנידמה תאו םיינוליחה טפשמה יתב

ךיא אלו ידוהי והימ איה ןאכ הלאשה לבא ,עדוי ינא ,תובשה קוח םע הייעב השוע הז
.תרחא םעפב ילוא הז לע .תובשה קוחב הייעבה תא םירתופ
במת חופש
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא