הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

78 רפסמ ןוילג
תדו עדמ


Forum Hofesh


:לט

,בר םולש "שפוח" רתא תווצל

!!!דובכה לכ .םתרציש עקשומהו בושחה רתאה לע םכידי תא קזחלו םכל תודוהל ינוצרב הליחת

הבתכה חורמ ."םיטלחומ םידוגינ - תדו עדמ" תרתוכה תא תאשונה הבתכל סחייתהל יתיצר
ןנשי ,יתעד תוינעל ,םלוא .רבדה ךכ ןכאו ,ירמגל םינוש םירבד ינש םה תדו עדמ יכ הלוע
:תויסיסב תויועט רפסמ הבתכב

,תותדה תיברמל ןוכנ - "םיבר םימוחתב תולאשו ןויד םייקל הב םינימאמה לע תרסוא תדה"
תונוש רשא תותד שי יכ רוכזל ונילע .תותדה לכ יבגל ןוכנ רבדהש חוטב ינניא םלוא
.רוסאהו רתומה יבגל ןתסיפת םג ךכו ,תויטסיאיתונומה תותדה שולשמ תיתוהמ

וניא עדמה םלוא ,ןוכנ טפשמב ןושארה קלחה - "טלחומ שוקשקכ הלטבמו תדהמ םלעתמ עדמה"
השיגה יכ רמול קיודמ אל הז היהי ןכל .תדל סחייתמ ונניא עדמה יכ ,תדה תא לטבמ
תא ךירעהל לוכי וניא עדמה ,רמאמב בתכנש ומכ .טלחומ שוקשק לאכ איה תדה לא תיעדמה
תנתינ אל םג תדה ,ךדיאמ .תיעדמ ךרד םושב החכוהל תנתינ אל הנורחאהו תויה , תדה
.תיעדמ ךרד םושב תטלחומ הכרפהל

המודב ,בוש - ".תוסחייתהל יואר ונניאש ,תויוטש לש ףסוא הנה תדה ,עדמה תניחבמ"
רקחמל תיטנוולר אל טושפ אלא ,תויוטש לש ףסוא הנניא תדה עדמה תניחבמ ,ליעל רומאל
.יעדמה

םקלחל .דועו תוגהנתה תומרונ ,הנומא :םירבד לש לולכמב תקסוע תדה יכ רוכזל ונילע
."טלחומ שוקשק" וא "תויוטש" ונניא ןכ לעו ,עדמל רשק ןיא טושפ ,םלוכל אל םא ,לודגה
תא תוחדל תורשפא עדמל ןיא ,לשמל םיהולא םויק יא תואדוב חכוה אל דוע לכ ,ךכמ הרתי
.ףסה לע וז הנעט

םיריזחמו םיפיטמ ינימ לכ לש תיסיסבה תועטה תא תוארהל איה רמאמה תנווכ יכ יל הארנ
הז רסמ ,ירעצל .'וכו לאה םויק ,תדה תונוכנ תא "םייעדמ םיעצמא"ב "םיחיכומ"ה ,הבושתב
לווע השע ךכבו ,"תדה יאשונ" לאכ הלא םיפיטמל סחייתה בתוכה .הבתכהמ קיפסמ רורב וניא
הסיפתל "קורי רוא" ןיעמ ןתנ ,ךכמ עורגו ,עדמו תד ןיב רשקה לע וירבדב קייד אל :לופכ
.לשמל ,תימרופרה הסיפתל אלו תדה לש תיסקודותרואה
Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא