םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


םיטלחומ םידוגינ - תדו עדמ

ןעדמ - .א.י תאמ

תדה יכ ,ןועטל הבושתב םיריזחמו םייתד לש תונויסינל םידע ונא םעפל םעפמ
יתימא ןעדמ לכל ,םלוא .יעדמ עדי םיארמ תורוקמה יכו ,עדמה ידי לע תכמתנ
יתלבו ינורקע וניה םהיניב רעפהו ,םיטלחומ םידוגינ םניה תדו עדמ יכ ,עודי
.רושיגל ןתינ

הירואית לכ לש תיתומכ הקידב תלוכי בייחמ ,תדל ינורקע דוגינב ,עדמה
.(האובנ) תיתומכ הקידבל תונתינה תויזחת ןתמו


האובנה") תיאובנ תלוכי םוש תדל ןיא םלוא ,רבד לכ ריבסהל תרמייתמ תדה
.ןיטולחל הל רז "יתומכ" גשומהו ("םיטושל הנתנ
דוגינב ,עדמה .םיבר םימוחתב תולאשו ןויד םייקל הב םינימאמה לע תרסוא תדה
ןפואב םנייפאל הסנמו ,הנבהל תושקה תולאשב דחוימב דקמתמ ,תדל רומג
תדהמ םלעתמ עדמה ,ל"נה םיינורקעה םילדבהה לשב ,השעמל .יתומכ יטמתמ
.טלחומ שוקשקכ הלטבמו

:ןוגכ תולאשב "יעדמ" ןויד לע םיעמוש ונייה ,תדל סחייתמ היה עדמה םא
.םיהולא רצונ דציכ .1  
.םיהולא לש וליג המ .2  
.(הרוצו הבוג ,בחור ,ךרוא) םיהולא לש וידממ םהמ .3  
.(וצרת םא ,ולקשמ) םיהולא לש ותסמ יהמ .4  
.םיהולא לש תיברמה ותוריהמ יהמ .5  
.(...חירמ ,עמוש האור) שח םיהולא דציכ .6  
.ךכ בקע םינתשמ עבט יקוח וליאו ךיא ,"םיסנ" השוע םיהולא םא .7  
.םיהולא לש לומגתה ןונגנמ והמ .8  
.םוניהיגו ןדעה ןג ,םיהולא םייוצמ ןכיה .9  
.םיהולא לש ותלוכי תולבגמ ןהמ .10  

.וליא םילדג דודמל ןתינ דציכ - הנה לכמ הבושחה הלאשה ,ףסונבו

יכ ,(עדמב ןיבהל םירמייתמה תד ישנאל דוגינב) יתימא ןעדמ לכל רורבש ןוויכמ
דוגינ הווהמ תדה ,הדידמל םינתינ םניאש םילדגו םיגשומ לע תססובמ תדה
.רושיגל ןתנ וניאש דוגינ ,עדמל טלחומ

,תויוטש לש ףסוא הנה תדה ,עדמה תניחבמ
.תוסחייתהל יואר ונניאשףסונ ןיינע

...הכופה הרעק - םיימשה ,חוטש קסיד - ץראה
הנומאהו האושה לע
תווצמ ג"ירת
תרזנוצמ יתלבה תמאה - הרותב םיגוליד

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא