הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

101 רפסמ ןוילג
"התסהו האנש"

םירצממ לארשי םע תאיצי לש רמאמל הבוגת


םירקבמו םיארוק לש םהיבתכמ םיגיצמ ונחנא וב ,רודמה תא םיריכמ שפוח-תמב יחרוא
ןמסיו ביני לש ךשמהב גצומה ובתכמ .רתאה תווצמ רתוי וא דחא לש הבוגת םדצלו ,םינוש
השמ ר"ד - ביניל בישמ .םהיתועדו ותווצ ,רתאה יפלכ תורומח תומשאהו תודבכ תונעט הלעמ
טסקטה לע ותרוקיבמ שפוח ירקבמל רכומה ,רתאה לש םיימדקאה םיצעויה תווצב רבח ,תונרג
.םירבדל תוסחייתה ףיסוה שפוח רתא תווצמ ןצינ םג ."עובשה תושרפ"ב יארקמה

.לוחכ ןפוגב םיאבומ ביני לש וירבד

במת חופש

הלודג הדימ וב אצומ ינא .ובש םירמאמהו םכלש רתאה רחא בקוע ינא בר ןמז :ןמסיו ביני
,םמצע םינכמה םידוהי ,תידוהיה תדה תא םיאנושש יתלגרתה ךכל ,םלוא .התסהו האנש לש
.םירואנ

,םידוהי םיאנוש ונניא ,הלילחו סחו ,תודהי יאנוש ונניא ונחנא ,רקי ביני :תונרג השמ
תבייחמ הרותהש ימ תא םיאנוש ונניא םג ונחנא .םדא אוה רשאב םדא םיאנוש ונניאש יפכ
תמא .טוריפל קוקז ךניא - תולודגהו תונטקה תויתואב ךנה יקבש התאו ,אונשל ונתוא
לע םיספורטופא םכמצע םתישעש ,םידרחה רקיעבו םייתדה םכילע םיסעוכ ונחנא ,ביציו
ומכ ,וננובשח לע תויגליווירפל םיאכז םכמצע םיאור םתאש ךות ,לארשי חורו לארשי תוברת
לש תשרופמ הקיספל רומג דוגינב ,הרות םידמול םתאשכ ,וניסימ לע תויחלו ל"הצב תרשל אל
םכמדש םירובס םתא רשאכ ,סעכנ אל ךיאו ,ארונ םכילע םיסעוכ ונחנא ,ןכ .ןודנב ם"במרה
- םירבסה ףלא הז אשונב יל ריבסת םא .הרות לש הלהואב "גרהיהל" םכל ידו ,ונמדמ קומס
.אנשא אל לבא ,סועכל קיספא אל

אצויש ךכ ,תורוב התוא תובקעב תונקסמה תקסהו תורובה תא הלגמ ינא יתעתפהל אל :ביני
.תורעב םג ,אלא ,האנש יוור םכלש רתאב םירמאמהש קר אלש

התאש ינפל לבא ,ךממ דומלל דימת חמשנ - ונב אצומ התאש תורעבלו תורובל רשאב :השמ
ידייצ" - רלמ ןדו היפוצ לש םהירפס תא אורקל םדוק ךל עיצמ ינא ,הרדתקה לע הלוע
סופידא" ,"הבוחה ףכ - ך"נתה" יירפס תא וא ,"הליפאמ םיחיגמ םידש"ו "תושפנה
רשאב ךתעד תא הנשתש הווקמ ינאו - "הבושתב רזוח םע תוחיש" ,"ולשמ הנומא" ,"םולשבאו
.לארשי תורוקמב ונלש תורובל

סרהה ןעמל אל .תידוהיה תוברתה ךשמהו שודיח ןעמל ץרא ונדסייו ונמקה ...לבח :ביני
.הלש

קוידב המ .ךירבד םינווכמ ימ לא יל רורב קוידב אל "ונדסייו ונמקה" רמוא התאשכ :ןצינ
?םירשעה האמה תישארו הרשע-עשתה האמה ףוס לש תונויצב תידרחה תודהיה לש הקלח היה
התמקהל תינוציקה תודגנתהב ?םייודינבו ,תודהיב לוכיבכ "ודרמש" הפוריא ידוהי תמרחהב
הילעל תידרחה תודגנתהה תא זא לש תינויצה העונתה החצינ ונתחמשל ?לארשי תנידמ לש
ןכתייש רבד - םויכ בוש ךכ תושעל הליכשמ איה ןיא ונרעצלו ,לארשי תנידמ תיינבלו
.הדבתאו יאוולהו ,הנידמה לש ימינפה הנברוחל הרהמב איביו

יפל אלו לארשי יאיבנ לש םחור יפ-לע ,היהת ץראה יכ בתכנ תואמצעה תליגמ חורב :ביני
.האלה ןכו רייפסבור ,סקראמ יבתכ

םימיכסמ שפוח רתאב ונחנא תמאב .תואמצעה תליגמב ךתונגעיה תא הכרבב םדקמ ינא :השמ
םותיל קדצ טפשמ דעב והיעשי לש וא ,םילד קשועה דגנכ סומע לש ונוזח םע תובהלתהב
םישנל תווש תויוכז םהו ,איהה הליגמב םיבותכה םירבד דוע דעב םג ונחנא לבא ,הנמלאלו
לש הלא םיליבשב םג ונמיע תכלל ןכומ התא םאה .תונוש תותדלו םינוש םימעו םיעזגלו
?תואמצעה תליגמ

יאיבנ לש םנוזח יפ לע להנתי לארשי םעש בותכ תואמצעה תליגמב יכ ,ךירבדב ריכזמ התא
ךמצעל השרמ התאש ,רקי ביני ,יל חלס .רייפסבורו סקראמ לש םנוזח יפ לע אלו ,לארשי
שפוח רתאב תאצמ הפיא :הלודג תורוב הפ הלגמ תמאב התא ירה ,םירוב ונחנאש ונב חיטהל
?הלא םישיא ינש לש תכרפומה םתרותל ףיטמש דחא לוק וליפא

במת חופש

לע וא ,תולגתה לע םירחא םימע לש םיסותימל האוושהה םצעב אוה החכוהה ןיינע םא :ביני
ולא תא ןיינעה ךרוצל םתיוושה םתאו תויעבט-לע תועפותב םינימאמ ינוילימ ירופיס
הז ןיינעש ירה ,םירצמ תאיצי רופיסבו הרותב םינימאמה ולא לומ ,םירזייחב םינימאמש
םירצמ תאיצי רופיס יכ םינעוטה ולאל שיש םיאצממה תפוסא יהמ איה הלאשה .וכירפהל לק
.היה ךיא דועו היה יכ םינעוטה ולא לומ ,ארבנ אלו היה אל

תווצמ לע בתכנ וז השרפב .אב תשרפ ,םירצמ תאיצי לע רפוסמ הב השרפב ןבומכ ,ליחתנ
לש ןושארה קלחה היהי ולא תווצמל רשקהה .תורוד ירודל הווצמ היהי לארשי-םע םהבש תובר
םיאצממל תווצמה תא רושקנ םהב ,םיגולואיכראה םיאצממה ,ינשה קלחה .ינועיט
.םיגולואיכרא

לש ,םויה ןורכיז תא רומשל םעה הווצמ ,תומש רפס ךותמ ,השרפב ב"י קרפ ,ד"י קוספב
םלוע תקוח םכיתורודל ,'דל גח ותוא םתגחו ,ןורכזל הזה םויה היהו" .םירצמ תאיצי
יוויצ אוה ,חספה גח ,תוריחה גח אוה ,םירצמ תאיצי ןורכיז תא גוגחל יוויצה ."והגחת
.הל וניכזש תוריחה תא ונתיאמ דחא לכל ריכזהל דעונ רשא

שש תויה תא םילבקמ םניא םה .םיבר האוש ישיחכמ םנשי ,ונרעצל ,םויכ :המגוד גיצנ
"יפוסה ןורתפה" תא םילבקמ םניא םה .האושב ופסנ רשא יתדבוע רפסמכ םידוהי ןוילימ
םה םימוליצהש םינעוט םה .םידוהיה לש האושה תא ,לכמ לכ םיללוש םה ,תיצאנ תינכותכ
ירפ ןה האושה תונחמב ופסאנש תומצעהשו ,רבד םיחיכומ םניא הדמשהה תונחמש ,םיקורביפ
םיפתוש ,בוש ,םידוהיה יכ ,םינעוט םה .תיצאנה הדמשהה תנוכמ לש אלו המחלמה יללח
.ףסכ ןעמל םידוהיה תאנוה רחא הנוה םלוה לכש היצריפסנוקו המיזמל

הדמשהה תונחמ תא ושבכ רשא םילייח םנשי .םייח םידע .האוש ילוצינ ןיידע שי םויכ
,תימדקא תוסכב םירדהתמה ולאו ,האלה ןכו םיטרס ,םימוליצ םנשי .העווזה לע םירפסמו
האושה ישיחכמשכ ,תורוד םירשע דועב ,ןכ םא דציכ .םידוהיל האוש התיה אל יכ םינעוט
.םיטרס םג ןכו קרבפל רשפא ,םימוליצ ירהש .ולא םינועיט דגנ םחליהל רשפא היהי ,וברתי
?התרק ןכ האושה יכ הדבועה תא דימעהל לוכי ןכ המ .ויהי אל םידע

- םירצמ תאיצי ישיחכמ ןיבו האושה ישיחכמ ןיב האוושהה :ךתנעט רקיעל :תונרג השמ
יל ,ביני הארת .המע דדומתהל ךירצ ,תממוקמ איה ךלש האוושההש תורמלש הדומ ינא ,ןכבו
רופיסב שיש ךמע םיכסמ ינאו ,אל וא תמייק התייה םירצמ תאיצי םא הנשמ אל שממ תישיא
לרב .תורודל הזה עוריאה תא חיצנמ אוהו ,תוריחל תודבעמ אצוי םע :בויח הברה הזה
,"בזכא אל תורוקמ" םשב הפי רמאמ ךכ לע בתכ (!ןלציל אנמחר ,טסילאיצוס היה) ןוסלנצכ
תורשפא םישיחכמ םייגולואיכראה םיאצממהש ןוכנ .בויח קר תאזה תרוסמב אצומ אוהו
יפ לעש דעומה ,הריפסה ינפל 12 -ה האמב םישנא ינוילימ לש ץראל הסינכ התייהש
.שחרתה הזה עוריאה ומצע ארקמב םיעוריאה תולשלתשה

יפמ רבדל םירמייתמ ןודנבש םיבותכהש אוה יל עירפמש המ .יל עירפמ אל שממ הז ,בוש לבא
םושב הז םע רדתסמ אל ילש רשיה לכשה .אוה ךורב שודקהמ רישי רסמ לוכיבכ לביקש השמ
םינשב :בל אנ םיש .רדתסה אל ע"באר ומכ קודא ןימאמ לש ולכש וליפאש יפכ ,ןפוא
,הארונ לגר תטישפ ינפב הדמע הלכלכהו ,םישדח םילוע 1,200,000 ץראל ואב 1961-1948
הקירמא ידוהי לש בידנ עויס היהש תורמלו ,רבדמ הנניא לודגה הקלחב לארשי ץראש תורמל
ןיא םויה עודמ - ךילע איה היארה - סנ הרק השמ ימיבש דיגת .הינמרגמ םימולישה לשו
אוהה םלועה לש תווצמה עודמ - םיסינ וב ןיאש רחא םלועב םייח ונחנא םאו ,םיסינ
?ונתוא תובייחמ

אוה ךורב שודקהמ ולבקתהש תירבה תוחול ינש ויהש ןכתיי ךיא ,רקי ביני ,יל ריבסת
התא ךיא יל ריבסת ?תונוש תואסריג יתש שי תאז לכבו - דחא ןורא ךותב ומשוהו ,ומצע
תוריפחהמ רורב רשאכ ,םינש תואמ ויח םישנאש הרותה תנעט תא תמאכ לבקא ינאש הצור
12,000 -ש ןימאא ינאש ,לשמ ,הצור התא ךיא ?הנש םיעברא-םישולש עצוממב ויח םדק ישנאש
61,000 ,רקב ישאר 72,000 ,ןאצ ישאר 675,000 וזזב םהו ,ןיידמב םוקנל ואצי םימחול
רפוסה בתוכ ,תאזה העווזה לכ ירחאו ,םישנה ןמ םדא שפנ 32,000 ובש ןכו ,םירומח
באוי לש דקפמב !אל ינא ?הזב ןימאמ התא .עגפנ אל ילארשי םחול ףאש תעדה תוחיחזב
הכמ ךלמה היבא !השראו תירב לכב רשאמ םילייח רתוי ,ברח יפלוש 1,300,000 ורפסנ
.דרגנילטס ברקב םינמרגה םיגורהה רפסממ השולש יפ טעמכ ,שיא 500,000 םעברי לש ואבצב
העברא יפ - םילייח 1,000,000 ויה ,ךלמה אסא ידי לע סבוה רשא ,ישוכה חרז לש ואבצב
.יוניפה ינפל קריקנדב היהש ילגנאה חולשמה ליחב םילייחה רפסממ

םיווצה תא ףיסוהל שי הזל .ך"נתב אוצמל ןתינש "םיקיודמה" םירפסמהמ "תימגוד" ךל ירה
רחש ירסח םירבדש ןימאהל אל תוביס ךל ירהו ,"המשנ לכ היחת אל" ומכ ,םיירסומ יתלבה
אל הרותב תווצמה תיברמש רבתסמ ,תאז קר אלו .הרובגה ידי לע לארשי ינב ווטצנ הלאכ
,חספב ץמחה רועיב תווצמ :ילמרונ אל םעל לארשי םע תא םיכפוה אל םא עוציבל תונתינ
יתלבה תא םייקל לארשי םע תא תבייחמש הווצמ וז ירה - ךבתכמב הב רבדל הברמ התאש
- יוגל ץמחה תא םירכומ - םכחתהל קר רשפא ?ץראה לכמ ץמח רעבל ןתינ ךיא .ירשפא
ונלש תרצותה תא הנקישו תבשב ונלש םיסוטמה תא סיטישו ץמחה תא הנקיש יוג ילב ,רמולכ
תויחל ןכומ התא .הרותה תא םייקלו םייקתהל םילוכי אל ונחנא יוג ילב - הטימש תנשב
.ידואמ לכב הז דגנ םמוקתמ ינא .ךלש תבש לש יוג תויהל ןכומ ינאש םושמ קר ,ךכ

במת חופש

רוד לכבש ךכ ,ןורכיז םוי לע טילחה ידוהיה םעה .הרובגלו האושל ןורכיזה םוי :ביני
רוד לכב .ונתא היהי האושה ןורכיז רודו רוד לכב .םידוהיל םיצאנה וללוע המ דגוי רודו
יא יכ ,חיכות תידוהיה המואהו ,האושה תא ושיחכיו םידוהיה לומ ודמעיש ולא ויהי ,רודו
,םידוהיה ונא ,ךכ .ןורכיז םוי "איצמהל"ו ,היישעמ רופיסב םלש םע תונוהל רשפא
םיסנמה ,ולא דגנ ןורכיז לש ןורקיע ותוא לע .םירצמ תאיציל ןורכיז םוי םינייצמ
לעו םירצמ תאיצי לע רפוסיו דגוי רודו רוד לכבש .יארקמה רופיסלו לארשי תרותל שחכתהל
.םירצמ ץראמ ותאיציב םעה תא ווילש םייולגה םיסינה

...

,םינוש םיטרפ ,םימע ירופיס הברהב ומכ םיאצומ ונייה ,םע רופיסב רבודמ היה וליא
לכ לצא ,םה םימוד םירואיתה לכו םיגהנמה לכ ,םלוא .םינוש םיגהנמ ,םינוש םירואית
הדמשהה תונחמ לע ,האושה ןורכיזב ומכ ןועיטה תא קזחמש המ .תויולגה לכב םידוהיה
,תוידוהיה תויולגה לכ לצא המוד רשא רואית ,וחצרנש םידוהי ןוילימ השיש לש םרפסמו
יפלא לידבהל םג ךכ ,ידוהי דלי לכל רכומו ץמשומ רשא םיצאנה למס ,תוליהקה לכ לצא
.ויטרפב םירצמ תאיצי רופיס רכומו ,ידוהי לכ לצא לבוקמ ,םילדבה

.תווצמה ןתוא תא םימייקמ תויולגה לכב לארשי לכבש הדבועה תא ראפמ התא :תונרג השמ
תסנכ תיב ותואב ללפתהל םילוכי אל תונוש תויולג יתשמ םידוהי ינש המל זא ,הפיו בוט
םייתדה םידוהיה ןיב שיש ומכ לארשי םעב לודג ךכ לכ דוריפ ןיא ירה ?דחא הליפת חסונבו
םירשעכ שי רג ינא הבש הנוכשב .תונוש תודע ,ל"וחב תונוש םירע ,תונוש תויודיסח לש
אל שממ ינא ...םיזנכשא לש ,םיכרות לש םינמית לש ,תונוש םירעמ םיקריע לש תסנכ יתב
.תאזה "תודחא"ב ראפתהל ךל עיצמ

הרותב םיניוצמה תומוקמה דבלמ .רבדמב םיגולואיכרא םיאצממו יניס-רה ןיינעל :ביני
.םכדיב איה תועט ,ךכל םיגולואיכרא םיאצממ ואצמנ אל ,לוכיבכו לארשי ינב ונח םהב
אוה ,דלונ םע ,לטרז םדא לש ורפסב .שיו שי רבדמב דדנש םעל םיגולואיכרא םיאצממ אקווד
םאצומ לע הבשחמה" :19 -ה האמב לארשי ץרא תא רקח רשא גולואיכרא ,טלא טרבלא תא טטצמ
."ןושארה בלשב הוולש תוחתפתהל תוריבסה תא רתוי דוע הריבגמ ...רבדמה ןמ םיטבשה לש
.לארשי ,תחטבומה ץראל םעה תסינכל ,ןבומכ אוה רשקהה

תא תולגל אל אוה ןוצרהש םושמ .אצמי אל ,יניס-רה ?יניס-רה ןכיה ,םיבר םילאוש ,םלוא
הרקמ הז ןיאו .םיקולאל אלו רהל הרז הדובע לש ששחה לשב .ואצמיה םוקמו יניס-רה
עשוהי חבזמ תא יכ ,רפסל ךישממ ורפסב ,לטרז םדא .דמשומ ךכ לכ בושח יתד טנמונומש
,ץראה תקולחו םעל םעה תכיפהל ךרדב רתויב בושחה יתדה סקטה ךרענ וב רשא חבזמ ,ןונ-ןב
,םג ךכ .הרותה רפסב וילע בתכנ אל ,זאמו תוחולבו םינבאב הזה קנעהו לודגה חבזמה הסוכ
ואצמ אלו לביע-רהב חבזמה לע ועדי אל תורודה ךרוא לכל לארשיב ובשיש םלועה תומוא
רבדה יכ המדנ ללכבו לביעב חבזמה תא ואצמ אל םינש 200 ךשמב םיבר םיגולואיכרא .ותוא
אלא ,רהה תא וא ,ןבאה תא דובעל אלו םצעה תא שידקהל ןיא יכ ןורקיעה םשב לכה .חכשנ
ךכ לודגה םיקולאה איבנ אוהו תויה ,עדונ אל השמ לש ותומ םוקמ םג ,ןכל .םיקולא תא קר
.הרות ןתמ סנ ללוחתה וילע רשא ,יניס-רה םג

...

יפל ךוראיתה אוה ,החלצהב הכ דע הסונש ןוכנה ךוראיתה ,יקסבוקילו רוספורפ יפ-לע
קשיש לע רופיסה ומכ .תונוש תופוקת ךרואל םינוש םיאצממ ומאתוה עתפל םג ךכ .הרותה
תיב תפוקתל ךראותמו אצמנ רשא ,סוריפפ תמאבו ,שדקמה תיב תרונמ תא בנג רשא םירצמ ךלמ
ידגנתמ יכ ,הימדקאב םויכ תחוורה הלוכסאה .שדקמה תיב תרונמ לש רואית ששאמ ,שדקמה
.ארקמה ירופיסב וכמתי וליא ,זוב לש תונוטיקל וכזי יכ אוה ששחה ,םלוא ,ועט ,ארקמה
ףוליסו תוירוטסיה תודבועה הימדקאה לש המחלמה לע .תובר ורפסב ךכ לע בתוכ ,לטרז םדא
.םיבר םירוספורפ יפמ תודבועה

םהיתועד תומייק ,םירחאו יקסבוקילו ,לטרז םדא 'פורפ לש םתעד דגנכ :תכרעמה תרעה
תא שפוח רתא איבמ אמגודכ .םירחא םיבר םיגולואיכרא לש הצקה לא הצקה ןמ תונושה
.ןאכ ,ביבא-לת תטיסרבינואמ ,ןייטשלקניפ לארשי 'פורפ לש ורמאמ

םתסינכו םירצמ תאיצי רופיס תא וינפל ללוגמ ,ןונ-ןב עשוהי לש חבזמ לש ותאיצמ :ביני
רופיס לש הפוקת התואל תוחתפתהה תא םיששאמש םיאצממ ולגתה .לארשי ץראל לארשי ינב לש
תוחתפתה .עשוהי רפסב דחוימב ,ך"נתב ראותמה חטשה ךרוא לכל המוד תוחתפתהכ ,ארקמה
.ןוכיתה םיה לא ברעמ דעו חרזמ ןוויכמ הענ רשא ,תיתפיצר

,רקי ביני ,ןכבו .'דכו םיקיודמ םיכיראת לעו ארקמב םיקיודמ םירפסמ לע רבדמ התא :השמ
,ך"נתב בותכהמ עמתשמש יפכ ,םינש 5762 ינפל ארבנ םלועהש יתעד לע לבקתמ אל ןפוא םושב
הבתכו תרדוסמ הכלממ התייהש ,םירצממ ואצי םישנא ןוילימ 3 -ש יל רדתסמ אל ןפוא םושב
ואצי םישנא לש תאזכ הסאמש תעדה לע לבקתמ אל .םיסוריפפו תוחול לע היעוריא לכ תא
תא רוד ירחא רוד בותכל ודיפקה ךכ לכ םהש ,תירצמה הירוטסיהב רכז ךכל ןיאו ,םירצממ
?הנש 40 םש וסנרפתהו רבדמב ויח םהש ןכתיי ךיא .םהיתורוק

.םכלש רתאב ירבד םוסרפלו הבוגתל הכזאש הווקמ ינא ...ןאכ דע םייתניב :ביני
,הדות
הווקת חתפ ,ןמסיו ביני

וליפא .הז תא הז בוהאל םיכירצ ונחנאו ,םעה ותואל םינב ונחנא - רקי ביני :השמ
םתא וליאו ,םמד תא זיקהל םיכירצ ונינבש יל דיגת וליפא ,ךלש "עדי"ב ילע אשנתת
םכלש ךוניח תודסומל הנידמה יביצקת תא וחקית וליפא ,הרות דומללו ללפתהל םירומא
אל לבא ,םכתא אנשנ אל - וליפאו וליפא - ונל הרקי איהש ,הנידמה תא אונשל םיכנחמה
.םכיפלכ ונל שיש קומעה סעכה תא ןיבהל אלש ולכות

,דואמ סעוכ לבא ,אנוש וניאש ,ךיחא
תונרג השמ

במת חופש
ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא