הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח תמב - שפוח תמב - שפוח תמב

71 רפסמ ןוילג
"םתדלונ שפוחל אל"

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח תמב וז המ

תרזוח") תדרחתמ םע רקע חוכיו םילעמ ונייה אל
אלא .יטרפ ,דדוב ןיינע הז היה ול תיטאנפ ("הבושתב
"תינומלא"ה לש היבתכמב תוגצומה ,תודמעהו השיגהש
אל ,םידרחתמ דוחייב ,םיבר םייתד םינימאמ םינייפאמ
חצרה .ןכ םג תורחא תותדב אלא ,תידוהיה תדב קר
2001 רבמטפס יעוריאו ןיבר חצר ,הלפכמה תרעמב ינומהה
הלולעש תישעמה תועמשמל ללכה ןמ תאצוי המגוד םיווהמ
.תוינוציק תויתד תודמעמ עובנל:באוי ידיב רתאל החלשנש הטטיצ

.לכה תא ריבסהל ותורשפאב שיש ,אוה תותדה ןועגישב יפויה"
רבד לכל תינושארה הביסכ לבקתמ (ןטשה וא) םיהולאש עגרב
...לרוגה דיב ראשנ אל רבד םוש ,התומתה ןב םלועב הרוקש
."ןולחל ץוחמ ןויגהה תא החמשב קורזל רשפא

.המיא ירפס רקיעב בתכ רשא ,םסרופמ יאקירמא רפוס .1947 ,גניק ןפטס
.דועו ,"ה'רבחהו ינא" ,"הווקת לש תומוח" :םימסרופמה וירפס ןיב


Forum Hofesh


:"תינומלא" םשב תבתוכש תרקבמ

םירבדמ םתא :םכל רמאל םירבד המכ יל שיו םכלש רתאב הפ םירמאמ הברה יתארק ,םכל םולש
אלא םייתד ויה אלש דיגנ ,הככ רבדנ אוב .הילשא םצעב איה שפוח הלימה לבא ,שפוח לע
,הייריע ,אתנכשמ ,מ"עמ ,הסנכה סמ :םע הרוק המ זא ?ןכ םיינוליח םידוהי קר ויה
,הלשממ ,הרטשמ ,םומינימ רכש לש תרוכשמ םע הדובע ,זג ,םימ , ןופלט , למשח ,הנונרא
םיעגופ ,ונתוא לסחל םיתמ םהש ברעה תונידמו םיניטסלפה לע רבדנ אלש ,רפס תיב ,היריע
םהב םירקבמ ונייהש תומוקמ ,םימיוסמ תומוקמל תאצל םידחפמ ונחנא ,ונתוא םיחצור ונב
'וכו םיירוביצ תומוקמל םידליה תא איצוהל םידחפמ ונחנא םויה דחפ ילב ףייכב רבעב
איהש תורמל תמאה תא לבא םכל רמאל תרעטצמ ינאש ???שפוח ארקנ הז - יל ודיגת .'וכו
ילב םוקמל םוקממ ףועל רופיצ ומכ היישפוח תויהל יתלוכיו יאוולה שפוח ןיא - תבאוכ
םידומח יאוולה ףועל טושפ ,םיסובה תא תרשל ילב הדובע ילב םידומיל ילב םימולשת
,תד םושל רושק אל שממ הזו םולח םג איה שפוח הלימה םעפ בוש לבא ךכ היה הזו יאוולה
,הבושתב רוזחל הליחתמש תינוליח תעכ ינא יכ ירמגל תינוליח הרוצב הפ תרבדמ ינא
םייתדהמ םיצור םתא המ זא רתויו רתוי םיקולאב ןימאהל הליחתמ - רתוי ארקנ הז יליבשב
!!!אל ?םיניטסלפה לצא םג וננולתתו וכלת המ זא ,שפוח ונל/ םכל ןיא םהידעלב םג ירה
המל ונלש דיתעה תא ,ונלש םידליה תא ונתוא םיגרוהש םה , םולכ םירמוא אל םתא םהילע
הלשממב םיננולתמ אל םתא המל ,שפוח ונל םינתונ אל םה םג , םולכ םיבתוכ אל םתא םהילע
םיבוגש םיאמר םש םלוכ טעמכש הלשממ עוגרמו שפוח ונל תנתונ אלש םיקוח הפ ונל תעבוקש
םינתונ אל םה - םיסדצרמו וולוו םע םיעסונו םהלש םיסיכה ךותל םיסינכמו ףסכ ונתיאמ
,חצר , תומילא ,ינוע ,תולחמ הברה הזה םלועב תויעב הברה הברה הברה דוע שיו שפוח ונל
םתא הלש הוולשהו הינומרהה הפיא ,הניבמ אל ינא , שפוחה הפ סנכנ הפיא זא ,העישפ
,עור ךותמ הז תא םישוע אל םה , םייתדה תא ומישאת לא ,ילש םידומח םעפ בוש זא םיפצמ
,ודמל ובשי ,םיקולאבו הרותב םינימאמ טושפ םה ,םולכ םכילע תופכל הנווכ םוש םהל ןיאו
שודקה לע קר אלא ךומסל ימ לע ונל ןיא" - איהו תחא הנקסמל קר ועיגהו ,ובאכ ,ולבס
עוסנל רוסא ,רבד םוש םכילע םיפוכ אלו ,ודמלש המ תא םכל ריבסהל םיסנמ םהו "אוה ךורב
לבא םירבד הברה רוסא ,םילכוא תאז לכבש שיו ריזח לוכאל רוסא ,תבשב םיעסונ םתאו תבשב
."ונדלונ שפוחל אל" - דחא טפשמב .הניבמ אל ינא םהמ םיצור םתא המ זא ,םישוע תאז לכב


תינומלאהמ תוארתהל


Forum Hofesh


:שפוח רתא ,דהוא

לע דומללו ,ךבתכמ תא אורקל היה ןיינעמ .שפוח רתא תווצמ דהוא ןאכ ,תינומלאה ךל םולש
ןיינעמ המכ .תויתבשחמה תויצאיראווה רפסמ לדוג ןכ םדאה ינב רפסמ לדוגכ .ךתבשחמ-ךלה
!תינוג-בר הכ הרבחב תויחל

הווהמ ,םייחב ,לעופבשכ ,הדיחיו תחא תוהמל ןווכמ היה וליאכ "שפוח" גשומל תסחייתמ תא
,לשמל ,חקינ ?המוד ךתשיג המל .תופיאשב וא / ו םייחב םינוש םיבצמל יוטיב הז חנומ
עבטה ,קוריה תרימש םוחתב םייחה תוכיא רופישל תקבאנ תאש חיננו ,"םייח" הלימה תא
אשדו םיצע לע תקבאנ תא ?םייח תוכיאל תקבאנ תא המ :ךיפלכ ןעטיו םדא אוביו ,הביבסהו
סחאנ לש ,תורירמ לש ,לבס לש םייח !בלכ ייח !לבזב םה םייחה ?עבטהו ףונה רומישו
,םימ , ןופלט , למשח ,הנונרא ,הייריע ,אתנכשמ ,מ"עמ ,הסנכה סמ - ברעה דעו רקובהמ
לע רבדנ אלש ,רפס תיב ,הלשממ ,הרטשמ ,םומינימ רכש לש תרוכשמ םע הדובע ,זג
ירה ולא לכ) ונתוא םיחצור ונפ םיעגופ ,ונתוא לסחל םיתמ םהש ברעה תונידמו םיניטסלפה
.(!ךלש םילימה

שפוח ,תומל שפוחהו םייחה שפוח ,רובידה שפוחו טרפה שפוח שי - "שפוח" חנומה יבגל
ףוס-ןיאו שפוחו שפוחו שפוח ,הדובעמ שפוחו םידומילמ שפוח ,העדה תעבה שפוחו הריחבה
הנומאמ שפוחל ,ןבומכ ,םגו ,הנומאה שפוחל םדא לכל תוכזה םג שי הלא לכ ןיבו .םישפוח
ונחנא הזה שפוחל .היגוסו הינימ היתורוצל תיתדה הייפכה לועמ שפוחה ,תדמ שפוחה =
לע יקילקתו ,ונלש רתאל יסנכית םא .םיקבאנ ונחנא הזה שפוחל תוכזה לעו ,םילחיימ
שפוחה אוה טושפ המכ דע ,יחכוויתו ,ונידעי תא אורקל ילכות ,שפוח תנוי = ונלש וגולה
שפוחב תויחל ונתומכלו ונל םירשפאמ אלש ,הלא םה םיעשורמ המכ דעו ,םיהמכ ונחנא וילא
.היתונחלופמו תדמ אלמ

ונל רתומ" ךתנעטלו ,"רבד םוש ונילע םיפוכ םניא" ךתסריגלש ,"םידמחנה םייתד"ל רשא
המ" הניבמ אל דאמו תממתימ תאו ,ריזח לוכאלו תבשב עוסנל - (הרואכל) "לכה תושעל
העיסנה םנמאה :הלודג האילפ ךילע אלפתהל אלא יל ןיא - םייתדהמ ,"םהמ םיצור ונחנא
רגה םדא השעי המ ?יטרפ בכר שי חרזא לכל םאה ?לארשי תנידמב תרתומ תבשב תירוביצה
,אבס רפכב ריאמ םילוחה תיבב הלוחה ומא תא רקבל שקבמו ,יטרפ בכר ול ןיאש ,הננערב
הריכמו לודיג םירסואש ונתנידמב םיקוח שיש תעדוי תא םאהו ?תבשב קר הדובעמ יונפ אוהו
,םיאושינה יקוח תא ינכת "תיתד הייפכ" אל םא ךיא :תוטוז םה ולא לכ לבא ?ריזח רשב לש
ןתחתהל הצורש םיריעצ גוז השעי המ ?ונתנידמב ונלוכ לע םיפכנה ןישוריגה ,םובייה
איה דיתעל-ותשאו ןהכ רוחבהש וא ?תונבר רושיא אלל ?םתוא אישי ברש ילבמ החפשמ םיקהלו
קר ןיידע ןה ולא םגו ?"רזממ" תיזבנה תרתוכה תחת דלונש ריעצ השעי המו ?השורג
.םוי-םוי םירקבל םישדח ונילע תיפכנש תינחלופו תיתד הייפכל תורופס תואמגוד

שפוחל אל" ךתרדגהכ םתוא יארתש יניעב ימיטיגלו ,ךנוצרכ רידגהל תיאכז תא ךלש ךייח תא
שפוחל אל הייתד השיא תויהל ךתריחבב ירהש ,יבל לכב ךתא םיכסמ םג ינאו ."ונדלונ
הכרעמ תחת ,בר לש ונוטלש תחת ,יתד לעב לש ונוטלש תחת ,יתד ןוטלש תחת םייחה .תדלונ
םה םייחה - תולבגמו םירוסיאו םייוויצו תוארוהו תווצמ יפלאו תואמ לש היופכו השקונ
הלעמב ןושארה יתכלהה וצב ךילע וויצו ךממ ולטנ הבהאה שפוח תא םג .שפוח לכ ירסח תמאב
.ךדואמ לכבו ךשפנ לכב ךייהולא ינודא תא תבהאו -

,ונדלונ שפוחל ימעש הרבחה לכו יתחפשמ ינבו ירבחו ינא .רחא שפוח שי ,"םשה ךורב" ,יל
- שפוח ןומהו ךל בוט לכ .תוגשה וא תונעט שי והשימל םא םג .הייחנ שפוחבו


.שפוח רתאמ דהוא


Forum Hofesh


:"תינומלא"ה

ונלוכ ,ןווכתמ התא שפוח הזיאל הניבמ ינאש יל ןימאת לבא ,תבתכש המ םע המיכסמ אל ינא
םע ,הנוש םע ונחנא יכ לארשי םעל ונל רוסא הזה שפוחה לבא ,הזה שפוחה תא םיצור ונייה
שיש שפוחה תא הצור התא ,ותרות תא ונל ןתנו םימעה לכמ ונב רחב םלוע ארובש ,דחוימ
שי םהל ףייכ הזיא םיקוח םוש םהל ןיאו תווצמ רובצל םיכירצ אל םה לבא ,םירחאה םימעל
קר ךירצ ,םהמ ףייכ רתוי ונל היהי הארת דוע התא ףייכ היהי ונל םג גאדת לא ,לכה םהל
יכה תאז לכבו םלועב ןטק יכה םע ,הנוש םע ונחנא המכ הארת, אובי הזו לאה יכרדב תכלל
ךא הז ,הזה םויה דע הברה יכה ונמחלנו ונלבס ונחנא המלו ,םלועה לכל בושחו יתועמשמ
לודג אבא ונל שי ,הז תא םישיגרמ ,חטשב הז תא םיאור ,תושעל המ ןיא ,םיימשמ קרו
רענ ומכ הז .הלואגה אובישכ ונתבוטל הרקי לכה ףוסב לבא תושעל המ ונל רמואש םיימשב
ךלת לא הזה רוחבה םע ךלת לא רוסא הז "אל" ול רמוא ולש אבאו םימסלו עשפל רדרדמש
ןב השענ אוה בוטהמ ולש אבאל בישקמ ןבה םא זאו 'וכו רתוי הז םע ךישמת לאו הזה םוקמל
שפוח הצור אוה יכ הז תא השוע תאז לכבו ול בישקהל ברסמ אוה םא ךא ,ליכשמו בוט םדא
םע םג רבד ותוא הזו עדוי רבכ התא ?ול הרוק המ זא ,םיקוח הפ ול ביצי אבאש הצור אלו
ולש ךרדב ךלנ םאש ונל רמאו םיקוחו תווצמ ונל ןתנ אוה ,רבד ותוא קוידב ,ונלש םיקולא
רתוי ולבקת הככ וברסתש לככ ,בוט היהי אל בצמה אל םאו ,םיענ ונל היהי בוט ונל היהי
,ודגנ אקווד תכלל רשאמ אבאל בישקהלב תרחוב ינא ?רוחבל יאדכ המב זא תורצ רתויו תוכמ
ךכ יתבשח ינא םג זא ינוימד ךל הארנ הז לכ םאו דבלב יתבוטל הצור אוהש תעדוי ינא יכ
לא תרשואמ רתוי ינאו בוט רתוי ולש ךרדב תכלוה ינאשכש השיגרמ ינא םויל םוימ לבא
,םייתדה לש תיוזה תא ךל תוארהל הסנמ קר ינא הבושתב ךתוא ריזחהל הסנמ ינאש בושחת
אלו ,םיקולא שיש ןימאמ אל התאש הניבמ ינא רמוא התאש המ יפל .הככ םיגהנתמ םה המל
.דואמ חמשא הלאשה לע יל בישהל לוכי התא םא ?ןוכנ הז ,תוומה רחאל םייח שיש ןימאמ


Forum Hofesh


:דהוא

,תינומלאה ךל םולש

םעט לכ ןיאש ,ועבק ינממ םימכחו םילודג ?רבדא המו רמוא המ .ךתבושת תא ןויעב יתארק
."הנומא" יל ןיא ?יתנומא לע תלאש .הנומאה םוחתב אל יאדווב ,יתד ןימאמ םע חכוותהל
וא םילילאב רבודמשכ אל יאדווב .הנומא אל לבא ,םלוע-תפקשה ,הרכה ,העידי יל שי
לש תינויערה ותאצמה ירפ אוה "םיהולא"ש עדוי - רמולכ ,הרכהב טסיאתא ינא .םימיהולאב
.תישארה תא ,הלחתהה תדוקנ תא ,"הביסה" תא שפחמ םדאה ,רחא ןיינע לכבכ ,ןאכשכ ,םדאה
,והודמיל אל ןנד-תמדקמ וימדוק םגו ,האצמל ןכיה וא איה ןכיה ,יהמ עדוי ונניא אוהשכו
,עדוי ונניא רשא תא שפחל ךישמהלו דומלל (1( :רתוי אלו תויורשפא יתש וינפב תודמוע
ואוביש ולאו ןכתיי לבא ,עדימה תא ץימחהל לולע אוה םירצקה וייחבש שארמ העידי ךות
(2( .היעב םוש ילב תויחל רשפא הז םעו ,אל םלועל ילואו ,ילוא ,ולגיו ואצמי ויתובקעב
איצמהל - ןיתמהל ןמזו יאנפ ול ןיאו התוא אוצמל וכרד הצאו ,הבושת ןיאש םושמ ,וא
יפמ הזכ ןורתפ לבקל וא ,לבתב תומולעתה לכל הנימזו הבוט היהתש ,הביס איצמהל :התוא
.קרבופמ לכה אמש ששח וא דשח ררועל ילבמו ,רופיסב אלמ ןומא ךות ,רחא והשימ

:תיממעה תידוהיה תרופיסב הז ןיינעל הפי רופיס םייק ,הז אשונב קורביפב דשח בגא
,ולש יברה לע ולאשו ,ישמ ךרבא ,דידיב שגפ ,ךרכ לש הבוחרב ךלהמ היהש ,דחא ידוהי
םיהולאש ,תעדיה .ילש יברה אוה לודג קידצ ,ןכא :ךרבאה ול רמא .לודג קידצ בשחנש
ןכאש ךל ןיינמ יכו :ידוהיה ול בישה ?עובשב ישילש לכב וילא הלגנ ומצעבו ודובכב
:ךרבאה ול הנע ?רקשמ ךלש יברה ילואו ?עובשב ישילש לכב ךלש יברל הלגנ םיהולא
הלגנ ומצעבו ודובכב םיהולאש ,ילש יברכ לודג קידצ יכו ?רבדמ ךיפש תא ךינזוא תועמושה
??רקשי ,עובשב ישילש לכב וילא

רשפא תוילכש תויגוס םע .ילכש ןיינע אלו ישגר ןיינע הז הנומא .ןימאיש ןימאמה
יא הנומא םע .עדמה ססובמ הזה ןורקיעה לע .ךירפהל דוחייב .ךירפהל ,חיכוהל ,חכוותהל
תא אל יאדווב ,ךלש תושגרה לולסמ תא תונשל הסנאש ןורחאה היהא ינאו ,חכוותהל רשפא
,תושעל יוארש המ ."הריחבה םע" ,ונלש "םעה" לש ותוכיאו ותוהמ לע ךלש טבמה תיווז
,עפשב ילצא יוצמ יתכלהה עדימה .עדימה תא ףושחל אוה ,ךכל ןכומ ינשה דצהו הדימב תאזו
לכ אלל תאז ,אורקלו שוכרל ךישממ ינאו ,הכלהה תורפסמ הברה ליכמ ילש םירפסה ןוראו
.אל ותו ,ינויער ,יתורפס ,ינוימד קחשמ אוה ,ירובע ,"םיהולא"ש ,הדבועל רשק

ריכמ ינאש לככ ."רחא"ה אוה םיניינעש םירמוח אורקל החותפ תא םג םאה ,איה ךילא יתלאש
תמחמ םיצקומ ,"הריפכ" ויבתכו ,רפוכ בשחנ "רחאה" ,תידוהיה תיתדה הנומאה םלוע תא
.םירקבל םישדח וא םינשי הכלה-יקספ יפ לע ,ןויעבו האירקב םירוסאו ,סואימה

ןיינעמ ,ברו רישע רמוח םייק שפוח רתאב .יארקו יאוב ,אורקל החותפ תא ןכא םא
רמאמ ,לשמל .וב הנומאב ךורכה לכבו ,"םיהולא" אשונב ,לאב הנומאה אשונב ,ינוג-ברו
בר רמוח וא "דחא האירבהו ארובה" - "הנומא" תחת ,רתאב "םירמאמ" רודמב יאצמש אלפנ
.רתאב ונלש םירמאמה רודמב םייקה ףסונ

,בוט לכ ךל לחאמ ינא

דהוא


Forum Hofesh


:"תינומלא"ה


,םולש דהוא

תצק םהו ,יל תרמאש ינפל דוע הלאה םירמאמה תא יתיארו הזה רתאב יתייהו יתנייע יתארק
שיש ןימאמ אל התאש יתנבה ,ךתוא יתנבה דהוא .ליימ יא םכל יתחלש ןכלו יתוא ונבציע
אל התאש הארנכ ,דבלב ירקמ אוה ונל הרוקש המלכו עבטהמ לכהש ןימאמ התא , םיקולא
םימעפ הברה ,םוי ידימ יל השוע אוהש םיסינה תא השיגרמ ינא לבא ,ןיידע ותוא שיגרמ
אל ,יתוא ליצמ םיקולאש השיגרמ ינא שדחמ םעפ לכו ,הליפנמ םעפ הנואתמ םעפ ,תלצינ ינא
רופס ןיאמ יונב םדאה יכ םדאה תא השע עבטהש ןימאהל דואמ השקו ,ירקמ לכהש תויהל לוכי
ויהי השיאלו רבגלש ,קינהל ידכ םיידש היהי השיאלש ,הדפקהב ןנכותמ לכהו םידירוו םיאת
התא ךיא ,היהי הככש ןנכת והשימ וליאכ הארנ לכה ירה ,קונית אצוי הזמו ערזו תויציב
הז תא םישוע םייתד אלש םישנאש םיסנאיסה ןיינע תא ריבסמ התא ךיא וא .הז תא ריבסמ
המכ םישוע םוי ידימ ,הז תא םישוע םיינש אלו דחא אל ירה ,םהיניע הארמל םימהדנו
תא םירפסמ םלוכ שממו רואה ותוא תא ואר םלוכש ינילקה תוומה תא ריבסמ התא ךיאו םישנא
םהש ,םידוהי אל םהש ץראל ץוחמ םישנא לש םירופיס לע 8 ץורעב םג יתיארו רופיס ותוא
םישנאה לכש תויהל לוכי אל לבא דהוא תעדוי אל םיאור םהש תוחור ינימ לכ לע םירפסמ
תורמל לבא ולש הנומאהו דחא לכ רמוא התאש ומכ ןפוא לכב הז לכ תא םיאיצממ םתס הלאה
,םייק םיקולאש ןימאהל הכישממ ןיידע ינא תובושתה רסוחו לבסהו תולאשה לכ תורמל לכה
,בוט עובש ךל היהיש


תינומלאהמ


Forum Hofesh


:תובתכתהה תא םייסמ דהוא


,תינומלאה יתריקי

שיא הנשנ אל ירהש ,והערל שיא רמול וניפב שיש לכ תא וניצימ הכ דע תובתכתהבש המוד
הז-אוהכ ינשת אל ירה תאו ,ךתד תאו ךתעד תא רימהל הרטמ לכ ןיא יל .והער לש ותעד תא
,ךמצע לע ירמש ,הכורב ייה .יח ינא הב הרבחלו יל הבוטהו תססובמה ימלוע תפקשהמ
.ןה תוטוז רתיה לכ .הרבחל תלעות יאיבהו


,םולש תבש תכרבב ,ךלש

שפוח רתא תווצמ דהוא


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

'ה תאמ רבד םוש ןיא ,הרקמ לכה
הנממ תוחכפתהה לעו תודרחתהה לע
הצור אוהש המ השוע דחא לכ ,םיללכ ןיאש יתטלק טאל טאל
םיהולאמ םכח רתוי

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא