הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

62 רפסמ שפוח םורופ
(?) םלוכל דחא סויג דחא םע

(הריש :ףדה תא הכרע)

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ


,רוא
27.8.01


!בר םולש שפוחמ םירבחה לכלו רורדל

.םינש יצחו 16 יל ואלמ םייעובש ינפל
.ןושאר סויג וצ - התומלגתהב תינוליחה תוילארשיה תא ראודב יתלביק םויה
.ןואגב לארשיל הנגהה אבצל סייגתא ןכלו הנידמב םיאגה לע הנמנ ינא

ברש םויב םג תופילח םישבולש ,םירוחשה ישובל יחא לכל ארוק ינא ךכ לע ףסונ
.ל"הצל סייגתהלו אובל ,שדוק ירפס לומ םתאנהל םידנדנתמו
!םל-ו-ו-ו-וכ ומכ .םינש שולשל ,םישדוח השולשל אל ,תועובש השולשל אל

םינוליחה לצא םג לבא" דיגהל םידרחל ונתת לא ,ארוק ינא םינוליחה יחאל םגו
.הבוח הז לכה ירחא ,הנידמה ןעמל םלוכ וסייגתה ,"םיטמתשמ שי

.ירפ רוא (שפוח רירגש) ח"גש

,ירוג
12.8.01


."ףונמ" לש ידרח דיסח םע ןמזמ אל יל התייהש םיבתכמ תפילח וז
.תולוחכ תויתואב ילש תובושתהו תורוחש תויתואב בותכ ומצע בתכמה

:בתכמה הנה ,תישאר


שיגרהל םיכירצ אל םידרחהש ךכל רשקב ףונמל ךתבוגת תא יתארק .ירוגל םולש
טמתשהל ןכו ל"הצו םידומיל ןיב רוחבל תויכז רתוי םהל שיש ןכו 'ב גוס
.'וכו ל"הצמ

יגוס ןיב רשגל איה קוחה תורטממ תחאש ןיבהל שי ןושאר רבד :הבוגתה הנה
ץראב שיש היסולכואה

.תובר ינמ תחא .קוחה לש תורטמה תחא תאז - ןוכנ

ןיא 'ב .תבשב םיסובוטוא ןיא 'א :םהש תושירד 4 םישרוד םידרחה םא :אמגודל
.םסויג החדי הבישיב םידמולש םידרחש 'ד .תבשב לגרודכ ןיא 'ג .תבשב עונלוק
,רמאיו קוחה אובי ןאכ .ךפיהל תושירד םתוא תא םישרוד םינוליחה וליאו
.ורתווי 2 לעו 2 ולבקי םינוליחה ןכו ,ורתווי 2 לעו 2 ולבקי םידרחהש

:לשמ ךל ירה .ןוכנ אל
םידרחה לע רוזגל ימשיטנא אישנ הצור הבש ,תינולפ הנידמ ךמצעל ראת
ךתוא חירכהל קרו ,רשפתהל ןכומ אוה לבא .םוי לכב ספמירשו ריזח לוכאל
םיכסת זא ,ויתושירדמ 90% -מ הלעמל לע רתיו אוה .עובשב םעפ ריזח לוכאל
?ותיא רשפתהל


למשח תרבח דבוע וליאו טמתשמ ארקנ הייחד לביק קוחה םשבש ידרח המל כ"א
יצחמ תוחפ םלשמש קזב דבוע ןכו ?טמתשמ וניא קוחה םשב למשח םלשמ וניאש
?טמתשמ וניא

יתלב ןמזל תאזה הייחדה תא לצנמש ידרח לבא .טמתשמ וניא ולא לכמ דחא ףא
.םידרחה לש עירכמה םבור ולאו - טמתשמ טלחהב אוה לבגומ


םיטילחמש םידרחה םה ךכו תוריש תיחד לבקמ דומלל טילחמש טנדוטס םג ןכאו
.סייגתהל םיבייח הבישיב דומלל קיספהל

ןושאר ראות ידומילב ראשיהל טילחהל לוכי אל טנדוטסש אוה "ןטק"ה לדבהה
,ותמועל ,ידרחה .סויגל בצייתהל בייח אוה שארמ עובק ןמז םותב - וייח לכ ךשמל
.ןכ השוע ןכא םידרחה לש עירכמה בורהו .וייח לכ הבישיב ראשיהל ישפוח


תא חלוש אוהש רמאנ ונא וייח ןוכיס אלב תיבל בורק תוריש לבקי םדא םא יכו
?ומוקמב תוומל םילייחה וירבח

תוומל םילייחה תא חלוש" אוהש רמוא אל ידרחה לע םגש ,איה תמאהו .אל
.ןכ יברק-אלה לייחהו ,יאבצה דוקפיתל המואמב םרות אל ידרחה לבא ."ומוקמב

ידיב איה רחא וא הזכ ליחל םדא לש וצוביש רבדב תיפוסה הטלחהה - דועו תאז
.(וינבר תעד וא) ומצע תעד לע סייגתהל אל טילחמ ידרחה ךרבאה דועב .ל"הצ


2 הזב ףרוצמ םיביצקתל רשקבו .םילעופ ךכ הלשממה יקוחמ קלח ירה אלש יאדו
".(םתוח בתוכה ןאכ) ,םייח הלחא ךל היהיש .ףיסוהל המ ןיא ןהירחאש תוקירס

בתכ אוהש ררבתמ - םלועל רקיה בתוכה הארי אל ,הארנה לככ ,ילש הבושתה תא
,לבח אקווד הזו .הבושתה תא ול חולשל ךרד םוש יל ןיאו ינמז ליימ-יאמ יל
.יניצר ןויד (ילוא) ןאכ חתפתהל לוכי היה יכ


,ריפוא
21.7.01


ישנא לש םקבאמב ךמות אוה יכ ס"שמ ץרפ ריאי כ"ח עידוה םיאולימה ילייח קבאמ תובקעב
אצוי ילש םיאולימה דודגו תויהו הכימת תואכש יתעצהו בתכמ וילא יתחלש.םיאולימה
אל ךא תרושקתל הבוט התיה הארנכ ותכימת .ותכימת תא ישעמ ןפואב ןיגפי ,הקוסעת
םשל קרו ותוא רכזתלו בושל יתטלחה םיאולימ ילייחל גאוד אוהו תויה לבא .טושפ םדאל
.םולשב הרבע הקוסעתה יכ יתרכזה הלילב בוט ןושיל לכויש ידכבו ןוחטיבה
.העיגה אל ,ןייצל רתוימ אל ,הבוגת .אבה בתכמל עקרה הז

: דובכל
ץרפ ריאי רמ
ס"ש תעיס ר"וי
לארשי תסנכ

, ידבוכמ

ךתכימת תובקעב ךיילא הנפוהש תאז הנש (ןסינב ג"כ) לירפאב 16 -המ יבתכמ
. הנענ םרט ,ירעצל ,םיאולימ ילייחב

אלו תיתימא התייה ,םיאולימה ילייחב הכימת רבדב , ךתרהצה יכ ענכושמ ינאו תויה
.םולשב הרבע םיאולימה תקוסעת יכ ךתוא ןכדעל חמש ינא ,דבלב תונותיעל הרהצה

םירחא םיבר םנשישו "םיריירפ" םהש ךכ לע תורמרמתה ועיבה םיבר םילייח םנמא
ליגר היה םידקפנה זוחא רבד לש ומוכיסב ךא ל"הצב םיתרשמ םניא רשא
.(םרפסמב לודיג היהי יכ יתששח ינא)

תיבב השפוחב תויהל םילייחל םרג (וחירי רוזאב דבע דודגה ךריכזהל) תולטמה סמוע
דליל דיגהל השק ךא תודוקפל רבעמ ורפו'צ םילייחה עדוי ינא) םוי 25 ךשמב םימעפ
ודמע םילייחה ךא דואמ תובר תועש תויוליעפ עצבלו ("םוי 20 תיבב היהי אל אבא"
.(תורמרמתהה תורמל) המישמב

,שונא תויועטמ ועגפנ םבורבו רתויב ךומנ היה םיעגפנה רפסמ יכ ךל רשבל חמש םג ינא
.('וכו הלק םיכרד תנואת ,םוקע לוסרקל המרגש תלוגרתב ת"ישטבמ הנוכנ אל הציפק)

בטומ ךא "בישקהל" ידכ םיריכב םיניצק ועיגה םיאולימה תייעבב לופיטל תינכותהמ קלחכ
תואטיסרבינואב םיצרמל ,םילייחהמ קלח לש םידיבעמל ,וניתוחפשמל םיחלשנ ויה םה וליא
.תונורתפ תתל ולכי אלו "בישקהל" תנמ לע ועיגה רומאכ םה ךא .'וכו

רוזחנ בורקב ךא (םילשורימ תוקד 45 -כ אצמנ סיסבה) רקבל תעגה אלש לבח
.ונידי תא קזחלו אובל תפסונ תונמדזה ךל היהתו ףסונ םיאולימ תורשל

בר דובכב
לגיפש ריפוא ('לימ ןגס)

,סנוי יעור
26.8.01


תואיצמ אל לבא חרכה - תובישי ינב סויג

יונש אשונ וניה לארשי םעב יאבצה תורישה לטנ תקולח אשונ לארשי תנידמ םוק זאמ
םע ןוירוג-ןב דוד לש ירוטסיהה "רדסה" ותוא זאמ .םעב םינוש םירזגמ ןיב תקולחמב
דומילב קרו ךא וקסעתיש םיכרבא "ץמוק" תראשה חיטבהש רדסה ,תוידרחה תוגלפמה
לכב םויכ .הבחרל ידרחה רזגמה ברקב יאבצה תורישה ןמ תוטמתשהה תעפות הכפה ,הרות
הייסולכוא חלפ ותואמ לטובמ אל קלח םניהש ,ידרחה רזגמה ןמ רעונ ינב יפלא תורשע הנש
לע רתוי דבכ לטנל האיבמ וז תוטמתשה .םתבוחמ םיטמתשמ ,םעה לע ןגהל דעוימש
רוכינלו ינוליחה רזגמה לצא סויגל היצביטומב הדיריל ,תטמתשמ הניאש הייסולכואה
.ידרחה רזגמה יפלכ האנשלו

הקספה אלל הז םוי דעו התדלוה םוימ תדמתמ המחול לש בצמב היורש לארשי תנידמ
הכמ תואיצמהש ירה הבוחה סויג ןדיע לש וצוציק וא ומויסל תווקת ויה םא םג .תישממ
רשא הנידמה יריעצ לש תובדנתה חור התואב רקיעב יולת הנידמה ןוחטב .בושו בוש ונינפב
םינש 3 ןתוא .הנידמה ןוחטב ןעמל םינש רתוי וא שולש תבוטל םיליגרה םהייח תא םיקיספמ
תיחרזאה ותבוחמ טמתשמ וניא רשא חרזא לכ ינפב דמועה השקה ךוראה םיאולימה תורישו
.םיתיעל םייח תנכס ףאו תוביוחמ שרודו לק אל לטנ וניה

?יאבצה תורישה ןמ ףרוג רוטפל היגליבירפ התואל ידרחה רזגמה יריעצ םיאכז עודמ
?ינויצ יתדהו ינוליחה רזגמה יריעצ ןמ םה םיבוט םאה
?קזנ קר בסי םסויג ןכ לעש עורג ךכ לכ בצמב םהו אוה ךפיהה אמש וא
האור יניא ןכש יברעה רזגמה יריעצ םילבקמש הזל המוד רוטפב ןאכ רבודמ אל
הבש השקה המלידה תמועל היימוקרת םוסחמב דמועה ךרבא לש תימינפ המליד
.ילארשי-יברע ריעצ דומעי

םדחפ איה יתכרעהל ל"הצל ידרחה רזגמה ינב לש םסויג בוריסל תירקיעה תושקעתהה תביס
האצותכו אבצב םיתרשמה םינוליחה ברקב םידרחה לש תועמטיהמ רזגמה יגיהנמו ינבר לש
הבש הביבס ןכא םויכ אוה ל"הצ ארקנש יתרבחה ךותיהה רוכ .םייתד םיכרע דוביא ךכמ
םילוע ,םייתדו םינוליח ,תונבו םינב לש בולישה .תענמנ יתלב איה םייח יחרואל הפישח
םהיניע תא חותפל םיבר םישנאל םרג ,םידוהי אלו םידוהי ,םיזנכשאו םידרפס ,םיקיתוו
ופשחנש השדח םלוע תסיפת בקע םהלש הז תא תונשל םיתיעל ףא ןכו הנוש םייח חרואל
ןיב תורבח ירשק תריצי לש םיבר םירקמב החלצה רופיס וניה ,יתעדל ,הז בוליש .הל
.םימייקתמ ויה אל תורחא תוביסנבש םישנא

?ןויווש-יאה תא הקידצמ איה םאה ,ןויגה הב שיש ףא לע ,וז הביס
קסעה תא רתוי וא שדוחל רוגסל ץלאנש חרזאה תא תקפסמ איה םאה
?הז לטנב םיקלחתמ םניאש םיבר שיש העידיב םיכורא םיאולימל תאצלו
והשלכ רזגמ לכ ןכש תיתרבח הניחבמ תקדצומכ סופתל הלוכי הניאו תקפסמ הניא וז הביס
םע הלא ובברעתי אל ןכ לעו וישנא לש רסומהו יפואה רומישב ןיינועמ אוהש ןועטל לוכי
םהישנא תא רוטפל ידרחה רזגמה יגיהנמ םיחילצמ ובש ,רצונש בצמה ,ףסונב .ראשה
.לקנב וילע ורתווי אלש יתוגיהנמ סכנ הווהמ ,סויג תבוחמ

תדלומה לע הנגהה תמישמב די תתל םעה לכ לע הבוח לארשי תנידמבש יתקדצב ינא חוטב
תובישיה ךותל תיאבצ הרטשמ לש תושומח תוגולפ חולשל שי םאה ?ןורתפה והמ ןכ לעו
בוריסו יחרזא ירמ בוטה הרקמב רורגי אוה יכ ילאיר וניא הזכ ןורתפ ?חוכב םסייגלו
אלכה יתב תא אלמל ךרוצ שי לארשי תנידמ תבוטלש בשוח יניאו יאבצ תורישל ףרוג
.הרשפב ןומט ןורתפה .סויג ינברס לש המוצע תומכב םייאבצה

םייברק םילייחכ תובישיה ינב לש סויג רשפאיש ןורתפל ןווכתמ ינא הרשפב
.םתנומא יפ לע םייח חרוא לש רומשל םהל רשפאי ךא רבד לכל
שדוק ידומיל ןיב בלשל וחילצהש ךכב הבר החלצה וויה תיתדה תונויצה לש רדסהה תובישי
.ההובג היצביטומ םע םילייח תולעב תויתוכיא רדסה תוגולפ לש יברק יאבצ תוריש ןיבו
דואמ יתוכיאו בר א"כ תומכ הפסונ ךא ליגר רידס תורישמ יצחב רצק רידסה םתוריש םנמא
.אבצה לש ךוותה דומע וניהש ל"הצ לש םחולה םיאולימה ךרעמל
תורשכה יאנת הבש תרגסמ תווהל תולוכי ידרחה ל"חנה תמגודכ םידרח לש תוינגרוא תודיחי
תולעב תויסולכוא םע בוברע היהי אל ןכו םישנ םע עגמ היהי אל ,ופכאי רתוי םיינדפקה
."קיזמ" לאיצנטופ

רוחבל תוכזל יאכז ידרח רוחב םא ןכש יביטנרטלא ימואל תוריש לש ןויערל דגנתמ ינא
?וזה תוכזה ןתנית אל ינוליח ריעצל עודמ ימואל תוריש ןיבל ןכוסמ יאבצ תוריש ןיב
ןכתיי רשא םינש שולש לש ימואל תורישב לארשי ייברע בויחב ינא ךמות תאז םע
.תוימינפ תומלידל םורגי אלו םידוהיה ןיבל םניב בוריקל םורתיו

?וזכ הרשפל םידרחה ומיכסיש עודמ ךא
?הרות לש הלהואב םהיריעצ םיגרהנ אל הבש החונה תואיצמה לע ורתווי עודמ
רשא םירזגמ םתוא לכמ אוביש יביסמ יטילופ ץחלמ קרו ךא אובת וז המכסה
.ידרחה רזגמה יגיהנמ םע הרישי תורבדהמו םהיתובוח תא םישטונ םניא

תא תופירחב ףקותו םיאולימ תורישל וא סויגל בוריסל םילקב לקה םויאל ארוק יניא
.הנאות םושב קודיצ הל ןיא רשא יאבצ תורישמ ינוליחה רזגמב הלדגו תכלוהה תוטמתשהה
םיקמחתמ רשא םיבר םיריעצ לש "הרופאה תוטמתשהה" תא המוד תופירחב ףקות םג ינא
דחא םעל וב םויה ברקתמש הווקמ ינא .םיענו לק תוריש תבוטל שרודו השק יברק תורישמ
.דחא סויג קר היהי ןכא
ףסונ ןיינע

?"םיהולא תא םדאה ארב תישארב" המל
(ויה אלש) תובושתהו ..תולאש / םיקופקפה ,הלחתהה
!המחלמב ונחנא
ןידרבייס לש האלפומה הירטמיגה תנכות

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא