הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


שפוח םורופ - שפוח םורופ - שפוח םורופ

58 רפסמ ןוילג

.לכה ריבסי ןאכ קילק ?שפוח םורופ הז המ

Forum Hofesh

םשה םשב תורואנ
(טנרטניא ןטפקב רמאמל הבושת)
ןמרק רמות תאמ

טלחהב לבא םינכ םא רורב אל ,םיצמאמ םישוע לארשיב תישפוחה תרושקתב םיבר םימרוג
אוצמל רשפא העפותל תפלאמ המגוד .םתורואנ םשב םינזואמ .םינזואמ תויהל ,בלל םיעגונ
שפוחה" תרתוכה תחת "ץראה" לש טנרטניאה ףסומב (31/7/01) הנורחאל םסרפתהש רמאמב
."ךושח תויהל

רתאב רמוחה ןמ קלח תא תנייוזמ ןיעב רמאמה בתוכ קרוס טנרטניא ירתא רקבמכ ותבש ףקותב
וניא רתאה יכ בתכנ רמאמה לש הנשמה תרתוכב .תיטילופה ותדמע תא ןחב עינצמ ךכ ךותבו
הדבועה תא ריתסהל ידכ ךכב ןיא ךא ,רמאמה ךותב םנמא רזוח אל רסמה .תדל הפולח קפסמ
.הכורא הלעה םהב ןוידהש םיקוחשה םינועיטה ךותל ,הארנ ךכ ותחמשל ,בתוכה עלקנ ךכבש
אלש ןידה ןמ :ןיינעה השעמל הזו .הפולח ךירצ קוידב המ םשל ,ןכ םא ,ריבסמ וניא אוה
םימעפ רתאב בתכנש רסמ והז .ספמירשל הפולח ומכ ךרעב ישפט הז .תדל הפולח לכ היהת
.ןודנה רמאמב ומוקמ תא אצומ וניא המ םושמ לבא ,תונוש תורוצבו תובר

רקבמ רותב ,עבוקו ,םיהולא לש ומויק תלאשב ידמל שגרמ ןפואב בתוכה ךבתסמ ךשמהב
ינא :תרמוא תאז .החכוה ךירצש הז אוה ל"נה לש ומויק-יא אקווד יכ ,ךמסומ טנרטניא
םיללכה יפל תויחלו ,םיינוימד םירבד ינימ לכ לש םמויק לע ישפנ תוואכ טילחהל לוכי
רשאכ ,םיללכ םתוא יפל תויחל יתלוז לע תווצל םג יתוכז זאו .חדוקה ינוימדמ םירזגנש
ןניאו ינוימידמ תוצוצמ ןכא ייתואצמהש חיכוהל ךירצ אוה - וילע איה החכוהה תבוח
.ייתווצמ יפל תויחל ךישמהל וילע ןכ השע אל דוע לכו ,תויתואיצמ

םיללכה תא תונשל יאשר ינא םוי ידמש אלא ,םולכ חיכוהל ךירצ ינניאש קר אל ,ינאו
תא ןכדעלו ,יניע תוארכ םירחא תונוימדמ וא ןוימד ותואמ םירזגנה ,הכלה יקספ תרגסמב
.עצבל וילעש םויה תודוקפב םייונישה תודוא יתלוז

הבישחל המיאתמ ןכאו הסיסבב תידרוסבא איהש ךכל רבעמ ,םינקפסה לע החכוהה תוירחא תלטה
לש ןמויק תא חיכוהל ךרוצ ןיא םא :תפסונ הניחבמ םג הרזומ ,המורדו תימייניב ימי
אליממ ירהו .ןותנ אוה ןמויקש ירה ,רחא רבד לכ וא םיהולא ןמש אהי ,תוינוימד תואצמה
.ןותנש הממ ךפיהה תא חיכוהל תורשפא ןיא

םויק תאש דועב .םיהולא םויק ןיבל תרוסמה םויק ןיב בתוכה לבלבמ וינפל םיבר ומכ
םא קר חיכוהל רשפא םיהולא םויק תא ,םיירוטסיה םיאצמימ ידי לע חיכוהל ןתינ תרוסמה
םירופיס לש תופיו תובר תורוסמ .ותמשנב ינשלופ חותינ םיעצבמו ,םדאל םדאמ םירבוע
םיללכה יפ לע םייח ויה ןוויב םויהש םכל וראת .םלועב הניפ לכב טעמכ תומייק םייטמרד
ודמלש המ ,תרוסמהמ תונהיל םוקמב - ונלצא הרוקש המ ךרעב הז .תינוויה היגולותימה לש
.םויה לש תואיצמה ךותל חוכב התוא סונאל םיסנמ ונחנא ,תוינרדומה תונידמה בורב תושעל

םהש ויבתוכב דושחל רשפא יא ,ותביתכלו ותלעפהל ףתוש ינניאש רתאה םע הקימעמה יתורכהמ
בתוכ השוע אלש המ ,יולגב ךכ לע םיריהצמ םה ,ךפיהל .יטילופה קבאמל ץוחמ םמצע םימש
ירתא לש הרוטקורטסה לע תיעוצקמ תרוקיב בתוכש ימכ ,קחשמל ץוחמ ומצע םש אוה .רמאמה
.ליפעהל לגוסמ אוה הילא תיברימה ילאוטקלטניאה רשויה תגרד יהוז יכ אמתסמ .טנרטניאה

:יבל תמושת תא הכשמש הטטיצ ןלהל
בל םימש אל םיידמימ-דחו םיינוציק ,םיכושח םתויה לע םייתדה תא םימישאמש רתאה ישנא"
."הלאכל םיכפוה םמצע םה רתאב תשרפנש תיתד-יטנאה תומהלתהה ידכ ךותש

םיינוציק ,םיכושח םתויה לע רתאה ישנא תא םישאמה ,רמאמה בתוכ" :לק רופיש רבדב המו
אוה רמאמב תשרפנש תיתד-ורפה תומהלתהה ידכ ךותש בל םישל אלש לוכי אל םיידמימ-דחו
."הזכל ךפוה ומצע

רבדל איצמהל ךכ םשל ךירצ אלו ךב עגופש רבד לכל דגנתהל רתומ ךתעידיל ,דבכנ בתוכ
רותב עיצהל ךירצ ינא ילוא ,תועלצב יתוא ורקדיש ךכל דגנתמ ינא םא ,ךתעד המ - תופולח
?םיינרפיצה תא יל ורקעי הז םוקמבש הפולח

רתא וליפאו ,ל"הצ-ילג ,"ץראה" ןותיע לשמל ומכ ,הרואנ-אלה תרושקתה המ םושמ :רבד דוע
וליאו ,ןנד בתוכה ומכ םירואנ םישנאל הפ ןוחתפ ברעהו םכשה תנתונ ,ךושחה "שפוח"
תדגונמה הרואנ אל העד לכ תויטנגלאב הטימשמ המ םושמ ,הרואנה תידרחה תרושקתה
.התורואנל


Forum Hofesh
ףסונ ןיינע

םיהולא לש ומויקל עגונב םינועיט
"ינוליח ינאש ילש םירוהל יתרפיס לומתא"
?םויב םימעפ שולש ונלש תוחבשתל הפצמ םיקולאה תמאב ,עגר
םימס םירכומש ומכ ?תד םירכומ ךיא

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא