הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


letter

!הריבל הירגיסה יל הלפנ ,טיש

השקבב ,תמעוז תינוליח הבוגת

םתור תאמ

letter

-ןיינעלו רצק הז תא השענ

רבוקמ ירש לש רעשה תבתכ העיפומ ,24-30 'מע ,4.2.00 ,בירעמ לש "עובשפוס" ןויליגב
הדיקפ םויהו תידרח הרענ םעפ ,לטנרא הרש תחא לע ,"אתרק ירוטנמ הנושארה תלייחה"
.ידרחה אל .ל"חנב תיתגולפ

..יתוא הזיגרה ךכ לכ הבתכב תישימחה הקסיפה לבא ,ןמויק םצעמ תויחטש ןה ףסומ תובתכ

,םר לוקב תטטרלפמ ,ישפוח תנשעמ .רבד לכל ינוליח םייח חרוא לטנרא הרש תלהנמ םויכ"
.םיקטוקסידבו םיבאפב תועיבקב תרקבמו תבשב תעסונ ,תומרופטלפבו דומצ סני'גב תרדהתמ
הלוענה ןגה תרומשמ ,ןשי דירש ץיצמ ןיידע הירגיסה ןשע ירוחאמו גנלסה הטעמל תחתמ לבא
םירבדמ אל המל ?ינוליח םייח חרוא הז ."..הינוניגב ,התפשב זמורמ הרבע .םירעש האמב
עומשל וא ,םינואיזומב תוכורעתל תכלל וא ,הצרתש רפס הזיא אורקל הל רתומ תעכש הז לע
תעכש ךכ לע תבתוכ אל רבוקמ ירש המל ?הגוז (תונב וא) ינב תא המצעב רוחבל ,הקיזומ
םתוא אמטל ששח ילב ,שדוחה תומי לכב םירבג לש םדיל הדימ םיצפח ריבעהל הלוכי הרש
?העגמב

.םישוע ?םישוע המ

תוטשה תא רבכ רובשל ךירצ .דחפל ילב םיבשוח םתאש המ תא וניגפה ,"בירעמ"ל ובתכ
?"עידומה"ב ךלוהש המ קיפסמ אל .ולאכ םירבד םיבתוכ ינוליח ןותיעבש ,וזה תכחוגמה

םסרפמ בירעמ תא תוארל הצור ינא ,עובשה רבכ - םימרוז םיבתכמ תואמ תוארל הצור ינא
םכביל תמושת תא הצור ינאו .(ונל שי ,ןכ) םינוליחה תושגרב העיגפ לע קנע תויולצנתה
השוע ינאש ומכ שממ ,ונל ורפס ?םתעמש ?והשמ םתיאר .דיתעב םג הזה גוסהמ םירבדל
.וישכע

:תושירדה לולכמ תא הפ יתטרפ ,תילמינימ העקשההש םכתא ענכשל ידכ

:1 הלועפ ךרד
.ח"ש 1.5 - תליובמ הפטעמ
.תורוגא 2 - ריינ ףד
.'גא 0.03 - טעה לש וידה
.תוקד 25 = חולשמ + הביתכ
תביתל הכילה תוקד 10 -ו הביתכה ןחלוש לע הבישי תוקד 15 ,תורוגא 52.03 -ו לקש כ"הס
.(תוירולק תצק ופרשת וליפא) ראודה

:2 הלועפ ךרד
editor@maariv.co.il

.החלצהב


letter
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא