הכלה קבאמ םיינוליח םייתד הנומא


"ילילשה ינוליחה סותאה"
תובוגת רפסמו ,בהי רורדמ ונלביקש בתכמ

,םולש "שפוח" תווצ

לע תולכתסהה תא ךפוהש המ ,םכרתאב םיעקשומ םיבר םיצמאמו תוחוכש הארנ
!םירמוא םתאש המב םינימאמ תמאב םתא :רחא ןיינעל ןוגראה

קידצ" רמאנ ירהש ,םכייח תוהמב דמוע וליאכ הארנש המ תא לולשל יתנווכב ןיא
הסיסבב תילילש איה םכתנומאש רעטצהל אלא יל רתונ אל לבא ,"היחי ותנומאב
.יבויח סותא הדימעמ הניאו

,ןלוגה-תמרב תוריש תנש ןמזמ אל יתמייס ,19 ןב ריעצ ינא ?םירומא םירבד המב
ינא םויכ םג .םכלש ביבחה ןוגראב (?תאז םינכמ ךכ) רבח יתייה העתפהה הברמלו
םיעצבמהו תולועפה תודוא תולודגה תובשחמהש אלא ,ינוליח ידוהיכ ימצע האור
יתנחבו םירבדה לומ החוכנ יתדמע תמאבשכ ,ןכמ רחאל קר ועיגה םהב יתפתתשהש
הארנ .רוספורפ וא הרומ לש ,ינוליח ןוגרא לש ,בר לש הרזע אלל .ימצעב - םתוא
.ול הבושח תישיאה ותוהז לרוגש הדימב ,אוה םג תאז השעי םדא לכש יואר יכ יל
.ךשמהב ירבד תא ריבסאו

רתאב תועיפומש תודוקנהמ תחא לכל סחייתא םאש םושמ ,ידמ ביחרהל יתנווכב ןיא
קר סחייתהל שקבמ ינא ןכ םא .ידמ םכתא האלא םגו ,לופאו לבלבתא ,בחרה
.רפסמ תודוקנל

תא ריכמש ימ ירה .רתאלו ילנוסרפה םיהולאה ןיינעל המ ןיבמ יניא ,תישאר
(םיכובנ הרומ) ונדמלמ ם"במרהו ,ףוגו תומד ןיא הולאל יכ ,עדוי לארשי תורוקמ
לא וא ונחבטמ לא הפוצ ,םימורמב תבשויה תומד אוה םיהולאש ןימאמש ימ יכ
תישיא תומד אוה ןיא ,לכב אצמנ םיהולאה ירהש .אוה הטושו ליסכ - םדאה תוואת
.האירבהו הריציה חוכ איה רתויב הלודגה ותוהמש ,ריבכ ינחור חוכ םא יכ -

םיקומע דומילו תוננובתהש םושמ ,הז רבדב םיעקשומ םיבר םיצמאמש יל הארנ
תא םתושעב לארשי ינב וב דומעל וחילצה אלש המ) ידוהי תויהל ישוקה תא םידדחמ
ךכ-לכ םיבר םיישק ןכ לעו ,התוהמב תינחור איה תידוהיה הנומאה - (בהזה לגע
הטיחה חמצתשו ודעומב םשגה ול דרייש כ"הסב שקבמש ,טושפה םדאל םיררועתמ
ימהבה ויפואמ תולעתהל םדאהמ תשקבמו המידק דחא דעצ השוע תודהיה .בטיה
םידוהיש ,ןכ םא ,יואר .תוינחורה תוגרדמב הלעתיו ,(וייח לכ רכש-יאנתל הפצמה)
.לארשי תורוקמ תא בטיה וריכי יתדה דסממה תונעט םע דדומתהל םישקבמה
?םקיחל םתוא וברקי אקודו םשרפל תרחא ךרד ולגי ילוא ,עדוי ימו

.ילילשה ינוליחה סותאה ,ןכל םדוק יתנייצש יפכ ,אוה יל עירפהש ףסונ רבד

.וייחב םירורב םידעי ביצהל דואמ השק ,ליכשמה לאוטקלטניאה ,ינוליחה םדאל
ךא ,העבגה הלעמב םדקתהלו שקעתהל ונלרוג רזגנ ךכ ,םירה ספטמ ומכש המדנ
אל "שפוח" רתאב .רתוי דוע הובג רה ונל הפצמש םיאור ונא - הלעמל ונעיגהב
אל ךאיה) בר למעב תאז יתשפיחש תורמל .תוינוליח םצעב יהמ הרימאל רכז יתאצמ
תחא םעפ :תינוליחה תוהזה" םתרתוכש םירמאמב םג ,(?הזכ יתוהמ ןיינע רכזוי
.ב"ויכו "דימתלו

וזכ קר אל - תינוליח תוהז חפטל םוקמב רחאה תלילשב ידמ םיקוסע ונאש יל הארנ
אלו (?וילאמ רורב הז ןיאה) "תיתד" תוהז רשאמ תודהיל הרושק תוחפ איהש דיגתש
תוהז :ךפיהל אלא ,ידוהיה םעה לש חורהו תוברתה תורצואמ קוחיר תדדועמה וזכ
,םינוליחל םייתד ןיב םידמועה םיעסשהו םירעפה לע תמאב רשגל תשקבמה תינוליח
ינא ,יל בוט ,הז הככ" תרימאו תורוב ךותמ אלו תודהיה תורוקמ םע תורכיה ךות
.ןכ המ עדוי ינניא ,םייח תילכתו תוחילש אל וז םאו .'וכו "םמלועב םהו ימלועב

.ךכב דמוע יניא יכ ,ןורחא רבד ןייצא קר

לוע וילע לבקמש םדא לבא .ןיטולחל תיביטקיבוס איה ,רבכ רמאנש ומכ ,הנומאה
ןימאמש םדא רשאמ רתוי וא תוחפ ילנויצר ןיינע ותנומאב ןיא - םיימש תוכלמ
דיויד ונדמיל רבכ הלא םירבד .עקרק םש דומעת ןיידעו רקובב ותטיממ עספישכש
.("םדאה עבט תכסמ") ילגנאה םוי

,'וכו ('בל םרוג 'א) תויתביסב היפוסוליפה לש התנומא תא ץפינש הז היהש ,םוי
הנייצש יפכ ,וז הנומא םג :"ילנויצר" ינוליח םדאל ללכ הטושפ אל הנומת רייצמ
,תויתביס םשב םינכמ ונאש ,תולפת תונומא לש ףסוא איה ,הבתכמב הדמחנה ינור
רבסהב הנומא התוא לע ונבהי תא ךילשהל םירמייתמ ונאו ,תופסונ םילמו עדמ
שיאל ןיאש תועפות ןנשי ,חתופמהו יעדמה םלועב ,םויכ םגש איה הדבועו .םלועה
.ותילכת תאו םלועה לש ותלועפ ןפוא תא ןכש לכ ,ןריבסהל ךרד

בוט יתנווכ תא ריבסת ילוא ;שאר דבוכב וז הנורחא הלמב ןודל שיש יל המדנ
תולאשל רבסה רמולכ ,תינכמ הביס םדאל םיקפסמ םיינרדומה ןויגההו עדמה .רתוי
וא "עודמ" ונל ריבסהל םילגוסמ םניא םה לבא ."דציכ" וא "ךיא" ,"המל" ומכ
,ולקתי ארונהו רידאה םוקיה תודוסב םימתבו תמאב םינייעמה ילואו ."?המ םשל"
דמוע םדאה רשאכש םושמ .תואחסונ וא םיגשומ י"ע ןריבסהל ןיאש תולאשב ,ינומכ
םימש ארוב" ,הזה ריבכה חוכב ותנומא ביבש אלא ול ןיא ,אלפומה לומ םמותשמ
רורב ירה - תאז ול חיכוהל הסניו ,היוגש ךתנומא :ול רמאיו זא אוביש ימו ."ץראו
.הנומא וב הרושש םדאה לש האילפה תמועל תובישח היהת אל וירבדלש וילאמ

דוחיב ,לילעב ינויגה אלה ונמלועב יכ המדמ ינא ישפנב םיתעל ,תמאה ןעמל
- תוילנויצר טעמ הב שי דועש תחא הנומא קר הראשנ ,הלא םיפורט םימיב
...םיהולא

שקבמו וב ריכמ - םיהולא לש ונוטלש תא וילע לבקמה םדאהש ,ןיבהל לק ןאכמ
שקבי הז םדא - וייח תילכת תאו האירבה תראפת תא ,וחבשלו וללהל ,ודבעל
,ןבה ןוידפ דעו "ינא הדומ"מ לחה .ותיווהב השעמ לכבו עגר לכב ולילכהל
וילע ביחרהל חמשאו רחא ןוידל ךיישש ,דרפנו ךורא םלועמ קלח ןה תווצמה
.תרחא תונמדזהב

,תרחא תואר תדוקנמ ענומ ינאש ובשחתש ששוח ינאש םושמ ,ןאכ דוע ריבכא אל לבא
ןכ לע .ירבד לע םכלש תולכתסהב עגפי הז רבדש דוע ששוח ינאו ,"תינוליח אל"
.יתד םדא ינניא :שיגדמו בש ינא

החיתפ קר יהוזש שח ינאש םושמ ,תובוגת לבקלו ביגהל ,תולאשל תונעל דוע חמשא
.םיענ עסמ לש הנושאר

,דובכב

,בהי רורד
הנבי


:תורח הבתכ

(יניעב) הבושחה הדוקנה תא תיאר אלש תצק עיתפמ: תינוליחה תוהזה ןיינעב
תצובק םניא םינוליחהש איהו ,"דימתלו תחא םעפ - תינוליחה תוהזה" רמאמב
הארנכ תישיא ךלש ימצעל תרעשמ ינא .ומצע רובע ותוהז תא רידגמ םדא לכ .תוהז
וזש בושחל ךל םרוג "םינוליח" הלימב שומישהו ,תוכייתשה תצובקב קומע ךרוצ שי
תא וא "?תיכרות-אלה תוהזה" תא רידגת ךיא .אל וז לבא ,תוכייתשה תצובק
"?תיסאלק-הקיסומ-תבבוח-יתלבה תוהזה" תא וא ,"תיטייח-אלה תוהזה"

,תונוש תויוהז ילעבו םינוש םיעקרמ םישנא ידי לע ומקוה םימוד םינוגראו שפוח רתא
םיכרעבו םיסרטניאב םיעגופ לארשיב תדה לש םינושה םיטקפסאהש ואצמ רשא
העירפמ דחאל .הנוש הרוצב הרטמה תא םיאור וז הצובקב םינוש םישנא .םהלש
ישילשה .תולפתה תונומאה חופיט עירפמ ינשל .תויתדה תוגלפמה לש קוחה תעירפ
,ןיאושינל - ולש ישיאה שפוחל גאוד ישילשה .וניע תבב תא ךוניחב העיגפב האור
גשות רשאכש ןכתיי .םינוש הלא םישנא לש תוישיאה תורטמהו עקרה .המודכו הרובק
וישכע דעש ,םירחא םיכרע עקר לע וקבאיי וליפא ילואו וכרדב שיא וכלי הרטמה
.תויופידעה רדס לשב וענצוה

ןהל ןיא ,וז היצילאוקב ורבחש תונידמה :רורטה דגנ תשבגתמה היצילאוקל הוושה
,תיטסילטיפקה ב"הרא ,תיטסינומוקה ןיסל תפתושמה תוהזה יהמ .תפתושמ תוהז
,הפוריא ברעממ תויטרקומד-לאיצוס תוצרא ,תרוסמב תולגודה ןותמ םאלסיא תוצרא
אל ךא ,ףתושמ סרטניא ןהל שי ?היסור ומכ יוניש ךילהתב תוהז תולעב תוצראו
!תפתושמ תוהז

חינהל קספה" םדאל םירמוא םתא .הביטנרטלא םיעיצמ םכניא :רמאתו שקעתת
םילטונ םתא ירה .תאז םוקמב השעי המ ול םירמוא םכניאו ,"ךנקז חלג ,ןיליפת
.הרומתב רבד ול םיקינעמ םכניאו ותוהז

,בגא .ולש הביטנרטלאהו סותאה תא רוחבל שפוחה איה לבקיש הרומתה :יתבושתו
םיקיסעמה םירבד לש רתוי בר רפסמ ףושחל ךרוצ שי ילואש ךכב קדוצ התא יתעדל
,היפוסוליפ ,דומיל ,תובדנתה ,תונמא ,הקיסומ ,עדמ ןוגכ ,םינוש םינוליח
ליבשב םינוויכ המכ םישנאל תתל ידכ קר ולו ,אל המו הביבסה תוכיא ,הירוטסיה
.תישיאה םכרד תא חתפל

םתא יתוברת ךפונ הזיא ?םידוהיה תנידמ ,לארשי תנידמ לש יללכה יפואה לע המו
?יתדה ךפונה םוקמב םיעיצמ

,"השעת ךכ" :הלעמלמ הבתכהה ןדיע רמגנ !היהתש המ...היהת תילארשיה תוברתה
םוסרפב .ביבח ?הכוס תינבב תוכוסה גח תא גוגחל םיצור ."םיתואנה םיסקטה ולא"
,הרקי הז םא ?תיתנוכש המרקמ תריזשב !ןכ םג בוט ?םינותיעה לכב םילויט יפסומ
םתיא עונל אלו ןימוי יקיתע םילמסו םיסקטל אקווד דמצהל המל ?אל המל זא
...(םימיה םתואב ושעש יפכ) תושימגב

תדה תא םיאור םישנאש היעב שי ,הז ןיינעב .ילנוסרפה םיהולאה ןיינעל רובענ
תוסיפת שולש ןנשי ,השעמל .איה אלו .תחא השקמכ (םהינימל םייתדה תאו)
:תוירקיע

םתוח ,רופיכ םויב יתנש םוכיס בשחמ ,סקנפב םיאטח םשורה ,חיגשמ םיהולא   o 
םירפסה ןורא .םימש ירעשל ךעיגהב הז לרוג םימשיימ ויכאלמו הרות תחמשב לרוג
הכ .הנממ םלעתמ התאש יתוא אילפמש ,וז הסיפת לע קמועל ךכ-לכ יונב ידוהיה
לצא עומשל םיכלוההו ,תועימק שקבל םינברל םיכלוהה הלא - הב םינימאמ םיבר
.םונהיגב הרוק המ קחצי ןונמא

לכ .רתויב יתועמשמה רבדה איה וב הנומאהש ,תוינחורה למס ,רצוי םיהולא   o 
םישרוש םע תיטסימ הסיפת יהוז .ל"נה תינחורה הלעמל ברקתהל ךרד ןה תווצמה
םירזוח םתואו םידיסחה רקיעב - םינימאמ לש רתוי הנטק הצובק הלו ,הלבקב
.םהלש ןוויכהמ םיעיגמש הבושתב

,םיהולא לע רבד עדוי ךניא .תיאטילה הסיפתה יהוז .תווצמה ןתונ םיהולא   o 
רבדה .םמויקל החכוה ןיא תוחפל וא ,שנועו רכש ןיא .ךתסיפתל ןותנ אל אוהו
תא םייקל ךילעו ,יניסב השמל הרותה תא ןתנ םיהולאש ,אוה עדוי התאש ידיחיה
.תומדא ילע ךדיקפת והזש ללגב אלא ,והשמב הז ללגב הכזתש ללגב אל .תווצמה
רפסמ רתוי דוע ןטק ןכלו ,ןימאמל רתויב השקה הסיפתה וזש ,ןיבהל לקנ
.הב םיקיזחמה

וא "התוהמב תינחור איה תידוהיה הנומאה" רמוא התא רשאכ רהזהל ךילעש ךכ
הסיפתה יבגל ךכ אל הז ."ימהבה ויפואמ תולעתהל םדאהמ תשקבמ ... תודהיה"
םע תורכיה .תיטסינאכימה ,תישילשה הסיפתה יפ לע שממ אלו ,(תחוורה) הנושארה
םימרופר לע ונרביד אל וליפאו) תידוהיה היסכודותרואב וללה םינושה םימרזה
לכ אלה .תארקש םירמאמה דגנכ תוחמל אב התאש ינפל הבוח איה (םיביטברסנוקו
סחייתמ וניא תותיחשה דגנכ רמאמ .היעבה לש רחא טקפסאל תודגנתהכ בתכנ רמאמ
הסיפתל סחייתמ וניא תולפתה תונומאה דגנכ רמאמ .תווצמה םויק ןיינעל
,חיגשמה םיהולאה תנומאל סחיתי אל תפייוזמ תוינקיטסימ דגנכ רמאמ .תיאטילה
.המודכו

תרשתש הלועפ תטיקנ איה תוילנויצר ,השעמל .תוילנויצרה ןיינעל סחייתא ,םויסל
םינותנה יפל רתויב הבוטה הרוצב (תרשל שיש ןימאמ התאש הלא תא וא) ךתוא
ןותנה םא ,רמולכ .ינחורה וא ירמוחה םלועה תסיפתל רשק שממ הזל ןיא .ךידיבש
תועדומ תמרל ךתוא הלעת אלא ךתוא גורהת אלש קר אל ראבל הציפקש אוה ךדיבש
הלאשהש ,ןאכמ .ראבל ץופקל איה תילנויצרה הלועפהש קפס ןיא ,רתוי ההובג
!ןיינעה שרוש והזו .םינוכנ םה ךדיבש םינותנה םאה ,איה תיתימאה

תרמייתמ תדה ."המ ליבשב" וא "עודמ" ונל ריבסמ אל אוה :עדמה ןיינעב ,דועו
םלועב שיש ןכתיי ךיא ,ןכ םא ?הנוכנ תנתונ איהש הבושתה םאה ךא .תאז תושעל
,השרותב דימת טעמכ תורבוע ןהש הז דציכ ?תורתוס הנומא תוכרעמ הברה ךכ לכ
תויה תא דואמ דישחמ רבדה ?תישיא היווח וא עונכש תועצמאב תוקוחר םיתעלו
תעייסמ תודע הווהמ, םדאה שפנ תא ונריכהבו ,ל"נה תולאשל יתימא הנעמ תותדה
.אל ותו יגולוכיספ תימצע הנגה ןונגנמ ןניה תונושה תותדהש ךכל

הבושתה תא שפחלו תוסנל :תויורשפא יתש שי "תולודגה תולאש"ב רסוימש ימל
אוצמל וא ,ךייחב התוא אצמת אלש וא תמייק אל איהו ןכתיי םא םג ,תיתימאה
הנושארה תניינעמה הבושתה ,רמולכ .שופיחבש םירוסייה ןמ ךתוא רוטפיש והשמ
?התא הלוכסא וזיאב ...הנושאר היארב תוריתס הב אוצמל חילצת אלש


:ןצינ בתכ

.םודאב ילש תורעהה .רורד לש בתכמה - רוחשב

לע תולכתסהה תא ךפוהש המ ,םכרתאב םיעקשומ םיבר םיצמאמו תוחוכש הארנ
!םירמוא םתאש המב םינימאמ תמאב םתא :רחא ןיינעל ןוגראה

םע .הכאלמב םיקסועל אימחהל תרחא וא וז הרוצב התיה הנווכהש חינמ ינא
וניא ,ונייהד) עדוי אוהש המ תא טושפ רמואש ימל סחייתהל רזומ תצק ,תאז
."רחא ןיינע"-כ ,גירחכ (רקשמ


קידצ" רמאנ ירהש ,םכייח תוהמב דמוע וליאכ הארנש המ תא לולשל יתנווכב ןיא
הסיסבב תילילש איה םכתנומאש רעטצהל אלא יל רתונ אל לבא ,"היחי ותנומאב
.יבויח סותא הדימעמ הניאו

ונירבד תא לטונ התא .תאז לכב תאז השוע התא לבא ,לולשל ךתנווכב ןיא
םישעמב ןהו הבוט הנווכב ןה םיוולמה תמא ירבד - (ךתרדגה יפל ,ונתנומא)
."ילילש" רואיתה תא םהל דימצמו ,םיבוט


,ןלוגה-תמרב תוריש תנש ןמזמ אל יתמייס ,19 ןב ריעצ ינא ?םירומא םירבד המב
ינא םויכ םג .םכלש ביבחה ןוגראב (?תאז םינכמ ךכ) רבח יתייה העתפהה הברמלו
םיעצבמהו תולועפה תודוא תולודגה תובשחמהש אלא ,ינוליח ידוהיכ ימצע האור
יתנחבו םירבדה לומ החוכנ יתדמע תמאבשכ ,ןכמ רחאל קר ועיגה םהב יתפתתשהש
הארנ .רוספורפ וא הרומ לש ,ינוליח ןוגרא לש ,בר לש הרזע אלל .ימצעב - םתוא
.ול הבושח תישיאה ותוהז לרוגש הדימב ,אוה םג תאז השעי םדא לכש יואר יכ יל
.ךשמהב ירבד תא ריבסאו

הניחב ןוגכ ,םידדועמ ונא םתוא םירבד קוידב םשיימ התא .יכונא המת תצק
הנכמ ךנה ךכ םא עודמ .תושעל םדא לכל יואר ךכש הנבהו ,םירבד לש תימצע
?םיילילשכ ,םשיימ ךמצע התא םתוא ,ולא םירבד


רתאב תועיפומש תודוקנהמ תחא לכל סחייתא םאש םושמ ,ידמ ביחרהל יתנווכב ןיא
קר סחייתהל שקבמ ינא ןכ םא .ידמ םכתא האלא םגו ,לופאו לבלבתא ,בחרה
.רפסמ תודוקנל

תא ריכמש ימ ירה .רתאלו ילנוסרפה םיהולאה ןיינעל המ ןיבמ יניא ,תישאר
(םיכובנ הרומ) ונדמלמ ם"במרהו ,ףוגו תומד ןיא הולאל יכ ,עדוי לארשי תורוקמ
לא וא ונחבטמ לא הפוצ ,םימורמב תבשויה תומד אוה םיהולאש ןימאמש ימ יכ
תישיא תומד אוה ןיא ,לכב אצמנ םיהולאה ירהש .אוה הטושו ליסכ - םדאה תוואת
.האירבהו הריציה חוכ איה רתויב הלודגה ותוהמש ,ריבכ ינחור חוכ םא יכ -

,טרפל תלחתהשכ לבא ,בר תרזע אלל םירבד תנחב תואקסיפ יתש ינפל
וירבד תא טטצמ התאו ,ןומימ ןב השמ יבר לש ותרזע הניחבה ץמאמל הפרטצה
ם"במרה") ךילע תלבוקמו הרורב תטלחומ תמאכ ללכו ללכ םיטושפ-אלה
התוא קוידב אוה "ילנוסרפה" םיהולא ,תינושארה ךתהימתל רשאב .("ונדמלמ
קלח הוויהש דחא ותוא ,םירבד לש תימצע הניחבל םישנאל תמרוגש תושיה
.תואקסיפ יתש ינפל ךמלוע תפקשהמ


םיקומע דומילו תוננובתהש םושמ ,הז רבדב םיעקשומ םיבר םיצמאמש יל הארנ
תא םתושעב לארשי ינב וב דומעל וחילצה אלש המ) ידוהי תויהל ישוקה תא םידדחמ
ךכ-לכ םיבר םיישק ןכ לעו ,התוהמב תינחור איה תידוהיה הנומאה - (בהזה לגע
הטיחה חמצתשו ודעומב םשגה ול דרייש כ"הסב שקבמש ,טושפה םדאל םיררועתמ
ימהבה ויפואמ תולעתהל םדאהמ תשקבמו המידק דחא דעצ השוע תודהיה .בטיה
םידוהיש ,ןכ םא ,יואר .תוינחורה תוגרדמב הלעתיו ,(וייח לכ רכש-יאנתל הפצמה)
.לארשי תורוקמ תא בטיה וריכי יתדה דסממה תונעט םע דדומתהל םישקבמה
?םקיחל םתוא וברקי אקודו םשרפל תרחא ךרד ולגי ילוא ,עדוי ימו

יכ ךודמילש םיפסונ םינבר םג ךלש "תימצעה" הניחבה ץמאמל תפריצ הנהו
ךירבדל רשאב .ונושלכו ובותככ תואיצמב שחרתה בהזה לגע לע יארקמה רופיסה
,"ץמחה קוח" לבא ,התוהמב תינחור ילוא איה תידוהיה הנומאה (1) :םירחאה
תדמ שפוחה (2) .רתויב תוימשג תוכלשה ילעב םה םהימודו ,"ריזחה קוח"
,ימהבה ויפואמ ותולעתהל ףסונבש םדאהמ שקבמו המידק דחא דעצ דוע השוע
הניחבה ןפוא לע תינוציח הבתכה אללו יתימא ןפואב םירבד ןוחבל םג עדי
וניא יתדה דסמימה תונעט םע דדומתהל שקבמהש ןעט ימ יכו (3) .היתואצותו
אלו ,בותכה תא *ריכהל* ךרוצב איה תובישחה ?לארשי תורוקמ תא ריכהל ךירצ
.בותכל *דבעתשהל* ךרוצב


.ילילשה ינוליחה סותאה ,ןכל םדוק יתנייצש יפכ ,אוה יל עירפהש ףסונ רבד

.וייחב םירורב םידעי ביצהל דואמ השק ,ליכשמה לאוטקלטניאה ,ינוליחה םדאל
ךא ,העבגה הלעמב םדקתהלו שקעתהל ונלרוג רזגנ ךכ ,םירה ספטמ ומכש המדנ
אל "שפוח" רתאב .רתוי דוע הובג רה ונל הפצמש םיאור ונא - הלעמל ונעיגהב
אל ךאיה) בר למעב תאז יתשפיחש תורמל .תוינוליח םצעב יהמ הרימאל רכז יתאצמ
תחא םעפ :תינוליחה תוהזה" םתרתוכש םירמאמב םג ,(?הזכ יתוהמ ןיינע רכזוי
.ב"ויכו "דימתלו

הפשב רסח לע תוסכל האבש ,תינושל האצמה לש גוס אלא וניא "ינוליח" גשומה
םנשיו "םייתד" םנשי ידיד יבגל .תדב תוסומע תופוקתב הבורב הרצונ רשא
לבא ,ךרוצ ךכב ןיא יכ "תוינוליח"-ל הרדגה אוצמל השק ."םייתד אל"
הברה םילק 'וכו ימלסומה וא ירצונה לש וא ןימאמה ידוהיה לש וינייפאמ
לובלבה חפב םילפונ םיבר .םיטלחומ ידו שארמ םיבתכומ םה יכ ,הרדגהל רתוי
יסומע םיבצמב דחוימב - תיתדהו תינתאה ,תימואלה תוהזה שופיח ןיב
ינא ,ינויצ ינא ,ילארשי ינא .ונלצא ומכ ,ךדיאמ תויעבו דחמ הירוטסיה
.תידוהיה תרוסמה תא דומלל בושחש רבוסו ריכמ ינאו ,ידוהיה םעל ךייש
."יתד" ינניא


וזכ קר אל - תינוליח תוהז חפטל םוקמב רחאה תלילשב ידמ םיקוסע ונאש יל הארנ
אלו (?וילאמ רורב הז ןיאה) "תיתד" תוהז רשאמ תודהיל הרושק תוחפ איהש דיגתש
תוהז :ךפיהל אלא ,ידוהיה םעה לש חורהו תוברתה תורצואמ קוחיר תדדועמה וזכ
,םינוליחל םייתד ןיב םידמועה םיעסשהו םירעפה לע תמאב רשגל תשקבמה תינוליח
ינא ,יל בוט ,הז הככ" תרימאו תורוב ךותמ אלו תודהיה תורוקמ םע תורכיה ךות
.ןכ המ עדוי ינניא ,םייח תילכתו תוחילש אל וז םאו .'וכו "םמלועב םהו ימלועב

הקומע המכ דע בטיה ךל ריבסי אוהו "ידרח" היהש הלאשב אצוי לכ לאשת
"ןמאנ דתי"-ב תצק ןייע .רבעב ךייתשה וילא הנחמב רחאה תלילש תשרשומו
,ףסונב .ןד התא םהב םירעפה לע רושיג-יאל הפטהב חכוויתו "עידומה"-בו
תורצוא" ןוגכ םייוטיבב (אלש וא עדומב) יביטלופינמ שומיש השוע התא
"תורצוא" םתואש ,הרימא םצעב םיווהמ רשא "ידוהיה םעה לש חורהו תוברתה
"תורצוא" תא דומלל שי .םיעבוקו ,םייבויח ,םינוכנ םה הלאכ םתויה ףקותמ
.היגולויבהו הקיסיפה "תורצוא" תאו תורצנה "תורצוא" תא םג ומכ ,תודהיה
ימ שי .הרטמכ םתוא ומצעל םשש ימ ידי-לע םיעבקנ "תילכת"-ו "תוחילש"
הייעב רותפל תילכתל ול םשש ימ שיו ,םישלחל רוזעל םייח תוחילשל ול םשש
.תורוד תב תיטמיתמ


.ךכב דמוע יניא יכ ,ןורחא רבד ןייצא קר

לוע וילע לבקמש םדא לבא .ןיטולחל תיביטקיבוס איה ,רבכ רמאנש ומכ ,הנומאה
ןימאמש םדא רשאמ רתוי וא תוחפ ילנויצר ןיינע ותנומאב ןיא - םיימש תוכלמ
דיויד ונדמיל רבכ הלא םירבד .עקרק םש דומעת ןיידעו רקובב ותטיממ עספישכש
.("םדאה עבט תכסמ") ילגנאה םוי

איה ישונאה רכזה עלצמ יהשלכ היצאוטיסב הרצונ תישונאה הבקנהש הנומאה
תאזו ,יתטימ ילגרל עקרקה דומעת רקובב רחמש הנומאהמ תילנויצר תוחפ
רתא לעופו דבוע היפל ,תוילנויצר לשו הנומא לש הצופנה תינולימה הרדגהב
םירחא םיבר םיבר ומלענ ןאל יזא ,ןניקסע םימכח ירבדב םאו ."שפוח"
?תוחפ אל םייטנוולר םהירבדש


,'וכו ('בל םרוג 'א) תויתביסב היפוסוליפה לש התנומא תא ץפינש הז היהש ,םוי
הנייצש יפכ ,וז הנומא םג :"ילנויצר" ינוליח םדאל ללכ הטושפ אל הנומת רייצמ
,תויתביס םשב םינכמ ונאש ,תולפת תונומא לש ףסוא איה ,הבתכמב הדמחנה ינור
רבסהב הנומא התוא לע ונבהי תא ךילשהל םירמייתמ ונאו ,תופסונ םילמו עדמ
שיאל ןיאש תועפות ןנשי ,חתופמהו יעדמה םלועב ,םויכ םגש איה הדבועו .םלועה
.ותילכת תאו םלועה לש ותלועפ ןפוא תא ןכש לכ ,ןריבסהל ךרד

בוט יתנווכ תא ריבסת ילוא ;שאר דבוכב וז הנורחא הלמב ןודל שיש יל המדנ
תולאשל רבסה רמולכ ,תינכמ הביס םדאל םיקפסמ םיינרדומה ןויגההו עדמה .רתוי
וא "עודמ" ונל ריבסהל םילגוסמ םניא םה לבא ."דציכ" וא "ךיא" ,"המל" ומכ
,ולקתי ארונהו רידאה םוקיה תודוסב םימתבו תמאב םינייעמה ילואו ."?המ םשל"
דמוע םדאה רשאכש םושמ .תואחסונ וא םיגשומ י"ע ןריבסהל ןיאש תולאשב ,ינומכ
םימש ארוב" ,הזה ריבכה חוכב ותנומא ביבש אלא ול ןיא ,אלפומה לומ םמותשמ
רורב ירה - תאז ול חיכוהל הסניו ,היוגש ךתנומא :ול רמאיו זא אוביש ימו ."ץראו
.הנומא וב הרושש םדאה לש האילפה תמועל תובישח היהת אל וירבדלש וילאמ

אוה ישונאה ונחומ .תונוש תונומאו תותד ודלונ וב ןפואה תא ראתל תבטיה
םישקה םירחא םיבר םיאשונ םג ומכ תרכזהש ולאכ תולאשו ,לבגומו לד
םידימעמ (םוקיה לדוג ,ןמז ,ףוס-ןיא ,תוומ :ןוגכ) ונחומב "לוכיעלו" הסיפתל
הנומאה .םינוא רסוח םיתיעלו העידי רסוח םע המלשה לש רגתאה תא ונינפב
הילשאבו ,העיגרמ תויחונב הלא םירוח דימ תאלממ (תידוהיה קר אלו) תיתדה
.הובגמ בטיה להונמ לכהו הבושת שי רבד לכלש


דוחיב ,לילעב ינויגה אלה ונמלועב יכ המדמ ינא ישפנב םיתעל ,תמאה ןעמל
- תוילנויצר טעמ הב שי דועש תחא הנומא קר הראשנ ,הלא םיפורט םימיב
...םיהולא

שקבמו וב ריכמ - םיהולא לש ונוטלש תא וילע לבקמה םדאהש ,ןיבהל לק ןאכמ
שקבי הז םדא - וייח תילכת תאו האירבה תראפת תא ,וחבשלו וללהל ,ודבעל
,ןבה ןוידפ דעו "ינא הדומ"מ לחה .ותיווהב השעמ לכבו עגר לכב ולילכהל
וילע ביחרהל חמשאו רחא ןוידל ךיישש ,דרפנו ךורא םלועמ קלח ןה תווצמה
.תרחא תונמדזהב

רבדב םימדוקה ירבדל ךלש קוזיח אלא וז הנורחא הקסיפב האור ינניא
ןאכ חותפל רשפאש ןבומכ .םלש דחא לולכמכ תיתדה הנומאבש תויחונה
ללכ רדגומ וניא רשאו ,"םיהולא" הנכמ התאש גשומ ותוא והמ ךורא חוכיוב
...ךירבדב


,תרחא תואר תדוקנמ ענומ ינאש ובשחתש ששוח ינאש םושמ ,ןאכ דוע ריבכא אל לבא
ןכ לע .ירבד לע םכלש תולכתסהב עגפי הז רבדש דוע ששוח ינאו ,"תינוליח אל"
.יתד םדא ינניא :שיגדמו בש ינא

,"יתד" םדא ינא םגש רמול ןתינ ,"יתד" גשומה לש המיאתמ הרדגהב ,השעמל
.ילש תילארשיה תוהזה תדועתב ןוכנ תנייוצמ תאז תד םאב קפוסמ ינא יכ םא:רוא בתכ

:(האלמ הבוגת תביתכל ןמז יל ןיא) הבושח תחא הדוקנ ןייצל יתיצר

ההז הפצרה לע הכילה לש תוילנויצרהש ךכלו ,םוי לש היפוסוליפל רשאב
,הילשא איה תויתביסהש ןויערה תא הלעה םנמא םוי .תדב הנומא לש תוילנויצרל
תא םיכישממ היפוסוליפב םיבר םימרזו םירחא תונויערו עדמה םג ךכל םאתהבו
הפקשהל וליבוה טנאק לשו ולש הלא תונויערש םינעוטה שי) ולש הזה ןויערה
.וירבדב קדוצ םויש ןימאהל הביס םוש ןיא םלוא (תיוושכעה תיטסינרדומ-טסופה
םגו ,תימצע תרוקיב לע וא םייוסינ לע תכמתסמ הניא ,עדמל דוגינב ,היפוסוליפה
טופישה תא רבוע היה אל יפוסוליפ ןועיט םוש -דחוימב תינדפק אל הלש הקיגולה
.תיטמיתמ החכוהל ךרענה יתרוקיבה

הסיטה ,טנרטניאה ,תינרדומה האופרה :עדמה תוכזב שי םירבד המכ םיעדוי ונא
םישנאש הילשא אוה ולוכ עדמה ,םוי יפל וליאו .תוטועפ תואמגוד קר ןה ללחב
קר ונל קפסמ םויש דועבו ,ותקדצל תוחכוה םוי לכ ונל קפסמ עדמה ךא .םיצמאמ
אצומ ןכא הפצרה תא ויתחת אוצמל הפצמו ותנשמ םקש שיאה .ריוואב םיפונפנ
לכ ךרואל ךכל היאר ףא לבקמ אל לאה םויקב ןימאמש ימ םלוא ,רקוב לכב התוא
.וייח ימי


:רתאה תווצמ זעוב בתכ

הדיחא הניא תידוהיה תוגהה :אל וא ילנוסרפ אוה ידוהיה םיהולאה םאה היגוסל
שי ותמועל .ילנוסרפ וניא םיהולאהש סרוג ,תנייצש יפכ ,ם"במרה .הז םוחתב
ףקונ םדא ןיא" וז השיג יפל .ילנוסרפ לאב הנימאמ רשא ,תודהיב תרחא השיג
ונל םיכרוע וז השיג יפל ."הלעמלמ םדוק וילע םירזוג ןכ םא אלא הטמל עבצא
התא םא וז השיג יפל .תוערהו תובוטה תולועפה לש ישיא ןזאמ םירופיכה םויב
תודוהל ךכבו ,למוגה ךרבל ךילע ,םירחא םש וגרהנ םא ףא ,הנואתמ תלצינ
תושעל לידגה .לוקיש הניא םירחא לש םתגירה .תישיא ךתוא ליצהש םיהולאל
לכ ומכ ,הלבקה םג .םיהולא לש תויסיפה ויתודימ תא טרפמ רשא ,"תודימה רפס"
לכל ישיא ןפואב סחייתמהו םוקיב ברעתמה ןוילע חכ החינמ ,תד לכב דוס תרות
.םדא

תא ריכהל ךרוצ יל ןיא .אל :םירקבמש ינפל תורוקמה תא ריכהל השירדל
םיבכוכהש ,הלש החנהה תא ריכאש קיפסמ ,התוא לסופ ינאש ינפל היגולורטסאה
אל ,ודווה תא אל ,תד םוש ריכהל ךרוצ יל ןיא םג ךכ .םדאה לרוג לע םיעיפשמ
ומויק לע תוססבתמ ןהש תעדל יל קיפסמ .םלסיאה וא תודהיה תא אלו וטנישה תא
.ןתוא לוספל ידכ לא לש

.םינוליחה בורמ רתוי הברה ההובג המרב תורוקמה תא םיריכמ ונא ,בגא

תשפיח אלש הארנכ רכז תאצמ אל םא :שפוח רתאב תוינוליח יהמ הרימאל רשא
והימ" ףיעסל רובע םש ,"םירמאמו םירפס" ףיעס לע ישארה ףדב דלקה .תוניצרב
תאוושה" ,"תידוהיה תוהזה" ,"הנתשמ תידוהי תוהז" םירמאמה תא אצמתו ,"ידוהי
- תינוליחה תוהזה" ,"תידוהיה תוהזה לע" ,"התעו ןאכ תודהי" ,"תידוהיה תוהזה
.דועו "תרתסנה החנהה תפישח - ינוליחה לש תידוהיה ותוהז" ,"דימתלו תחא םעפ

םינועיטה סקדניאב לשמל האר .רתאב םירחא תומוקמב םג אצמנ הז אשונב ןוידה
.תידוהיה תוהזה תאוושה לע ,הבושתב םיריזחמה לש

.ךירבד ראשב שאר לקהל ארוקה תא איבהל לולע הזכ תוניצר רסוח ,בגא

רמאמה תא אורקל ךתוא ןימזמ ינא :םירעפה לע רשגל ךלש השירדל רשא
רבדל ליחתהלו ,תודחא לע רבדל קיספהל ךירצ ,ללככ .ךשונ וניא חחושמ ינוליח
.ונוויכל הנתשת התאש הפצמ אוה ,תודחא ךממ שרוד והשימ רשאכ .תונלבוס לע
.םולשב םתיא היחו ,םילדבהב הריכמ תונלבוס

דומעל הלוכי וז הנעט :עדמה ומכ תילאנויצר איה תיתדה הנומאהש הנעטל רשא
והילא ברה ומכ ,םייתד םיגוה שי .תואיצמה םע רשק לע ןיטולחל רתוומ התא םא קר
קפס ליטמ רשא יפוסוליפ םרזב רחוב התא םא .ךכ ידכ דע תכל וקיחרה רשא ,רלסד
ליטמ ךא םישוחה תודע תא לבקמה וא (תטלחומ תויטפקס) םישוחה תודע לש המויקב
םויהש יאדוו עדוי התא ;םוי דיוייד) םהל תמרוג רשא תואיצמ לש המויקב קפס
דחא רבסהל תופידע ןיא זא ,(היפוסוליפה לש הירוטסהכ אלא ,תלבוקמ הניא ותוגה
תד לכל הלוקש תד לכ ,רחא רופיס לכל לוקש רופיס לכ הזכ הרקמב .והנשמ לע
רשא תואיצמ לש המויק חינמ התא םא ,תאז תמועל .עדמל הלוקש הדגא לכו ,תרחא
תודיחיה תונומאה .עדמה לומ תותיחנ שי תדל זא ,הנממ תעפשומ םישוחה תודע
םישוחה תודע רקיעל רוקמה איה וז תואיצמש ,תואיצמ תמייקש ןה עדמה סיסבב שיש
תתייצמ תואיצמהשו ,(דחא םדא ההזמ רשא ,םולח אל) םיבר םישנא םיהזמ רשא
.תיסחי םצמוצמ םיקוח ךרעמל

.תיתד הסדנה ןיאש איה רתויב תקהבומה הדוקנה ילוא

רשא הסדנה ףא ןיא .םלועה לע עיפשהל ידכ םלועה לע עדי לש לוצינ איה הסדנהה
תונבל הסנת םא .יעדמ עדימ לע תכמתסמ םלועב הסדנה לכ .יתד עדימ לע תכמתסמ
,תיתד הנומא יפל סוטמ תונבל הסנת םא .קיזחי אל אוה ,תד יהשוזיא יפל רשג
,תואיצמה תא ריכהל ךירצ תואיצמה לע לועפל ידכש איה הביסה .אירמי אל אוה
.עדמה איה תואיצמה תא ריכהל ךרדהו

ןודיי הז אשונ .ןועיט הניא ןימאמ לש האילפ :האילפהו םויקה תילכתל רשא
תגצהש בורסה ,בגא .ןאכ וילע ביחרא אל ןכלו ,תישילשה שפוח תרבוחב הבחרהב
תילכתה לע יטתופיהה ןוידב אתגולפה רב תעד תא עומשל (הנומא וב שיש םדאה םשב)
היהת אל התא .תישע רבכ התא תדה ןוויכל ירקיעה דעצה תאש השגרה יב הלעמ
תאצמנ רשא תדל רבוע םינועיטהמ ולצא הקזח האילפהש ימ .ןמז הברה דוע ינוליח
וא תימלסומ ץראב תייה םא ,ירצונ ךפוה תייה תירבה תוצראב תייה םא .ותביבסב
איה הבורקה ךתביבסב רשא תדהו ידוהי התא .דמחומ לא ברקתמ תייה יזורד בושיב
.יתד ידוהיל ךופהתש ריבס ,ךתאילפ ךותמ יתדל ךופהת םא ןכלו ,תודהי


:רתאה תווצמ דהוא בתכ ,םויסל

.הלילשל םא ,בויחל םא ,יל איה תינויח תרוקיב לכו ,ךבתכמ תא לבקל יתחמש
.רוחש ןפוגב ,ךבתכממ םיעטק טוטיצ רחאל לוחכ ןפוגב הרצקב ךל בישא


!טלחהב .ןכ !םירמוא םתאש המב םינימאמ תמאב םתא

תא ריכמש ימ ירה .רתאלו ילנוסרפה םיהולאה ןיינעל המ ןיבמ יניא ,תישאר
םיבר םיצמאמש יל הארנ - ףוגו תומד ןיא הולאל יכ ,עדוי לארשי תורוקמ
תויהל ישוקה תא םידדחמ םיקומע דומילו תוננובתהש םושמ ,הז רבדב םיעקשומ
היעבה .ונידעי תא ןיבמ אל טושפ התאש אלא ,טלחהב ,ךתא םיכסמ ינא .ידוהי
הצוענ היעבה .ךומכ םיאלפנ םידוהיב אל םג ,ם"במרה לש םלתב םיכלוהב אל הצוענ
עדי ירסח םיריעצל דוחייב ,םירחאל םיפיטמה ,ירעצל ,םיבר םהו ,םייתד םתואב
שי ,ול ףוג אלו תומד אלש ןעוט התאש ,לא ותואש םתוא םיענכשמו ,הנעמל םילכו
,השנעה ,ןורכיז ,הנווכ ,ןוצר ומכ ,שונא תונוכתו ,תונווכו ,תומדו ,ףוג ול
תוליפת רפס חתפת םא ,רורד ,השעמל .תוישונא תונוכת יפלא דועו ,דסח תיישע
אל שפוח רתא .הרוש לכב ילנוסרפה לאה תא םש אצמת ,םיליהת יקרפ וא ,ליגר
תדל הפטה לש םיירנויסימ םינוגרא תואמו תורשע ץראב םילעופ ויה אלמלא םק היה
.ונדעי הזו ונתרטמ וז .וללליאכ ,"הבושתב הרזחה" -


.וייחב םירורב םידעי ביצהל דואמ השק ,ליכשמה לאוטקלטניאה ,ינוליחה םדאל
ביצמ ינוליחה םדאה !יחטש טבממ הרימא וז !ןוכנ אל .םירה ספטמ ומכש המדנ
םידעיה םע ץר אל אוה יתדה םדאל דוגינבש אלא ,םירורב ,םידעי ןומה ומצעל
ןומה שי ינוליחה םדאל .תסנכ יתב יפלאב םהל ללפתמ אל ,בוחר תונרק לכב וללה
,יחהו קוריה ,ףונה רומיש ,הרבח ,תיתיישעת הריצי ,עדמ ,תונמא ,תוברת ידעי
וז .תואטיסרבינוא ,תוללכמ ,הנפלוא יתב שי ולא םיבר םידעימ דחא לכלו
וניניב הנבהה לש הז קלח רובגתלש ץילממ ינא ?ךיניעב רבדה לק יכו !ונתודהי
רפסב ,"האלמה ונתלגע" -ו "םייחב ךרד תריחבו תימצע תוהז" םיקרפה תא ארקת
.ץראה לכב "םירפס תמוצ" תויונח לכב ,םילקש 25 - לוזב אצמת "תושפנה ידייצ"
הז רפסב .בר אל ןמז ךותב רתאב הלעוי "האלמה ונתלגע" קרפה ,בגא !םוחב ץלמומ
הריציה לולכמ איה תודהיה :ונתודהי יהמ ןיבהל ךתוא ליכשתש הרדגהה תא אצמת
םג ,ןבומכ ,תמייק וז הריציב .ויתורודל ידוהיה םעה הרציש תיתוברת-תינחורה
,אופא ,םה ולא .לכה אל יאדווב ,קלח קר הווהמ איה לבא ,תיתד-תידוהיה הריציה
.ונידעי


.בוט תשפיח אלש הארנכ .תוינוליח םצעב יהמ הרימאל רכז יתאצמ אל "שפוח" רתאב
ףיסוהל לדתשנ בורקה דיתעבו ,ונבל תמושתל וז הרעה חקינ ונחנא לבא ,שי םג שי
שי םא ,בגא .("האלמה ונתלגע" רתאב הלעות בורקב - רומאכ) הז םוחתב םירמוח
!תיבויח היישעל ךדי ןתת ךכבו ,ונל חלש - רמוח ךל


םייתד ןיב םידמועה םיעסשהו םירעפה לע תמאב רשגל תשקבמה תינוליח תוהז
אטחת לא אנא .תורוב ךותמ אלו תודהיה תורוקמ םע תורכיה ךות ,םינוליחל
ארקתו ,עובשה תשרפ רודמל סנכיה !ךממ השקבב !תורוב לע ונתא רבדת לאו ךנושלב
תשגדה ךות ,תודהיה תורוקמל ונסחי לע עיבצמה ,רתאב רבטצמו ךלוהש רמוח ןומה
תוהזה רובגית ןיב דירפנו אוב - "רושיג" יבגל .םינוליח םידוהיכ ונדמעמ
בלש אוה רושיג ."רושיג" ןיבל ,והומכ ןיאמ בושח דעי - תינוליחה תידוהיה
יתדה רוביצהש הרכהה אוה ןושארה בלשה .גשוי םדוק בלשש רחאל ,ינש
קקזיהל אלבו םפקיה אולמב וייח תא להנל ינוליחה ידוהיה לש ותוכזב וריכי ויתודסומו
.דועו ,הלכשה ,ךוניח ,תוברת ,תועיסנ ,תורשכ ,םיאושינ :תד יסנרפ לש םתורישל
ךלהמ לכ ,םיריכמ םהיתויוכזב ונחנא דועב ,וניתויוכזב םיריכמ אל םה דוע לכ
התא ,תודהיה תורוקמב יקב התא םא .םהל ונלש העינכה ךשמהל איבי "רושיג"
רמוא הז .תילטב ןיזחוא םינש ,ןושאר קרפ ,אעיצמ אבב תכסמ תא ,יאדו ,ריכמ
היצח רמוא הזו ,ילש הלוכ רמוא הז .וקולחי - ילש הלוכ רמוא הזו ,ילש הלוכ
םע ךכ .עיבר לטונ ילש היצח רמואו ,םיקלח השולש לטונ ילש הלוכ רמואה - ילש
דמעמב ,ונחנאו ,"ילש הלוכ" תנעוט תיתדה הרבחה :עיצמ התאש "רושיג" ותוא
םויה ךלנ םא ."ילש הלוכ" רמול יאכזש ימכ םירכומ אל ,םויכ יביטמרונ-יטפשמה
רוביצהש ירחא קר .םיעברה תשולש רתי לכ תא ולטיי םהו ,עיבר לבקנ ,"רושיג"ל
זא קר ,םייתדה םידוהיכ תויוכזו הדמע התוא לעבכ תימשר רכוי ינוליחה ידוהיה
םייחה ןושלב וא ,ונל יצח ,םהל יצח - וקולחי - זאו ,רושיגל תכלל לכונ
.תויוכז ןתוא ויהי םהלו ונל - םיישעמה


לוע וילע לבקמש םדא לבא .ןיטולחל תיביטקייבוס איה ,רבכ רמאנש ומכ ,הנומאה
ןימאמש םדא רשאמ רתוי וא תוחפ ילנויצר ןיינע ותנומאב ןיא - םיימש תוכלמ
ךתדמע תא ןיטולחל החוד ינא .עקרק םש דומעת ןיידעו רקובב ותטיממ עספישכש
לעו ,הנומאל המוד הניא ללכ הנומא-רסוח .תילנויצר איהש הנומא םוש ןיאו ,וז
הווקמ ינא .ןאכ הז אשונב ןוידל ךתא סנכא אלו ,רתאב רמאמ בורקב הלעי ךכ
.הבחרה רתיב הז אשונב ךל בישי ,זעוב ,רתאב יתימעש


ומכ תולאשל רבסה רמולכ ,תינכמ הביס םדאל םיקפסמ םיינרדומה ןויגההו עדמה
םשל" וא "עודמ" ונל ריבסהל םילגוסמ םניא םה לבא ."דציכ" וא "ךיא" ,"המל"
שפחו רתאל אנ סנכיה - םירבד לע רוזחל לבחו ,רתאב רמוח ןומה שי ךכ לע ."?המ
.תונלבסב וב

החיתפ קר יהוזש שח ינאש םושמ ,תובוגת לבקלו ביגהל ,תולאשל תונעל דוע חמשא
,לכונ םא קפוסמ ינא לבא ,םיענ עסמב רבודמש קפס יל ןיא .םיענ עסמ לש הנושאר
,תוחפשמ ילעב םישנא ונלוכ .תישיא ךתא הזכ לויטל ןמז שידקהל ,רתאה תווצ
,תוברתו תונמאמ תונהיל םילדתשמ ,םיאולימב םיתרשמ ,ונתסנרפל השק םידבוע
ןמז .רעזימבש רעזימ :ונל רתונ יונפ ןמז המכ בשחו אצ התעו - דומללו ךישמהל םג
חכשת לא .ךכב הכורכה תירוביצה תוליעפלו שפוח רתאל ולוככ ובור שדקומ הז
.יהשלכ הרומת לבקל תנמ לע אלש ,תיתובדנתה איה רתאב תוליעפה לכש ,עגרל
ךשמהל םינכומ תווצל ירבח םא קפוסמ ינא ,ךכיפל .(-: אבה םלוע ייח אל וליפא
תובושתלו ךבתכמל רתאב םוקמ שידקנ - החמשבו ,השענש לכ .ךתא עסמה
,תבצינ ךינפב .ולש תא תושעל ןמזלו ,ביגהל םיפסונ םירבחל ןתינו ,הנלבקתתש
םשמ תולעהלו ,ויפתרמב רובנל ,רתאל בושו בוש סנכיהל :תיניצר הלטמ ,םייתניב
!החלצהב .תיליג םרטש תורצואה לכ תא

ףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא