םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


"שפוח" רתאב עובשה תשרפ
המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

חלשיו

יצרא הריש תאמ
"שפוח" רתא תווצב הרבח


,ך"נתב עובש תושרפ שרפל הרומא ינאש ,יל עידומו םינש רפסמ ינפל והשימ אב ול
ונתוא תרטרטמ התיה ידוסיב ך"נתל הרומהשכ ?ך"נתו ינא :ההימתב ול הנוע יתייה
תחתמ ולש ריאמ לש "ושע" תא תארוק יתייה "הוויצ םיהולא"ו "רמא םיהולא" לע
יל ןיא םויה .תצק יתרגבתהש הארנ .תרחא הז תא האור ינא םויה לבא .ןחלושל
,תרחא הרומ יתרכהשכ .ך"נתל הרומה אלא ,זא יל קופד היה ך"נתה אלש ,קפס
שרפל ,החמשב ,יתמכסה האנה התוא תוכזבו .תינהנ ינדועו ,יתינהנ ,יתנבה ,ןוכיתב
.םכל םג תצק


ךאלמה םע קבאנ בקעי
האורקלד ןי'גוי תאמ ןמש רויצ
(1798-1863)
תפרצ לש םייטנמורה םירייצה לודגל בשחנ האורקלד

:וינבו בקעי לש םהייח םוחתמ תונוש תוישרפ שולש תורפוסמ "חלשיו" תשרפב
לש וקבאמ ,םהיניב םסרופמה השוריה ביר רחאל ושע םע בקעי השעש "החלוס"ה
ינומה חצרב המייתסהש ,בקעי לש ותב ,הניד תשרפו ,"םיהולא ךאלמ"ב בקעי
שגפמל בקעי לש ועסמב איה השרפה תליחת .יולו ןועמש - היחא ינש ידיב עצובש
חלש בקעישכ ,תומדקומ שושיג תוחיש י"ע הכלהכ ןכוה הז שגפמ .ויחא םע סויפ
הדש ריעש הצרא ויחא ושע לא וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו" :ושע לא םיחילש
הרומהש ומכ ,"םיהולא יכאלמ" ויה אל ולא !ולהבת לא .(4 / ב"ל תישארב) "םודא
- הלופכ תועמשמ תירבעה הפשב שי "ךאלמ" גשומל .ןועטל השקעתה ך"נתל ילש
בותכש ומכ ,שונא ןב חילש - תישחומ :תטשפומ-תיהולא םג ךא תישחומ-תישונא
תועמשמו ,"ירומאה ךלמ ןוחיס לא םיכאלמ לארשי חלשיו" : 21 א"כ "רבדמב"ב
גשומה תא ונלש עובשה תשרפ הלעמ םיימעפ ."םיהולא ךאלמ" - תטשפומ
ותועמשמב - הינשה םעפבו ,תישונא-תישחומה ותועמשמב תחא םעפ ."םיכאלמ"
רשב ,םיחילשל הנווכה - "ויחא ושע לא וינפל םיכאלמ בקעי חלשיו" .תטשפומה
ארקמה ,םדא-ינבל םדא-ינב ןיבש םיניינעב םיקסוע ונחנא רשאכ םגש אלא .םדו
.םדא-ינב הלא ויה אל ילואש תורשפאה תא ,הנווכ ילב אלו ,וננוימדל ריאשמ
,3-2 םיקוספ ב"ל קרפב ,"אציו" תשרפ לש המויסל ךיישה ,םדוק קוספב :וארת
השק ."םיהולא יכאלמ וב ועגפיו (ןבלמ דרפנש רחאל) וכרדל ךלה בקעיו" :רמאנ
ושגפש "םיהולא יכאלמ" ןיב רוציל לדתשמ ארקמהש קודהה רשקהמ ענמיהל
.ויחא ושע לא ,אבה קוספה יפל ,חלש בקעיש "םיכאלמ"ה ןיבל ,םיינחמב בקעיב
שבלו לגלגתהש ,דחא הדגא רופיס ונינפלש אלא ,תוירקמ ןאכ ןיאש חינהל ריבס
,ך"נתב םיפסונ תומוקממ ונל עודיש יפכ ,תישונאה הירוטסיהה ךלהמב תונוש תורוצ
.ושע לא בקעי תאמ וחלשנש "םיכאלמ" םתוא םה םיינחמ לש "םיכאלמ"הו
תויתד תורטמו םימעטמש ,םעוצקמב םיחילש ,םדא-ינב םצעב םהש "םיכאלמ"
."תיהולא" תועמשמ םהילע ושיבלה

תא ול קינעמ יארקמה רפוסהש ,"םיהולא ךאלמ" םע בקעי קבאנ קרפה ךשמהב
םע תירש יכ"-ו ,"רחשה תולע דע ומע שיא קבאיו" :"שיא" ישעמ-ישחומה יוניכה
ךומסו ,דאמ רצק םינמזה חולב קחרמה ןאכ םג ."לכותו םישנא םעו םיהולא
אלש הארנ .ושע לש ובשומ ץרא ,ריעשבו םיינחמב ןכל םדוק ועריאש תויושחרתהל
ראתל ואובב "םישנא" וא "שיא" חנומב שמתשמ יארקמה רפוסהש ,אוה הרקמ
,ךכב המ לש ןיינע וניא םיהולאב בקעי לש וקבאמ ."םיהולא ךאלמ" תא וז השרפב
םדא ינב ארקמב ויה .ולוכ ארקמב ערו חא םיהולאל םדא ןיב הזכ קבאמל ןיאו
ךל הלילח ?עשר םע קידצ הפסת ףאה" :םהרבא ומכ ,ול ולכיו לאה יפלכ וסירתהש
קידצ" :והימרי וא ,(25-24 ח"י תישארב) "עשר םע קידצ תימהל הזה רבדכ השעמ
לכ ולש החלצ םיעשר ךרד עודמ :ךתוא רבדא םיטפשמ ךא ךילא בירא יכ הוהי התא
םדאה לש וקבאמ תא ראתמ ולוכ בויא רפס םג .(1 ב"י והימרי) "דגב ידגב
ינויער קבאמ אוה בויאו והימרי ,םהרבא לש םיהולאב םקבאמש אלא .ויהולאב
ךרוא לכל .לאב םדא לש ינחוכ קבאמ ,םילא ,יסיפ אוה קבאמה ןאכש דועב ,ילולימו
רפס" ורפסב ,רדא יבצ רוספורפ בתוכ ,לאה לוקב עומשל םדאה שקבתמ ך"נתה
םע תיסיפ קבאנ םדאה ,"חלשיו" תשרפב ,ןאכ ."יארקמה םלועל אובמ - תישארב
וקבאמו סואיתמורפ תא ריכזמו יכ"נתה םלועל רבעמ לא רופיסה גרוח ךכב .לאה
.תינוויה היגולותימב םילאב


ךאלמה םע קבאנ בקעי
ןייר ןאו טדנרבמר תאמ ןמש רויצ
(1606-1669)
םלועמו זאמ םינמאה ילודגמו דנלוה ירייצ לודג אוה טדנרבמר

השנה דיג תליכא לע רסואה יתכלהה יוויצב רתונ הז קבאמ לש יסיפה יוטיבל תודע
חוקלש ,יגולותימ רופיס ונל רפסל ואובב ,יארקמה רפוסה .עוריא ותואל רכזכ -
םינומד וא ,לחנ תוביבסב תנכושה תוהולא ומכ) םדק-ימע ירופיס תורוקממ
שיגהל בייח (יולה ןימינב תאמ "ארקמב םירופיס" האר - תינוויה היגולותימב
לש ידוחיי קבאמכ אל עוריאה ראותמ ןכל .תעדה לע לבקתמ חסונ ארוקל
קבאמכ אלא ,ףתכ תכישמב לבקתמ היהש רופיס ,רתסנ ,בגשנ ,ינחור לא םע בקעי
ברש ,םנמא ימתס חונימ - "םישנא" וא ,"שיא" - ישחומ ףתוש ול שיש םיהולא םע
עוריאכ הזכ קבאמ לבקל טושפה ארוקל רשפאמ אוה לבא ,הלגנה לע וב רתסנה
.תעדה לע לבקתמ

4 קוספב ;בקעיב "םיהולא יכאלמ" םישגופ ב"ל קרפב 2 קוספב :םכסנו ואוב
ותואב 30 קוספבו ,ושע ויחאל בקעימ ,םדאל םדאמ "םיכאלמ" םיחלשנ קרפ ותואב
םיינחמב קבאמה תשרפבש קפס ןיא ."םישנא םעו םיהולא םע" בקעי קבאנ קרפ
- המולעו תטשפומ הרדגה ףידעה יארקמה רפוסה לבא ,םיישונא םיחילשב רבודמ
םדאכ בקעי לש וקבאמ :ארקמה ראתמש הנומתה תא םילשהל תנמ לע ,"םיכאלמ"
םע תירש יכ" - "לארשי"ל ותכיפהו בקעי לש חלצומה ולושיח ,תיהולא תושיב
."לכותו םישנא םעו םיהולא

לארשי םע לרוגל למס "םישנא" לע בקעי לש הז ןוחצינב האור רדא יבצ רוספורפ
,ילסרבינואה טביהל םג תוילמס ןאכ שי ."לארשי"ל "בקעי" ךפה ידכב אלו ,ולוכ
םקש םע לש וקבאמ תודוא ,תיללכ תישונא תוילמס םג אוצמל לכוי שקבמש ימו
לש ורופיסמ םג ומכ ,הז רופיסמ הלועש יפכ ,הלילח רזוחו ,םק בושו לשכנו
.חמצו בשו רקונו רקונ ודבכש ,ינוויה סואיתמורפ

המודבש ,בעתנ עשפ לקלקמ עובשה תשרפב רופיסה לש תינחורה הריוואה תא
שיא הכוז ןאכ םג .עשופל סרפ ןתמב םייתסמ אוה םג (ה"כ רבדמב) סחנפ השעמל
סרפב ,ונימי ינב םהיאצאצו "שדוקב םישמשמ"ה טבש יבא ,יול ,תידוהיה תדה
תא סנא ,םכש ןב רומח "יוג"ה .חלסנ יתלב ישונא עשפ לע יחצנ לומג לש יתרקוי
ןאכ אל .השיאל ול התאשל ושקבב ואטח לע רפכל שקיב דימ לבא ,בקעי תב הניד
יושע השיאל הניד תא תאשל ונוצר לבא ,םכש-ןב רומח השעש עשפב ןודל םוקמה
ונב ,ןונמא .םימי םתוא לש תומרונה יפל תישונא וליפא ,תלבוקמ הרפככ לבקתהל
יוליג םג םש היה ןכש ,הזמ רומח אטח אטח ,רמת ותוחא תא סנאש ,ךלמה דוד לש
."שדוקה ישמשמ" טבש ידיב חצרנ אל שיאו ,סנוא קר אלו תוירע

ורחב ,םימי םתואב םילבוקמה םיגהנמל םאתהב ,תרחא ןיעב תאז ואר ןועמשו יול
חרזמב םינוש םיטבשב םד-תמקנ תלבוקמ ןיידע םויה םג .המילאה המקנה ךרדב
וגרח ןועמשו יול לש םהישעמש אלא ,םירחא םיקוחרו םיבורק תומוקמבו ןוכיתה
,תוקלקלח היימר ירבדבו תמכחותמ תימרתב .הלאה תומכסומל רבעמ וליפא
תושעל ,רייגתהל םוענכשו םהילע ומירעה ,םכש ריעה ינב לכ תא תועטהל וחילצה
לכ תא וחצר םינוא-ירסחו םיממדמ ,"םיבאוכ םתויהב"ו ,הלימ תירב םמצעל
ושינעה ךכבו ,םשוכר לכ תא וזזבו םהידליו םהיתושנ תא ובש ,ריעה יבשות םירבגה
.הכותב דיחי םדא לש ואטח לע המילש ריע

דחא קידצ" ,ןוגה םדא המואה יבאש ,המדנ עגרל .יולו ןועמש לע סעכ םהיבא בקעי
ינומהה חצרה אלו ,תישונא הביס לשב אל אב בקעי לש וסעכש אלא ."םודסב
:רוזאה יבשות וב ועגפי אמש ששח אוה !תוומ-דחפ דחפ בקעי .ול קיצה ומצעלשכ
ילע ופסאנו רפסמ יתמ ינאו יזירפבו ינענכב ץראה בשויב ינשיאבהל יתוא םתרכע"
םג וינבל הביא בקעי רטנ וכות ךותב הארנכ ,תאז םע ."יתיבו ינא יתדמשנו ינוכיהו
תא וינב ינפב ארק אוהו ,םלועה ןמ שורפל ותעש העיגהשכו ,ישונאה םרוגה לשב
סמח ילכ םיחא יולו ןועמש" :םנווע תא יולו ןועמשל רכז ,תמסרופמה ותאווצ
שיא וגרה םפאב יכ ,ידובכ דחת לא םלהקב ,ישפנ אובת לא םדוסב .םהיתורוכמ
םציפאו בקעיב הקלחא התשק יכ םתרבעו זע יכ םפא רורא .רוש ורקע םנוצרבו
."לארשיב

לש ףיכ הזיא וארת לבא .הב תבשל ץרא תקלח ולבק אלש ,ךכב ושנענ יולו ןועמש
!ץראב תיתדה תכרעמה לכל תוירחאהו הנוהכה דיקפתב הכז יול :הז היה שנוע
לכב רתוי דוע רחואמו ,שדקמה תיבב רתוי רחואמו ,שדוקה ןוראב לופיטה
דעו זאמ םייוולה לכ תא תוכזמ השעמלש ,"שדוק תודובע" םייורקה םידיקפתה
יחיגשמ ,םיאבג ,םיפיטמ ,םינבר ,םינהוכ :תרצוי הדובע אלל אלפנ רכשב םלוע
וכז הללגב הביסהמ םג םלעתהל רשפא יא .םייחצנ הבישי ידימלת םתסו ,תורשכ
!םיינומה חצר ישעמ תוכזב בוש הב וכז םה :תאזה האלפנה תוכזב יולו ןועמש
טפשמ אלל ומשאוהש ,לארשי-ינבמ םיפלא תשולש יול טבש ינב וחצר לגעה השעמב
אוהה םויב םעה ןמ לפיו השמ רבדכ יול ינב ושעיו" :"םיהולאל תונמאנ רסוח"ב
יכ" - תרחא השרפב ומוקמ הז אטח לבא .(28 ב"ל תומש) "שיא יפלא תשולשכ
."אשית

גוז חצרש ,סחנפ ."סחנפכ רכש לבקמו ירמזכ השעמ השוע" - זאמ רמאנ ךכ לע
הרענב בהאתה - אולס ןב ירמז - ידוהי ריעצש םושמ קר ,טפשמ ילב םיבהאנ
ונבר השמ לש ותשא :בגא) המע גוודזהו - רוצ תב יבזכ - "היידוהי אל" תיניידמ
תירב וירחא וערזלו ול התיהו" :תיחצנ הנוהכ לש דיקפתב הכז ,(!תיניידמ התיה
םיהולאה שיא תויהל הכז ,המילש ריע חצרש ,יול .(ג"י/ה"כ רבדמב) "םלוע תנוהכ
.םימלוע ימלועל ורבד אשונו

.בוט עובש .תידוהיה תדה לש היניעב הרכש הזו העישפ וז

------------
1976 ,רבוקיר'צ תאצוה ,"יארקמה םלועל אובמ - תישארב רפס" - רדא יבצ 'פורפ
101 'מע ,1963 םילעופ תירפס ,"ארקמב םירופיס" - יולה ןימינבףסונ ןיינע

תולאשה רשע
!םירמוא םירחא המ הנשמ אל ,ךמצע התא היהת
...השיאמ וא יוגמ ןוילע ינאש עבוק אל תוחפל ילש םיהולא
וטואה לש ירוחאה בשומב יל הרקש המ

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא