םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


שפוח רתאב עובשה תשרפ
ךל ךל
המדקהה תא אורקל ץלמומ - ארק אלש ימל

ךל ךל תשרפ יפ-לע םישנל סחיה
רלמ היפוצ תאמ
דעלג :ףדה תא ךרע

תורפסהו כ"נתה תועוצקמב רבעשל הרומ ,םיעדמה תארוהב הצרמו תרקוח איה רלמ היפוצ ר"ד)
(."תושפנה ידייצ" רפסה תרבחמ ,"תישפוח תודהי" ןואטיבה לש תינושל תכרוע ,תירבעה

קדצהו רסומה יכרע לעו תוגהנתהה לע ,תומרונה לע הברה דמלל לוכי יארקמה רופיסה
יארקמה טסקטה) טשפה יפ לע קר אל םלוא .םירבדה ובתכנ םהב םימי םתוא לש יתרבחה
םישרפמ לש םתדמע יהמ דומלל ןתינ (ל"זח תונשרפ) שרדה יפ לע םג אלא (אוהש תומכ
תוישונא תויגוסב תינברה תידוהיה תוברתה יגיצנ לש םתדמע יהמו ,םינורחאו םינושאר
.יארקמה רופיסב ולגתהש יפכ ,תונוש תויתרבח תועפות יבגל וא

ןיאש סחיכ רייטצמ ,הלש שרדה לעו טשפה לע ךל ךל תשרפמ הלוע אוהש יפכ השיאל סחיה
ךרע ןויווש לש - רמול אלש ,רסומ לש ,םימחר לש ,קדצ לש הדימ הנק לכ יפ לע ותלבוס תעדה
הרוצב תובאה תפוקתב השיאה דמעמ ןיינעל תשרדנ יתייה אלו ,םדאכ השיאה
םרבד ישועו םהינימאמ תדעו ונימי לש םיסכודותרואה םינברה ויה ול ,תיתרוקיב-תיטופיש
ןפקות גפש תויתורפס תוריצי לאכ וא ,םנמז רבעש םיסותימ לאכ הלא םירופיסל םיסחייתמ
יפלאמ םלעתהל תרחוב תידוהיה היסכודותרואהש ןוויכמ ,םלוא .ונימיב ישעמהו ירסומה
תויתרבחה תומרונה תא ליחהל הסנמו ,הלא ונימי ןיבל םירופיס םתוא ןיב תודירפמה םינשה
הבוח - וישכעו ןאכ ונתוא םג תבייחמה תידוהיה הכלהה לש הינידו היקוח לע םהירוביג לש
,וננמז ינב םיגשומב הלא תויאכרא תוגהנתה תומרונ לש תויטנבלרה רסוח תא ףושחל ונילע
ןלהל .ונימי ןב רסומ לש םינוירטירק תועצמאב תואופק תוכלה לש ןסיסב תא עקעקל ךכבו
:תובר ינימ תחא אמגוד

תודעל תולוספ םישנ .א
:רמאנכ ,ןב הל דלויש החטבהב ונמא הרש הליטהש קפסב הרוקמ תודעל םישנ תליספ
,תודעה ןמ םישנה תא וניתובר ולספ ןאכמ (15/ח"י 'שארב ,אריו תשרפ) הרש שחכתו"
אלש ,תדלוי התיה אל ,הרשמ ןב ול ןתונ אוהש םהרבאל ה"בקה רמאש אלוליאו
.(ד"י ,ןורחא סרטנוק ,ינועמש טוקלי) "הנימאה

.ולש תויטנבלרה רסוח םושמ .ב ;ובש הללכהה םושמ .א :תוביס יתשמ םמוקמ הזכ ןועיט

הליטהש קפסה םושמ הרש תא שינעהל שיש ןועיטה קדוצ םא םג :תושקהל שי הללכהה לע
עודמ ?םימלוע ימלועל ,םישנה ,הנימ תונב לכ לע שנועה תא םיליחמ עודמ ,םיכאלמה ירבדב
תשא םע ףאנש ,ךלמה דוד תמשאב םירבגה לכ לע םימלוע ימלועל שנוע ףואינ ןיגב לח אל
?שיא

דיעהל םישנ לש ןתוכז תלילש ןיב שי רשק הזיא :תושקהל שי תויטנבלרה רסוח לעו
השלש יפמ העמשוהש ,ןב דלתש החטבהה יבגל ,הרש לש האירבו הנובנ תונקפס ןיבל ,טפשמב
החטבוה רבכש ירחא ,תאז ?םיכאלמ ,הרואכל ,םהש העדי אל וליפא איהשכ (2/ח"י) םישנא
םידוהיה הכלהה יקסופ ונבשחתה אל עודמ ?השממתה םרטש תאזכ החטבה הלעבל רבעב
לש אל החטבהב רבודמש תורמל - תונקפס לש המצע הריבע התוא לע םהרבא םע םהיתורודל
וז החטבהב קפס ליטה םהרבא םג ירהו ?ומצעבו ודובכב ה"בקה לש אלא "םישנא" םתס
הרש םאו דלוי הנש האמ ןבלה ,ובלב רמאיו וינפ לע םהרבא לפיו" :רמאנכ ,המצע
קפס םהרבא ליטמ ץראה תשורי יבגל םג ירהו .(17/ז"י) "?דלת הנש םיעשת תבה
"?הנשריא יכ עדא המב ,ינדא רמאיו" :המויקל החכוה שקבמו ,תיהולאה החטבהב
החטבהל תוחכוה עובתל וליפאו קפס ליטהל םהרבאל רתומ ,אופא ,עודמ .(8/ו"ט 'שארב)
ותוא לשב ,תודעל םתליספב םהיתורודל םירבגה וינב תא םישינעמ אלו ,'ה יפמ תשרופמ
?היתונבבו המואה םא ,הרשב םיגהונש םשכ ,המואה יבא לש אטח

Rembrandt
לאעמשיו רגה תא חלשמ םהרבא
1637 תנשמ תשוחנ טירחת
(1606-1669) ןייר ןאו טדנרבמר

ארקמב תוהמאה לש ןתורקע לע .ב
הרקע התיהש - תחא םעפמ רתויו - היבגל ןיוצמש הנושארה השיאה קר איה ונמא הרש
דבכ לבסב הכורכ - הב קר אל יכ םא - המודקה הרבחב תורקעה .(2/ז"ט -ו ,30/א"י 'שארב)
ןהו ,הצחמל תידוונהו תידוונה הרבחה לש ילכלכה הנבמה לשב ןה ,השיאל רקיעב ,אושנמ
ידיקפתל טרפ ,השיאה לש ירקיעה הדועי יכ העבקש תיתוברת-תיתרבחה המרונה םושמ
השיאה לש יתרבחה הדמעמ לכ .םלועל םידלי איבהל אוה ,החפשמה ינב לכלו הלעבל תוריש
.ארקמה ירופיסב תורקעה םישנה לש ןתוללמוא שרוש והזו .המחר לש הקופתה יפ לע עבקנ
,לאומש לש ומא הנחכו ןושמש םאכ ,לחרכו הרשכ תוקידצ םישנ עודמ ,הלאשה תררועתמ
?תורקעב "ושנענ"

םהב שיש ,םהמ םיינש ןלהל ."םירבסה" המכו המכ ךכל םיאיבמ ,וז היגוסל ושרדנש ,ל"זח
תא וריכה ךא ול ,םידלי תוכורב תויתד םישנ םג אלא ,תוינוליח םישנ קר אל םמוקל ידכ
:םתועמשמ לע ודמעו םימכחה ירבד

ןתליפתל הוואתמ ה"בקהש ינפמ ?תוהמאה ורקעתנ המלו . . .יזפ ןב הנינח 'ר רמא"
טסיאוגאכו טסידסכ ןאכ גצומ םיהולא :םדא ינב ןושלב .(אבר ש"היש) "ןתחישל הוואתמו
ןתוא ללמאל ןכומ אוה ,תוקידצ םישנ לש ןייכבלו ןהינונחתל תיכונאה ותבהא ללגבש ,דחי םג
תורחת - תוינדלוה ןהיתורצ םע ןהילע היופכה תורחתב ראותי לב לבס ןהל םורגלו ,תורקעב
!(הימגילופ =) םישנ יוביר היה לבוקמ הב הרבחב תואיצמה תבייוחמ

לע שנועכ אל קידצה בויאב םיהולא לש ותוללעתה תא ריכזהל ידכ וב שי הז ןיממ "רבסה"
םושמ קר אל ירסומ ונניא אוהו ,ןטשה םע תוברעתהב הכזיש ידכ אלא ,אטח אלש אטח
תורירשל םינותנכ - השיא וא רבג - םדאה לש ולרוג תא גיצמו ,לומגה תרות תא רתוס אוהש
תינברה היסכודותרואה תא תרשל ףיסומ אוהש םושמ אלא ,תיהולא (הזירפק) המחגלו בל
,םידרחתמ) "הבושתב םירזוח" יתעמש ינזוא ומב !האושה תא קידצהל האובב ,ונימיב םג
םידוהי םידלי יצחו ןוילימ ותמוה עודמ ,םהיתובר יפמ ועמשש תא םיריבסמ (קויד רתיל
ידי לע םייואר ואצמנש ,םיכזו םירוהט ,םיקידצ ךכ לכ ,םהירבדל ,ויה םידליה :האושב
סוריסהו יתבשחמה תוויעה !םתוא ותבהאב וילא םפסא ןכל .ותברקב אצמיהל ה"בקה
.רתוימ אוה ףסונ שוריפ לכ יכ דע ,םילודג הכ םה הזכ ןועיטב ירסומה

:(םש) ריאמ 'ר ונל קפסמ ,תוהמאה לש ןתורקעל ינש תוועמ רבסה
.תדלוי) ןירבוע תלבקמ השיאש ןמז לכש ,ןהילעב ןהמ ונהייש ידכ :רמוא ריאמ 'ר ..."
,הרש הדלי אלש הנש (.מ.צ = 90. ) 'צ לכש ,הלעבמ תבעותמו תרעכתמ איה (.מ.צ
."...התפוח ךותב הלככ התיה

ןכתא רעכמ ,םלועל תואיבמ ןתאש ףסונ דלי לכ :תוינדלוו תוידרח םישנ ובישקה ובישקה
ה"בקהשו ,תוקידצ ןכניאש ןמיס - תורקע ןכניא םאו ,ריאמ 'ר לש ותעדל ,ןכילעב יניעב רתוי
תאז הנחק .יזפ ןב הנינח 'ר לש ותעדל ,ןכתחיש תאו ןכתליפת תא עומשל הוואתמ ונניא
!ןכבל תמושתל

רבדב המ ךא .ןתורקעל תילכתה לש :וא - ארקמב םישנ לש ןתורקעל תוביסה לע ןאכ דע
.(תוהמלו תילכתל הביס ןיב ןיחבהל עדי אל םג היפוסוליפ דמל אלש ימו) ?העפותה תוהמ
:הרש יבגל תוחפל תאז תוהמ םיראתמ וניל"זח ברקמ היגולויבהו האופרה יעדמ "יחמומ"

ירש יהתו ,רמאנש ,התיה תינולייא ונמא הרש :הובא רב הבר רמא ןמחנ בר רמא"
.(ב - א 'ע /ד"ס ,תומבי ,ילבב) "הל ןיא (.מ.צ .םחר =) דלו תיב וליפא - דלו הל ןיא ,הרקע

הניאש השיא איה תינולייא" :ריבסמ (םש) ןיינע ותואל ושוריפב ץלזנייטש ןידע ברה
םינוידה ןמ" ("םלוע") אוה ריבסמ דועו ,("ןושל") "רכזל המוד םג איהש םימעפו ,תדלוי
וניאש ,יטנג םגפ הב שיש השיא איה תינולייאה יכ ,הארנ דומלתב םיטרופמה
,הניקת איה תינימה התוחתפתהש ,הרקעה ןמ לידבהל ,םידלי תדלל הל רשפאמ
.(םיינשמ ןימ ינמיסב םג תרכינה) הנוש תינימו תינפוג תוחתפתהב תרכינ תינולייאה
ןיאש םושמ רקיעב ,תינולייאה לש הדמעמל םיסחייתמה םיבר םינויד שי הכלהב
- "שפוח" רתאב הבחרהב הז ןיינעב האר ) ."'וגו ללכ הלצא םייוצמ םיינשמה ןימה ינמיס
(."ןה דח - ונמיא הרשו לנוישנרטניא הנד"


תורצ יתש - רגהו הרש .ג
תאזל םאתהבו ,םלועל םידלי איבהל אוה השיאה לש הדיקפת יכ ,תעבוקה תיתרבח המרונ
זוחאש ,ךכמ תמלעתמ איהש דבלב וז אל ,יתרבחהו יתחפשמה הדמעמו הניד תא םג תצרוח
תאזבו (?רקע רבגב תשגפ כ"נתב ןכיה) השיאב אלו רקעה רבגב םרוקמ תורקעה ימרוגמ רכינ
תוחפש לש ןלוצינ קוחב תרשפאמ םג איהש אלא ,תוחכומ תויעדמ תודבועמ ןיע המילעמ
םייק היה הז גהונ .שרויב הינודא תא הכזמש ימכ ,רמולכ ,"ריכשהל םחר"כו תינימ הניחבמ
ידכ םהרבאל רגה תא הנתונב ,הרש .םירחא םימע תויוברתב םג רכזנ אוה אלא ,ונלצא קר אל
.ןומדקה חרזמב תובאה תפוקתב וחוורש םיקוחלו םיללכל םאתהב הגהנ ,שרוי ול דלתש
ול תנתונ איהו (תדלל רסאנ תונהוכ לע) השיאל תנהוכ אשונ םדא םא" :בותכ יברומח יקוחב
תוכזב התריבג דמעמל הווש דמעמ המצעל תעבות החפשה םאו ,םידלי ול דלתש החפש
תודבע ייחל הריזחהל רתומ םלוא ,םירחאל התוא רוכמל תיאשר התריבג ןיא ,הדליש םידליה
,םיירבע םיסותימ :יאטפ לאפרו סביירג טרבור) החפשמל םיכיישה םידבעה רתי ברקב
לש תיטמרדה הלילעב םיטרפ ,םנמא ,ונל ריבסמ הז קוח .(150 'מע ,1967 ,הדסמ תאצוה
י"ע םישענה םימייוסמ םישעמ לש םתקדצב ונתוא ענכשל ידכ וב ןיא לבא ,יארקמה השעמה
םיממוקמה םיטרפה ןיב .תירסומ תוגהנתהל תפומכ םלבקל אל יאדוובו ,הרש וא םהרבא
:תואבה תויגוסל סחייתהל שי ההימת םיררועמה תוחפלו - תירסומ הניחבמ
התניעש יוניעה תא לבקל השק ,הרקעה השיאה ,ירש לש הבצמב תויגארטה ףא לע     *
רבועה ייחו הייח תנכס ךות רבדמל הינפמ חורבל הצלאנ וזש דע ,הרהה התחפש תא
םתואב רומח אטח - התריבג לש הדובכב הלקהש ימכ תראותמ רגהש תורמל תאז .המחרבש
.23-21/ל ילשממ םג אלא ,יברומח תקוחמ קר אל םידמל ונאש יפכ ,םימי
רבדמב תומל הנב םע רגה חוליש לש ינשה רופיסב רתוי תטלוב הרש לש התועשר     *
אמש ששחה אלא ,הריבגה דובכב לוזלז אל רבכ - שוריגל קומינה םושמ ןה (21-9/א"כ)
- הנב םג אלא המאה קר אל תשרוגמ םעפהש םושמ ןהו ,שרויכ ןהשלכ תועיבת ול הנייהת
אל עודמ :איה הלאשה .השוריב קלחב הכזי לאעמשי םגש הרש לש הששח םושמ קר תאזו
ןיא יכו !השיאל םהרבאל ומא הרסמנ ךכ םשל ירהו ?השוריב קלח הזיא לאעמשיל םג עיגמ
?תרחא השיאל ןב - חא םייתניב ול דלונש ךכב אוה םשא יכו ?םהרבא לש ונב אוה
ירהש .הטעמה ןושל ,תירסומ תומדכ תיארנ הניא רגה תשרפב םהרבא לש ותומד םג     *
יביספ הפוצכ - יאשר היה אל םהרבא הנה - השעמל קומינ אוהש הזיא ,תוחפל ,היה הרשל םא
תאו ותשא תא ריקפהל - ינשה הרקמב יביטקא ןפואב שוריגה וצ עצבמכו ,ןושארה שוריגב
םג ,הרש םגש קפס ןיא .הריבגה ותשא םע תיב-םולשב תוכזל ידכ קרו ךא ,רבדמב תומל ונב
םיינוציק תוחפ - ללכב םוקמ םהל היה םא - השינע תונורתפ לע בושחל םילוכי ויה םהרבא
יניעב דאמ רבדה עריו" טפשמה .יאדו טעמכ תוומל ,הנבו םא ייח ,םדא ייח תרקפה רשאמ
ךכ גהנש תורמל תאזו ,תוירחאמ ותוא ררחשמ ונניא (11/א"כ) "ונב תודוא לע םהרבא
,שי םג ךכו ."לילעב תיקוח יתלב הדוקפ" ונימי ןושלב היורק וזכ הדוקפ .םיהולא תווצמב
ינש תא תומל חלשמה בא .קחצי תא ,ינשה ונב תא הלועל תולעהל הדוקפל סחייתהל ,יתעדל
ירסומ םדא בשחיהל יואר וניא - ותנומא תא ךכב םישגהלו הדוקפל תייצל ידכ קר וינב
.ינמוהו

Gustav Dore
רבדמב לאעמשיו רגה :הרוד בטסוג


תילכראירטפה הרבחב השיאה דמעמ
לש היצזילאידיאה אלמלא םישרדנ ונייה אל תובאה תרבחב השיאה דמעמ רואיתל םג
םע ,ןבומכ ,ןובשח אובל ןיא .םיאבה תורודל למסלו תפומל ןתכיפהו ,הלא תישארב תויומד
ושרהש לע ,תובאה ירופסב הנשמ תויומדכ םיעיפומה ךלמיבא וא הערפ ומכ םדק יכלמ
םינש יפלא ינפל םדמעמ קר אל ירהש ,ראות תפי שיא תשא לכ םמצעל תחקלו דומחל םמצעל
םימילא םירבגל סנוא תונברוק תויהל תופיסומ םישנ ונימיב םגש אלא ,ןכ תושעל םהל ריתה
םתוא םע ןובשח אובל םוקמ שי לבא .םולש ןמזב םג אלא ,המחלמ תותעב קר אל םיינחוכו
סנ לע תולעהל אל - תוחפלו ,םהיתונבו םהיתושנ לע ןגהל םירומא ויהש המואה יגיהנמו תובא
:רפסמ תואמגוד ןלהל .םיאבה תורודל למסכו תפומכ ןגיצהלו ,םהייח לש תומרונה תא

םהיתושנ תא ריקפהל םירחוב - ונב קחצי וירחאלו םהרבא הליחת - המואה תובא     *
/ב"י 'שארבב :םיימעפ תאז השוע םהרבא .םמצע םהל עלובי אלש דבלבו ,םירכונ םיכלמ ידיב
הרומ וללה םירקמה ןמ דחא לכב .7/ו"כ -ב ,אוה ףא תאז השוע קחציו ,2/'כ -ו ,11-13
שוב ונניא םהרבא .ץירעה לש וידסחל התוא ריקפמו ,איה ותוחא יכ רקשל ותשאל לעבה
."ךללגב ישפנ התייחו ,ךרובעב יל בטיי ןעמל" :לומג תרומת תאז השע יכ ,תודוהל וליפא
םתוא לש םהינב תא הוולמ ,םהייח ןוכיס ריחמב םג ולו ,םהיתושנ לע ןגהל תונוכנה רסוח
םידוהיה ייח תא בטיה ריכהש ,ימואלה רפוסה ,קילאיב .םירשעה האמב םג המואה תובא
:"הגירהה ריעב" ותרישב תויניצב םהילע גלגלמו ךכ לע םעוז ,הלוגב

,םילפאה םיפתרמה ךות לא תאבו םשמ תדריו ..."
,םילכה ןיב תורשכה ךמע תונב ואמטנ וב םוקמ
... םילרע העבש העבש תחת תחא השיא השיא
...תיווז התוא תלפאב :האר םג הארו
ןמ וציצה ,םיחא ,םינתח ,םילעב ובכש
...םירומח רשב תחת תושודק תויוג רפרפב םירוחה
... ועז אלו וענ אלו - ואריו םתשובב ובכש
:ובבלב ללפתה זא ושפנל שיא םג ילואו
"...אובת אל הערה ילאו - סנ השע ,םלוע לש ונוביר

תומא םא ,ונתפוקתב יתולגה ידוהיה רבגה לש וז תיריבא יתלב תוגהנתה לע שיא אלפתי לב
.יוקיח לדומ ול ושמשש ןה ,המואה תובא לש תוירסומה הדימה

הרש לש היפ תא לואשל ותעד לע ללכ הלעמ אל ,ונב תא בירקהל ותכלב ,םהרבא     *
.ותנומא חבזמ לע הנב תא בירקהל ותונוכנ לע התעד המ ,דעוימה ןברוקה לש ומא ,ותשא
התוא לש תומרונה יפלש םושמ םא וא ,ברסתש ותעידי איה ךכל הביסה םא הנשמ הז ןיאו
רבודמשכ םג ,הילעב-הינודא לש ויתוטלחהב ברעתהל תוכז השיאל ןיא תילכראירטפ הרבח
םהרבאש הדבועה רואל רקיעב ,ענכשל ידכ םהב ןיא םירבסהה ינש .הדיחי הנב לש וייחב
וזשכ ותשא תעדב בשחתמ אוה :אלפומ ןדרשכ ,הירחא האבב םג ומכ ,וזה השרפב הלגתמ
תא רבדמב תומל חלשיש ונממ תעבות איהשכ וא ,שרוי ול דלתש ידכ התחפש תא ול תנתונ
דעצב הפתשלמ ענמנ ךא ,רתוי רחואמ בלשב ומאו ונב לאעמשי תאו ,הליחת הרהה ותשא רגה
אל םיהולאש ןימאה ול ,ירהו .ותנומא חבזמ לע הנב תא בירקהל ותונוכנ לש עירכמ ךכ לכ
דחא ,ןויסינה - תאז דבלמו .העיגרהלו הפתשל ססהמ היה אל ,ונב תא רבד לש ופוסב תימי
!ןויסינ תקזחב זא היה אל ירה ,םהב הסנתה םהרבאש תונויסינה תרשעמ

שממ ,םיחרוא סינכמכ ותוגהנתה לבא ,המואה תובא םע ,םנמא ,הנמנ ונניא טול     *
התוא םיוושמ רשאכ רקיעב ,היוארה תוגהנתהל למסכו תפומכ תגצומ ,ודוד םהרבאכ
הכז וז ותנוכת תוכזב ירהו .םהיחרואל סחיב םיעשרהו םיערה םודס ישנא לש םתוגהנתהל
אל ולש םיחרואה תסנכה תאו ובל בוט תא הלגמ טול םגש אלא !וריע ישנא לכ ןיבמ לצניהל
!ויתונב ןובשח לע אלא ,ומצע ןובשח לע

!הפי - ?םסנאל םיוואתמה םיעשרה םודס ישנא ינפמ ,רקיה טול רמ ,ךיחרוא לע ןגהל ךנוצר
תושר ךל ןתנ ימו ךחוכ תא הפיי הז ימ .םמוקמב ךמצע תא ברקהו ,השקבב םהילא אנ אצ זא
!?ךיתונב תא םיסנאל עיצהל

ותשא תא ריקפהל לעב יאשר ,ונימי יגשומב םיכרעו רסומ תרסח תילכראירטפ הרבחב קר
.רבדמב תומל םיימעפ ריקפמ תרחאה ותשא תאו ,הב קשוחה רש וא ךלמ ידיב םיימעפ תחאה
תא :ול שיש םידיחיה םיינשה ,וינב ינש תא תוומל חולשל בא ומצעל השרמ וזכ הרבחב קר
ןכומ ריעצה ונב תאו ,ךר רענ ותויהב ןה ,ומא ןטבב ותויהב ןה רבדמב תומל חלוש אוה ורוכב
תסנכה םשב בא ריקפמ ,תירסומ הניחבמ וזכ תרגפמ הרבחב קר .וידי ומב חובטל אוה
!הקדצל ול בשחנ דוע רבדהו ,םיעשר םיסנאל ויתונב יתש תא תיחרזמה םיחרואה

ףלאה ףס לע םג םיכרע םתוא סיסב לעו תומרונ ןתוא יפל וידלי תא ךנחלו תויחל ףיסומש ימ
,תישונאה תוברתה לש הירוטסיהה טפשממו רסומה לש וטפשממ טלמיהל לכוי אל ,ישילשה
ונא ירה ,םירומחכ םינושאר םא :ל"זח לש עודי טפשמ לע הזרפרפכ ,רמאייש יואר הלא לעו
.םדא ינבכףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא