םיריש עובשה תשרפ םירפס תע יבתכ


- ונמא הרשו לנוישנרטניא הנד
ןה דח

ונמא הרש :הובא רב הבר רמא ןמחנ בר רמא .ויה ןימוטמוט הרשו םהרבא" :ימא יבר רמא
דומלת) "הל ןיא דלו תיב וליפא - 'דלו הל ןיא הרקע ירש יהתו' רמאנש .התיה תינולייא
.(ב"ע-א"ע/ד"ס ,תומבי תכסמ ,ילבב


םינקסע יפמ רבש תואירק ועמשנ אל ,לארשי תסנכ העז אלו ,םיפסה תומא ושער אלו
לע ומייא אלו ,היזיוולטה ינרקא לעמ וא תסנכב םיידרח הכניפ-יכחלמו םינקסע-תוילושו
,הובא רב תא וא ןמחנ יבר תא ,ימא יבר תא םירחה אל שיא ,עפומ וא עוריא לוטיבב שיא
,הלפכמה תרעמבש "שודקה רבקה" לא תולעל ןיכישממ לכהו .וניל"זח ללכמ םואיצוה אלו
תא קשנלמ ןילדח םישנאה ןיאו ,דומלתה תסריגל ןימוטמוטה ינש לש םתרובק םוקמל ןעטנכ
ףיסומ השודקה ןנע .רדסב לכה ןאכ .ןימוטמוטה ינש לע ,לוכיבכ ,הסכמה הפיטקה תכורפ
תומילאהו תיסראה תוחלתשהה ,ןורחה ,םעזהש העש ,םינומהה תוחומ תא חייטלו ,לעמ ףחרל
ישפוחה-ינוליחה רוביצהו לנוישנרטניא הנד - חונ קיפא םהל ואצמ הלא לכ לש תילולימה
!לארשיב


תכסמ ,ילבב דומלת) לארשי סרפב ותוא התכיזש ,ותונשרפב ץלזנייטש ןידע ברה ריבסמו
.("ןושל") רכזל המוד םג איהש םימעפו ,תדלוי הניאש השא איה תינולייא :(ל"נכ תומבי
השא איה תינולייאה יכ ,הארנ דומלתב םיטרופמה םינוידה ןמ :("םלוע") אוה ריבסמ דועו
תינימה התוחתפתהש ,הרקעה ןמ לידבהל .םידלי תדלל הל רשפאמ וניאש יטנג םגפ הב שיש
ןימ ינמיסב םג תרכינה) הנוש תינימו תינפוג תוחתפתהב תרכינ תינולייאה ,הניקת איה
ןיאש םושמ רקיעב ,תינולייאה לש הדמעמל םיסחייתמה םיבר םינויד שי הכלהב .(םיינשמ
.'וגו "ללכ הלצא םייוצמ םיינשמה ןימה ינמיס


,םיולו ,םינהכ :רפוש תעיקתב ןיבייח לכה :ןנבר ונת" :דומלתה רמוא ןימוטמוטה לעו
ןב ויצחו דבע ויצחש ימ ,סוניגורדנאו םוטמוטו ,םיררחושמ םידבעו ,םירג ,םילארשיו
םירגה ירחא ונמא הרש תאו וניבא םהרבא תא דומלתה הנומ ךכב !בל םיש] "ןירוח
ימ - םוטמוט :(םש) ץלזנייטש ברה שרפמ .[!תיתרבחה היכראריהה רדסב םיררחושמה-םידבעהו
.הבקנו רכז לש ןימ ירבא ול שיש ימ - סוניגורדנא .ללכ וב םירכינ ןימה ירבא ןיאש
תינימ תוחתפתה םהל התיהש םישנא םה סוניגורדנאו םוטמוט :("םלועה") ץלזנייטש ףיסומ
םיינוציחה ןימה ירבא ןיא הללגבש תינימ תוחתפתה-תת שי םוטמוטה לצא .הניקת יתלב
.(א"ע/ט"כ ,הנשה שאר תכסמ ,ילבב דומלת) "ללכ םיחתופמ


םיצוצמ םה םא ןיבו ,םהל תונשרפה וא ,םהרבאלו הרשל םיסחוימה םירבדה םינוכנ םא ןיב
םיעבקנו הכלהה יקספ לכ םויה דע םיקספנ ויפ לעש - דומלתהש ,אוה רורבש המ לכ ,עבצאמ
:תיעמשמ דח עבוק ,יתדה ידוהיה לש ויתוקוחו וייח יללכ לכ


.הדוקנ .ןימוטמוט הרשו םהרבא
?ארקמה תפוקת לש הרשמ םויה לש הנד הנוש המב
!ןהיניב לדבה לכ ןיא תידוהיה הכלהה תסריגל
ףסונ ןיינע

תחת'ת לאקזחיל קשנל
אל וא ונתיא םתא :וטילחת
?"חישמ חישמ" םירשש הלאה ?ד"בח
"םולשו המחלמ"ב םיגולידה לעו הרותב םיגולידה לע

םיפדעומל רתאה תא ףסוה
ךלש תיבה רתאל רתאה תא ךופהל ידכ ןאכ קלקה
שפוח רתאב שפח

ףדה שארל

www.hofesh.org.il - שפוח רתא